„Manęs niekas nešokiruoja – aš esu mokslininkas“.

Harrison Ford

Atliktos teismo ekspertizės

2023 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

 1. Kokie yra faktiškai po gaisro atlikti pastato, esančio Mxx g. 83, Dxx k., Vxx raj., remonto darbai, būtini pastato būklei atkurti ir išlaikyti, kokia jų kaina?
 2. Kokia yra pastato, esančio Mxx g. 83, Dxx k., Vxx raj., atkūrimo darbų apimtis bei jų kaina, skaičiuojant 2018 m. gegužės mėnesio kainomis?

KLAUSIMAI:

 1. Ar gyvenamojo namo, esančio adresu Sxx g. 6, Pxx k., Axx sen., Kxx r. sav., stogo įrengimo (statybos) darbai turi esminių defektų, kurių nepašalinus gyvenamojo namo eksploatacija negalima?
 2. Esminių defektų nustatymo atveju, kokia būtų šių defektų ištaisymo kaina?
 3. Esminių defektų nustatymo atveju, ar gyvenamojo namo pamatai įrengti nenukrypstant nuo projekto, ir, jeigu būtų nustatyta įrengtų pamatų neatitiktis projektui, ar ši neatitiktis lėmė nustatytų stogo defektų atsiradimą?

KLAUSIMAI:

 1. Ar objekte, adresu Bxx g. 2A, Kxx (toliau – Objektas), iki 2018-10-16 buvo faktiškai atlikti visi statybos darbai nurodyti 2018-10-16 atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte Nr. 21 ir PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ST5018?
 2. Ar D. K. parengtame Vertinimo akte (2019 m.) nurodyti Objekto išorinių sienų mūro darbai, kurie atliekami remiantis Objekto statybos projektu, viršija leistinas nuokrypas numatytas statybos taisyklėse?
 3. Ar D. K. parengtame Vertinimo akte (2019 m.) nurodytas pamato išsikišimas į pastato išorę už išorinių sienų laikytinas darbų trūkumu/ defektu?
 4. Ar 2018-10-16 atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte Nr. 21 ir PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ST5018 yra įskaičiuoti pertvarų prijungimo prie mūro sienų armuotu tinklu darbai?
 5. Ar iš D. K. Vertinimo akte (2019 m.) užfiksuotų duomenų, taip pat kitų bylos duomenų, galima nustatyti ar pertvarų prijungimas prie mūro sienų armuotas tinklu?
 6. Ar 2018-10-16 atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte Nr. 21 ir PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ST5018 yra įskaičiuoti D. K. Vertinimo akte (2019 m.) nurodomi nebaigti pertvarų mūro darbai (~45 m2?)
 7. Ar 2018-10-16 atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte Nr. 21 ir PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ST5018 yra įskaičiuotos D. K. Vertinimo akte (2019 m.) nurodomos neįrengtos dvi sąramos namo viduje ir viena sąrama kampinėje lauko sienoje?
 8. Ar skirtingose vietose išmatuotas atstumas tarp pamato ir namo sienos 18 cm, 7cm, 5 cm viršija teisės aktuose nustatytas leistinas nuokrypas?
 9. Ar 2018-10-16 atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte Nr. 21 ir PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ST5018 nurodytas „Pamatų užpylimas smėliu“ yra tapatu D. K. Vertinimo akto (2019 m.) lokalinėje sąmatoje nurodytam „Pamatų sijų užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu?
 10. Kokia buvo Objekto statybos darbų, atliktų iki 2018-10-16, vertė arba skaičiuojamoji kaina, įvertinant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas (vertinant 2018 m. spalio mėnesį buvusiomis kainomis)?
 11. Kiek procentine išraiška buvo atlikta I etapo statybos darbų, fiksuotų 2018-10-16 atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte Nr. 21, lyginant su 2018-05-31 atsakovui V. K. pateikta sąmata ir jos priedu Nr. 1 (civilinės bylos DOK 18765)

KLAUSIMAI:

 1. Ar pagal statybą reglamentuojančius teisės aktus ir bylos medžiagą (įvertinant ar buvo laikomasi daugiabučių gyvenamųjų namų adresu: Lxx g. 57, Vilniuje technologinės kortelės, taip pat darbų eigos ir tempo) atsakovė UAB ,,Sxx“ nuo 2021 m. kovo 22 d. iki 2021 m. balandžio 8 d. išmūrijusi tik 12,7 m3, objektyviai buvo pajėgi išmūryti dar 127,3 m3 (140 m3 – 12,7 m3) per likusį laikotarpį, kaip buvo numatyta pagal 2021 m. kovo 17 sudarytą darbų grafiką (1-o aukšto mūro darbai viso per 5 savaites)?
 2. Ar skiriasi vieno mūrininko vidutinis išmūrytų kubinių metrų kiekis per vieną dieną, mūrijant iš silikatinių plytų ir silikatinių blokelių?
 3. Jei skiriasi vieno mūrininko vidutinis išmūrytų kubinių metrų kiekis per vieną dieną, mūrijant iš silikatinių plytų ir silikatinių blokelių, kiek kubinių metrų mūrininkas vidutiniškai išmūrija, mūrydamas iš silikatinių plytų ir kiek iš silikatinių blokelių?

KLAUSIMAI:

 1. Kokius statybos-montavimo rangos darbus turėjo atlikti Objekte Atsakovė pagal Sutartį ir jai pateiktą projektinę dokumentaciją?
 2. Ar Atsakovės Objekte atlikti statybos-montavimo rangos darbai atitiko Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems kokybės reikalavimams 2013 m. rugpjūčio 23 d. būklei, kai buvo išduotas Objekto statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-130823-00269?
 3. Ar šiuo metu Objekte yra fiksuojami kokie nors statybos-montavimo rangos darbų defektai? Jei tai kokie tai defektai? Ar jie yra atsakovės atliktų darbų fronte?
 4. Jeigu tokie defektai yra fiksuojami, kokia jų kilmė (jų susidarymo priežastis)?
 5. Jeigu tokie defektai yra fiksuojami, ar jie yra atsakovės atliktų statybos-montavimo rangos darbų Objekte pasekmė?

KLAUSIMAI:

 1. Kokia yra gyvenamojo namo, esančio Kxx, Kxx g. 10, unikalus Nr. xxxx, techninė būklė?
 2. Ar gyvenamojo namo, esančio Kxx, Kxx g. 10, būklė turi įtaką esminiams statinio mechanizmo atsparumo ir pastovumo reikalavimams ir kokią?
 3. Kokie yra būtini gyvenamojo namo, esančio Kxx, Kxx g. 10, remonto darbai?
 4. Kokia būtinų gyvenamojo namo, esančio Kxx, Kxx g. 10, remonto darbų kaina?

KLAUSIMAI:

 1. Kokie statybos (remonto) darbai buvo atlikti nurodytame bute už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 27 d. iki 2011 m. liepos 12 d. ir kokia atliktų darbų vertė, atliekant sąmatinius skaičiavimus?
 2. Kokia buto statybinio pagerinimo darbų kaina, jei darbai atlikti ūkio būdu (abiejų šalių darbu)?
 3. Koks buto statybinių pagerinimų nusidėvėjimas šiai dienai, įvertinant aplinkybę, kad 2017 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn. laikotarpiu butas buvo nuomojamas?

KLAUSIMAS:

 1. Kokį grynąjį pelną (nuostolį) būtų gavęs (galėjęs gauti) tiekėjas UAB XXXX, įvykdžius su PXX sudarytą 2020 m. spalio 22 d. XXXX įsigijimo su jų montavimu viešąją pirkimo-pardavimo sutartį Nr. xxxx joje numatytais terminais?

KLAUSIMAI:

 1. Kas yra įtrūkęs per visą kapavietės antkapio (dengimo) pamato perimetrą – betonas ar tinkas? Dėl kokių priežasčių yra susiformavęs kapavietės antkapio pamato (arba pamato tinko sluoksnio) įtrūkimas? Kokie darbai turėtų būti atliekami siekiant panaikinti šį įtrūkimą? Kokia būtų darbų ir medžiagų kaina?
 2. Ar technologiškai leistina ant seno kapavietės antkapio pamato betonuoti naują pamato sluoksnį? Ar ant seno pamato sluoksnio naujas betono sluoksnis buvo išlietas taisyklingai? Ar buvo naudojamas tinkamas/ taisyklingas betono sutvirtinimo su senuoju pamatu būdas, ar naudotos
  tinkamų parametrų armatūros medžiagos? Kokios leistinos oro sąlygos atliekant pamato betonavimo darbus?
 3. Ar po antkapio granito plokštėmis tinkamai išlietas betono sluoksnis? Ar jo storis pakankamas? Ar betono sluoksnis tinkamai pritvirtintas prie kapavietės antkapio pamato? Ar tokia granito plokščių dengimo technologija yra galima/ tinkama? Jeigu ne, tai kiek kainuotų (medžiagos,
  darbas) įrengti tinkamas atramines konstrukcijas granito plokščių tvirtinimui bei paminklo montavimui?
 4. Kokie darbai turėtų būti atliekami siekiant pašalinti esamą rekonstruotą kapavietės antkapio pamatą ir išbetonuoti naują kapavietės antkapio pamatą? Kokia būtų šių ardymo ir naujo pamato betonavimo darbų ir medžiagų kaina? Ar atliekant šiuos darbus būtų galima panaudoti esamą betono sluoksnį, esantį po antkapio granito plokštėmis? Jeigu ne, tai kiek kainuotų naujo betono sluoksnio išliejimas ir sutvirtinimas su antkapio pamatu? (į šį klausimą atsakoma, jei 5 klausimo atsakyme ši technologija pripažinta tinkama)?
 5. Ar kapavietės antkapis įrengtas suformuojant nuolydį visoje kapavietėje? Jeigu ne, ar yra leidžiama nuolydį formuoti atskiroms granito plokštėms? Jeigu toks trūkumas būtų nustatytas, kokie darbai turėtų būti atliekami siekiant jį pašalinti, kiek tai kainuotų (darbai, medžiagos)?
 6. Dėl kokių priežasčių yra įlinkusi pilkos spalvos granito plokštė (esanti priekyje prie praėjimo takelio)? Ar įmanoma pašalinti plokštės įlinkimą taisant senąją plokštę? Jeigu taip – kokia darbų kaina? Jeigu ne – kiek kainuotų nauja granito plokštė, jos nuėmimo ir montavimo darbai?
 7. Ar tvorelė jungimo vietose ir kampuose yra vienodų aukščių? Jeigu ne, kokie darbai turėtų būti atliekami, siekiant sujungti tvorelę viename aukštyje jungimo vietose ir kampuose bei su antkapio granito plokštėmis? Kokia būtų darbų kaina sujungiant tvorelę viename aukštyje jungimo vietose ir kampuose? Ir kokia būtų darbų kaina sujungiant tvorelę su antkapio granito plokštėmis?
 8. Ar yra galima iš esamų antkapio granito plokščių naujai išpjauti dekoratyvinius kampus sujungimui su tvorele? Jeigu taip, kiek tai kainuotų? Jeigu ne – kokia būtų naujų granito plokščių kaina, pjovimo ir montavimo darbų kaina?
 9. Dėl kokių priežasčių yra ištrupėję plokščių jungimo vietų/ siūlių klijai („fuga“)? Kokia būtų jungimo vietų dengimo klijais darbų ir medžiagų kaina?
 10. Dėl kokių priežasčių pilkos spalvos granito plokštės yra pakeitusios spalvą? Kiek tokių plokščių yra? Ar įmanoma panaikinti plokščių dėmes šlifuojant senas plokštes? Kiek tai kainuotų? Ar granito plokščių techninės savybės nepakistų? Kiek kainuotų pakeisti spalvą pakeitusias plokštes naujomis granito plokštėmis (medžiagos, darbai)?
 11. Ar kapavietės granito plokščių spalvos pokyčiai (jei būtų nustatyti), dirvožemio įgeriamumo (jei būtų nustatytas), yra laikomi trūkumais ar priskiriami natūralaus akmens savybėms? Ar kapavietės granito plokščių spalvos pokyčius įmanoma pašalinti? Kokia tokių darbų ir medžiagų atlikimo kaina?
 12. Ar juodo granito plokštėse yra plotų, kuriose plokštės blizgesys skiriasi nuo viso plokštės blizgesio? Jeigu taip, tai dėl kokių priežasčių yra susidarę šie plotai? Ar įmanoma suvienodinti blizgesį taisant esamas plokštes? Kaip ir kiek tai kainuotų? Jeigu ne – kokia būtų naujų granito plokščių kaina, pjovimo ir montavimo darbų kaina?
 13. Ar įmanoma nustatyti, koks dviejų dekoratyvinių spindulių išlinkimo kampas užfiksuotas byloje pateiktoje ir ieškovės patvirtintoje vizualizacijoje ? Jeigu taip, tai ar kapavietės antkapyje sumontuoti dekoratyviniai spinduliai atitinka minėtą išlinkimo kampą? Kokių minimaliausių matmenų granito plokštės turi būti naudojamos siekiant išpjauti vizualizaciją atitinkančius spindulius, kokia jų kaina? Kokia pjovimo, poliravimo ir montavimo darbų kaina?
 14. Ar visuose pateiktuose vizualizacijos paveiksluose spindulių radiusas yra vienodas? Jei atsakymas neigiamas – ar nors vieno vizualizacijos paveikslo spindulių radiusas atitinka (sutampa) su kapavietėje esančių spindulių radiusu?
 15. Kiek kainuotų kapavietės antkapio dvi juodas granito plokštes pakeisti vientisa viena granito plokšte? Kokia medžiagų ir darbų kaina?
 16. Ar kapavietės antkapyje esančios šešios angos gėlynams (ir urnoms) tiek granito plokštės, tiek betono sluoksnyje yra 25×25 cm ilgio ir pločio? Jei ne, tai kokie darbai turi būti atliekami, kad angos matmenys būtų tokie ir kiek tai kainuotų? Ar įmanoma, naujai neliejant betono sluoksnio po granito plokštėmis iš dabartinio betono sluoksnio suformuoti lygias gėlynų angų kraštines? Kiek tai kainuotų (darbas ir medžiagos)?
 17. Kokiai rangos rūšiai priskiriami atsakovo atlikti kapavietės įrengimo darbai? Jeigu eksperto atsakymas į šį klausimą teigiamas iš dalies: kurie iš atsakovo atliktų kapavietės įrengimo darbų priskiriami statybos rangos darbams? Ar kapavietės granito plokščių gamybai ir paklojimui kapavietėje yra taikomas statybos rangos reglamentavimas? Tuo atveju, jei atsakymas į klausimą dėl granito plokščių reglamentavimo pagal statybos rangos normas (gamybai ir įrengimui) yra teigiamas, ar kapavietės granito plokštės tinkamos  tolimesniam naudojimui pagal paskirtį?

KLAUSIMAI:

 1. Ar atliktų terasos, esančios adresu: Txx 2-oji g. 1, Vilnius, montavimų darbų kokybė atitinka įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus?
 2. Ar terasa, esanti adresu: Txx 2-oji g. 1, Vilnius, gali būti tinkamai naudojama pagal paskirtį?
 3. Jeigu atsakymai į ankstesnius klausimus yra neigiami, prašome nurodyti atliktų darbų trūkumus ir jų šalinimo būdus, trūkumų šalinimo kainą (vertę)?

KLAUSIMAI:

 1. Kokie darbai namo renovacijos objekte atsakovo Bxx buvo atlikti su defektais ir atsakovo UAB „Pxx“, atlikusio techninę priežiūrą priimti kaip tinkamai atlikti darbai, už kuriuos Ieškovė pilnai atsiskaitė, kokie defektai egzistavo po darbų perdavimo ir koks šių defektų ištaisymo būdas ir kaštai?
 2. Kokie konkrečiai defektai, susiję su atsakovų darbais ir paslaugomis yra iki šiol neištaisyti objekte, tačiau egzistuoja, ar juos būtina ištaisyti, kokie tų defektų ištaisymo būdai ir kaštai?
 3. Kokie konkrečiai defektai buvo ištaisyti pasitelkiant kitą statybos darbų rangovą, ar juos buvo būtina ištaisyti, ar jie faktiškai buvo ištaisyti, kokie šių defektų ištaisymo kaštai, ar šie defektai, kurie buvo pašalinti, yra tiesiogiai susiję su Atsakovų atliktais ir techninės priežiūros priimtais darbais?
 4. Ar renovacijos darbai ir techninės priežiūros paslaugos objekte buvo vykdomi laikantis norminių aktų reikalavimų?

KLAUSIMAI:

 1. Ar Buto (unikalus Nr. xxxx) pirkimo-pardavimo metu (2021 m. liepos 28 d.) buvo 2023-01-31 patikslintame ieškinyje nurodyti Buto trūkumai (atsižvelgiant į pastato 85 proc. baigtumą, į vėlesnius statybos darbus ir kitas reikšmingas aplinkybes)?
 2. Jei trūkumai egzistavo, tai kokie tai trūkumai ir kokia jų ištaisymo vidutinė rinkos kaina Buto pirkimo-pardavimo metu ir ekspertizės atlikimo metu?

KLAUSIMAI:

 1. Kokios priežastys nulėmė gyvenamojo namo, esančio adresu Bxx g. 35, Vilniuje, defektų (išorės ir vidaus defektų, tokių kaip plyšių / įtrūkimų sienoje, fasade, lubose, grindyse), dėl kurių vyksta civilinė byla, atsiradimą? Ar jų atsiradimą galėjo sąlygoti gretimame žemės sklype vykdyti statybos darbai? Jei defektų (ar jų dalies) atsiradimo priežastis nėra gretimame žemės sklype vykdyti statybos darbai, kokia nustatytų defektų atsiradimo priežastis?
 2. Kurie iš nurodytų ir / ar eksperto nustatytų defektų, įskaitant ir gyvenamojo namo, esančio adresu Bxx g. 35, Vilniuje, vidaus patalpų defektus, tokius kaip plyšiai / įtrūkimai sienose, lubose, grindyse, turėtų būti priskiriami smulkiems (kosmetiniams) išorės defektams?
 3. Jei būtų nustatyta, kad gyvenamajame name, esančiame adresu Bxx g. 35, Vilniuje, atsiradusių defektų (ar jų dalies) atsiradimo priežastys yra gretimame sklype vykdyti statybos darbai:
  a) kokia yra gyvenamajame name, esančiame adresu Bxx g. 35, Vilniuje, atsiradusių defektų apimtis, lokalizacija?
  b) kokia yra nustatytų gyvenamojo namo, esančio adresu Bxx g. 35, Vilniuje, defektų pašalinimo kaina ir pašalinimo būdas?

KLAUSIMAI:

 1. Dėl kokių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, darbo fronto perdavimą dalimis, kitų rangovų vykdomus darbus ir/ar defektų taisymą, projektinės dokumentacijos pateikimą ir/ar koregavimą, pamatų geodezinių kontrolinių nuotraukų patekimą ar nepateikimą, netinkamą darbo organizavimą (įskaitant ir darbuotojų išdirbį), UAB „Axx“ vėlavo atlikti 2021 m. spalio 12 d. rangos darbų sutartyje Nr. SUT_003 (įskaitant papildomus susitarimus) numatytus statybos darbus vertinant tarpinius darbų atlikimo terminus, numatytus 2021 m. lapkričio 4 d. ir 2021 m. gruodžio 16 d. darbų grafikuose?
 2. Ar UAB „Axx“ turėjo galimybę techniniu požiūriu užbaigti atlikti 2021 m. spalio 12 d. rangos darbų sutartyje Nr. SUT_003 (įskaitant papildomus susitarimus) numatytus statybos darbus iki 2022 m. birželio 10 d.? Jei atsakymas yra „ne“, kokiu anksčiausiu terminu UAB „Axx“ galėjo užbaigti šiuos darbus?
 3. Kokia buvo kiekvienos iš atsakant į pirmą klausimą nustatytos vėlavimo priežasties įtaka tarpiniams darbų atlikimo terminams, numatytiems 2021 m. lapkričio 4 d. ir 2021 m. gruodžio 16 d. darbų grafikuose, t. y. kiek dienų kiekviena iš priežasčių atskirai įtakojo tam tikro tarpinio termino praleidimą?
 4. Ar iki 2021 m. spalio 12 d. Rangos darbų sutartyje Nr. SUT-003 (toliau – Sutartis) nustatyto darbų pradžios (2021 m. spalio 25 d.) užsakovas UAB „Rxx“ perdavė rangovui UAB „Axx“ visą darbų frontą? Jeigu Sutartyje nustatytu terminu užsakovas UAB „Rxx“ neperdavė rangovui UAB „Axx“ darbų fronto ar jo dalies, nustatyti, kada ir kokiomis dalimis (nustatant ir procentinę perduotos statybvietės dalį) užsakovas UAB „Rxx“ perdavė rangovui UAB „Axx“ darbų frontą, kokios statybvietės dalys (nustatant ir procentinę perduotos statybvietės dalį) pagal kiekvieną iš darbų fronto aktą faktiškai buvo perduotos, kiek kiekvieną iš darbų fronto dalių buvo vėluojama perduoti?
 5. Kokios rangovo UAB „Axx“ buvo pareikštos pastabos priimant kiekvieną darbų fronto dalį ir kokią įtaką šios pastabos turėjo rangovui UAB „Axx“ darbų fronto perdavimo metu patikrinti, ar tinkamai paruošta perduodama darbų fronto dalis (tame tarpe patikrinti, ar nėra pamatų nuokrypių nuo projektinių sprendinių) ir/ar darbų vykdymui 2021 m. lapkričio 4 d. grafike numatytais terminais ir eiliškumu?
 6. Kada rangovas UAB „Pxx“ užbaigė pamatų įrengimo darbus, pašalino visus nustatytus defektus ir pridavė pamatų įrengimo darbus užsakovui UAB „Rxx“? Kada ir kokie rangovo UAB „Pxx“ įrengtų pamatų defektai / trūkumai buvo nustatyti bei kada šie darbų trūkumai / defektai buvo pašalinti? Ar tai, kad rangovas UAB „Pxx“ vėlavo įrengti pamatus bei buvo nustatyti pamatų įrengimo darbų defektai / trūkumai, turėjo įtakos  rangovui UAB „Axx“ vykdant darbus 2021 m. lapkričio 4 d. grafike numatytais terminais ir eiliškumu?
 7. Ar pagal 2021 m. lapkričio 4 d. grafiką 0 ciklo darbai turėjo pradėti vienu kartu visoje statybvietėje ar dalimis? Ar užsakovas UAB „Rxx“ perdavė rangovui UAB „Axx“ darbų frontą taip, kad rangovas UAB „Axx“ galėtų vykdyti darbus 2021 m. lapkričio 4 d. grafike numatytais terminais ir eiliškumu?
 8. Ar darbo projekte buvo pakeitimų / tikslinimų lyginant su techniniu projektu, taip pat ar buvo keičiami / tikslinami jau pateikto darbo projekto sprendiniai? Jeigu taip, nustatyti, kokie konkretūs projektiniai pakeitimai / tikslinimai buvo, kada pakeisti / patikslinti projektiniai sprendiniai pateikti rangovui UAB „Axx“ ir ar tai turėjo įtakos rangovui UAB „Axx“ planuoti darbus, organizuoti darbus, užsakinėti medžiagas ir vykdyti darbus 2021 m. lapkričio 4 d. grafike numatytais terminu ir eiliškumu?

KLAUSIMAI:

 1. Kokie objekte Bxx, adresu Sxx g. 2, Kxx ieškovės UAB „Pxx“ atlikti statybos darbai – sienų ir grindų dangos įrengimas yra atliktas nekokybiškai ir kokie darbų trūkumai ?
 2. Ar objekte grindų ir sienų danga įrengta pagal projekto sprendinius numatytose patalpose?
 3. Ar patalpose, kuriose numatyta naudoti vandenį, išklota danga yra tinkama, kokybiškai įrengta ir eksploatacijos metu nepasikeis jos savybės?
 4. Kokios priežastys lėmė nustatytų atliktų darbų – sienų ir grindų dangos defektų atsiradimą?
 5. Ar įrengtų grindų bei sienų pagrindas galėjo turėti įtakos sienų ir grindų dangos įrengimui ir nustatytų darbų trūkumams ?
 6. Ar objekte UAB „Pxx“ atlikti statybos darbai atsakovės UAB „Txx“ darbų perdavimo trečiajam asmeniui XXXX metu buvo kokybiški, kada atsirado darbo trūkumai?
 7. Ar patalpos, kuriose atlikti statybos darbai – sienų ir grindų dangos įrengimas, yra eksploatuojamos pagal paskirtį?
 8. Kokia yra visų objekte ieškovės UAB „Pxx“ atliktų darbų vertė?
 9. Ar atsakovės UAB “Txx” pateiktoje UAB “Ixx” sąmatoje nurodyti darbų trūkumai yra realūs, ar juos būtina visus atlikti, norint pašalinti atliktų darbų defektus ?
 10. Ar teismo eksperto nustatyti bei 2023-02-07 objektų įrengimo dangų apžiūros akte Nr. 1 fiksuoti trūkumai sutampa, ar jie yra esminiai, ar nepašalinus šių dangos trūkumų sienos bei grindys gali būti naudojamas pagal paskirtį?
 11. Ar visus nustatytus darbų trūkumus būtina šalinti?
 12. Kokie galimi trūkumų šalinimo būdai?
 13. Kiek kainuotų trukumų šalinimas (atskirai nurodant darbų bei medžiagų kainas)?

KLAUSIMAI:

 1. Ar UAB „Pxx“ atlikti statybos darbai yra su trūkumais?
 2. Jei yra darbų defektų, kokia yra esančių darbų defektų atsiradimo priežastis?
 3. Jei yra darbų defektų, kokia yra defektų šalinimo kaina?
 4. Ar objekte Rxx g. 61, Kxx, įrengta danga yra 100 % atspari vandeniui, neįgerianti ir nepraleidžianti drėgmės?
 5. Ar dangai keliamos specifinės eksploatavimo ar įrengimo sąlygos?
 6. Ar objekte Rxx g. 61, Kxx, tinkamai įrengtas cementinis išlyginamasis sluoksnis?
 7. Ar šlapiose patalpose (vonios kambariai, katilinė, virtuvės zona) danga priklijuota hidroizoliaciniais klijais?
 8. Ar panaudotos medžiagos dangos įrengimui atitinka gamintojo instrukcijas, nurodymus (išlyginamasis sluoksnis, klijai ir pan.)?
 9. Ar grindų danga įrengta pagal gamintojo instrukcijas, nurodymus?
 10. Ar pagal atliktų darbų aktą (sąmatą prie sutarties) panaudotas klijų kiekis atitinka gamintojo nurodytas išeigas grindų dangos įrengimui?
 11. Ar pagal gamintojo pateiktą dangos įrengimo instrukciją numatyta palikti tarpelius tarp grindų lentelių?
 12. Ar danga atspari UV poveikiui?

KLAUSIMAI:

 1. Kokia / kokios senojo garažo, adresu Gxx g. 2A, Vilniuje, iki 2023 m. gegužės 3 d. buvusios likusios sienos dalies nugriuvimo, įvykusio 2021 m. gegužės 3 d., priežastis / priežastys techniniu aspektu? Jei šių priežasčių yra kelios, kokios jos? Jei priežastys kelios, kokia kiekvienos iš jų įtaka senojo garažo likusios sienos 2021 m. gegužės 3 d. nugriuvimui procentine išraiška? Atsakymą pagrįskite.
 2. Kokia senojo garažo (kurį pagal Griovimo aprašą buvo numatyta visą nugriauti), adresu Gxx g. 2A, Vilniuje, likusios 15,5 m ilgio sienos ruožo skaičiuotinė laikomoji galia.
 3. Ar, pagal byloje esančius dokumentus, techniniu aspektu 2021 m. gegužės 3 d. dienai (iki įvykio (garažo sienos nugriuvimo)) buvo įvykdyti Griovimo aprašo reikalavimai dėl šlaito stiprinimo, išramstymo, griovimo darbų (Griovimo aprašo 7.8 p., 8.1 p., 15 p., 9, 22 lapuose nurodyti ir kiti susiję reikalavimai). Atsakymą pagrįskite.
 4. Jei Griovimo aprašo reikalavimai dėl šlaito stiprinimo, išramstymo griovimo darbų 2021 m. gegužės 3 d. dienai (iki įvykio) buvo neatlikti ar netinkamai atlikti, ar tai galėjo turėti esminės įtakos sienos griuvimui 2021 m. gegužės 3 d. Tuo atveju, jei būtų laikomasi minėtų Griovimo aprašo reikalavimų ir senojo garažo likusi siena būtų išramstyta ir / arba užversta smėliu ar kitaip sustiprinta, esant liūčiai, ar senojo garažo likusi siena būtų nugriuvusi? Atsakymą pagrįskite.

KLAUSIMAI:

 1. Ar egzistuoja UAB „Sxx“ 2021-12-27 gyvenamojo namo Mxx g. 4, Rxx k., Kretingos r., unikalus Nr. xxxx, pastato Ekspertinio tyrimo ataskaitoje Nr. 2021/12/27-1, trūkumai ir ar jie laikytini šio nekilnojamojo daikto defektais (trūkumais)? Jeigu teismo ekspertizės metu būtų nustatyti nauji/papildomi šio namo statybos darbų defektai – papildomai nurodyti ir juos teismo ekspertizės akte.
 2. Jeigu egzistuoja UAB „Sxx“ 2021-12-27 gyvenamojo namo Mxx g. 4, Rxx k., Kretingos r., unikalus Nr. xxxx, pastato Ekspertinio tyrimo ataskaitoje Nr. 2021/12/27-1, defektai bei nauji defektai, nurodyti kokios šių defektų (trūkumų) atsiradimo priežastys?
 3. Ar yra naujų defektų, neaprašytų UAB ,,Sxx” Ekspertinio tyrimo ataskaitoje Nr. 2021/12/27-1 ir MB „Sxx“ 2022 m. liepos 20 d. Ekspertinio tyrimo akte, kurie susiformavo po to, kai ieškovai įsigijo namą? Kokia yra naujai susiformavusių defektų šalinimo darbų kaina?
 4. Ar namas, Mxx g. 4, Rxx k., Kretingos r., unikalus Nr. xxxx, turi stogo defektų, ar tinkamai įrengta stogo danga?
 5. Ar namo, Mxx g. 4, Rxx k., Kretingos r., unikalus Nr. xxxx, atlikti statybos darbai atitinka projektinę dokumentaciją?
 6. Ar reali pastato – gyvenamojo namo, Mxx g. 4, Rxx k., Kretingos r., unikalus Nr. xxxx, energetinio naudingumo klasė atitinka pastato energetinio naudingumo klasę B nustatytą pastato energetinio naudingumo sertifikate? Jei reali pastato energetinio naudingumo klasė neatitinka B klasės, nurodyti kokia yra reali pastato gyvenamojo namo, energetinio naudingumo klasė ir kokios aplinkybės sąlygojo realios pastato energetinio naudingumo klasės neatitikimą?
 7. Kokia yra namo, Mxx g. 4, Rxx k., Kxx r., unikalus Nr. xxxx, trūkumų (defektų) apimtis (kiekiai) ir kokia jų pašalinimo kaina?
 8. Ar egzistuoja UAB ,,Sxx” Ekspertinio tyrimo ataskaitoje Nr. 2021/12/27-1 ir MB ,,Sxx” 2022 m. liepos 20 d. Ekspertinio tyrimo akte nustatyti gyvenamojo namo Mxx g. 4, Rxx k., Kretingos r., defektai? Jeigu bus nustatyta, kad defektai egzistuoja, kada tie defektai susiformavo? Iki namo pardavimo dienos, atsakovui naudojant namą po pridavimo daugiau nei 3 metus, ar per 3 mėnesius po to, kai namą įsigijo ieškovai?
 9. Jeigu bus nustatyta, kad defektai egzistuoja, ar defektai yra paslėpti, ar matomi ir juos galima nustatyti be specialių įrankių bei ardomųjų tyrimų? Ar jie galėjo būti matomi namo pirkimo metu? Kokia yra paslėptų defektų šalinimo darbų kaina?

KLAUSIMAI:

 1. Kokios yra buto Nr. 18, esančio gyvenamajame name, Mxx g. 24, Vilniuje, užliejimo priežastys?
 2. Kokia yra buto Nr. 18, esančio gyvenamajame name, Mxx g. 24, Vilniuje, remonto dėl vandens pratekėjimo rinkos kaina, pateikiant detalias remonto kainos paskaičiavimo sąmatas? Ar atliekant remonto darbus bute turi būti keičiamas langas? Ar bute Nr. 18 buvo atliktas remontas ir, jei galima nustatyti, kada jis buvo atliktas?
 3. Ar gyvenamojo namo Mxx g. 24, Vilniuje, terasa, esanti virš buto Nr. 18, įskaitant joje ir prie jos įrengtą vandens nuvedimo sistemą, taip pat lietaus vandeniui nutekėti skirtus latakus, lietvamzdžius, yra statytojo įrengti bei hidroizoliuoti tinkamai, laikantis statybos įstatymo ir statybos metu galiojusių techninių reglamentų ir normų laikantis STR 2.05.02:2001 – hidroizoliacinės dangos ant stačių paviršių butų užleidimui ir slenksčio aukštumui, ir lietaus vandens nutekėjimui skirtų sistemų įrengimo ir hidroizoliacijos reikalavimų? Ar galėjo vandens pratekėjimas į butą Nr. 18 įvykti dėl šios priežasties?
 4. Ar dūmtraukių ir oro ventiliacijos vamzdžių sistema, įrengta šalia butų Nr. 18 ir Nr. 20 esančioje tarpsieninėje šachtoje, įskaitant stogo angų uždengimą ir saugų kondensato nuvedimą, yra įrengti tinkamai, laikantis statinio projekto ir statybos metu galiojusių statybos techninių reglamentų ir normų reikalavimų ir kad būtų išvengta vandens skverbimosi iš dūmtraukių ir oro ventiliacijos vamzdžių sistemos ir jai skirtos šachtos į 1-ame ir 2-ame gyvenamojo namo aukšte esančius butus Nr. 18 ir Nr. 20? Ar galėjo vandens pratekėjimas į butą Nr. 18 ir Nr. 20 įvykti dėl šios priežasties?
 5. Kokios galėjo būti ir ar tebėra pagrindinės buto Nr. 18 užliejimo vandeniu priežastys?
 6. Kokia yra buto Nr. 18 remonto dėl vandens pratekėjimo kaina, paskaičiuojant dėl kiekvienos iš nustatytų priežasčių atskirai?
 7. Kokie pastato, esančio Mxx g. 24 Vilniuje, statybos reikalavimų pažeidimai (jeigu tokių buvo) turėjo įtakos atsirasti buto Nr. 18, esančio minėtame pastate, sugadinimams dėl vandens pratekėjimo? Nurodyti konkrečius sugadinimus, jeigu tokių buvo, ir jų ištaisymo kainą.
 8. Kokie pastato, esančio Mxx g. 24 Vilniuje, (įskaitant ir terasos, esančios virš buto Nr. 18) techninės priežiūros ir naudojimo reikalavimų pažeidimai (jeigu tokių buvo) turėjo įtakos atsirasti buto Nr. 18, esančio minėtame pastate, sugadinimams dėl vandens pratekėjimo? Nurodyti konkrečius sugadinimus, jeigu tokių buvo, ir jų ištaisymo kainą.
 9. Kokie terasos virš buto Nr. 18, esančio Mxx g. 24 Vilniuje, apželdinimo reikalavimų pažeidimai (jeigu tokių buvo) turėjo įtakos atsirasti buto Nr. 18 sugadinimams dėl vandens pratekėjimo? Nurodyti konkrečius sugadinimus, jeigu tokių buvo, ir jų ištaisymo kainą.

KLAUSIMAI:

 1. Ar Techniniame projekte 170616-RTP (susisiekimo dalis) (toliau – Techninis projektas) buvo pakankamai duomenų, kad vadovaujantis jais bei norminių teisės aktų reikalavimais reikiamą kvalifikaciją turintis projektuotojas (Darbo projekto Susisiekimo dalies rengėjas) galėtų parengti Darbo projektą susisiekimo/statinio konstrukcijų daliai (metalinės konstrukcijos), atitinkantį Techninio projekto bei norminių teisės aktų reikalavimus?
 2. Atlikti Darbo projekto 170316-DP-01 susisiekimo/statinio konstrukcijų dalies, (metalinės konstrukcijos), laida 0, PDV V. D., atestato Nr. xxxx (toliau – Darbo projektas), teisminę ekspertizę pagal teisės aktų reikalavimus, be kita ko atsakant į klausimus:
  2.1. ar pakankama Darbo projekto rengėjo kvalifikacija,
  2.2. Darbo projekto sprendinių, susijusių su metalinių konstrukcijų parinkimu, įvertinimas – ar apskaičiuotos, numatytos visos reikiamos apkrovos, ribiniai būviai ir pan.,
  2.3. ar Darbo projektas atitinka Techninio projekto 170616-RTP (susisiekimo dalis) ir norminių teisės aktų reikalavimus, keliamus susisiekimo dalies konstrukcijoms,
  2.4. ar santvarų dalies Darbo projekte numatyti santvarų sprendiniai atitinka tokio pobūdžio gaminiams keliamus reikalavimus ir galėjo būti įgyvendinti.
 3. Jei atsakant į 2 klausimą būtų nustatyti neatitikimai, kokia šių neatitikimų įtaka galutiniam darbų rezultatui (santvarų (kaip gaminių) parinkimui, santvarų įrengimo darbų atlikimui).
 4. Ar Atsakovo parinktos konkrečios santvaros pagal savo technines charakteristikas gali būti naudojamos susisiekimo dalies konstrukcijoms įrengti, atitinka Techninio projekto reikalavimus, norminių teisės aktų reikalavimus, keliamus susisiekimo dalies konstrukcijų įrengimui tokio pobūdžio objekte (pasienio postas), atsižvelgiant į eismo srautus, saugumo reikalavimus ir pan.
 5. Ar santvarų įrengimo darbai buvo atlikti tinkamai – pagal norminių teisės aktų reikalavimus, objekto projektinę dokumentaciją (įskaitant pamatų gylio parinkimą, tvirtinimo elementų parinkimą ir faktinį išpildymą, įvertinant nustatytą santvarų pasvirimo faktą, tarp vertikaliųjų ir horizontaliųjų metalinės santvaros dalių nustatytus vizualiai skirtingo dydžio konstrukcinius intarpus).
 6. Ar rangovo įrengtas santvaras buvo galima naudoti pagal paskirtį? Jeigu atsakymas neigiamas, prašome nurodyti, dėl kokių konkrečiai trūkumų santvarų nebuvo galima naudoti pagal paskirtį? Ar šie trūkumai galėjo būti pašalinti? Jeigu taip, kokius darbus reikėjo atlikti siekiant, pašalinti nurodytus trūkumus?
 7. Jei būtų nustatyti neatitikimai (netinkamai parengtas Darbo projektas ir/ar netinkamai parinktos santvaros ir/ar netinkamai atlikti santvarų įrengimo darbai), kokie nustatytų neatitikimų pašalinimo kaštai, vertinant 2023 m. I ketvirčio kainomis (t.y. faktinio defektų šalinimo metu galiojusiomis kainomis), įskaitant naujo darbo projekto parengimą, esamų santvarų demontavimo, naujų santvarų įrengimo kaštus.
 8. Ar santvarų pasvirimą galėjo įtakoti grunto atkasimas komunikacijoms tiesti ties pamatu (įvertinant tai, kad santvaros buvo tvirtinamos prie pamato).
 9. Ar į bylą pateiktose Darbo projekto ekspertizės išvadoje (1 t., b.l. 147-150) ir patikslintoje ekspertizės išvadoje (t 2, b.l. 119-122) pateikti skaičiavimai pagrindžia tokio pobūdžio gaminiams būtinų apkrovų laikymą ir parinktų santvarų galimumą naudoti pagal paskirtį objekte?
 10. Ar atliekant santvarų įrengimo darbus objekte buvo vykdoma projekto vykdymo ir statybos darbų techninė priežiūra? Jeigu atsakymas teigiamas, ar ši priežiūra santvarų įrengimo darbų dalyje buvo atliekama tinkamai? Kokie santvarų įrengimo darbų neatitikimai buvo užfiksuoti projekto vykdymo ir statybos darbų techninės priežiūros dokumentuose?

KLAUSIMAI:

 1. Ar UAB „Pxx“, pasitelkdama darbų atlikimui subrangovus, rangos darbus pagal 2021 m. rugpjūčio 30 d. atliko pagal techninį darbo projektą (techninio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimams) ir darbų kokybei keliamus reikalavimus?
 2. Ar projektas rangos darbams pagal 2021 m. rugpjūčio 30 d. rangos sutartį atitinka teisės aktų reikalavimus?
 3. Jei darbai atlikti netinkamai, kokie yra nustatyti defektai?
 4. Kokia nustatytų defektų šalinimo kaina?

KLAUSIMAI:

 1. Ar vertinant visą bylos medžiagą, taip pat įvertinus faktinę situaciją, galima daryti išvadą, kad Gyvenamajame name atlikti statybos darbai yra statinio kapitalinis remontas ar statinio rekonstravimas? Jei taip, kokiu metu kapitalinis remontas ar statinio rekonstravimas yra atlikti? Ar byloje, vertinant visą bylos medžiagą ir vertinant faktinę situaciją, pakanka duomenų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto Gyvenamajame name atlikimo faktui, jo apimčiai, konkrečiam laikui ir vertei nustatyti?
 2. Ar iš šios civilinės bylos duomenų ir įvertinus faktinę situaciją, galima daryti išvadą, kad Gyvenamajame name, konkrečiai laikotarpiu nuo 1997 m. lapkričio 6 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d., buvo atlikti rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto darbai? Jeigu taip, kiek detaliai ir tiksliai galima nustatyti tokios rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto darbų atlikimo apimtį, konkretų laiką ir darbų vertę? Jei Gyvenamajame name, laikotarpiu nuo 1997 m. lapkričio 6 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d., buvo atlikti rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto darbai, prašome nurodyti tokių darbų apimtį, konkretų laiką ir vertę, taip pat prašome nurodyti, kokiais konkrečiais duomenimis vadovaujantis ir kokią metodiką taikant tokie duomenys buvo nustatyti?
 3. Teigiamai atsakius į klausimą, t. y. nurodžius, kad Gyvenamajame name atlikti darbai yra statinio kapitalinis remontas ar statinio rekonstravimas, prašome nurodyti, ar tokių darbų atlikimui, laikotarpiu nuo 2000 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., turėjo būti gauti statybą leidžiantys dokumentai? Jeigu taip, kokie? Ar tokių darbų atlikimą, laikotarpiu nuo 2000 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., reikėjo suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos? Jeigu taip, kaip toks derinimas turėjo būti atliekamas ir įforminamas?
 4. Ar vertinant visą bylos medžiagą, taip pat įvertinus faktinę situaciją, galima daryti išvadą, kad Garaže atlikti statybos darbai yra statinio kapitalinis remontas ar statinio rekonstravimas? Kokiu metu kapitalinis remontas ar statinio rekonstravimas yra atlikti?
 5. Ar vertinant visą bylos medžiagą, taip pat įvertinus faktinę situaciją, galima daryti išvadą, kad yra pastatytas naujas pastatas – pagalbinio ūkio – ūkio pastatas (žymėjimas 5I1/b)? Jei taip, kokiu metu naujas pastatas pastatytas?
 6. Ar vertinant visą bylos medžiagą, taip pat įvertinus faktinę situaciją, laikotarpiu nuo 2000 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Gyvenamajame name buvo atlikti nurodyti darbai, kokiu metu jie atlikti ir kokia atliktų darbų vertė (medžiagos ir darbas) pagal statybos metu galiojusias vidutines rinkos kainas: pakeistas pirmo aukšto išplanavimas, įrengta pastogė; Sienos bei lubos iškaltos gipso kartono plokštėmis, nudažytos; Pakeista elektros instaliacija; Įrengta vėdinimo sistema; Pakeisti vidaus ir išorės langai ir durys; Įrengtos ąžuolinės grindys pirmame ir medinių lentų grindys antrame aukšte, nušlifuotos ir nuvaškuotos; Įrengtas vonios kambarys: santechnika, grindų šildymas, plytelės, šviestuvai, baldai; Įrengtas dušo kambarys: santechnika, grindų šildymas, plytelės, šviestuvai, baldai; Įrengta virtuvė: montuota viryklė, indaplovė, gartraukis, šaldytuvas, visa reikalinga santechnika, išklotos keramikinės sienų plytelės, lentynos; Svetainėje pirmame aukšte įrengtas židinys; Rūsyje įrengtos grindys bei laiptai iškloti plytelėmis, įrengtos lentynos, nudažytos sienos; Įrengta laiptinė tarp pirmo aukšto ir pastogės; Įrengta lauko terasa, kuri vėliau buvo nugriauta ir pakeista laiptais; Stogas pakeistas iš asbestcemenčio lakštų į skardinį, perdažytas; Atnaujinta šildymo sistema (įrengtas ir kelis kartus pakeistas dujinis katilas); Sienos apšiltintas stiklo vata ir plėvele, apkaltos naujomis dailylentėmis, 3 kartus perdažytos; 3 kartus rekonstruoti balkonai; Rekonstruoti seno namo fragmentai: tinko atodanga, rastų siena, plytų kaminas, gipso lipdiniai?
 7. Ar vertinant visą bylos medžiagą, taip pat įvertinus faktinę situaciją, laikotarpiu nuo 2000 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Garaže buvo atlikti nurodyti darbai, kokiu metu jie atlikti ir kokia atliktų darbų vertė (medžiagos ir darbas) pagal statybos metu galiojusias vidutines rinkos kainas: stogas pakeistas iš toliaus ir asbestcemenčio lakštų į klinkerio čerpeles; Užpilta garažo duobė; Išklotos keramikinės grindų plytelės; Įrengti pakeliami garažo vartai?
 8. Ar vertinant visą bylos medžiagą, taip pat įvertinus faktinę situaciją, laikotarpiu nuo 2000 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. šalia Garažo buvo pastatytas naujas pastatas – pagalbinio ūkio – ūkio pastatas (2022 m. kadastro byloje žymėjimas 5I1/b)? Jeigu taip, kokiu metu jis pastatytas ir kokia atliktų darbų vertė (medžiagos ir darbas) pagal statybos metu galiojusias vidutines rinkos kainas?
 9. Ar vertinant visą bylos medžiagą, taip pat įvertinus faktinę situaciją, laikotarpiu nuo 2000 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Žemės sklype buvo atlikti nurodyti darbai, kokiu metu jie atlikti ir kokia atliktų darbų vertė (medžiagos ir darbas) pagal statybos metu galiojusias vidutines rinkos kainas: įrengta terasa ant kurios sumontuotas metalinis šuns voljeras; Nugriautas priestatas – laiptinė, šiltnamis, vielinė tvora, atliekų duobė, kiemo aikštelė, nugriauta terasa ir betoniniai laiptai prie gyvenamojo namo; Įrengti automatiniai kiemo vartai; Žemės sklypas vietoje senos vielinės tvoros aptvertas medine tvora; Medinė tvora pakeista į tvorą su metalo konstrukcijomis; Nuo gatvės pusės sena metalinė tvora pakeista į naują metalinę tvorą; Kiemo betoninės trinkelės pakeistos klinkerio trinkelėmis; tĮrengti automatiniai kiemo vartai; Užpiltas dirvožemis, paruošta veja, pasodinti medžiai, pasodinta gyvatvorė, pasodinti gėlynai?
 10. Ar nuo 6 iki 9 klausimuose nurodyti darbai galėjo būti atlikti iki 2000 m. rugsėjo 28 d.?

KLAUSIMAI:

 1. Ar technologiškai leistina naudoti atraminės sienelės ir tvoros statybai buvusias naudotas statybines medžiagas?
 2. Ar tinkamai išlietas pamatas tvoros konstrukcijai ir žemių atraminei sienelei, ar jo masė ir konstrukcija pakankama atlaikyti žemių spaudimą?
 3. Kokios priežastys įtakoja tvoros virtimą?
 4. Ar tvora atitinka statybos techninio reglamento reikalavimus?
 5. Ar buvo keistas žemės reljefas tarp dviejų sklypų?
 6. Ar buvo privaloma gauti statybos leidimą ginčo tvoros statybai?
 7. Iš kokių medžiagų pastatyta ginčo tvora?
 8. Ar ginčo tvora (neskaitant akivaizdžių apgadinimų) atitinka tokiam statiniui keliamus reikalavimus?
 9. Kokios priežastys (neskaitant mechaninio žemių pašalinimo po tvora iš ieškovo sklypo pusės) galėjo lemti tvoros pasvirimą, pamato lūžimą?
 10. Ar įmanoma, kad žemes iš po ginčo tvora išplovė lietaus vanduo?
 11. Ar po ginčo tvora yra įrengtas tvoros pamatas ar atraminė sienutė?
 12. Jei ginčo tvora palinko, pamatas įlūžo dėl mechaninio žemių pašalinimo (nukasimo) iš ieškovo sklypo pusės, kokio dydžio žala padaryta ginčo tvorai?
 13. Ar atsakovei pakeitus savo sklypo reljefą (jį iškėlus), atsakovė būtų turėjusi pašalinti sklype šiai dienai esančius daug metų augančius medžius?
 14. Ar atsakovei pakeitus savo sklypo reljefą (jį iškėlus), tai nesimatytų ir kituose kaimyniniuose sklypuose? Atitinkamai, ar kiti kaimyniniai sklypai tokiu atveju nebūtų privalėję kelti savo sklypų?

KLAUSIMAI:

 1. Kiek subjektų gali aptarnauti pastatyti statiniai/įrenginiai (pastatyti pagal XXXX STATYBOS PROJEKTĄ) zonoje pagal pridedamą Schemą (Trišalės sutarties priedas Aptarnavimo zona)?
 2. Kiek sklypų yra projekto (XXXX STATYBOS PROJEKTAS) aptarnavimo zonoje?
 3. Ar pagal šiai dienai galiojančius teisės aktus šio projekto (AXXXX STATYBOS PROJEKTAS) infrastruktūra būtų pripažinta prioritetine?
 4. Ar šių objektų (XXXX STATYBOS PROJEKTAS) statyba numatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane arba kitame teritorijų planavimo dokumente (kaip numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260; TAR, 2014-06-17, Nr. 2014-07685; 2022-11-15, Nr. 2022-22945) 16 straipsnyje, galiojusiame 2019-2020 m.)?

KLAUSIMAI:

 1. Ar pagal statybos norminius dokumentus (ar joje buvo pakankama informacija) buvo galima vykdyti priešgaisrinio dažymo parengiamuosius – smėliavimo bei gruntavimo darbus?
 2. Ar galima buvo atlikti gruntavimą pilnai nenuvalius senų priešgaisrinių dažų, kurių sertifikatas pasibaigęs ir kurie nebuvo numatyti naujose dažymo sistemose prieš pradedant darbus?
 3. Kokią reikšmę ir įtaką turi metalinių konstrukcijų paviršiaus paruošimo ir gruntavimo darbai (kokybė) visos priešgaisrinio dažymo sistemos atsisluoksniavimui ir plieninių konstrukcijų rūdijimui?
 4. Ar priešgaisrinių dažų atsisluoksniavimo priežastimi galėjo būti nevisiškas, nekokybiškas senų priešgaisrinių dažų sluoksnio nuvalymas? Dėl kokių priežasčių gali sluoksniuotis ir rūdyti metalinių konstrukcijų danga objekte?
 5. Ar pagal dokumentus galima nustatyti, kokia apimtimi ir kokia dalis darbų buvo atlikti su trūkumais ir (ar) defektais?
 6. Ar statybos objekte Vxx Exx g. 13, Vilnius visur nuo konstrukcijų pašalinti seni priešgaisriniai dažai?
 7. Kokios spalvos naujas gruntas panaudotas mažajame baseine?
 8. Koks grunto ir priešgaisrinių dažų sluoksnių skaičius ir kiekvieno jų storis (matuojant eksperto, ieškovo ir atsakovo nurodytuose taškuose)?
 9. Kokie faktiškai priešgaisriniai dažai panaudoti objekte – Steelguard 701, Firetex FX 2005? Ar Firetex dažai buvo galimi pagal esamus gamintojo techninius patvirtinimus ir ar Firetex dažai buvo suderinti su gamintojo Creboprotect Mastic ZG76/B1 HS ST gruntu, t. y. ar buvo suderinta mišri dažymo technologija? Ar skiediklis 646 tinkamas skiesti dažus Steelguard 701, Firetex FX2005, ar buvo suderintas su grunto gamintoju?
 10. Ar pagal statybinę dokumentaciją, technologiją buvo galima palikti stipriai besilaikančius senus priešgaisrinius dažus ir gruntą?
 11. Ar smėliasrove (ambrazyvinis srautinis valymas suslėgtuoju oru) galima nuvalyti stipriai besilaikančius 2-3 mm storio priešgaisrinius dažus? Kokia technologija turėtų būti valomi stipriai besilaikantys seni priešgaisriniai dažai, t. y. naudojant mechaninį metodą (kirstuvą, kirvį, kaltą ir pan.), elektromechaninį metodą (perforatorių, šlifuoklį ir pan.)?
 12. Ar statybos objekto statybos dokumentuose, kuriuos pateikė darbų užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė (statybos žurnale ar statybos el. žurnale, kituose dok.) yra užfiksuoti smėliavimo bei gruntavimo darbų trūkumai? Jeigu taip, tai kada ir kokioje apimtyje?
 13. Ar ieškovė, atlikdama darbus, juos turėjo ir galėjo atlikti pagal atsakovo nurodytą technologiją (technologinę kortelę)?
 14. Ar objekto pridavimo metu buvo nustatyti sumaišytų dažų neigiami rezultatai? Ar tiriant priešgaisrinių dažų tinkamumą, tiriami nuskusti priešgaisriniai dažai ar visas dangos sluoksnis?

KLAUSIMAI:

 1. Kokius statybos rangos darbus buvo susitarta atlikti pagal 2022 m. balandžio 1 d. darbų sutartį?
 2. Ar visi pagal darbų sutartį sutarti darbai buvo atlikti, jei ne, kokie darbai nebuvo atlikti?
 3. Ar pagal 2022 m. balandžio 1 d. apdailos darbų atlikimo sutartį buvo susitarta vidaus apdailos darbus, t. y. sienų ir lubų glaistymą atlikti Q4 (Knauf gamintojo metodika) kokybės paviršiaus paruošimo lygiu?
 4. Kokie yra gyvenamojo namo, esančio adresu Gxx g. 27, Klaipėdoje, vidaus apdailos darbų trūkumai? Ar galima daryti išvadą, kad vidaus apdailos darbai atlikti tinkamai?
 5. Ar darbai atlikti su trūkumais, jei taip, įvardinti darbų trūkumus (defektus) ir jų atsiradimo priežastis, tame tarpe: įvertinti garažo 109 patalpos, sienų ir lubų glaistymo, šlifavimo ir dažymo kokybę. Nustatyti keliais sluoksniais dažytos garažo 109 sienos. Apskaičiuoti garažo 109 patalpos defektų ištaisymo kaštus; įvertinti svečių 106, darbo 205 ir skalbyklės 207 patalpų darbų kokybę. Jei yra defektai, apskaičiuoti defektų ištaisymo kaštus; įvertinti vonios 105 plytelių klijavimo ir fugavimo, lubų glaistymo kokybę, bei, jei nustatyti defektai, jų ištaisymo kaštus. Įvertinti ar plytelių užbaigimas šalia lubų reikalavo palikti 1,5 cm tarpą vonioje 105; įvertinti kambarių 106, 205, 207 kampų užbaigimo ir sienų glaistymo kokybę. Atsakyti ar susidarę nelygumai ir duobės sienose, bei kampuose gali būti pašalinti tik šlifuojant. Atsakyti ar kambarių 106, 205, 207 sienos ir kampai buvo paruošti dažymui?
 6. Ar pagal 2022 m. balandžio 1 d. apdailos darbų atlikimo sutartį sienos ir lubos buvo paruoštos tinkamai?
 7. Ar pagal 2022 m. balandžio 1 d. apdailos darbų atlikimo sutartį atsakovas privalėjo šlifuoti sienas ir ruošti jas dažymui?
 8. Ar pagal 2022 m. balandžio 1 d. apdailos darbų atlikimo sutartį paviršių aptaisymas plytelėmis atitinka įprastai tokiems darbams taikomus kokybės reikalavimus?
 9. Ar pagal 2022 m. balandžio 1 d. apdailos darbų atlikimo sutartį dekoratyvinės juostos (moldingai) prie paviršių pritaisyti kokybiškai?
 10. Ką turėjo įvertinti statybos darbų rangovas priimdamas darbų frontą iš kliento? Ar darbų fronto priėmimas reiškia, kad patalpos atitiko darbų atlikimui būtinus reikalavimus?
 11. Kokios yra gyvenamojo namo, esančio adresu Gxx g. 27, Klaipėdoje, vidaus apdailos defektų atsiradimo priežastys?
 12. Ar be rangovo, už nustatytus defektus, yra atsakingi kiti statybos proceso dalyviai?
 13. Dėl kurio (-ių) asmens (-ų) (gyvenamojo namo statytojo, gipso kartono plokščių montuotojo, vidaus apdailos darbų rangovo) veiksmų / neveikimo atsirado gyvenamojo namo, Gxx g. 27, Klaipėdoje, vidaus apdailos darbų defektai?
 14. Kokiu būdu gyvenamojo namo, esančio adresu Gxx g. 27, Klaipėdoje, vidaus apdailos darbų defektai (nustatyti teismo ekspertize) turi būti šalinami ir kokie yra defektų pašalinimo kaštai?

2022 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

 1. Kokia buvo 0,6242 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. xxxx) įrengtos apsauginės tvoros signalizacijos rinkos vertė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo, kuriuo nekilnojamas turtas buvo paimtas visuomenės poreikiams, priėmimo dieną – 2020 m. gruodžio 17 d.
 2. Kokia būtų dviejų profiliuotos skardos tvorų 100 m ilgio ir 1,8 m aukščio su dviem skersiniais bei kas 3 m įrengiamais ir į žemę įbetonuotais stulpais įrengimo vidutinė rinkos kaina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo, kuriuo nekilnojamas turtas buvo paimtas visuomenės poreikiams, priėmimo dieną – 2020 m. gruodžio 17 d.?
 3. Kokia būtų Rxx bendrovei priklausančiame 0,3222 ha žemės sklype (kadastro Nr. xxxx) apsauginės tvoros signalizacijos su apsaugos barjerais ir vaizdo kameromis, kurios perimetras 200 m, įrengimo vidutinė rinkos kaina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo, kuriuo nekilnojamas turtas buvo paimtas visuomenės poreikiams, priėmimo dieną – 2020 m. gruodžio 17 d.
 4. Kokia būtų UAB „Vxx“ komerciniame pasiūlyme nurodytų ar lygiaverčių dviejų stumdomų automatinių vartų apie 8 m pločio ir 1,8 m aukščio iš kvadratinio vamzdžio (60 mm x 60 mm x 3 mm) įrengimo vidutinė rinkos kaina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo, kuriuo nekilnojamas turtas buvo paimtas visuomenės poreikiams, priėmimo dieną – 2020 m. gruodžio 17 d.?

KLAUSIMAI:

 1. Kokie objekte Dxx g.12, Dxx kaime, Vxx seniūnijoje, Txx rajone, pastate – ūkiniame pastate, unikalus Nr.xxxx statybos darbai yra atlikti nekokybiškai?
 2. Kokia nustatytų darbų trūkumų ištaisymo kaina?

KLAUSIMAI:

 1. Kokius statybos darbus realiai pagal rangos sutartį bei papildomus, atliko atsakovas? Ar šie darbai turi trūkumų ar atlikti tinkamai? Jeigu turi trūkumų, tuomet kokių?
 2. Ar atliekant statybos darbus gyvenamajame name, adresu Pxx g. 14, Palanga, statybinės medžiagos buvo naudojamos tinkamos?
 3. Dėl kokių priežasčių gyvenamojo namo, adresu Pxx g. 14, Palanga, fasade atsirado defektai?
 4. Ar rangovo įrengta stogo lietaus nuotekų surinkimo sistema įrengta tinkamai ir atitinka techninius reikalavimus, įtvirtintus norminiuose aktuose, pagal pasirinktą ir įrengtą pastato apšildymą? Jei ne, ar šios sistemos trūkumai turėjo įtakos defekto atsiradimui ant namo fasado bei galimas apšildymo elementų deformacijas?
 5. Kokie darbai ir kokioje apimtyje būtini trūkumų pašalinimui, jeigu tokie būtų nustatyti?
 6. Kokia būtų ekspertizės metu nustatytų defektų šalinimo kaina?

KLAUSIMAI:

 1. Ar bendrojo naudojimo konstrukcijos (stogas ir jo konstukcijos), adresu Sxx g. 10, Vilnius turėjo avarinės būklės požymių 2020 m. liepos 1 d. (kai faktinies aplinkybes užfiksavo antstolis I. G., faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. FA-0008-20-2520) ir ekspertizės atlikimo dieną.
 2. Ar bendrojo naudojimo konstrukcijos perdanga tarp buto, adresu Sxx g. 10-6, Vilnius ir paliepės turėjo avarinės būklės požymių 2020 m. liepos 1 d. (kai faktines aplinkybes užfiksavo antstolis I. G., faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. FA-0008-20-2520) ir ekspertizės atlikimo dieną.
 3. Kokia yra bute, adresu Sxx 10-6, Vilnius įgriūvusios perdangos įgriūvimo priežastis.
 4. Ar yra kitų perdangos tarp buto, adresu Sxx 10-6, Vilnius ir palėpės konstrukcijos pažeidimo požymių.
 5. Ar perdanga tarp buto, adresu Sxx 10-6, Vilnius ir palėpės nekelia pavojaus buto, adresu adresu Sxx 10-6, Vilnius ir palėpės eksploatavimui.

KLAUSIMAI:

 1. Kokie specialūs teisės aktai (statybos techniniai reglamentai (STR) ar kiti) reglamentuoja techninius reikalavimus medinių namų statybai, montuojamoms konstrukcijoms (namo sienojams, stogo konstrukcijoms, atramoms ir kt.)?
 2. Kokie yra gyvenamojo namo statybos darbų defektai ir naudotos žaliavos (rąstų) defektai, įvertinant pastatyto rąstinio namo specifiką?
 3. Ar nustatyti defektai galėjo būti padaryti namo montavimo metu?
 4. Ar padaryti defektai galėjo būti nustatyti ir pastebėti namo montavimo metu?
 5. Kurie iš nustatytų defektų, kurie galėjo būti nustatyti ir pastebėti namo montavimo metu, yra esminiai ir kurie neesminiai?
 6. Ar pastatyto rąstinio gyvenamojo namo, medinės konstrukcijos (tiek rąstai, tiek medinės konstrukcijos dalys) sumontuotos nenusižengiant Lietuvos Respublikoje įtvirtintiems techniniams reikalavimams ir apsaugos normoms?
 7. Kokie konkretūs statybos reikalavimai pažeisti? Ar dėl rangovo darbų trūkumų namas gali būti toliau įrenginėjamas ir naudojamas pagal paskirtį?
 8. Kokios galėtų būti neigiamos pasekmės eksploatuojant šį gyvenamąjį namą pagal paskirtį?
 9. Kokie galėtų būti statybos defektų (atliktų darbų ir netinkamos žaliavos naudojimo) šalinimo būdai? Kokia netinkamai atliktų darbų defektų šalinimo vidutinė rinkos kaina ir kokius darbus defektų šalinimui turėtų atlikti užsakovė, kokia šių darbų bei medžiagų vertė, skaičiuojant galiojančiomis kainomis?
 10. Ar rąstinio namo statybai panaudotų rąstų kokybė, kiekiai ( tūris, kubatūra), medinių konstrukcijų dalys ir jų montavimo kokybė atitinka 2018 m. liepos 5 d. sutarties Nr. 18 „Dėl medinio namo sienojų gamybos“ (toliau – sutartis) ir šios sutarties priedo Nr. 4 „Dėl medinio namo sienojų projekto pakeitimo ir papildomų darbų kainų“ sąlygas namo konstrukcijoms pagaminti?
 11. Ar rangovės ieškovės sumontuoti sienojai mediniame name, atitiko su užsakove atsakove suderintą gaminio eskizinį projektą, kaip tai numatyta sutarties Nr. 18 „Dėl medinio namo sienojų gamybos“ 1.1.–1.4. punktų sąlygose?
 12. Ar rąstiniams sienojams, kolonoms, gegnėms panaudotų rąstų kokybė atitiko sutartyje numatytiems techniniams reikalavimams (įskaitant sutarties prieduose nurodytas technines specifikacijas)?
 13. Jei neatitiko, tai kokie technologiniai pažeidimai buvo padaryti, kokie specialūs statybos reikalavimai buvo pažeisti?
 14. Ar rąstinių sienojų konstruktyvas, taip pat gegnės, sutvirtinimai ir kt. elementai atitinka reikalavimus, kurie taikytini namo sienojų sumontavimui rąstiniame name? Jei neatitinka, tai kokie reikalavimai pažeisti?
 15. Ar ant rąstų yra pastebėtas susidaręs pelėsis, grybiena ir kiti medienos kokybę įtakojantys veiksniai?
 16. Jei taip, tai ar pastebėtas pelėsis, grybiena galėjo būti susidariusi ant rąstų juos montuojant laikotarpyje iki 2019 m. rugpjūčio mėnesio?
 17. Jei nustatyti sienojų darbų montavimo ir sienojų komplektiškumą sudarančių detalių (rąstų, gegnių, kolonų ir kt.) technologiniai ir kokybės pažeidimai, tai ar šių pažeidimų pobūdis reikalauja perstatyti sienojus, o netinkamas sienojus komplektuojančias detales (rąstus, gegnes ir kt.) pakeisti naujomis?
 18. Ar rąstiniame name yra požymių ant rąstų, patvirtinančių, kad sienojus sudarantys rąstai buvo apdirbti antiseptikais?
 19. Jei sienojus sudarančiuose rąstuose nustatyti įtrūkimai ar išilginiai medienos plyšimai, tai ar jų atsiradimas yra būdingas ir neišvengiamas kai sienojams yra naudojami šviežio kirtimo eglės (Karpatų eglės) medienos rąstai?
 20. Ar apžiūrėto namo sienojuose sumontuotų rąstų storis atitinka sutarties sąlygas ir sutarties prieduose nurodytiems technologinių specifikacijų reikalavimams?
 21. Ar statinio sienojų pagaminimo ir sumontavimo kokybės vertinimo ekspertizės išvados patvirtina tas išvadas, kurios nustatytos šio statinio specialistės A. M. 2020 m. lapkričio 16 d. apžiūros akte Nr. 2020/11/16? Jei nepatvirtina, tai kurios išvados nepasitvirtino ir dėl kokių priežasčių?
 22. Kokie rąstinio namo statybos darbai atlikti pagal sutarties priedo Nr. 4 „Dėl medinio namo sienojų projekto pakeitimo ir papildomų darbų kainų“ sąlygas?
 23. Kokia bendra 1 kv. m rąstinio namo rinkos kaina (skaičiuojant medieną, rąstų apdirbimą ir pastatymą) šiuo metu?
 24. Kokia rangovo (ieškovo) atliktų visų darbų vertė, statant užsakovės rąstinį namą, įskaitant medienos kainą 2018–2019 m. laikotarpiu (kai rąstinė mediena buvo apdirbta rankiniu būdu)?
 25. Kokia buvo rąstinio namo, statyto 2019 m. (Karpatų eglės šviežio kirtimo rąstų), sienos 1 kv. m rinkos kaina ir kokia buvo rąstiniame name sumontuotos medienos (rąstų) bendra rinkos kaina 2019 m.?
 26. Kokia atliktų darbų vertė būtų šiuo metu už rangovės ieškovės pagamintus ir sumontuotus sienojus rąstiniame name, lyginant su šio gaminio kaina, kuri nustatyta sutarties sąlygose?
 27. Kokia rangovės ieškovės atliktų darbų vertė ( įskaitant ir panaudotų medžiagų kainą), kurie atlikti vykdant sutarties priede Nr. 4 „Dėl medinio namo sienojų projekto pakeitimo ir papildomų darbų kainų“ numatytus darbus (antrojo aukšto stogo konstrukcijų įrengimą, laiptų pagaminimą ir kt.)?
 28. Ar sutarties priede Nr. 4 numatyti atliktų darbų bei medžiagų įkainiai atitiko rinkos kainoms 2019 m. laikotarpiui ir kokie šie įkainiai būtų šiuo metu?
 29. Kokius namo projektavimo, statybos ir statinio naudojimo normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus pažeidė statytojas (užsakovė) ir rangovas? kokiais konkrečiais veiksmais (neveikimu) šie pažeidimai padaryti?
 30. Kiek kubinių metrų galėtų sudaryti statinys (rąstinis namas), išskiriant sienojams panaudotus rąstų kiekį iš bendro panaudoto rąstų kiekio?
 31. Ar pagal namo svorį (konstrukcijos svorį) galima nustatyti, koks yra namo rastų kubinių metrų kiekis. Kiek kubinių metrų (darant prielaida, kad vežta mediena yra eglės) šviežiai kirstos medienos galėtų sudarytų 68150 kg (panaudotų rąstų svoris)?
 32. Ar rąstai buvo tinkamai apdirbti apsauginėmis priemonėmis nuo puvinio, pelėsio ir grybo? Ar rąstų neapdirbimas ar netinkamas apdirbimas gali sąlygoti puvinio, pelėsio ar net grybo atsiradimą? Kokie dokumentai turi būti pildomi apdirbant rąstus apsauginėmis priemonėmis? Ar pagal byloje esančias nuotraukas, darytas rąstų iškrovimo metu, jas iškrovus bei montuojant, matomi dariniai ant rąstų (galimai grybai), pajuodavimai, puviniai, gali būti rąstų neapdirbimo (įskaitant netinkamo apdirbimo) apsauginėmis priemonėmis pasekmė/požymis?
 33. Ar neišardžius surinkto rąstinio namo, galima pilnai ir visapusiškai apdirbti visus rąstus, tame tarpe ir rąstų dalis, esančias sankirtose ir išdrožose (po rąstais) antiseptine (apsaugine) 2 medžiaga? Ar neišardant namo, yra kokia nors ekologiška technologija tinkamai ir kokybiškai apdirbti apsauginėmis medžiagomis rąstus pilna apimtimi. Jeigu taip, kokia ekologiška technologija galima padengti apsauginėmis medžiagomis (Rammers) rąstus sankirtų, susijungimų vietose bei išdrožose, t. y. po vienas ant kito esančiuose rąstų vietose? Prašome nurodyti tokių darbų bei medžiagų kainą.
 34. Jeigu rąstu pilnai neįmanoma apdirbti apsauginėmis medžiagomis neišardžius namo konstrukcijos, prašome nurodyti, kokiu būdu turėtų būti tinkamai atliekami rąstų antispetikavimo (antiseptikas Rammers) darbai bei nurodyti tokių darbų bei medžiagų kainą (įskaitant, bet neapsiribojant statybų aikštelės paruošimo darbus, kėlimo technikos nuomos kaina, išardymo, nušveitimo, apdirbimo Rammers (sutarta) medžiaga apsaugant teritoriją nuo užteršimo bei surinkimo darbų, teritorijos sutvarkymo darbus), nurodant darbų atlikimo skaičiuojamą terminą? Darbų kainą prašome detalizuoti išskiriant kiekvieną poziciją.
 35. Ar rąstų antiseptikavimo (apdirbimo apsaugine medžiaga) darbai laikomi paslėptais darbais? Ar vykdytojas turėtų surašyti bei pateikti atitinkamų užslėptų darbų priėmimo – perdavimo aktus? Kas tokiuose aktuose turėtų būti nurodoma?
 36. Ar rąstai, iš kurių sumontuotas rąstinis namas, turi netoleruotinų, neleistinų įtrūkimų/plyšių (gylis, plotis, ilgis ir pan.) Jeigu taip, tai kokie įtrūkimai yra nustatyti? Kokio dydžio įtrūkimai/plyšiai laikytini toleruojamais (galimais) (nurodant galimų įtrūkimų gylį, storį, ilgį)?
 37. Ar tokius esančius rąstų skylimus/trūkimus įtakojo rąstų galų porų neužsandarinimas alyva ar dažyve?
 38. Kokiu būdu turėtų būti šalinami rąstų trūkiai/skylimai, išsaugant rąstinio namo kokybę bei estetinį vaizdą? Kokia rąstų trūkių/skylimų (trūkumų) šalinimo kaina? Kokia rąstų su ištisiniais ir gyliais trūkiais pakeitimo kaina?
 39. Ar tarp rąstų ir rąstų sankirtose yra nustatyti kokie neleistini tarpai? Jeigu taip, tai kas juos lėmė? Ar tarpai yra laikytini defektu (trūkumu)? Kokia trūkumų šalinimo kaina?
 40. Ar sumontuotų rąstų skersmuo atitinka sutarties sąlygas? Ar visi rąstai yra ne mažesnio kaip 40 cm skersmens?
 41. Ar namo sienojų rąsto skersmuo, iš kurio montuojamas statinys, yra įtakojama rąsto skersmens? Kokią įtaką statiniui daro rąsto skersmuo? Kiek namo sienojų (rastų) yra mažesnio diametro nei 40 cm t. y. mažesnio nei nustatyta sutartyje? Ar mažesnio diametro rąstai yra mažiau vertingi (savo savybių ir kainos prasme) ir kaip mažesnis rąsto storis įtakoja rąsto (rąstinio namo konstrukcijos) kainą? Ar rąstų vertei (kainai) turi įtakos medienos rūšis bei kilmė, koks gali būti kainų skirtumas?
 42. Ar rąstų sujungimo vietose išpjautos „lėkštutės“ yra pakankamo dydžio (gylio)?
 43. Ar rąstai yra paveikti pelėsio, grybo? Jeigu taip, dėl kokių priežasčių galėjo atsirasti grybas ir pelėsis?
 44. Kokius dokumentus susijusius su naudotomis medžiagos (įskaitant rąstus), medienos kilme, medienos eksploatacinėmis savybėmis, naudotų medžiagų eksploatacinėmis savybėmis, vykdytojas turėtų pateikti užsakovui? Kokia statinio išpildomoji dokumentacija, paslėptų darbų aktai turėtų būti pateikti užsakovui? Ar medienai (rąstams) ir rąstinio namo konstrukcijai (įvežtai iš Ukrainos), namą montuojant Lietuvoje, turėtų būti pateikta ES atitikties deklaracija? Ar naudota namo konstrukcija (rąstai) turi atitikti ES standartus? Ar byloje esantys dokumentai neginčijamai patvirtina panaudotų rąstų kilmę, rūšį (t. y. kad panaudota karpatų eglės mediena)?
 45. Ar kolonos sumontuotos tinkamai?
 46. Ar statinys (įskaitant gegnes, sienojus) sumontuotas tinkamai pagal projektą? Ar tarpai tarp gegnių yra vienodi?
 47. Ar galima nustatyti tikslius rastų parametrus (ilgis ir storis), tikslu įvertinti vidutinį kiekvieno rasto storį bei paskaičiuoti koks yra bendras name esančių rastų kubinių metrų kiekis, esant surinktam namui? Taip pat koks susidarytu rąstu kubinių metrų trūkumas dėl rąstu, nesiekiančiu 40 cm. storio metrų (vertinant panaudotų rąstų kubinių metrų kiekį, jeigu visi rąstai būtų 40 cm skersmens? Jei, neišrinkus rastinio namo yra neįmanoma suskaičiuoti rąstų kubinių metrų kiekio, ar yra alternatyvus būdas tai padaryti, jeigu taip, tai koks?
 48. Ar pagal byloje esančias rastų specifikacijas, jose nurodyti duomenys faktiškai atitinka rastų ilgius ir storius (diametrą). Ar Specifikacijoje yra nurodytas rąsto plongalio storis, ar vidutinis rasto storis, ar storgalio storis? Ar specifikacijoje nurodytos sieninės panelės/plokštės buvo panaudos aptariamo rąstinio namo konstrukcijoje?
 49. Ar duomenys nurodyti pateiktoje rąstų Specifikacijoje sutampa su apmatavimu metu bei pagal skaičiavimuose gautais duomenimis?
 50. Koks pinigine išraiška (procentais ar skaičiais) skirtumas susidarytu dėl rąstu trūkumo (storio, ilgio bei kubiniu metrų)?
 51. Ar gegnės, atramos, sijos, balkiai, kolonos, stogo pakėlimo atramos ir sijos yra namo konstruktyvo dalis?

KLAUSIMAI:

 1. Ar šilumos perdavimo tinklai, esantys namo (Rxx a. 10, Kaunas), pripažinto valstybės saugomu kultūros vertybių objektu, rūsyje, daro statiniui žalą, kokio pobūdžio bei dydžio?
 2. Ar vandens tiekimo tinklai, esantys namo (Rxx a. 10, Kaunas), pripažinto valstybės saugomu kultūros vertybių objektu, rūsyje, daro statiniui žalą, kokio pobūdžio bei dydžio?
 3. Ar yra pastato defektų, kurių atsiradimą įtakojo išimtinai šilumos perdavimo tinklai?
 4. Jeigu šilumos perdavimo tinklai, esantys namo (Rxx a. 10, Kaunas), pripažinto valstybės saugomu kultūros vertybių objektu, rūsyje, daro statiniui žalą, kokiu būdu ji galėtų būti pašalinta?
 5. Kokia būtų statinio – namo (Rxx a. 10, Kaunas), pripažinto valstybės saugomu kultūros vertybių, šilumos perdavimo tinklų padarytos žalos šalinimo statybos darbų preliminari sąmata?
 6. Ar įvertinus UAB „XXX“ 2019-08-20 eksperto išvadoje Nr. 19-08/04 nurodytus pastato defektus (nugriautas pastato prieangis, kurio kolonos su balkonu ir keturiais piliastrais laikė trikampį frontoną; šalčio ir drėgmės pažeistas pamatų mūras; kiauryminiai plyšiai stogo dangoje; puvinio pažeista murloto ir valminės sijos sandūra; suardyta stogo gegnių spyrių ir statramsčių sistema (pašalinti spyriai); sienų mūras karnizo dalyje pažeistas šalčio ir drėgmės poveikių; dėl sunkiojo transporto sukeltų vibracijų supleišėjusios sienos ir kt.) yra pagrindas pripažinti, kad juos sąlygojo šilumos tiekimo tinklai, o ne pastato nepriežiūra (aplaidi priežiūra)?

KLAUSIMAI:

 1. Ar nagrinėjamoje byloje nurodytų Ieškovo administracinių patalpų betono grindys ir dengianti PVC danga Šxx, esančiame Gxx k., Rxx 9, LT – xxx, Šxx r. sav., (unikalus Nr. xxxx), administracinėse patalpose Nr. 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111“ (toliau – Patalpos) yra įrengtos pagal Techninio ir Darbo projekto sprendinius?
 2. Ar statybos darbų, įrengiant betono grindis ir jas dengiančią PVC dangą, Patalpose atitiktį Techninio ir Darbo projekto sprendiniams yra patvirtinęs Statybos techninę priežiūrą atlikęs subjektas?
 3. Ar atliekant Patalpose statybos darbus, įrengiant betono grindis ir jas dengiančią PVC dangą, buvo nukrypta nuo Projekto, jei taip ar nukrypimai yra blogesnių techninių savybių arba bloginantys statybos rezultatą ir ar tiesiogiai lėmė grindų dangos pažaidų atsiradimą?
 4. Ar Patalpų Projekte numatyta betono grindų hidroizoliacija atitinka jai nustatytus reikalavimus, jei taip, ar yra pakankama, kad užtikrinti tinkamas betono grindų savybes. Kokie reikalavimai taikomi minėtų patalpų betono grindų hidroizoliacijai?
 5. Ar Patalpų betono grindų detalė yra suprojektuota įvertinus geologinių tyrimų duomenis bei naudojamų medžiagų savybes?
 6. Ar Patalpų betono grindų ir jas dengiančios PVC dangos būklė (defektai) yra tokio masto ir pobūdžio, dėl kurio statybos darbų rezultatui (Šxx, esančiame Gxx k., Rxx 9, LT – xxx, Šxx r. sav., (unikalus Nr. xxxx) naudoti pagal jo paskirtį, dėl jam keliamų reikalavimų, yra kokių nors ribojimų?

KLAUSIMAI:

 1. Ar pateikti vertinimui stogo keitimo ir statybos darbai, esantys namo, adresu Mxx g. 17, Pxx, yra išbaigti?
 2. Ar vykdant montavimo darbus, namo adresu Mxx g. 17, Pxx, statybos darbų kokybė atitiko normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus ir įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus?
 3. Ar rekonstrukcijos metu įrengtos namo sienų, stogo ir kt. laikančios konstrukcijos parinktos tinkamos ir pagrįstos projektine dokumentacija, skaičiavimais?
 4. Ar rekonstrukcijos metu įrengtos namo sienų, stogo ir kt. laikančios konstrukcijos įrengtos tinkamai ir pastatas gali būti eksploatuojamas be statinio laikančių konstrukcijų pertvarkymo (perdarymo), vertinant atsiradusius avarinės būklės požymius ir matomus kt. defektus?
 5. Ar įrengiant konstrukcijas buvo naudojamos tinkamos statybinės medžiagos ir ar jos panaudotos tinkamai (pvz. betono stipris, sutankinimas, armatūros išdėstymas, blokelių mūras (jo surišimas), mediena ir kt.)?
 6. Ar stogo lietaus latakai bei latakuose esanti ar turinti būti difuzinė plėvelė įrengti tinkamai ir ar atlieka savo funkciją (tinkamai surenka vandenį nuo stogo( ir/ar toks jų įrengimas gali turėti neigiamos įtakos namo eksploatacijos metui ir jeigu taip, tai kokios?

KLAUSIMAI:

 1. Nustatyti, kokie statybos darbai buvo atlikti tam, kad nekilnojamojo turto objektai, t.y., XXXX pastatai, būtų pastatyti ir įrengti. Detalizuoti atliktų statybos ir apdailos darbų vertę jų atlikimo dieną (metu), identifikuoti individualią panaudotų medžiagų vertę (kuomet įmanoma identifikuoti ir specifikuoti gaminius).  
 2. Nustatyti, kokie aukščiau nurodytų objektų nekilnojamojo turto aplinkotvarkos (įskaitant, bet neapsiribojant asfalto, trinkelių ar/ir kitų dangų įrengimo sklypuose, vejos sutvarkymo, apželdinimo) darbai buvo atlikti bei nustatyti jų vertę (įskaitant medžiagas) darbų atlikimo metu.
 3. Kiekvienu atveju, skaičiuojant statybinės technikos naudojimą, nustatyti statybinės technikos atgabenimo ir išgabenimo kaštus.
 4. Nustatyti aukščiau nurodytų nekilnojamojo turto objektų inžinerinių tinklų (elektros, vandentiekio, įskaitant gręžinį, nuotekų, šildymo, vėsinimo, vėdinimo ir kt.), vidaus inžinerinių sistemų įrengimo, kito įrengimo kainą.
 5. Nustatyti, kokie aukščiau nurodytų objektų statybviečių paruošimo darbai buvo atlikti, ir nustatyti jų vertę darbų atlikimo metu (įskaitant buvusių statinių nugriovimo, statybinio laužo išvežimo, pavojingų (pvz., asbesto) atliekų sunaikinimo, žemės sklypo paruošimo darbus, kt.).
 6. Teikiant statybos skaičiuojamosios kainos sąmatas:
  1. nurodyti, kurios sąmatos pozicijos buvo koreguotos, lyginant su SISTELOS pateiktaisiais normatyvais;
  2. pagrįsti kiekvienos sąmatos pozicijų kiekių paskaičiavimus;
  3. pateikti išskleistus SISTELOS sąmatų normatyvus.
 7. Nurodyti naudojamos SISTELA programos licenzijos numerį bei naudojamą normatyvų versiją (arba paskutinę normatyvų atnaujinimų datą).

KLAUSIMAI:

 1. Ar bute, esančiame Žxx g. 97-43, Vilnius, yra defektų (trūkumų), tokių kaip: drėkstančios kambario (-ių) sienos ar lubos, pelėsis, sienų įtrūkimai, nusmukusios durys, neveikiantys radiatorių termoreguliatoriai? Jei taip, kur ir kokie trūkumai yra?
 2. Kokios yra (gali būti) buto, esančio Žxx g. 97-43, Vilniuje, defektų (trūkumų), nustatytų atsakant į pirmą klausimą, priežastys?
 3. Ar defektų (trūkumų) priežastys sietinos su buto statybos darbais, ar atsiradusios buto eksploatavimo metu, ar sietinos su buto vidaus apdailos atlikimo darbais? Kokie konkretūs trūkumai kokio pobūdžio priežasčių nulemti?
 4. Ar bute esanti vėdinimo sistema atitinka Statybos projekto dalyje Vėdinimas nustatytus sprendinius? Ar buto eksploatavimo metu (ar atliekant buto apdailą) buto vėdinimo sistema nebuvo pakeista, lyginant su Statybos projekto dalyje Vėdinimais nustatytais sprendiniais? Ar tokie pakeitimai (jei jų yra) galėjo lemti buto trūkumus (defektus)? Jei taip, kuriuos?
 5. Ar kuriuos nors iš nustatytų buto trūkumų galėjo lemti vidaus apdailą bute atlikusių rangovų veiksmai (darbai)? Jei taip, kuriuos?
 6. Kokia būtų nustatytų buto trūkumų (defektų) šalinimo kaina? Kokia galima kiekvieno iš nustatytų trūkumų šalinimo kaina atskirai?

KLAUSIMAI:

 1. Kokie buvo 2019 m. balandžio mėnesį vidutiniai įkainiai darbų, kurie nurodyti ieškovo 2019 m. balandžio mėn. atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto 3, 4, 8-12, 14, 15, 17 punktuose?
 2. Kokie buvo 2019 m. gegužės mėnesį vidutiniai įkainiai darbų, kurie nurodyti ieškovo 2019 m. gegužės mėn. atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto 3, 6, 9, 11, 12, 14, 15 punktuose?
 3. Kokie buvo 2019 m. birželio mėnesį vidutiniai įkainiai darbų, kurie nurodyti ieškovo 2019 m. birželio mėn. atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto 4, 6, 8, 9, 11-14, 17-28, 30 punktuose?
 4. Kokie buvo 2019 m. rugpjūčio mėnesį vidutiniai įkainiai darbų, kurie nurodyti ieškovo 2019 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto 4-8, 10-17, 20-27 punktuose?

KLAUSIMAI:

 1. Kokie betonavimo darbai buvo atlikti statybos objekte adresu Kxx g. 32, Vilnius?
 2. Kokie betonavimo darbai statybos objekte adresu Kxx g. 32, Vilnius, buvo atlikti nesilaikant esminių normatyvinių statybos dokumentų nustatytų reikalavimų?
 3. Kokios yra betonavimo darbų statybos objekte adresu Kxx g. 32, Vilnius, atliktų nesilaikant esminių normatyvinių statybos dokumentų nustatytų reikalavimų, trūkumų šalinimo išlaidos (darbų, medžiagų rinkos kainos)?

KLAUSIMAI:

 1. Ar gyvenamojo namo, adresu: Txx g. 24 A, Axx, Rxx r., atlikti lauko sienų apdailos mūro (mūrijimo plytomis) darbai atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus? Kokia atliktų darbų ir medžiagų kaina, vertinant, kad darbai buvo atlikti 2018 m.? Jei atlikti darbai neatitinka keliamų reikalavimų, kokia būtų defektų ištaisymo kaina?
 2. Ar gyvenamojo namo, adresu: Txx g. 24 A, Axx, Rxx r., langai sumontuoti pagal įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus? Kokia atliktų darbų ir medžiagų kaina, vertinant, kad darbai buvo atlikti 2018 m.? Jei atlikti darbai neatitinka keliamų reikalavimų, kokia būtų defektų ištaisymo kaina?
 3. Ar gyvenamojo namo, adresu: Txx g. 24 A, Axx, Rxx r., pamatai atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus, kokio gylio ir kiek metrų yra pamatų, iš kokių medžiagų jie pastatyti (cementas, akmenys, armatūra ir pan.), ar pamatai apšiltinti? Kokia atliktų darbų ir medžiagų kaina, vertinant, kad darbai buvo atlikti 2018 m.? Jei atlikti darbai neatitinka keliamų reikalavimų, kokia būtų defektų ištaisymo kaina?
 4. Ar gyvenamojo namo, adresu: Txx g. 24 A, Axx, Rxx r., elektros instaliacija atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus? Kokia atliktų darbų ir medžiagų kaina, vertinant, kad darbai buvo atlikti 2018 m.? Jei atlikti darbai neatitinka keliamų reikalavimų, kokia būtų defektų ištaisymo kaina?
 5. Ar yra atlikti gyvenamojo namo, adresu: Txx g. 24 A, Axx, Rxx r., stogo konstrukcijų (gegnių) pakeitimai nuo 2017 metų iki šiol? Jei darbai atlikti, ar jie atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus? Kokia atliktų darbų ir medžiagų kaina, vertinant, kad darbai buvo atlikti 2018 m.? Jei atlikti darbai neatitinka keliamų reikalavimų, kokia būtų defektų ištaisymo kaina?
 6. Ar yra keistas gyvenamojo namo, adresu: Txx g. 24 A, Axx, Rxx r., viršutinis ir apatinis vainikas (leidžiama ardyti sienas)? Ar yra keisti rąstai po langais, jei taip, kiek metrų pakeista? Ar šie darbai atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus? Kokia atliktų darbų ir medžiagų kaina, vertinant, kad darbai buvo atlikti 2018 m.? Jei atlikti darbai neatitinka keliamų reikalavimų, kokia būtų defektų ištaisymo kaina?
 7. Kiek kvadratinių metrų gyvenamojo namo, adresu: Txx g. 24 A, Axx, Rxx r., kieme yra sudėta plytelių? Ar šie darbai atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus? Kokia atliktų darbų ir medžiagų kaina, vertinant, kad darbai buvo atlikti 2018 m.? Jei atlikti darbai neatitinka keliamų reikalavimų, kokia būtų defektų ištaisymo kaina?
 8. Kiek metrų tvoros pastatyta aplink žemės sklypą, adresu: Txx g. 24 A, Axx, kokiomis medžiagomis įrengta tvora? Ar šie darbai atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus? Kokia atliktų darbų ir medžiagų kaina, vertinant, kad darbai buvo atlikti 2019 m.? Jei atlikti darbai neatitinka keliamų reikalavimų, kokia būtų defektų ištaisymo kaina?
 9. Ar gyvenamojo namo, adresu: Txx g. 24 A, Axx, Rxx r., vidaus sienų apdailos darbai atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus? Kokia atliktų darbų ir medžiagų kaina, vertinant, kad darbai buvo atlikti 2018 m.? Jei atlikti darbai neatitinka keliamų reikalavimų, kokia būtų defektų ištaisymo kaina?

KLAUSIMAI:

 1. Ar užsakovo Šxx 2021-04-28 ir 2021-05-05 objekto (Šxx pastato, esančio Vxx g. 1/11, Šxx m., Šxx r.) apžiūrų aktuose fiksuotus trūkumus galima laikyti rangovo BUAB „Axx“ atliktų darbų defektais?
 2. Ar užsakovo Šxx 2021-04-28 ir 2021-05-05 objekto (Šxx pastato, esančio Vxx g. 1/11, Šxx m., Šxx r.) apžiūrų aktuose fiksuoti trūkumai yra sukelti kaip rangovo BUAB „Axx“ nekokybiško darbo pasekmė ar trečiųjų asmenų veiksmais sukelta žala objektui?
 3. Ar užsakovo Šxx  2021-04-28 ir 2021-05-05 objekto (Šxx pastato, esančio Vxx g. 1/11, Šxx m., Šxx r.) apžiūrų aktuose fiksuoti trūkumai trukdo užsakovui naudotis statiniu pagal paskirtį?
 4. Koks Šxx 2021-04-28 ir 2021-05-05 objekto (Šxx pastato, esančio Vxx g. 1/11, Šxx m., Šxx r.) apžiūrų aktuose užfiksuotų defektų šalinimo būdas būtų tinkamiausias?
 5. Kokia būtų Šxx 2021-04-28 ir 2021-05-05 objekto (Šxx pastato, esančio Vxx g. 1/11, Šxx m., Šxx r.) apžiūrų aktuose užfiksuotų defektų šalinimo vertė šių defektų nustatymo dienai ir ekspertizės atlikimo dienai?
 6. Kada faktiškai buvo atlikti BUAB „Axx“ 2021-08-05 vienašališkame atliktų darbų perdavimo akte Nr. 24 nurodyti darbai?
 7. Ar BUAB „Axx“ 2021-08-05 vienašališkame atliktų darbų perdavimo akte Nr. 24 nurodomi darbai buvo perduoti ar galėjo būti perduoti anksčiau nei buvo sudarytas minimas atliktų darbų perdavimo aktas Nr. 24?

KLAUSIMAI:

 1. Kokios yra buto XXXX, apgadinimo (defektų) priežastys?
 2. Kokia butui XXXX, padarytų apgadinimų (defektų) šalinimo darbų kaina, t.y. buto remonto atstatymo darbų kaina?

KLAUSIMAS:

 1. Kokia yra nekilnojamajame turte – bute / patalpoje–bute, unikalus Nr. xxxx, esančiame Jxx g. 3–49, Kaune, laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. atliktų I, II, III remonto ir pagerinimo darbų, nurodytų atsakovės pareiškime ir šioje nutartyje, statybinė vertė?

KLAUSIMAI:

 1. Ar ginčo statinys yra konstrukciškai sujungtas su krantu?
 2. Ar ginčo statinys yra vieno aukšto, be pastogės patalpų (mansardos, mezonino)?
 3. Ar ginčo statinys yra vidaus vandenų uosto, prieplaukos teritorijoje ar akvatorijoje?
 4. Ar ginčo statinys tinkamas vandens transportui aptarnauti – laivams, jachtoms, valtims iškelti iš vandens, laikyti ir remontuoti?
 5. Ar ieškovės planuojamas statyti lieptas pagal prie Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus 2022 m. vasario 24 d. sutikimo Nr. 41ST-16-(14.41.5) pridėtą planą pagal savo savybes būtų laikomas ginčo statinio konstrukcijos dalimi?
 6. Ar pastačius ieškovės planuojamą statyti lieptą pagal prie Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus 2022 m. vasario 24 d. sutikimo Nr. 41ST-16-(14.41.5) pridėtą planą keistųsi ginčo statinio konstrukcijų požymiai ir techniniai parametrai, pagal kuriuos jis yra priskiriamas II grupės nesudėtingam statiniui?

KLAUSIMAI:

 1. Kokia saulės fotovoltinę elektrinę sudaranti įranga (nurodant jos identifikacinius duomenis) yra sumontuota sklypo, adresu Vilniaus r. sav., Rxx sen., Lxx k., Lxx g. 13 (unikalus Nr. xxxx), dalyje, kurioje pagal VĮ Registrų centras 2013 01 10 Nr. xxx Kitų statinių ir jų dalių kadastro bylos duomenis yra registruota fotovoltinė saulės elektrinė, kurios unikalus Nr. unikalus Nr.xxxx?
 2. Prie kokio apskaitos prietaiso (skaitiklio) yra prijungta 1 klausime nurodyta fotovoltinė saulės elektrinę sudaranti įranga?
 3. Prie kokios saulės fotovoltinę elektrinę sudarančios įrangos (nurodant jos identifikacinius duomenis) yra prijungtas elektros apskaitos skaitiklis Nr. 317798, esantis komutacinėje spintoje KS-8930, sklype, adresu Vilniaus r. sav., Rxx sen., Lxx k., Lxx g. 13 (unikalus Nr. xxxx)?
 4. Ar yra nutiestas elektros kabelis žemės sklype, unikalus Nr. xxxx, adresas Vilniaus r. sav., Rxx sen., Lxx k., Lxx g. 13, nuo fotovoltinės saulės elektrinės, nurodytos 1-ame klausime, iki komutacinės spintos KS-8930?

KLAUSIMAI:

 1. Ar objektas, esantis Bxx g. 41-1, atitinka projekte numatytus sprendinius?
 2. Ar yra galimybė iš pateiktos bylos medžiagos (foto nuotraukos, VĮ Registrų centras išrašai, namo planas ir kt.) nustatyti objekto adresu Bxx g. 41-1, Vilnius, faktinį baigtumą?
 3. Koks, remiantis byloje esančiais duomenimis, yra nustatytinas faktinis objekto, adresu Bxx g. 41-1, baigtumas?
 4. Kiek ir kokių darbų reikia atlikti, kad pasiekti dokumentuose (kadastrinių matavimų byla) nurodytą objekto baigtumą (85%)? Ar grindų objekte betonavimas, laiptų įrengimas, elektros, vandens ir šildymo sistemos išvedžiojimas privalomi darbai 85% darbų baigtumui fiksuoti?
 5. Ar yra galimybė priduoti objektą, Bxx g. 41-1, Vilnius, jį įrengus, kai jis neatitinka projekto, nėra kadastrinių matavimų byloje nurodytų patalpų jungiančių pastatus, o du pastatus skiria tvora? Ar priduodant objektą, reikėtų statyti butus jungiančią konstrukciją, kuri nurodyta plane tarp dviejų butų?
 6. Kokius veiksmus papildomai reikėtų atlikti, kad priduoti objektą, Bxx g. 41-1, Vilnius, su 100% baigtumu? Kiek jie kainuotų ir kokia būtų trukmė? Ar tam, kad priduoti objektą, Bxx g. 41-1, Vilnius 100% baigtumui, reikia priduoti visą namą, adresu Bxx g. 41, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, kurio baigtumas 93%.

KLAUSIMAI:

 1. Ar ginčo objekte atlikti statybos darbai atitinka 2019 m. UAB „Kxx“ parengto Šešių vieno buto gyvenamųjų namų, Šxx g. 1, Pxx k. Kretingos sen., Kxx r., Nr. 1932 supaprastinto statybos projekto sprendinius? O būtent:
  1.1. Ar įrengtas privažiavimo kelias prie sklypo ribos, taip kaip numatyta projekte?
  1.2. Ar įrengta sklypo tvora atitinka projektinius sprendinius? Ar išlaikytas projekto vientisumas.
  1.3. Ar pilna apimtimi įrengtos projekte numatytos trinkelės?
  1.4. Ar prie namo įrengtos trinkelės įrengtos su tinkamais nuolydžiais.
  1.5. Ar įrengtų trinkelių tarpai visur užpilti atsijomis?
  1.6. Ar įrengtų trinkelių storis atitinka projektinį?
  1.7. Ar pasodinti projekte numatyti medžiai?
  1.8. Ar veja įrengta taip kaip numatyta projekte?
  1.9. Ar stogo konstrukcijų medinė dalis impregnuota ir antiseptikuota taip kaip numatyta projekte?
  1.10. Ar stogo danga įrengta taip kaip numatyta projekte?
  1.11. Ar stogo danga užtikrina sandarumą.
  1.12. Ar stogo sluoksnių įrengimo konstrukcinis mazgas (,,sumuštinis“) atitinka techninio projekto sprendinius?
  1.13. Ar užtikrintas lietaus latako sandarumas. ?
  1.14. Ar įrengta žaibosaugos sistema taip kaip numatyta projekte?
  1.15. Ar įrengtos kopėčių užlipimui ant stogo, taip kaip numatyta projekte? 1.16. Ar tinkamai ir kokybiškai sumontuotas namo fasado tinkas?
  1.17. Ar įrengti visi numatyti projekte langai?
  1.18. Ar tinkamai sumontuoti pastato langai?
  1.19. Ar lauko palangės įrengtos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais? 1.20. Ar pagal projektą įrengta buitinių nuotekų šalinimo sistema?
  1.21. Ar vidaus patalpose sumontuoti termostatai ir ar yra galimybė reguliuoti, palaikyti šilumos
  temperatūrą vidaus patalpose?.
  1.22. Ar tinkamai sumontuota grindų šildymo kolektorinė spinta?
  1.23. Ar tinkamai pagal projektą įrengta pertvara tarp skirtingų namų (miegamojo siena)? 1.24. Ar tinkamai įrengta sienų įrengimų ir apdailos darbai?
  1.25. Ar pagal projektą įrengtos patalpų lubos?
  1.26. Ar pagal projektą įrengtos vonios patalpų lubos?
  1.27. Ar pagal projektą įrengtą pastato ventiliavimo sistema? Ar pastato energetinio naudingumo Nr. xxxx atitinka faktinę situaciją ir ar pastato įrengimo metu yra pasiekta pastato energetinio naudingumo klasė A+? Ar buvo atlikti visi kiti reikiami bandymai dėl pastato deklaruojamų techninių charakteristikų? Ar atliekami bandymai atitiko tokių bandymų atlikimo tvarką bei eiliškumą?
 2. Ar ginčo objekte atlikti statybos darbai atitinka šio pobūdžio darbams įprastai keliamus normatyvinius kokybės reikalavimus. Jeigu tokių reikalavimų neatitinka, kokios yra tokių trūkumų (defektų) atsiradimo priežastys ir galimas atsiradimo laikas?
 3. Kokia yra ne pagal projektinius sprendinius ir (ar) nekokybiškai atliktų darbų bei atsiradusių defektų ištaisymo kaina, pagal galiojančias analogiškų darbų statybos darbų kainą rinkoje?
 4. Ar ekspertizės atlikimo metu nustatyti ginčo objekto statybos nukrypimai nuo 2019 m. UAB ,,Kxx“ parengto Šešių vieno buto gyvenamųjų namų, Šxx g. 1, Pxx k., Kxx sen., Kxx r., Nr. 1932 supaprastinto statybos projekto (jeigu tokie būtų nustatyti) yra esminiai?
 5. Ar ekspertizės atlikimo metu nustatyti ginčo objekto statybos nukrypimai nuo 2019 m. UAB ,,Kxx“ parengto Šešių vieno buto gyvenamųjų namų, Šxx g. 1, Pxx k., Kxx sen., Kxx r., Nr. 1932 supaprastinto statybos projekto (jeigu tokie būtų nustatyti) galėjo būti vykdomi nekeičiant paties 2019 m. UAB „Kxx“ parengto Šešių vieno buto gyvenamųjų namų, Šxx g. 1, Pxx k., Kxx sen., Kxx r., Nr. 1932 supaprastinto statybos projekto?
 6. Ar ekspertizės atlikimo metu nustatyti ginčo objekto statybos nukrypimai nuo 2019 m. UAB ,,Kxx“ parengto Šešių vieno buto gyvenamųjų namų, Šxx g. 1, Pxx k., Kxx sen., Kxx r., Nr. 1932 supaprastinto statybos projekto ir/arba ginčo objekto kokybės trūkumai (jeigu tokie būtų nustatyti) ginčo objekto įsigijimo momentu (2020-04-28) galėjo būti pastebėti be specialaus tyrimo?

KLAUSIMAS:

 1. Ar iš metalinių konstrukcijų pastatytas valstybinėje žemėje garažas (angaras) Nr. xxxx, esantis 39-osios metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoje „Kxx“, adresu A. P. Kxx g. 1A, Vilniuje, priklausantis ieškovui R. K., yra laikytinas statiniu (nekilnojamuoju daiktu), kaip tai nustatyta Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalyje ir CK 4.2 straipsnio 1ir 2 dalyse?

KLAUSIMAI:

 1. Kokie tiksliai statybos rangos darbai atlikti, t. y. koks jų turinys ir apimtys, gyvenamojo namo, unikalus xxxx, esantis Šxx g. 66, Txx k., Rxx sen., Vxx r. sav., Registro Nr. xxxx (toliau – Gyvenamasis namas)?
 2. Kokie tiksliai yra Gyvenamojo namo statybos defektai (trūkumai)?
 3. Kokios Gyvenamojo namo statybos defektų (trūkumų) atsiradimo priežastys (netinkamos statybos pasekmė ir pan.)?
 4. Ar Gyvenamojo namo statybos defektai (trūkumai) atitinka 2021-08-25 rangos darbų perdavimo-priėmimo akte Nr. 1-2021 nurodytus Gyvenamojo namo statybos defektus (trūkumus)?
 5. Kokia Gyvenamojo namo statybos defektų (trūkumų šalinimo) kaina (išlaidų suma)?

2021 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

 1. Ar stovėjimo aikštelės (230,78 kv. m.), adresu Pxx g. 50, Alytuje, įrengimas skaldyto granito trinkelėms atitiko tokiems darbams keliamus reikalavimus? Ar šios trinkelės sudėtos ant tinkamai įrengtų pagrindų, tiek 50,6 kv. m. kiemo apvalume bei takelyje aplink namą, tiek 180 kv. m. kieme?
 2. Ar ieškovės UAB „Dxx“ atlikti darbai (adresu Pxx g. 50, Alytuje, skaldyto granito trinkelių sudėjimas) turi trūkumų, jeigu taip, kokia jų šalinimo kaina?
 3. Ar atlikti visi darbai (panaudotos medžiagos), kurie nurodyti ieškovės UAB „Dxx“ atsakovei pateiktuose atliktų darbų aktuose (2019 m. liepos mėnesio aktas ir 2019 m. rugpjūčio mėnesio aktas)? Jeigu ne, koks darbų (medžiagų) kiekis galimai yra nurodytas perteklinis (realiai neatliktas, nepanaudotos medžiagos) ir kokioje sumoje?

KLAUSIMAI:

 1. Ar pagal 2017 m. kovo 13 d. statybos rangos sutartį Nr. 20117/03/13-1, 2016 m. gruodžio 2 d. statybos rangos sutartį Nr. PII korp. H/2016/12, 2016 m. spalio 3 d. statybos rangos sutartį Nr. 2016/10/03-1 2018 m. kovo 19 d. parengtuose vienašaliuose atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose nuo Nr. 1 iki Nr. 7 užfiksuoti statybos darbai ir jų kiekiai, buvo faktiškai atlikti objekte adresu Zxx g. 4A, Vilniuje?
 2. Jei butų teismo eksperto nustatyta, kad 2018 m. kovo 19 d. vienašališkai atliktų darbų aktuose nuo Nr. 1 iki Nr. 7 nurodyti statybos darbai ar jų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų darbų ar jų kiekių objekte adresu Zxx g. 4A, Vilniuje, kokie konkrečiai statybos darbai ar jų kiekiai neatitinka minėtuose aktuose nustatytų statybos darbų ir jų kiekių ir kokia tokių neatitinkančių darbų kaina pagal atitinkamą rangos sutartį (t.y. 2017 m. kovo 13 d. statybos rangos sutartį Nr. 20117/03/13-1,2016 m. gruodžio 2 d. statybos rangos sutartį Nr. PII korp. H/2016/12, 2016 m. spalio 3 d. statybos rangos sutartį Nr. 2016/10/03-1 2018)?
 3. Ar prie 2018 m. sausio 10 d. rašto Nr. S-180110-2 „Dėl kotedžų E, F, G, H, Zxx g. 4A, Vilniuje statybos darbų defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 10 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-8 užfiksuoti netinkamai atlikti darbai laikytini defektais?
 4. Ar prie 2018 m. sausio 10 d. rašto Nr. S-180110-2 „Dėl kotedžų E, F, G, H, Zxx g. 4A, Vilniuje statybos darbų defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 10 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-8 užfiksuotus netinkamai atliktus darbus atliko UAB „Axx“?
 5. Ar prie 2018 m. sausio 10 d. rašto Nr. S-180110-2 „Dėl kotedžų E, F, G, H, Zxx g. 4A, Vilniuje statybos darbų defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 10 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-8 užfiksuotus statybos darbų defektus buvo galima nustatyti (pastebėti) statybos darbų rezultato perdavimo-priėmimo metu? Ar šiuos defektus galima laikyti akivaizdžiais defektais, kuriuos turėjo pastebėti normaliai atidus užsakovas ir / ar techninis prižiūrėtojas?
 6. Ar prie 2018 m. sausio 10 d. rašto Nr. S-180110-2 „Dėl kotedžų E, F, G, H, Zxx g. 4A, Vilniuje statybos darbų defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 10 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-8 užfiksuoti statybos darbų defektai atsirado dėl Ieškovo kaltės (netinkamo įsipareigojimų pagal rangos sutartį vykdymo)? Ar šie defektai galėjo atsirasti dėl Atsakovo ar kitų nei Ieškovas asmenų kaltės ar veiksmų?
 7. Kokia prie 2018 m. sausio 10 d. rašto Nr. S-180110-2 „Dėl kotedžų E, F, G, H, Zxx g. 4A, Vilniuje statybos darbų defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 10 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-8 užfiksuotų statybos darbų defektų ištaisymo kaina?
 8. Ar prie 2018 m. sausio 16 d. rašto Nr. S-180116-1 „Dėl F2 ir F3 kotedžų nesandarumo defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 16 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-2 užfiksuoti netinkamai atlikti statybos darbai laikytini defektais?
 9. Ar prie 2018 m. sausio 16 d. rašto Nr. S-180116-1 „Dėl F2 ir F3 kotedžų nesandarumo defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 16 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-2 užfiksuotus statybos darbus faktiškai atliko UAB „Axx“?
 10. Ar prie 2018 m. sausio 16 d. rašto Nr. S-180116-1 „Dėl F2 ir F3 kotedžų nesandarumo defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 16 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-2 užfiksuotus statybos darbų defektus buvo galima nustatyti statybos darbų rezultato perdavimo-priėmimo metu? Ar šiuos defektus galima laikyti akivaizdžiais defektais, kuriuos turėjo pastebėti normaliai atidus užsakovas ir / ar techninis prižiūrėtojas?
 11. Ar prie 2018 m. sausio 16 d. rašto Nr. S-180116-1 „Dėl F2 ir F3 kotedžų nesandarumo defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 16 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-2 užfiksuoti statybos darbų defektai atsirado dėl Ieškovo kaltės (netinkamo įsipareigojimų pagal rangos sutartį vykdymo)? Ar šie defektai galėjo atsirasti dėl Atsakovo ar kitų nei Ieškovas asmenų kaltės ar veiksmų?
 12. Kokia prie 2018 m. sausio 16 d. rašto Nr. S-180116-1 „Dėl F2 ir F3 kotedžų nesandarumo defektų“ pridėtuose 2018 m. sausio 16 d. defektiniuose aktuose Nr. 1-2 užfiksuotų statybos darbų ištaisymo kaina?

 

KLAUSIMAI:

 1. Laboratorija yra sukuriama (sumontuojama) vykdant statybos darbus ir naudojant statybos produktus ?
 2. Kokios yra laboratorijos permontavimo (perkėlimo į kitą vietą) sąnaudos?
 3. Ar laboratoriją galima permontuoti (perkelti į kitą vietą) iš esmės nesumažinus jos vertės?

 

KLAUSIMAS:

Ar buvo pastatyti statiniai žemės sklype, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Vilniaus r. sav., Zxx sen., Axx k., Mxx g. 70, iki 1993-08-07? Jei statiniai buvo, tai kokie tiksliai ir koks buvo jų baigtumas?

 

KLAUSIMAI:

 1. Ar UAB „Lxx“ ventiliuojamo fasado įrengimo darbus objekte T. Kxx g. 15, Druskininkai (toliau – ir objektas), pagal 2019 m. spalio 23 d. rangos sutartį (toliau – ir Sutartis) atliko kokybiškai, ar atlikti darbai (šių darbų rezultatas) atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, Sutarties nuostatas ir atsakovo ieškovui pateiktą techninį ir darbo projektus?
 2. Jeigu fasado įrengimo darbai objekte atlikti nekokybiškai, kokie nustatyti darbų trūkumai, kokių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, Sutarties nuostatų, atsakovo ieškovui pateikto techninio ir darbo projektų reikalavimų neatitinka nustatyti darbų trūkumai ir defektai?
 3. Jeigu fasado įrengimo darbai objekte atlikti nekokybiškai, kokia yra fasado įrengimo objekte darbų trūkumų ir defektų šalinimo kaina? Kokios priemonės (įrankiai, prietaisai ir pan.), dokumentacija, žinios, darbai reikalingi trūkumams ištaisyti? Jeigu trūkumai yra nepašalinami, kokia suma mažintina darbų kaina?
 4. Ar eksperto N. B. 2020 m. rugsėjo 7 d. išvadoje nurodyti objekte vykdant fasado įrengimo darbus nustatyti darbų defektai, trūkumai ir medžiagų trūkumai, plytelių nešvarumai yra teisingi? Jeigu taip, kokių teisės aktų reikalavimų, Sutarties nuostatų, projektinės dokumentacijos sprendinių neatitinka nustatyti darbų trūkumai ir defektai? Ar eksperto N. B. akte nurodytos defektų ir trūkumų šalinimo išlaidos ir kitų fasado įrengimo darbų padarinių šalinimo išlaidos yra teisingos?
 5. Ar ieškovo parengtuose atliktų darbų aktuose ieškovo įvardinti šių rangos sutarties sąmatoje numatytų pozicijų „kronšteinai 210“, „minkštos vatos 150 mm“ ir „priešvėjinė (išorinė) 30 mm“ kiekiai atitinka faktinius šių įrengtų pozicijų kiekius, apskaičiuotus remiantis Sutarties nuostatomis? Ar atliktų darbų kiekiai, kurie apskaičiuojami Sutarties 1 priede nurodyta tvarka, atitinka kiekius, kurie buvo perduoti atliktų darbų aktais bei galutiniu darbų atlikimo aktu?
 6. Ar fasado plytelių įrengimo darbai (šių darbų rezultatas) objekte atlikti kokybiškai, ar jie atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir atsakovo ieškovui pateiktą techninį ir darbo projektus?
 7. Jei fasado plytelių įrengimo darbai objekte atlikti nekokybiškai, kokie nustatyti darbų trūkumai, kokių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, rangos sutarties nuostatų, atsakovo ieškovui pateikto techninio ir darbo projektų reikalavimų neatitinka nustatyti darbų trūkumai ir defektai?
 8. Jei fasado plytelių įrengimo darbai objekte atlikti nekokybiškai, kokia yra šių darbų trūkumų ir defektų šalinimo kaina? Kokios priemonės (įrankiai, prietaisai ir pan.), dokumentacija, žinios, darbai reikalingi trūkumams ištaisyti? Jeigu trūkumai yra nepašalinami, kokia suma mažintina darbų kaina?
 9. Ar ieškovo atsakovui pateikta dokumentacija atitinka Sutarties 8.1.1. punkte bei normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose įtvirtintus reikalavimus?
 10. Ar pagal teisės aktų reikalavimus ir 2019 m. spalio 23 d. rangos sutartį į rangovo pareigą įeina pareiga perduoti švarų fasadą? Jeigu taip, kokios yra pastato fasado plovimo darbų ir papildomų fasado plytelių klijavimo priemonių valymo išlaidos, požeminėje aikštelėje esančių vamzdžių ir vamzdžių izoliacijos nuvalymo išlaidos (atsakovas nurodo, kad plytelių pjovimas buvo vykdomas be vandens, nors buvo tartasi, kad pjovimai bus vykdomi naudojant vandenį)?
 11. Ar sutarties objektu esančių darbų atlikimo metu ir (ar) po jų statybvietėje trečiųjų asmenų buvo atliekami kiti darbai? Ar galima daryti tikėtiną prielaidą, kad tokių darbų vykdymo metu sukeltos dulkės galėjo užteršti fasadą?
 12. Kada (pabaigus fasado montavimo darbus, gerbūvio tvarkymo darbus ir pan.) technologiškai yra tikslinga atlikti fasado valymo darbus?
 13. Ar išorinių palangių montavimo darbai yra įtraukti į ieškovo ir atsakovo pasirašytus atliktų darbų aktus? Jei atsakymas į šį klausimą yra teigiamas, ar išorinių palangių montavimo darbai, kurie atsakovo nėra priimti, technologiškai atlikti taip pat, kaip ir išorinių palankių montavimo darbai, kuriuos atsakovas priėmė?
 14. Ar galima daryti tikėtiną prielaidą, jog Sutarties objektu esantys darbai buvo atlikti vėliau nei nustatyta Sutartyje dėl pavėluoto darbų fronto perdavimo, laiku nesumontuotų darbų, neparuoštų brėžinių ir konstrukcinių sprendimų bei užtrukusio mazgų derinimo?

 

KLAUSIMAI:

 1. Ar tinkamas eksploatuoti ir kokybiškas pastato, esančio L. Axx g. 17, Vilniuje, stogas; ar stogas atitinka teisės aktų, įskaitant statybų standartus, nustatytus STR ir / ar gamintojų standartus; ar tinkamas stogo nuolydis, stogo danga, stogo dangos sandūros, stogo paklotas, grebėstai ir kt.? Įvertinti stogo dalies, plane pažymėtos raudona linija (796 kv. m.) ir 100 kv. m. ploto, kuriame atsakovė (UAB „Pxx“) užsakymu buvo vykdomi darbai ant stogo.
 2. Kokie yra stogo sugadinimai viso pastato plote, kokia stogo sugadinimų pagrindinė priežastis(-ys) – ar jie yra įtakoti netinkamo projektavimo, statybos, technologijos nukrypimų, priežiūros problemų ar kt.? Kas sąlygojo visus (jei jie yra) nurodytus pažeidimus (stogas buvo netinkamai įrengtas pastato statybos metu, mechaniniai pažeidimai dėl vaikščiojimo, darbų ar kt. ant stogo)? Ar netinkamas stogo įrengimas įtakojo ieškovės (UAB „Mxx“) nurodytus defektus (skardos deformacijos, vandens susikaupimas, purvo susikaupimas ant stogo, stogo dangos surūdijimas, stogo dangos siūlių deformacijos ir kt.)?
 3. Jei pastato stogas (visas plotas) nėra tinkamas ir / ar kokybiškas, ar tai sąlygojo UAB „Pxx“ užsakymu atlikti stogo remonto darbai 100 kv. m. stogo plote? Ar UAB „Pxx“ užsakymu atlikti stogo remonto darbai 100 kv.m. stogo plote sąlygojo ieškovės nurodytus pastato vidaus patalpų apdailos sugadinimus, defektus?
 4. Ar tinkamai buvo atlikti ant stogo pastatytų metalinių atramų bei kitų įrenginių įrengimo darbai, atlikti 2012 metais UAB „Pxx“ užsakymu stogo dalyje, kuri stogo plane (2021 m. vasario 5 d. Lydimojo rašto priedas Nr. 1) pažymėti mėlyna, žalia ir violetine spalvomis?
 5. Ar tinkamai atlikti stogo sandarinimo darbai pastačius, sumontavus bei eksploatuojant nurodytus įrenginius?
 6. Jei 4 ir 5 klausimuose nurodyti darbai atlikti netinkamai – kas atlikta netinkamai ir ar dėl to padaryta žala stogui, kokia apimtimi? Kokius darbus reikėtų atlikti, kad pašalinti žalą, padarytą stogui ir kokia būtų tokių darbų kaina?
 7. Ar tinkamai įrengti stogo parapetai, stogo plane pažymėti violetine spalva. Ar jų įrengimas (tinkamas ar netinkamas) įtakojo žalos stogui atsiradimą. Jei taip – kokia apimtimi? Kokia būtų remonto kaina?
 8. Ar UAB „Cxx“ 2013 m. gegužės 20 d. defektiniame akte (trečiojo asmens atsiliepimo priedas Nr. 3) užfiksuoti stogo sugadinimai (įskaitant koroziją) galėjo susiformuoti laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gegužės 20 d.? Ar tokio pobūdžio defektų atsiradimui reikalingas ilgesnis laikotarpis?
 9. Tuo atveju, jei tam tikri stogo defektai atsirado dėl UAB „Bxx“ 2013 metais netinkamai atliktų stogo darbų, taip pat jei bus nustatyta, jog tam tikri stogo defektai buvo sąlygoti netinkamo atsakovės įrenginių ant stogo įrengimo bei eksploatavimo, kokia būtų tokių defektų pašalinimo kaina?

 

KLAUSIMAI:

 1. Už kokią sumą rangovas UAB „Txx“ pateikė atliktų darbų aktų pagal šalių 2013 m. spalio 10 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 2013/10/01/01 (toliau – Sutartis)?
 2. Kokių ir už kokią sumą, pagal šiuos atliktų darbų aktus, faktiškai atlikta rangos darbų?
 3. Kiek ir kokios vertės atlikta rangos darbų (išskiriant paslėptus ir nepaslėptus darbus), kurie neįtraukti į atliktų darbų aktus? Kokie, iš šių atliktų, bet į atliktų darbų aktus, neįtraukti darbai nebuvo numatyti Sutarties prieduose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 (lokalinėse sąmatose)?
 4. Jei atlikta papildomų rangos darbų, ar šie darbai nėra anksčiau rangovo nekokybiškai atliktų darbų trūkumų taisymo pasekmė?
 5. Ar atlikta rangos darbų ne pagal projekto sprendinius ir/ar esminius statinio reikalavimus? Jei atlikta kokie ir kokios vertės?
 6. Ar pagal tuometinį teisinį reguliavimą vykdant rangos darbus pagal Sutartį buvo būtinas statinio darbo projektas?
  1. Ar vykdant rangos darbus jis buvo parengtas?
  2. Jei taip, kiek pagal šį projektą buvo atlikta rangos darbų, nurodytų atliktų darbų aktuose?

 

KLAUSIMAI:

 1. Ar namo statybos sąmatoje 2017 m. liepos 10 d. Mxx g. 12, Dxx k., Jxx sen., Vilniaus rajonas (ieškovo 2020 m. birželio 5 d. ieškinio priedas Nr. 10), nurodyti statybos rangos darbai, išskyrus šioje sąmatoje nurodytus neatliktus darbus, yra atlikti gyvenamajame name, esančiame adresu Mxx g. 12, Dxx k., Jxx sen., Vilniaus raj.?
 2. Ar namo statybos sąmatoje 2017 m. liepos 10 d. Mxx g. 12, Dxx k., Jxx sen., Vilniaus rajonas (ieškovo 2020 m. birželio 5 d. ieškinio priedas Nr. 10), nurodyta statybos rangos darbų su medžiagomis kaina atitinka už šiuos darbus ir medžiagas mokėtiną vidutinę rinkos vertę laikotarpiu nuo 2017 m. liepos mėnesio iki 2018 m. liepos mėnesį?
 3. Ar gyvenamajame name, esančiame adresu Mxx g. 12, Dxx k., Jxx sen., Vilniaus raj., yra atlikta statybos rangos darbų, kurie nėra nurodyti namo statybos sąmatoje 2017 m. liepos 10 d. Mxx g. 12, Dxx k., Jxx sen., Vilniaus rajonas (ieškovo 2020 m. birželio 5 d. ieškinio priedas Nr. 10)? Jeigu taip, kokia yra tokių atliktų statybos rangos darbų su medžiagomis vidutinė rinkos vertė laikotarpiu nuo 2017 m. liepos mėnesio iki 2018 m. liepos mėnesį?

KLAUSIMAI:

 1. Ar Sxx 2020-06 mėn. surašytoje dalinėje (konstrukcijų) ekspertizės išvadoje nurodyti gyvenamojo namo trūkumai atitinka R. Č. 2019 m. kovo 5 d. pretenzijoje nurodytus gyvenamojo namo trūkumus?
 2. Kurie ir kokia apimtimi Sxx 2020-06 mėn. surašytoje dalinėje (konstrukcijų) ekspertizės išvadoje nurodyti gyvenamojo namo trūkumai patvirtina privalomų teisės aktų reikalavimų, taikomų neypatingam II grupės gyvenamajam pastatui (vieno buto pastatai), pažeidimus?
 3. Ar nustatyti trūkumai (jeigu jų bus) trukdo naudotis daiktu pagal paskirtį?
 4. Kokia nustatytų trūkumų (jeigu jų bus) šalinimo vertė?
 5. Dėl kokių priežasčių atsirado nustatyti trūkumai (jeigu jų bus)? Ar nustatyti trūkumai (jeigu jų bus) galėjo atsirasti / atsirado dėl netinkamo gyvenamojo namo eksploatavimo (pavyzdžiui, nepakankamo šildymo, grindų subraižymo aštriais paviršiais ir pan.)?

KLAUSIMAI:

 1. Kokie statybos (remonto) darbai buvo atlikti nurodytame bute už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 27 d. iki 2011 m. liepos 12 d. ir kokia atliktų darbų vertė, atliekant sąmatinius skaičiavimus?
 2. Kokia buto statybinio pagerinimo darbų kaina, jei darbai atlikti ūkio būdu (abiejų šalių darbu)?
 3. Koks buto statybinių pagerinimų nusidėvėjimas šiai dienai, įvertinant aplinkybę, kad 2017 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn. laikotarpiu butas buvo nuomojamas?

KLAUSIMAI:

 1. Ar nekilnojamojo turto objekte, gyvenamajame name, adresas Vxx g. 8A, Kaunas, unikalus Nr. xxxx, buvo atlikti žemiau nurodytoje lentelėje išvardinti statybos (remonto) darbai, jei taip, kokia atliktų darbų kaina (kaštai) buvo lentelėje nurodytais metais atliekant sąmatinius skaičiavimus bei ar buvo atlikti kiti statybos (remonto) darbai laikotarpiu nuo 1998-01-01 (nuo atsakovės gyvenimo ginčo objekte dienos) iki šios dienos, nenumatyti lentelėje, ir kokia atliktų darbų vertė?
 2. Ar 1 klausime pateiktoje lentelėje atlikti darbai buvo atlikti teisėtai, t.y. ar buvo parengti reikiami projektai, gauti kompetentingų institucijų pritarimai ir/ar statybos leidimai, vadovaujantis galiojusiais teisės aktais? Jei tai, kokie?

KLAUSIMAI:

 1. Koks kiekis (skaičiuojant kvadratiniais metrais) išorinių ir vidinių rąstinių sienų suręstas gyvenamajame name adresu Dxx g. 10A, Vxxk., Ignalinos r.?
 2. Jei atsakant į 1 klausimą nustatytas faktiškai suręstas išorinių ir vidinių rąstinių sienų kiekis mažesnis nei nurodytas atliktų darbų akte Nr. 3 (gyv. namo statyba/ už 2015 m. 01 mėn. ir atliktų darbų akte Nr. 2/ gyv. namo statyba už 2014 m. 12 mėn., koks yra už šiuos darbus mokėtinos sumos skirtumas lyginant faktinius kiekius su šiame klausime nurodytuose atliktų darbų aktuose nurodytais kiekiais, bei taikant šiame klausime nurodytuose atliktų darbų aktuose nurodytus įkainius?
 3. Koks kiekis (skaičiuojant kubiniais metrais) balkių įrengtas gyvenamajame name?
 4. Jei atsakant į 3 klausimą nustatytas faktinis balkių kiekis yra mažesnis nei nurodytas atliktų darbų akte Nr. 3/gyv. namo statyba/ už 2015 m. 01 mėn., koks yra už šiuos darbus mokėtinos sumos skirtumas lyginant faktinius kiekius su šiame klausime nurodytame atliktų darbų akte nurodytais kiekiais, taikant šiame akte nurodytus įkainius?
 5. Koks kiekis (skaičiuojant kubiniais metrais) pirties stogo gegnių įrengtas pirtyje adresu Dxx g. 10A, Vxx k., Ignalinos r.?
 6. Jei atsakant į klausimą Nr. 5 nustatytas faktinis pirties stogo gegnių kiekis mažesnis nei nurodytas atliktų darbų akte Nr. 1/ statinys 2 pirtis/ už 2016 m. 04 mėn., koks yra už šiuos darbus mokėtinos sumos skirtumas lyginant faktinius kiekius su šiame klausime nurodytame atliktų darbų akte nurodytais kiekiais, bei taikant jame nurodytus įkainius?
 7. Koks kiekis (skaičiuojant kubiniais metrais) monolitinių betono juostinių pamatų, atraminių ir rūsio sienų įrengtas pirtyje?
 8. Jei atsakant į 7 klausimą nustatytas faktinis pirties monolitinių betono juostinių pamatų, atraminių ir rūsio sienų kiekis mažesnis nei nurodytas atliktų darbų akte Nr. 1/ statinys 2 pirtis/ už 2016 m. 04 mėn., koks yra už šiuos darbus mokėtinos sumos skirtumas lyginant faktinius kiekius su šiame klausime nurodytame atliktų darbų akte nurodytais kiekiais, bei taikant akte nurodytus įkainius?
 9. Ar ieškovė atliko darbus nukrypdamas nuo gyvenamojo namo techninio projekto ir/ar pažeisdamas „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių“ reikalavimus, kaip nurodyta išankstinio tyrimo ataskaitos Nr. IT-2020/01/31 (dalis: Tinklai) 1 punkte „Vidaus elektros tinklai“?
 10. Jei ieškovė atliko darbus nukrypdamas nuo gyvenamojo namo techninio projekto ir/ar pažeisdamas „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių“ reikalavimų, ar dėl šių nukrypimų/pažeidimų gali būti tinkamai ir saugiai eksploatuojamas gyvenamasis namas?
 11. Jei išankstinio tyrimo ataskaitos (dalis: Tinklai) 1 punkte „Vidaus elektros tinklai“ nurodytų nukrypimų nuo gyvenamojo namo techninio projekto ir „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių“ reikalavimų pažeidimų gyvenamasis namas negali būti tinkamai ir/ar saugiai eksploatuojamas, kokia nustatytų nukrypimų ir pažeidimų pašalinimo kaina tam, kad gyvenamasis namas galėtų būti tinkamai ir saugiai eksploatuojamas?
 12. Ar egzistuoja išankstinio tyrimo ataskaitos (dalis: Tinklai) 3 punkte „Nuotekynė ir nuotekų valykla“ nurodyti nukrypimai nuo gyvenamojo namo techninio projekto?
 13. Jei išankstinio tyrimo ataskaitos 3 punkte (dalis: Tinklai) „Nuotekynė ir nuotekų valykla“ nurodyti nukrypimai nuo gyvenamojo namo techninio projekto egzistuoja, ar, nepaisant šių nukrypimų, gali būti tinkamai ir saugiai eksploatuojamas gyvenamasis namas (įskaitant nuotekynės ir nuotekų valyklos eksploatavimą)?
 14. Jei išankstinio tyrimo ataskaitos (dalis: Tinklai) 3 punkte „Nuotekynė ir nuotekų valykla“ nurodyti nukrypimai nuo gyvenamojo namo techninio projekto egzistuoja, ar, nepaisant šių nukrypimų, galimas šios statinio dalies(tinklų) teisėtas statybos užbaigimas (pridavimas) pagal taikomus teisės aktus, ir, jei taip, ar (ir kokios, jei yra) reikalingos papildomos procedūros/veiksmai/darbai, siekiant teisėto statybos užbaigimo, bei kokia tokių procedūrų/veiksmų/darbų kaina?
 15. Ar įrengus nuotekynę ir nuotekų valyklą taip, kaip numatyta gyvenamojo namo techniniame projekte, nuotekynė ir nuotekų valykla, remiantis techninio projekto sprendimais, būtų tinkamai veikusi?
 16. Ar išankstinio tyrimo ataskaitos (dalis: Konstrukcijos) 1 punkte „Rąstinės sienos, perdangos sijos(balkiai)“ nurodytos aplinkybės, susijusios su gyvenamojo namo rąstinėmis sienomis ir perdangos sijomis(balkiais), t.y. a) sujungimai tarp rąstų; b) tarpai/plyšiai tarp rąstų; c) suplyšęs/suskilęs rąstų masyvas; d) suplyšusios/ suskilusios perdangos sijos(balkiai), egzistuoja?
 17. Jei išankstinio tyrimo ataskaitos (Dalis: Konstrukcijos) 1 punkte „Rąstinės sienos, perdangos sijos(balkiai)“ nurodytos aplinkybės egzistuoja, ar jos atsirado dėl to, jog ieškovas nesilaikė tokiems darbams vykdyti teisės aktais nustatytų ir taikomų reikalavimų?
 18. Jei išankstinio tyrimo ataskaitos 1 punkte „Rąstinės sienos, perdangos sijos (balkiai)“ nurodytos aplinkybės atsirado dėl to, jog ieškovas nesilaikė tokiems darbams vykdyti teisės aktais nustatytų ir taikomų reikalavimų, ar dėl to pablogėjo gyvenamojo namo savybės?
 19. Jei išankstinio tyrimo ataskaitos 1 punkte „Rąstinės sienos, perdangos sijos (balkiai)“ nurodytos aplinkybės atsirado dėl to, jog ieškovas nesilaikė tokiems darbams vykdyti teisės aktais nustatytų ir taikomų reikalavimų ir dėl to pablogėjo gyvenamojo namo savybės, ar galimas tokių aplinkybių (defektų) ištaisymas ir kokia tokio ištaisymo kaina (įskaitant papildomo projektavimo, jei tokio reikia, kainą)?
 20. Ar egzistuoja išankstinio tyrimo ataskaitos (dalis: Konstrukcijos) 2 punkte „I-o aukšto perdangos (arba II-o aukšto grindų) konstrukcija“ nurodyti nukrypimai nuo gyvenamojo namo techninio projekto?
 21. Jei išankstinio tyrimo ataskaitos (dalis: Konstrukcijos) 2 punkte nurodyti nukrypimai nuo gyvenamojo namo techninio projekto egzistuoja, ar tokie nukrypimai neigiamai įtakoja gyvenamojo namo eksploatacines savybes (įskaitant saugumą)?
 22. Jei išankstinio tyrimo ataskaitos 2 punkte nurodyti nukrypimai nuo gyvenamojo namo techninio projekto egzistuoja ir tokie nukrypimai neigiamai įtakoja gyvenamojo namo eksploatacines savybes (įskaitant saugumą), ar galimas tokių nukrypimų ištaisymas ir kokia tokio ištaisymo kaina?
 23. Kokio kiekio (skaičiuojant kubiniais metrais) obliuotų-frezuotų rąstų reikėjo gyvenamojo namo, koks jis šiuo metu pastatytas, statybai, atsižvelgiant į faktinius ir/ar tokiais atvejais įprastus rąstų nuostolius dėl aplinkybių, tokių kaip namo sienų pločio neatitikimas rąstų ilgiui, dėl ko susidaro nuopjovos ir pan.?
 24. Kiek galima buvo pagaminti (skaičiuojant kubiniais metrais) obliuotų-frezuotų rąstų, tinkamų gyvenamojo namo statybai iš obliuotų frezuotų rąstų gamybai “tinkamų“ 82 vnt. žaliavinių rąstų? Rąstai, kurių plongalio skersmuo yra 28 cm ir daugiau, kurių ilgiai, skersmenys ir tūriai nurodyti išankstinio tyrimo ataskaitos (dalis: Konstrukcijos) priede Nr. 18 (dokumentas pateiktas priešieškinyje kaip priedas Nr. 17-6)?
 25. Koks kiekis (skaičiuojant kvadratiniais metrais) medinių dailylenčių įrengtas gyvenamajame name?
 26. Jei atsakant į 25 klausimą nustatytas faktinis medinių dailylenčių kiekis mažesnis nei nurodytas atliktų darbų akte Nr. 5/gyv. namo statyba/ už 2016 m. 12 mėn., koks yra už šiuos darbus mokėtinos sumos skirtumas lyginant faktinį kiekį su šiame klausime nurodytame atliktų darbų akte nurodytais kiekiais, bei taikant šiame klausime nurodytame atliktų darbų akte nurodytus įkainius?
 27. Išvardinkite, kokie konkrečiai gyvenamojo vieno buto namo su priklausiniais (pirtimi) Vxx kaime Ignalinos seniūnijoje, statybos darbai neatitinka arba atlikti nukrypstant nuo gyvenamojo vieno buto namo (7.1) su priklausiniais (8.17) Vxx kaime, Ignalinos seniūnijoje, Ignalinos rajone statybos projekto Nr. 12 – 01- tp – bd, parengto A. S. įmonės, kodas xxxx (toliau – Projekto)?
 28. Išvardinkite, kokie konkrečiai gyvenamojo vieno buto namo su priklausiniais (pirtimi) Vxx kaime Ignalinos seniūnijoje, statybos darbai realizuojant Projekto sprendinius neatitinka statybos normatyvinių dokumentų (Statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 – 6 punktai)?
 29. Ar gyvenamojo vieno buto namo, pirties (pamato ir stogo) Vxx kaime Ignalinos seniūnijoje, pastatyto statinio kokybė visiškai atitinka statybos normatyvinių dokumentų (Statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 – 6 punktai) ir Projekto sprendinius? Jeigu ne, išvardinkite, kokie konkretūs statinio kokybės pažeidimai (defektai) buvo padaryti statybos procese?
 30. Ar statybos procese buvo padaryta Projekto sprendinių pažeidimų, o jeigu taip, kokių konkrečiai, dėl kurių gyvenamojo vieno buto namo eksploatavimas pagal paskirtį negalimas?
 31. Ar statybos procese buvo padaryta Projekto sprendinių pažeidimų, o jeigu taip, kokių konkrečiai, dėl kurių gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei, turtui?
 32. Ar statybos procese buvo padaryta Projekto sprendinių pažeidimų, o jeigu taip, kokių konkrečiai, dėl kurių gali kilti gyvenamojo vieno buto namo avarijos ar griuvimo grėsmė?
 33. Kokia yra statybos procese nustatytų Projekto sprendinių pažeidimų pašalinimo vidutinė rinkos kaina ekspertizės atlikimo dieną?
 34. Kokia statybos procese nustatytų statybos normatyvinių dokumentų pažeidimų (defektų) ištaisymo vidutinė rinkos kaina ekspertizės atlikimo dieną?
 35. Ar „Atliktų darbų aktuose“ nurodyti statybos medžiagų ir darbų kiekiai atitinka faktinius statybos procese panaudotus kiekius? Išvardinkite, kurie būtent ir kokio konkretaus dydžio faktiniai statybos medžiagų ir darbų kiekiai neatitinka „Atliktų darbų aktuose“ nurodytų kiekių?
 36. Ar gyvenamojo vieno buto namo rąstinės dalies pirmo aukšto ir antro aukšto statyboje buvo panaudota orasausė mediena? Dėl kokių priežasčių pirmo aukšto ir antro aukšto rąstinėse sienose atsirado daugybė didesnių kaip 10 mm bei didesnių kaip 5 mm plyšių?
 37. Koks kiekis kubiniais metrais (m3) statybinės žaliavinės medienos yra faktiškai sunaudotas gyvenamojo vieno buto namo statybos procese? Kokia yra vieno kubinio metro (m3) statybinės žaliavinės medienos vidutinė rinkos kaina ekspertizės atlikimo dieną?
 38. Ar gyvenamojo namo pamatų hidroizoliacija yra atlikta laikantis techniniame projekte (aiškinamajame rašte ar brėžinyje) nurodytiems reikalavimams?
 39. Ar gyvenamojo namo priebučio laikymo konstrukcija yra pakankama, kad išvengti jo griūties?

KLAUSIMAI:

 1. Kada ir dėl kokių priežasčių atsirado bute, esančiame Jxx g. 5-14, Ixx k., Marijampolės sav., pelėsinis grybas?
 2. Ar galima butu naudotis nepašalinus pelėsinių grybų?
 3. Ar pelėsinius grybus bute galima pašalinti ir kokia darbų atlikimo kaina?
 4. Ar šie buto trūkumai yra esminiai?
 5. Kokiose buto patalpose yra atsiradęs pelėsinis grybas?
 6. Ar pelėsinio grybo atsiradimas yra priežastiniame ryšyje su bendrose gyvenamojo namo rūsio patalpose besikaupiančia drėgme? Jeigu taip, ar drėgmės skverbimasis iš bendrų gyvenamojo namo rūsio patalpų į butą laikytinas buto statybiniu trūkumu?

KLAUSIMAI:

 1. Ar namo kaminai (2 vnt.) yra pastatyti/įrengti pagal namo techninį projektą ir statybos techninius bei kitus norminių aktų reikalavimus? Ar jie įrengti kokybiškai?
 2. Jei ne, tai kokie kamino(ų) įrengimo defektai? Ar defektai priskiriami prie paslėptų statinio elementų, ar tyčia paslėptų defektų? Ar šių defektų visuma ar bent vienas iš jų sąlygojo/galėjo sąlygoti išorinių atmosferinių kritulių prasiskverbimą į namo vidaus konstrukcijas ir/ar patalpas?
 3. Kokia būtų kaminų defektų šalinimo sąmatinė statybinių medžiagų ir darbų kaina?
 4. Ar namo adr. Pxx g. 31, Šiauliai, stogo ir II-ojo aukšto perdengimo konstrukcijose yra įrengta garą izoliuojanti danga? Jei taip, kokia ji? Ar ji įrengta kokybiškai? Ar garo izoliacinė danga įrengta pagal namo techninį projektą ir statybos techninius bei kitus norminių aktų reikalavimus?
 5. Jei ne, tai kokie garo izoliacinės dangos įrengimo defektai? Ar šie defektai priskiriami prie paslėptų statinio elementų, ar tyčia paslėptų defektų?
 6. Kokia būtų namo stogo ir II-ojo aukšto perdengimo garą izoliuojančios dangos tinkamo įrengimo – defektų šalinimo sąmatinė statybinių medžiagų ir darbų kaina?
 7. Ar namo adr. Pxx g. 31, Šiauliai, stoglangiai (3 vnt.) yra įrengti pagal namo techninį projektą ir statybos techninius bei kitus norminių aktų reikalavimus?
 8. Jei ne, tai kokie stoglangių įrengimo defektai? Ar defektai priskiriami prie paslėptų statinio elementų, ar tyčia paslėptų defektų? Ar šių defektų visuma ar bent vienas iš jų sąlygojo/galėjo sąlygoti išorinių atmosferos kritulių prasiskverbimą į namo vidaus konstrukcijas ir/ar patalpas?
 9. Kokia būtų stoglangių defektų šalinimo sąmatinė statybinių medžiagų ir darbų kaina?
 10. Ar pagal civilinėje byloje esančius duomenis ir faktinę namo adr. Pxx g. 31, Šiauliai, techninę būklę yra pagrindas išvadai apie nuotekų „valymo įrenginių“ įrengimą? Jei taip, tai kokie valymo įrenginiai buvo įrengti, ar jie atitiko statybinius techninius ir kitus norminių aktų reikalavimus?
 11. Ar įrengta nuotekų valymo sistema gali būti laikoma „valymo įrengimais“?

KLAUSIMAI:

 1. Ar UAB „Pxx“ tinkamai/kokybiškai atliko vidaus apdailos darbus, nurodytus 2020-07-10, 2020-09-18, 2020-10-30 priėmimo-perdavimo aktuose Nr. 7, 10, 13, patalpose adresu Kxx g. 21, 21A, Vilnius?
 2. Jeigu ne, kokie tai būtų defektai, ar šie defektai atsirado tik dėl netinkamai atliktų darbų, ar buvo sąlygoti kitų priežasčių?
 3. Ar darbų defektus (trūkumus) yra įmanoma pašalinti ir kokia būtų šių trūkumų/defektų pašalinimo (ištaisymo), įskaitant medžiagas ir darbą, kaina (sąmata)?
 4. Ar UAB „Sxx“ 2020 m. gruodžio mėn. parengtoje Negyvenamų – prekybos patalpų, adresu Kxx g. 21, 21-2A., Vilniaus m., atliktų vidaus apdailos statybos darbų kokybės nustatymo patikros ataskaitoje nurodyti defektai/ trūkumai ekspertizės atlikimo dienai egzistuoja? Jei taip, kokia būtų šių trūkumų pašalinimo kaina?

2020 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Kiek procentų pagrindinių konstrukcijų yra pakeista pastate Nr. xxxx, aprašytas p.2.2. (bendrabutis), pažymėtas plane 4N1m, statybos pradžios metai (-), statybos pabaigos metai 1925?

2. Kiek yra sukurta naujo ploto pastate Nr. xxxx, aprašytas p.2.2. (bendrabutis) pažymėtas plane 4N1m, statybos pradžios metai (-), statybos pabaigos metai 1925?

3. Ar sukurtą naują plotą galima atskirti nuo buvusiojo pastato Nr. xxxx, aprašytas p.2.2. (bendrabutis) pažymėtas plane 4N1m, statybos pradžios metai (-), statybos pabaigos metai 1925?

4. Kiek procentų pagrindinių konstrukcijų yra pakeista pastate Nr. yyyy, aprašytas p.2.6. (poilsio namelis), pažymėtas plane 1K1mp, statybos pradžios metai (-), statybos pabaigos metai 1920?

5. Kiek yra sukurta naujo ploto pastate Nr. yyyy, aprašytas p.2.6. (poilsio namelis) pažymėtas plane 1K1mp, statybos pradžios metai (-), statybos pabaigos metai 1920?

6. Ar sukurtą naują plotą galima atskirti nuo buvusiojo pastato Nr. yyyy, aprašytas p.2.6. (poilsio namelis) pažymėtas plane 1K1mp, statybos pradžios metai (-), statybos pabaigos metai 1920?

7. Kiek procentų pagrindinių konstrukcijų yra pakeista pastate Nr. zzzz, aprašytas p.2.8. (sandėlis), pažymėtas plane 10I1m, statybos pradžios metai (-), statybos pabaigos metai 1940?

8. Kiek yra sukurta naujo ploto pastate Nr. zzzz, aprašytas p.2.8. (sandėlis) pažymėtas plane 10I1m, statybos pradžios metai (-), statybos pabaigos metai 1940?

9. Ar sukurtą naują plotą galima atskirti nuo buvusiojo pastato Nr. zzzz, aprašytas p.2.8. (sandėlis) pažymėtas plane 10I1m, statybos pradžios metai (-), statybos pabaigos metai 1940?

KLAUSIMAI:

1. Kiek pagrįstai galėjo vėluoti galutinis darbų atlikimas pagal Subrangos darbų sutartį Nr. ENEX1810276 ir pagal Papildomą susitarimą Nr.1 prie 2018-06-04 subrangos sutarties Nr. ENEX1810276 tarp UAB „Exx“ ir UAB „Eyy“ dėl:

 • nepateikimo Vamzdynų ir įrenginių principinės technologinės schemos, kitos būtinos informacijos, susijusios su dūmsiurblio pajungimo gnybtynu; dūmsiurblio oro aušyklės gnybtynu ir jos elektrinių parametrų; dūmų užsklandų modelių ir jų galingumų; termofikato pavarų schemų; kitos būtinos informacijos;
 • paties dūmsiurblio nepateikimo;
 • dūmų kanalų nepateikimo;
 • vamzdynų apšiltinimo ir apskardinimo neatlikimo, jeigu tokių nepateikimų ir neatlikimų faktai buvo.

2. Ar egzistavo kitos techninės priežastys, nepriklausančios nuo subrangovo valios, dėl kurių subrangovas „Eyy“ negalėjo užbaigti darbų pagal minėtą subrangos sutartį ir papildomą susitarimą Nr.1 iki sutartyje ir papildomame susitarime nustatytų terminų?

KLAUSIMAI:

1. Koks yra rangovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Axx“ atliktų XXX pastato ardymo darbų baigtumas (įvykdymas) procentais ir kokia šių darbų vertė skaičiuojant pagal šalių pasirašytuose atliktų darbų aktuose Nr. 1-3 nurodytas darbų kainas?

2. Koks yra rangovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Axx“ atliktų XXX pastato žemės darbų baigtumas (įvykdymas) procentais ir kokia šių darbų vertė skaičiuojant pagal šalių pasirašytuose atliktų darbų aktuose Nr. 1-3 nurodytas darbų kainas?

3. Ar bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Axx“ atliktų darbų akte Nr. 4 nurodytas žemės darbų įvykdymo procentas (37,5 %) yra teisingas?

4. Koks yra bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Axx“ atliktų XXX pastato ardymo ir žemės darbų faktinis kiekis ir jų rinkos kaina?

5. Koks yra bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Axx“ atliktų XXX pastato ardymo ir žemės darbų faktinis kiekis ir jų vertė sutartinėmis kainomis (vertinant, kad į sutarties kainą konc. įgarsinimas ir akustika, konc. apšvietimas, scenos ir žiūrovų dalies mechanizacija, kavinės įrengimai ir baldai bei kt. Pirkimo dokumentų priede II skyrius. Techninės specifikacijos/Užsakovo reikalavimai. 2 skirsnis. Specialieji reikalavimai“ 2.2 punkte „Funkciniai-planiniai sprendiniai“ nurodyta įranga ir darbai nepatenka)?

6. Ar bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Axx“ negautas grynasis pelnas, kuris yra 1 101 322,36 EUR, yra teisingai apskaičiuotas, ar realu tikėtis gauti tokį pelną įvykdžius tarp šalių pasirašytą 2018 m. balandžio 24 d. Rangos sutartį Nr. V31-64 (vertinant, kad į sutarties kainą konc. įgarsinimas ir akustika, konc. apšvietimas, scenos ir žiūrovų dalies mechanizacija, kavinės įrengimai ir baldai bei kt. Pirkimo dokumentų priede II skyrius. Techninės specifikacijos/Užsakovo reikalavimai. 2 skirsnis. Specialieji reikalavimai“ 2.2 punkte „Funkciniai-planiniai sprendiniai“ nurodyta įranga ir darbai nepatenka)? Jei ne, koks yra negautas grynasis bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Axx“ pelnas dėl Rangos sutarties nutraukimo?

7. Ar bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Axx“ galėjo įvykdyti 2018 m. balandžio 24 d. Rangos sutartį Nr. V31-64 ir gauti statybos užbaigimo aktą, neatlikusi XXX pastato darbų, numatytų techniniame projekte – koncertinio įgarsinimo ir akustikos; koncertinio apšvietimo; scenos ir žiūrovinės dalies mechanizacijos bei baldų; kavinės įrengimo bei baldų?

8. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Axx“ ir atsakovė YYY sudarė Rangos sutartį, kurios kaina buvo lygi 7 010 328,43 Eur + PVM, tačiau Rangos sutartyje atskiros darbų grupės įkainotos nebuvo. Kaip, kokiu principu/metodu turi būti tinkamai įkainotos darbų grupės, kad būtų užtikrinta užsakovo teisė į teisingą atsiskaitymą su rangovu bei užsakovo teisė atsisakyti tam tikrų darbų ir nemokėti atitinkamos kainos dalies (Rangos sutarties konkrečiųjų sąlygų 14.1 punktas)?

9. Ar uždarosios akcinės bendrovės „Vxx“ 2019 m. birželio 17 d. pažymoje „Dėl tarpinių atsiskaitymų su rangovu uždarąja akcine bendrove XXX“ yra tinkamai taikytas metodas apskaičiuojant rekomenduojamą sumokėti objekto ardymo darbų kainą – 167 573,40 EUR? Jei ne, kokiu metodu reikia apskaičiuoti rekomenduojamą objekto ardymo darbų kainą ir kokio dydžio ji būtų?

10. Ar uždarosios akcinės bendrovės „Vxx“ 2019 m. rugpjūčio 12 d. pažymoje „Dėl atsiskaitymų su rangovu uždarąja akcine bendrove XXX“ už žemės darbus pagal atliktų darbų aktą Nr. 4 (2019-05-31) objekte „XXX pastato rekonstrukcijos darbai“ yra tinkamai taikytas metodas apskaičiuojant rekomenduojamą sumokėti objekto žemės darbų kainą – 11 405,24 Eur? Jei ne, kokiu metodu reikia apskaičiuoti objekto žemės darbų kainą ir kokio dydžio ji būtų?

11. Kiek (koks svoris) statybinio laužo galėjo susidaryti, nugriovus XXX pastatą?

12. Ar uždarosios akcinės bendrovės „Vxx“ 2019 m. liepos 17 d. pažymoje „Dėl rangovo uždarosios akcinės bendrovės XXX faktiškai atliktų ir užaktuotų ardymo darbų kiekių objekte „XXX pastato rekonstrukcijos darbai““ yra tinkamai taikytas metodas apskaičiuojant faktinę ieškovės atliktų objekto ardymo darbų vertę – 131 183,94 Eur? Jei ne, kokiu metodu reikia apskaičiuoti faktinę ieškovės atliktų objekto ardymo darbų vertę ir kokia ji būtų?

13. Kokia būtų visų XXX pastato rekonstravimo darbų pagal techninį projektą vidutinė rinkos kaina, 36 mėnesių laikotarpiu nuo 2018-10-01 (Rangos sutarties įsigaliojimo data)? Ar ieškovė būtų gavusi pelno iš Rangos sutarties įvykdymo?

KLAUSIMAI:

1. Ar Bute 1 ir Bute 2 egzistuoja ieškovų 2018-04-03 ieškinyje Nr. c.b. Nr. xxxx nurodyti Buto 1 ir Buto 2 defektai, kurių šalinimo išlaidas prašoma atlyginti ieškiniu?

2. Jeigu ieškovų ieškinyje c.b. Nr. xxxx nurodyti Buto 1 ir Buto 2 defektai ar jų dalis egzistuoja, jei įmanoma, nurodyti:

 • kokių konkrečiai teisės aktų (Statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų ir kt.) normų, kokių reikalavimų yra nesilaikyta?
 • ar Buto 1 ir Buto 2 trūkumai labiau tikėtina atsirado butų statybos ar butų eksploatavimo metu?
 • kurie iš Buto 1 ir Buto 2 trūkumų labiau tikėtina atsirado dėl netinkamo butų eksploatavimo?
 • kurie nustatyti Buto 1 ir Buto 2 trūkumai gali būti priskiriami paslėptiems trūkumams, kurių neįmanoma pastebėti normaliai apžiūrint Butą 1 ir Butą 2? Kurie nustatyti Buto 2 trūkumai yra paslėptų statinio elementų trūkumai, kuriuos galima nustatyti ir įvertinti tik atlikus kitų konstrukcijų ardymo, griovimo ar išmontavimo darbus?
 • kokios yra nustatytų Buto 1 trūkumų šalinimo (medžiagų ir darbų) išlaidos (sąmata), atskirai išskiriant paklausimo 2.4 p. nurodytų trūkumų šalinimo išlaidų sumą (sąmatą)?
 • kokios yra nustatytų Buto 2 trūkumų šalinimo (medžiagų ir darbų) išlaidos (sąmata), atskirai išskiriant paklausimo 2.4 p. nurodytų trūkumų šalinimo išlaidų sumą (sąmatą)?

KLAUSIMAI:

1. Ar iš pateiktos bylos medžiagos galima nustatyti 2010 m. – 2013 m. paviršinio vandens (lietaus) nuotekų sankaupos (žemės sklypo užliejimo vandeniu) padarytų sugadinimų mastą (apimtis) R. D. nuosavybės teise priklausantiems statiniams, esantiems adresu Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav?

2. Kokie R. D. nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių adresu Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav., pakitimai atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo?

3. Kokie R. D. nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių adresu Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav., pakitimai atsirado dėl statinių konstrukcijos?

4. Kokia yra R. D. nuosavybės teise priklausantiems statiniams, esantiems adresu Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav., padarytų sugadinimų 2010 m. – 2013 m. paviršinio vandens (lietaus) nuotekų sankaupos (žemės sklypo užliejimo vandeniu) padaryta žala?

5. Kokia yra R. D. nuosavybės teise priklausantiems statiniams, esantiems adresu Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav., padarytų sugadinimų 2010 m. – 2013 m. paviršinio vandens (lietaus) nuotekų sankaupos (žemės sklypo užliejimo vandeniu) pašalinimo (darbų ir medžiagų) vertė?

6. Kokia nuostolių suma atitinka visiško žalos atlyginimo principą, t.y. apgadintų statinių būklės atstatymo į tą, kuri buvo iki 2010 m.?

7. Ar pareiškėjos pateiktoje bylos medžiagoje teisingai užfiksuota priklausantiems statiniams, esantiems adresu Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav., padarytos žalos apimtys, susijusios su paviršinio vandens (lietaus) nuotekų sankaupomis (žemės sklypo užliejimo vandeniu)?

8. Ar galėjo paviršinis vanduo žemės sklype Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav., pasiekti tokį lygį, kad darytų įtaką namo konstrukcijoms?

9. Ar turėjo galimybę besikaupiantis paviršinis vanduo nubėgti kelio Nr. yyyy pakelėje esančiu grioviu?

10. Ar turėjo įtakos 1985 metais nurašyta melioravimo sistema vandens kaupimuisi žemės sklype adresu Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav., ir jei turėjo, tai kokios?

11. Reikalinga įvertinti:

 • pastato, esančio Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav., cokolio (pamato) horizontalią ir vertikalią hidroizoliaciją;
 • pastato, esančio Lxx g. 12, Dxx, Šiaulių r. sav., stogo dangos ir lietaus nuvedimo sistemų būklę, nuogrindos įrengimą.

KLAUSIMAI:

1. Ar 2019-05-14 eksperto dr. D. K. vertinimo akte ir 2019-05-20 antstolio S. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 170-19-12 nurodyti namo, esančio Kxx g. 6, Vilniuje, stogo remonto darbų trūkumai yra statybos rangos darbų trūkumai, jei ne visi, kurie nelaikytini statybos rangos darbų trūkumais?

2. Ar 2019-05-14 eksperto dr. D. K. vertinimo akte ir 2019-05-20 antstolio S. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 170-19-12 nurodyti namo, esančio Kxx g. 6, Vilniuje, stogo remonto darbų trūkumai galėjo atsirasti UAB „Txx“ pabaigus stogo remonto darbus pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. Statybos rangos sutartį Nr. 1723 ir kitiems rangovams atliekant namo, esančio Kxx g. 6, Vilniuje, stogo dangos demontavimo ir (ar) montavimo darbus?

3. Ar namo, esančio Kxx g. 6, Vilniuje, stogo difuzinė plėvelė galėjo būti pažeista stogo dengimo metu, ar vėliau švieslangių montavimo metu nuardant ir montuojant stogo dangą, betonuojant grindis (armuojant betono pasluoksnį)?

4. Ar MB „Jxx“ galėjo ir privalėjo pastebėti ir kokius 2019-05-14 eksperto dr. D. K. vertinimo akte ir 2019-05-20 antstolio S. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 170-19-12 nurodytus namo, esančio Kxx g. 6, Vilniuje, stogo remonto darbų trūkumus, egzistavusius MB „Jxx“ priimant UAB „Txx“ atliktus statybos rangos darbus pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. Statybos rangos sutartį Nr. 1723?

5. Ar UAB „Axx“, kuri vykdė objekto – stogo remonto, adresu Kxx g. 6, Vilnius, statybos techninę priežiūrą pagal 2017 m. rugpjūčio 9 d. Statinio statybos darbų techninės priežiūros vykdymo sutartį Nr. TP17/08/09-1, galėjo ir privalėjo pastebėti ir kokius 2019-05-14 eksperto dr. D. K. vertinimo akte ir 2019-05-20 antstolio S. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 170-19-12 nurodytus namo, esančio Kxx g. 6, Vilniuje, stogo remonto darbų trūkumus, jeigu jie egzistavo MB „Jxx“ priimant UAB „Txx“ atliktus statybos rangos darbus pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. Statybos rangos sutartį Nr. 1723?

6. Kokia nustatytų darbų trūkumų, atsiradusių pabaigus stogo remonto darbus pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. Statybos rangos sutartį Nr. 1723, ištaisymo bendra sąmata (kaina) ir kokia atsakovo UAB „Txx“ atliktų darbų trūkumų ištaisymo sąmata (kaina)?

KLAUSIMAI:

1. Kokie kiekiai statybinių medžiagų, nurodytų į bylą pateiktose medžiagų tiekėjų darbų užsakovei UAB „Kxx“ išrašytose sąskaitose faktūrose, buvo faktiškai sunaudoti atliekant rangovės MB „Sxx“ užsakovei UAB „Kxx“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose įvardytus statybos darbus pagal UAB „Kxx“ ir MB „Sxx“ 2018 m. spalio 1 d. sudarytą statybos rangos sutartį (įskaitant 2019 m. birželio 20 d. papildomą susitarimą prie sutarties)?

2. Ar UAB „Kxx“ ir MB „Sxx“ 2018 m. spalio 1 d. sudarytos statybos rangos sutarties (įskaitant 2019 m. birželio 20 d. papildomą susitarimą prie sutarties) pagrindu atlikdama rangovės MB „Sxx“ užsakovei UAB „Kxx“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytus statybos darbus atsakovė (MB „Sxx“) juos atliko su trūkumais (defektais)? Jei taip – nurodykite šių trūkumų (defektų) rūšį ir apimtį?

3. Ar visi UAB „Kxx“ ir MB „Sxx“ 2018 m. spalio 1 d sudarytos statybos rangos sutarties (įskaitant 2019 m. birželio 20 d. papildomą susitarimą prie sutarties) pagrindu rangovės MB „Sxx“ užsakovei UAB „Kxx“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodyti statybos darbai buvo faktiškai atlikti?

4. Jei rangovė MB „Sxx“ 1-3 punktuose nurodytus darbus atliko su kiekio ir (arba) kokybės trūkumais, kokia yra trūkumų šalinimo kaina?

5. Ar, įvertinus UAB „Kxx“ ir MB „Sxx“ 2018 m. spalio 1 d. sudarytos statybos rangos sutarties (įskaitant 2019 m. birželio 20 d. papildomą susitarimą prie sutarties) pagrindu rangovės MB „Sxx“ užsakovei UAB „Kxx“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytų statybos darbų faktiškai atliktus kiekius, rangovė MB „Sxx“ įvykdė 2019 m. birželio 20 d. papildomame susitarime numatytą įsipareigojimą pastatyti namelius su „pilna vidaus ir išorės apdaila“?

KLAUSIMAS:

Kokį pelną (nuostolį) būtų gavęs (galėjęs gauti) rangovas UAB „Ixx“, jeigu su užsakovu UAB „Axx“ būtų sudaręs sutartį pagal savo pateiktą pasiūlymą?

 

KLAUSIMAS:

Kokia yra 59,55 kv. m. ploto viešbučio patalpų, plane pažymėtų nuo 7-81 iki 7-85, unikalus Nr. xxxx, esančių Sausio 13-osios xx, Vilniuje, įrengimo darbų apimtis ir vertė, patalpų būklei iki įrengimo buvus tokiai, kaip nurodyta 2020 m. spalio 1 d. ieškovės A. A. prašyme dėl teismo ekspertizės skyrimo civilinėje byloje Nr. xxxx?

KLAUSIMAI:

 1. Koks yra sodo pastato, unikalus Nr. xxxx, esančio Gxx g. 9, Kretingoje, atliktų statybos darbų pobūdis nuo 2014 metų iki 2018 m. balandžio mėn.?
 2. Kokie statybos darbai pagal byloje esančius duomenis, fotonuotraukas ir pan. (medžiagos ir darbai) buvo atlikti sodo pastate, unikalus Nr. xxxx, esančiame Gxx g. 9, Kretingoje, jo remonto, įrengimo ir pan. metu nuo 2014 metų iki 2018 balandžio mėn.?
 3. Kokia yra sodo pastato, unikalus Nr. xxxx, esančio Gxx g. 9, Kretingoje, atliktų statybos darbų vidutinė rinkos vertė 2018 m. balandžio 16 d. kainomis?
 4. Ar byloje pateiktuose kvituose nurodytos statybinės medžiagos buvo panaudotos sodo pastatui, unikalus Nr. xxxx, esančio Gxx g. 9, Kretingoje, jeigu taip, kokia dalis/jų kaina buvo panaudotos?

KLAUSIMAI:

 1. Ar atsakovės akcinės bendrovės „Axx“ betono gaminiuose (plokštėse ir rygeliuose) atsivėrę plyšiai yra betono gaminių trūkumai (defektai)? Ar nustatyti plyšiai viršija norminiuose teisės aktuose – statybiniuose techniniuose reglamentuose STR nustatytus galimus tokių plyšių dydžius?
 2. Ar visus atsakovės akcinės bendrovės „Axx“ betono gaminiuose (plokštėse ir rygeliuose) atsivėrusius plyšius būtina šalinti? Kokios galimos jų nepašalinimo pasekmės?
 3. Kokios atsakovės AB „Axx“ betono gaminių (plokščių ir rygelių) defektų – plyšių atsiradimo priežastys (kas galėjo nulemti tų plyšių atsiradimą minėtuose betono gaminiuose)?
 4. Ar ieškovės atlikti ir lokalinėje sąmatoje S006-1 nurodyti darbai ir jų kiekiai buvo būtini atsakovės betono gaminių (plokščių ir rygelių) trūkumams pašalinti?

KLAUSIMAI:

 1. Kokia yra 2018-08-16 sudegusiam namui, buvusiam Gxx 3, Panevėžio rajone, tapataus (analogiškai pastatyto ir įrengto, koks faktiškai stovėjo) pastato atkuriamoji vertė, skaičiuojant 2018-08-16 kainomis? Atskirai nurodykite išlaidas projektavimo, statybos priežiūros ir leidimų gavimo darbams, būtinas statiniui atstatyti?
 2. Ar po gaisro likę pastato pamatai ir kiti likučiai yra tinkamos būklės, kad juos būtų galima naudoti pastato, tapataus namui, buvusiam Gxx 3, Panevėžio rajone, statybai?
 3. Jei po gaisro likusių pastato pamatų ir kitų likučių būklė yra netinkama, kokius būtina atlikti darbus, kad pamatai (ir kiti likučiai) taptų tinkami naudoti naujo pastato statybai ir kokia šių būtinų darbų (įskaitant medžiagas ir visas susijusias išlaidas) atlikimo kaina, skaičiuojant 2018-08-16 datai?
 4. Jei po gaisro likusių pastato pamatų ir kitų likučių neįmanoma arba ekonomiškai netikslinga atkurti iki tinkamos kito pastato statybai būklės, kokia tokių pamatų ir likučių atkuriamoji vertė, skaičiuojant 2018-08-16 kainomis?

2019 m. ekspertizės

KLAUSIMAS:

Kokie yra ieškovui R. A. (asmens kodas xxxx) priklausančios ½ gyvenamojo namo, esančio Jxx g. 6, Jxx km., Vilniaus raj., unikalus Nr. yyyy, dalies atkūrimo ekonomiškiausi kaštai?

KLAUSIMAI:

1. Ar yra techninės galimybės, atsižvelgiant į gyvenamojo namo (unikalus Nr. xxxx, adresas Uxx g. 28, Vilnius, registro Nr.xxxx, toliau – „Gyvenamasis namas“) esamą konstrukcijų būklę ir laikantis privalomų normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimų, padalinti šį Gyvenamąjį namą į du atskirus vienbučius gyvenamuosius namus taip, kaip tai numatyta byloje esančiuose, architekto L. P. parengtuose projektiniuose dokumentuose (gyvenamojo namo (unikalus Nr. xxxx) padalinimo suformuojant du atskirus vienetus – du vienbučius gyvenamuosius namus Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Uxx g. 28 schemoje, projekte ir kapitalinio remonto projekte, toliau kartu – „Projektiniai dokumentai“)?

2. Ar atlikus Projektiniuose dokumentuose numatytus ir 2016 m. gegužės 25 d. bei 2017 m. gegužės 30 d. lokalinėse sąmatose nurodytus statybos darbus suformuoti du atskiri vienbučiai gyvenamieji namai (Pastatas „A“ ir Pastatas „B“):

 • atitiktų statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos ir kitus esminius statinio reikalavimus?
 • galėtų būti naudojami pagal paskirtį, kapitaliai remontuojami / rekonstruojami / griaunami atskirai / nepriklausomai vienas nuo kito?
 • ar pagal Projektinius dokumentus formuojami Pastatas „A“ ir Pastatas „B“ atitiktų STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimus?

3. Koks statybą leidžiantis dokumentas turi būti gautas pagal Projektinius dokumentus numatytiems ir 2016 m. gegužės 25 d. bei 2017 m. gegužės 30 d. lokalinėse sąmatose nurodytiems statybos darbams ir kokie privalomi dokumentai turi būti pateikiami šiam statybą leidžiančiam dokumentui gauti?

KLAUSIMAI:

1. Ar bute, esančiame adresu Sxx g. 10-11, Klaipėda, unikalus Nr. xxxx, patalpose pažymėtose indeksu „11-3“, „11-4“, „11-8“, „11-9“, „11-10“ ir „a-26“ egzistuoja statybos remonto darbai, nurodyti R. V. atliktų darbų sąraše?

2. Kokia buto, esančio adresu Sxx g. 10-11, Klaipėda, unikalus Nr. xxxx, patalpų pažymėtų indeksu „11-3“, „11-4“, „11-8“, „11-9“, „11-10“ ir „a-26“ egzistuojančių remonto darbų (tarp jų ir statybinių medžiagų bei įrangos), atliktų R. V., faktinė vertė darbų atlikimo metu?

KLAUSIMAI:

1. Ar subrangovė UAB „Vxx“ statybos objekte „Prekybos centras Vxx g. 1, Vilnius“ realiai atliko visus darbus, nurodytus jos pateiktuose atliktų darbų aktuose? Jeigu ne – kokie darbai neatlikti ir kokia jų vertė pagal UAB „Vxx“ atliktų darbų aktus?

2. Ar subrangovės UAB „Vxx“ statybos objekte „Prekybos centras Vxx g. 1, Vilnius“ atlikti darbai yra su defektais? Jei taip, nurodyti konkrečius defektus.

3. Ar subrangovės UAB „Vxx“ atliktų darbų defektai, jei tokių būtų nustatyta, buvo ištaisyti? Jeigu taip – kas, kokiu būdu juos ištaisė ir kokia UAB „Vxx“ atliktų darbų defektų šalinimo kaina?

4. Ar ginčo statybos objekte UAB „Vxx“ atliktų darbų rezultatas (su defektais ar be jų) buvo panaudotas UAB „Exx“ ar kitų asmenų?

5. Ar UAB „Vxx“ atliko darbų, kurių rezultatas negali būti naudojamas pagal Statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį? Jeigu taip – kokia tokių darbų defektų šalinimo kaina?

6. Ar dėl nustatytų UAB „Vxx“ atliktų darbų defektų pablogėja darbų rezultato naudojimo pagal Statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos)? Jeigu taip – kokia tokių darbų trūkumų šalinimo kaina?

7. Ar subrangovė UAB „Vxx“, atlikdama ginčo statybos objekte darbus, nukrypo nuo Statybos rangos sutarties sąlygų? Jeigu taip, kokia tokių nuokrypių ištaisymo kaina?

8. Ar UAB „Exx“ pateiktoje statybos objekto „Prekybos centras Vxx g. 1, Vilnius“ išpildomojoje geodezinėje nuotraukoje parodytos sistemos ir jų išvadai atitinka prie 2017 m. liepos 26 d. Statybos rangos sutarties Nr. ES-2044-2017/07/26-VA pridėtą projektą, pagal kurį UAB „Vxx“ vykdė darbus? Ar statybos eigoje buvo VN dalies projektų pakeitimų? Jei taip – kokių?

9. Ar generalinė rangovė UAB „Exx“ užsakovei UAB „Bxx“ subrangovės UAB Vxx“ atliktus objekte „Prekybos centras Vxx g. 1, Vilnius“ darbus perdavė su trūkumais, kuriais remiasi šioje byloje, ar juos ištaisiusi? Jeigu nustatyti UAB „Vxx“ atliktų darbų trūkumai, perduodant darbų rezultatą užsakovei UAB „Bxx“, buvo ištaisyti, kokio dydžio trūkumų šalinimo išlaidas patyrė generalinė rangovė?

10. Jeigu nustatyti UAB „Vxx“ atliktų objekte „Prekybos centras Vxx g. 1, Vilnius“ darbų trūkumai, perduodant darbų rezultatą užsakovei UAB „Bxx“, nebuvo ištaisyti, ar trūkumus, kuriais šioje byloje remiasi UAB „Exx“, objekto užsakovė UAB „Bxx“ vertino kaip generalinės rangovės perduodamų darbų trūkumus ir ar dėl to sumažino generalinei rangovei sulygtą mokėti tokių darbų kainą? Jeigu taip, kokia suma?

11. Ar statybos objekte „Prekybos centras Vxx g. 1, Vilnius“ UAB „Vxx“ turėjo objektyvią galimybę 2017 m. liepos 26 d. Statybos rangos sutartyje Nr. ES-2044- 2017/07/26-VA sulygtus darbus atlikti iki Sutartyje numatyto termino pabaigos, atsižvelgiant į UAB „Vxx“ prieinamus darbų frontus, įvertinus kitų statybos objekte dirbusių UAB „Exx“ samdytų subrangovų darbų vykdymo spartą pagal statybos darbų žurnaluose užfiksuotus įrašus?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Axx“ parengtas statybos objekto techninis projektas Nr. 14014, pagal kurį 2015 m. gruodžio 4 d. išduotas statybos leidimas Nr. LNS-xxx, atitinka teisės normų (normatyvinių statybos techninių dokumentų) reikalavimus?

2. Ar rangovo UAB „Pxx“ sutartiniams įsipareigojimams pagal 2016 m. balandžio 13 d. Sutartį įvykdyti buvo būtinos šios statybos objekto darbo projekto dalys: architektūros; vandentiekio ir nuotekų; šildymo, vėdinimo, kondicionavimo; šilumos punkto? Jei taip, kodėl?

3. Ar statybos objekto darbo projekto rengimo metu skirtingos darbo projekto dalys turi būti derinamos tarpusavyje? Jei taip, kodėl?

4. Ar darbo projekto architektūrinė dalis yra rengiama kaip vientisas dokumentas, ar ją galima rengti atskiromis dalimis?

5. Ar statinyje įrengiamo lifto techninės charakteristikos turi įtakos statinio darbo projekto konstrukcijų dalies sprendiniams, jo parengimui bei darbų vykdymui? Jei turi, tai kokios?

6. Ar UAB „Axx“ parengtas statybos objekto konstrukcinės dalies darbo projektas, parengtas pagal techninį projektą Nr. 14014, atitiko statybą reglamentuojančių teisės normų (normatyvinių statybos techninių dokumentų) reikalavimus ir techninio projekto Nr. 14014 sprendinius?

7. Ar pagal statybos darbų technologiją ir darbų eiliškumą buvo galima statybos objekte įrengti lifto šachtą, jei dar neįrengtos: a) 1-4 aukštų monolitinės kolonos; b) surenkami gelžbetoniniai rygeliai, c) surenkamos gelžbetonio perdangų plokštės; d) monolitinių laiptų sienos; e) metalinės konstrukcijos tarp statinio ašių 7-9 ir A-F?

8. Ar UAB „Pxx“ galėjo statybos objekte vykdyti lifto šachtų LF-1, LF-2 ir LF-3 projektavimo darbus bei objekto konstrukcijų, besiribojančių su minėtomis šachtomis, įrengimo darbus, neturint konkrečios liftų užduoties (šachtų gabaritai, durų angų matmenys, kėlimo kilpų specifikacijos ir kt.)?

9. Ar UAB „Pxx“ turėjo galimybę parengti statybos objekto darbo projekto konstrukcinės dalies brėžinius L3 laiptams, nesant statybos objekto darbo projekto architektūrinės dalies ir be užsakovo pateiktų architektūrinių sprendinių dėl L3 laiptų?

10. Ar pagal statybos darbų technologiją ir darbų eiliškumą buvo galima statybos objekte, neįrengus lifto šachtos, atlikti tokius darbus: a) 1-4 aukštų monolitinių kolonų įrengimas; b) surenkamų gelžbetoninių rygelių įrengimas, c) surenkamų gelžbetonio perdangų plokščių įrengimas; d) monolitinių laiptų sienų įrengimas; e) metalinių konstrukcijų tarp statinio ašių 7-9 ir A-F įrengimas?

11. Ar pagal statybos darbų technologiją ir darbų eiliškumą statybos objekte galima įrengti perdangą prieš tai neįrengus kolonų?

12. Ar laiptų L3, metalinių sijų, skirtų stoglangiui laikyti, neįrengimo faktas bei rūsio grindų neįrengimas ir neišbetonavimas pagal technologiją ir darbų eiliškumą trukdė rangovui iki 2016 m. atliktų darbų akto atlikti likusius darbus, t. y.: a) lifto prieduobių įrengimui (2016-12 akto Nr. 7 eilutė Nr. 4); b) 1-4 aukštų monolitinių kolonų įrengimui (2016-12 akto Nr. 7 eilutė Nr. 6); c) 1-4 aukštų monolitinių perdangų ir monolitinio denginio įrengimui (2016-12 akto Nr. 7 eilutė Nr. 7); d) 1-4 aukštų monolitinių sienų, diafragmų įrengimui (2016-12 akto Nr. 7 eilutė Nr. 8); e) surenkamų gelžbetoninių perdangų plokščių įrengimui (2016-12 akto Nr. 7 eilutė Nr. 10); f) surenkamų gelžbetoninių rygelių įrengimui (2016-12 akto Nr. 7 eilutė Nr. 11); g) surenkamų gelžbetoninių laiptų maršų ir aikštelių įrengimui (2016-12 akto Nr. 7 eilutė Nr. 12); h) likusių surenkamų metalinių konstrukcijų įrengimui (2016-12 akto Nr. 7 eilutė Nr. 13)?

13. Ar pagal statybos objekto techniniame projekte Nr. 14014 nurodytą informaciją apie laiptus L3, jų įrengimui skirtų medžiagų kiekius bei nurodytą medžiagiškumą, konstrukcinės dalies darbo projekte pakanka informacijos tam, kad būtų galima suprojektuoti laiptų L3 karkasą, t. y. be apdailos ir architektūrinių elementų?

14. Jeigu statybos objekto techniniame projekte Nr. 14014 techninėse specifikacijose (techninio projekto bendrojoje dalyje, lapas Nr. 6, techninio projekto architektūros dalyje, lapas Nr. 11, techninio projekto konstrukcinėje dalyje, lapas Nr. 12, techninio projekto LVN aiškinamojo rašto lapas Nr. 4) buvo numatyta, kad statant statinį yra reikalinga įrengti drenažą, o remiantis UAB „Hxx“ atliktais geologiniais tyrimais taip pat rekomenduojama įrengti drenažą, tai ar rengiant konstrukcinės dalies darbo projektą šio projekto rengėjas galėjo nepaisyti tokių techninio projekto sprendinių ir rekomendacijų ir neįrengti net laikinojo drenažo?

15. Kokių tyrimų, priemonių statybų procese turėtų būti imtasi nustačius, kad statinio rūsyje, kuriame ketinama betonuoti grindis, kaupiasi vanduo, jeigu vandens kaupimosi priežastis yra nežinoma? Ar tam, kad rangovas galėtų atlikti statybos objekto rūsio įrengimo ir betonavimo darbus ir įrengti sienų hidroizoliaciją, būtų pakakę įrengti laikiną drenažą?

16. Kokią įtaką gali turėti pastatytų laikančiųjų pastato konstrukcijų būklei išorės atitvarų tvirtinimas prie laikančiųjų konstrukcijų nesant išorės atitvarų darbo projekto?

KLAUSIMAI:

1. Kokia buvo pastato C05, esančio komplekse „Poilsio namai, Mxx vs., Mxx sen. Vilniaus r.“ dalies – garažo – deformacijos priežastis?

2. Kokia buvo pastato C05, esančio komplekse „Poilsio namai, Mxx vs., Mxx sen. Vilniaus r.“ dalies – garažo – atstatymo į pradinę būklę (ekspertinės išvados surašymo datai), buvusią iki pažeidimo, kaina?

3. Ar grunto atkasimo ir naujo užvežimo bei užstūmimo po pastatu darbams atlikti reikalingas darbo projektas ir/ar kita dokumentacija?

4. Kokios priežastys įtakojo pastato – garažo deformaciją?

5. Ar pastato – garažo deformaciją galėjo įtakoti grunto užstūmimas po pastatu per atvirus polius?

6. Ar šiai dienai yra matyti kokie tai pastato – garažo defektai?

7. Jei bus nustatyti defektai, tai kokia pastato – garažo defektų ištaisymo kaina?

KLAUSIMAI:

1. Kurie lokalinėje sąmatoje (ieškovės 2017-10-25 ieškinio priedas Nr. 2, žr. e. b. l. 53-54, 1 tomas) bei 2015 m. gruodžio 11 d. galutiniame atliktų darbų akte Nr. 41 už 2015 m. 10, 11, 12 mėn. (ieškovės 2017-10-25 ieškinio priedas Nr. 4, žr. e. b. l. 42, 1 tomas) nurodyti statybos rangos darbai ir kokia apimtimi yra atlikti bute, esančiame adresu Mxx g. 122-15, Klaipėda, iki 2015-12-08?

2. Ar tokios medžiagos ir tokie kiekiai, kurie nurodyti PVM sąskaitose-faktūrose, pateiktose su ieškovės 2018 m. birželio 18 d. rašytiniais paaiškinimais (žr. e. b. l. 26-128, 2 tomas), galėjo būti sunaudoti bute, esančiame adresu Mxx g. 122-15, Klaipėda, atsižvelgiant į lokalinėje sąmatoje nurodytą kvadratūrą iki 2015-12-08?

3. Ar 2015 m. gruodžio 11 d. galutiniame atliktų darbų akte Nr. 41 už 2015 m. 10, 11, 12 mėn. (ieškovės 2017-10-25 ieškinio priedas Nr. 4, žr. e. b. l. 42, 1 tomas) nurodyta statybos rangos darbų ir medžiagų kaina atitinka už šiuos darbus ir medžiagas mokėtiną vidutinę rinkos vertę 2015 m. gruodžio mėn.?

KLAUSIMAI:

1. Ar pastato, esančio Kxx g. 34, Kaunas, stogo būklė iki stogo remonto darbų, atliktų 2016 m. spalio-lapkričio mėn., buvo avarinė?

2. Ar pastato, esančio Kxx g. 34, Kaunas, stogo remonto darbai atlikti pagal Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus ir darbai atitinka keliamus kokybės reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra statybos objekte (Rxx g. 82, Panevėžyje), įrengiant pradėto statyti prekybos pastato grindų pagrindą, panaudoto grunto sudėtis ir kokiai gruntų rūšiai (smėlis, žvyras, skalda ar pan.) panaudotas gruntas priskiriamas?

2. Ar statybos objekte, įrengiant pradėto statyti prekybos pastato grindų pagrindą, supiltas gruntas buvo mechaniškai tankinamas? Koks yra statybos objekte panaudoto grunto sutankinimas (sutankinimo koeficientas – Ev2)? Koks yra galimas panaudoto grunto sutankinimas?

3. Ar statybos objekte, įrengiant pradėto statyti prekybos pastato grindų pagrindą, faktiškai panaudotas gruntas atitinka projektinėje dokumentacijoje numatytas medžiagas (stambus smėlis, skalda) grindų pagrindui įrengti?

4. Ar statybos objekte, įrengiant pradėto statyti prekybos pastato grindų pagrindą, faktiškai panaudoto grunto techninės savybės (charakteristikos) atitinka projektinėje dokumentacijoje numatytų medžiagų (stambaus smėlio, skaldos) technines savybes (charakteristikas), įskaitant sutankinimo koeficientą, laidumą vandeniui (filtracijos koeficientą) ir kt.?

5. Koks grunto kiekis (kubiniais metrais) buvo panaudotas (supiltas) statybos objekte įrengiant pradėto statyti prekybos pastato grindų pagrindą?

6. Kokia yra statybos objekte (Rxx g. 82, Panevėžyje) supilto grunto sudėtis ir koks yra galimas šio grunto sutankinimas (sutankinimo koeficientas – Ev2)?

7. Ar ant esamo supilto grunto gali būti įgyvendintas VGTU taikomosios statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorijos parengtas konstrukcinio sprendimo pasiūlymas, kuris pateiktas Objekto grindų konstrukcinių sprendinių ataskaita (toliau – Ataskaita, 1 t., b.l. 136-145)?

8. Ar esamas gruntas yra tinkamas suprojektuoto pastato apkrovai atlaikyti pagal galiojančius statybos normatyvinius dokumentus?

9. Ar Ataskaitoje pateiktas pastato konstrukcinio sprendinio pasiūlymas, jį įgyvendinus ant esamo grunto, atlaikys suprojektuoto pastato apkrovas?

KLAUSIMAS:

Ar 2016 m. rugpjūčio 17 d. Darbų atlikimo akte nurodyti darbai yra atlikti ir, ar nurodyti kiekiai atitinka faktinę situaciją, ir už kokią sumą rangovas A.V. atliko darbus 2016 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais pagal jo parengtą 2016 m. rugpjūčio 17 d. Darbų atlikimo aktą?

KLAUSIMAI:

1. Kokie daugiabučio namo Alytuje, Kxx g. 6, renovacijos darbai, nurodyti darbų perdavimo–priėmimo aktuose Nr. 19, 21, 23, 24 yra atlikti vykdant darbus, nurodytus 2014-01-03 daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų su projektavimu sutarties Nr. 14-01 priede įkainotų veiklų sąraše ir techninėje specifikacijoje?

2. Kokie šiuose aktuose nurodyti darbai yra atlikti vykdant papildomą susitarimą, užfiksuotą lokalinėse sąmatose, esančiose bylos t. 3 b. l. 87-88, 115-117, 129-170, t. 11 b. l. 111-120?

3. Ar lokalinėse sąmatose nurodyti darbai, užfiksuoti perdavimo–priėmimo aktuose Nr. 19, 21, 23, 24, buvo būtini rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui? Ar buvo galima juos pakeisti įkainotų veiklų sąraše ir techninėje specifikacijoje nurodytais darbais?

4. Ar daugiabučiame name yra atlikti visi rangos sutarties priede įkainotų veiklų sąraše ir techninėje specifikacijoje nurodyti renovacijos darbai? Ar jie buvo atlikti laikantis projektinės dokumentacijos? Kokia šių darbų kaina pagal perdavimo–priėmimo aktus Nr. 19, 21, 23, 24 ir juos detalizuojančius darbų atlikimo aktus?

5. Kokie rangos sutarties priede įkainotų veiklų sąraše ir techninėje specifikacijoje nurodyti renovacijos darbai yra neatlikti?

6. Jeigu atlikti ne visi darbai, ar galima nustatyti jų kainą pagal įkainotų veiklų sąrašą ir techninę specifikaciją ir procentinę dalį nuo visos sutartinės kainos?

7. Kokie atlikti darbai turi trūkumų? Kokie tai trūkumai? Kokia yra šių trūkumų pašalinimo sąmatinė vertė?

8. Ar yra sumontuoti akte Nr.19 nurodyti šilumos siurbliai ir akumuliacinės talpos?

9. Ar akto Nr. 23 1 ir 2 pozicijose nurodyti darbai nėra nurodyti ir akte Nr. 21?

10. Ar apšiltintų fasado sienų apdailos tinku darbai atitinka tokiems darbams keliamus kokybės reikalavimus? Jei neatitinka, tai dėl kokių priežasčių?

11. Ar langų ir balkonų montavimas, įskaitant palanges ir stogo parapetus, atitinka techninį projektą ir statybos techninius reikalavimus?

12. Ar namo apšiltinimas, įskaitant angokraščius, namo cokolį ir durų ertmes, atitinka techninį projektą ir statybos techninius reikalavimus?

13. Ar parapetų jungimui su stogu panaudota hidroizoliacinė medžiaga, ar atliktas apšiltinimas ir dengimas nauja skarda, ar šie darbai atlikti tinkamai ir kokybiškai, ar atitinka techninį projektą ir statybos techninius reikalavimus?

14. Ar yra pagrindas pripažinti, jog termostatinių galvų pakeitimas įvykdytas tinkamai, ar jis atitinka techninį projektą ir statybos techninius reikalavimus?

15. Jei darbai atlikti netinkamai, ar trūkumų šalinimas galimas neardant rangovo UAB „Axx“ jau atliktų darbų? Kokia būtų trūkumų pašalinimo kaina?

16. Ar A. Z. 2015-10-09 ir 2016-07-05 statinio apžiūros aktuose ir kokybės priežiūros specialisto 2017-08-21 akte nurodyti neatlikti ar netinkamai atlikti darbai yra užfiksuoti teisingai? Ar tų darbų neatlikimo ar netinkamo atlikimo priežastimi yra nepakankama techninė priežiūra?

KLAUSIMAI:

1. Ar rangovo (ieškovo) sumontuotus/pastatytus pamatus (perdangą) ginčo objekte galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį?

2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą neigiamas, tada kokie STR reikalavimai pažeisti, kas konkrečiai atlikta ne taip, kokios neigiamos pasekmės gali būti ateityje pamatus/perdangą naudojant pagal tikslinę paskirtį; kokie galimi netinkamai atliktų darbų šalinimo būdai?

3. Ar rangovo (ieškovo) sumontuoti/pastatyti pamatai/perdanga (atlikti darbai pagal byloje pateiktus 2018 m. liepos 3-13 dienų aktus) ginčo objekte šiai dienai yra naudojami pagal jų tikslinę paskirtį (t. y. ar ant ginčo objekte sumontuotų/pastatytų pamatų ir perdangos šiai dienai toliau vyksta statybos/rangos darbai)? Jei taip, kokie darbai atlikti iki ginčo (ieškinio pateikimo dienos) ir šiai dienai?

4. Ar tuo atveju, jei statybos darbai po ginčo iškėlimo teisme dienos vyksta toliau, ar įmanoma objektyviai nustatyti, koks atskaitos taškas, kur yra (ieškovo) UAB „Lxx“ atlikti darbai, kur kitų rangovų?

5. Ar vadovaujantis ginčo objekto statybos projektu (tame tarpe projektu, kuriame nenurodyta hidroizoliacija bei STR nuostatomis) buvo (yra) būtina (imperatyviai) įrengti horizontalią pamatų hidroizoliaciją ant pamato pado (papėdes) plokštumos?

6. Ar horizontalios pamatų hidroizoliacijos ant pamato pado (papėdės) plokštumos neįrengimas technologiškai laikytinas esminiu pastatytų pamatų defektu, ar tai tik taisytino pobūdžio (neesminis) defektas/trūkumas?

7. Ar vertikali sumontuotų pamatų blokų hidroizoliacija yra pakankama? Jei atsakymas „nepakankama“, tuomet kas yra „pakankama“?

8. Ar vadovaujantis projektu ir STR nuostatomis statyboje (ginčo objekte) galima montuoti gamyklines gelžbetonio perdangos plokštes? Jei ne kodėl?

9. Koks galimas faktinis siūlių storis, (galimi ribiniai nuokrypiai) tarp sumontuotų pamatų blokų, leidžiantis pamatus eksploatuoti pagal jų tikslinę paskirtį?

10. Kokia pinigine išraiška būtų galima apskaičiuoti neištaisomus (esminius) trūkumus?

11. Kokia pinigine išraiška būtų galima apskaičiuoti ištaisomus (neesminius) trūkumus?

12. Kokie pamatų/perdangos defektai laikytini neištaisomais? Ar tokie defektai reikštų visų pamatų/perdangos demontavimą/išmontavimą ir pamatų/perdangos įrengimą iš naujo?

13. Ar defektas (-ai) užsakovo (jo samdyto atstovo/techninio prižiūrėtojo) galėjo būti nustatyti apžiūrint objektą po kiekvieno objekte atlikto etapo, t. y. etapiškai.

14. Kokia yra neįrengtos horizontalios hidroizoliacijos tarp rūsio pamato papėdės ir pirmosios blokų eilės atstatymo / įrengimo kaina, kai rūsio pamatai jau yra sumontuoti?

15. Ar objekte rūsio pamatams vertikaliai hidroizoliuoti panaudota medžiaga yra hidroizoliacija, pilnai hidroizoliuojanti pamatus vertikaliai ar paruošiamasis gruntas prieš įrengiant prilydomą hidroizoliaciją? Jeigu atsakymas gruntas, tuomet ar jis įrengtas technologine seka? Ar nėra sugadintos jo savybės užliejus jį betonui iš klojimų įrengiant gelžbetoninį žiedą?

16. Akte 1-3, 2018 Liepos 3d, 28p. pažymėta, kad objekte įrengti didesni kaip 150 mm gelžbetoniniai monolitiniai perdenginiai. Ar objekte yra faktiškai įrengtas gelžbetoninis monolitinis perdenginys, atitinkantis projekto konstrukcinės dalies sprendinius?

17. Ar perdangoje virš rūsio dviejų gretimų perdangos plokščių altitudžių nuokrypiai viena kitos atžvilgiu, perdengimo ir pastato įstrižainės kryptimi viršija leistinus?

18. Ar perdangos plokštės gyvenamajame name faktiškai yra inkaruotos tarpusavyje ir siūlės tarp perdangos plokščių yra užpildytos smulkiagrūdžiu betonu?

19. Ar tarpų tarp perdangų plokščių ir monolitinio žiedo užtaisymas gyvenamajame name, naudojant ne klojinius, o montažines putas yra tinkamas ir atitinkantis energinio naudingumo, gaisrinės saugos, higienos ir mechaninio atsparumo reikalavimus?

20. Ar gyvenamojo namo rūsyje esančios durų angos ašyje 2 nuokrypiai nuo vertikalės viršija leistinus?

21. Ar perteklinai iškasta duobė po namo dalimi, kurioje suprojektuoti gręžtiniai pamatai? Jei taip, tai kokia užkasimo ir gruntų tankio atstatymo į pradinę padėtį skaičiuojamoji kaina?

22. Įvertinus faktą, kad gyvenamajame name zonoje su suprojektuotais gręžtiniais pamatais gruntas bus judintas, ar bus pakankamas pirminis projektinis gręžtinių polių atrėmimo gylis? Jei ne, kokiame gylyje turi būti atremti iš naujo suprojektuoti gręžtiniai poliai? Ar prieš projektuojant gręžtinius pamatus būtina atlikti, gręžtinio pamato zonoje statinį grunto stiprio įvertinimą – geologinius grunto tyrimus?

23. Ar pagalbinio ūkio pastato pamato gręžtinių polių nuokrypiai nuo projekto ašių viršija leistinus?

24. Ar erdvinio karkaso skersinė armatūra yra projektinio diametro ir karkaso struktūra atitinka projekto konstrukcinės dalies sprendinius?

25. Akte 1-3, 2018 Liepos 13d, 5p. pažymėtas įrengtas pamatų karkasas, ar pagalbinio ūkio pastato erdvinis karkasas įrengtas ir gali būti priimtas kaip atliktas, t. y. erdvinio karkaso ir putų polistirolio plokščių ant grunto įrengimo darbai yra atlikti tinkamai ir karkasas yra projektinėje padėtyje ir galima toliau vykdyti betonavimo darbus?

KLAUSIMAI:

1. Ar ūkinis pastatas, unikalus Nr. xxxx, pažymėtas plane 5I1ž, adresu Jxx g. 6, Palanga, yra išlikęs. Jeigu taip, koks jo plotis, aukštis, ilgis, plotas, koordinatės; ar jam buvo atlikti statybos darbai, jeigu taip, kokie ir ar dėl to pakito pastato išmatavimai.

2. Koks ūkinio pastato, unikalus Nr. yyyy, pažymėto plane 4I1ž, adresu Jxx g. 6, Palanga, plotis, aukštis, ilgis, plotas, koordinatės; ar jam buvo atlikti statybos darbai, jeigu taip, kokie, ir ar dėl to pakito pastato išmatavimai.

3. Ar atsakovai naudojasi ūkinio pastato, unikalus Nr. yyyy, pažymėto plane 4I1ž, adresu Jxx g. 6, Palanga, dalimi, ar ūkiniu pastatu, unikalus Nr. xxxx, pažymėtu plane 5I1ž, adresu Jxx g. 6, Palanga.

KLAUSIMAI:

1. Ar parengtas Techninis darbo projektas (projekto sprendiniai) atitinka viešojo pirkimo sąlygas (įskaitant pirkimo sąlygų priedą Nr. 5 techninę specifikaciją)?

2. Ar Techninio darbo projekto sprendiniai, susiję su įrangos montavimu (instaliavimu) yra suderinti su pagal Viešojo pirkimo konkursą tiekiamos įrangos (Astroenergy SM6610P) techniniais sprendiniais ir gamintojo nustatytais montavimo reikalavimais?

3. Ar sumontavus įrangą pagal Techninį darbo projektą nebus viršytos leistinos pastatų, unikalūs Nr. xxxx ir yyyy statinės apkrovos?

4. Ar 510 kW instaliuotos galios saulės jėgainės ir 37,5 kW galios vėjo elektrinės, Sxx g. 5, Bxx mstl., Kauno r. sav. techninio-darbo projekto numatyti projektiniai sprendimai užtikrina esminius statinių reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Pagal kokius dokumentus ir kas turi nustatyti konkrečią darbų apimtį pavestą projektuotojui uždarajai akcinei bendrovei „Txx“ atsakingam už projekto architektūrinę ir sklypo sutvarkymo dalį? Ar techninė užduotis (2016 m. gruodžio 6 d. Nr. J9-2198) nustato konkrečią darbų apimtį pavestą projektuotojui uždarajai akcinei bendrovei „Txx“?

2. Kiek (procentine išraiška) pastabų skirta bendrosios, konstrukcijų, kultūros paveldo, apželdinimo (dendrologijos) ir kitoms projekto dalims, kurioms yra reikalingi specialūs atestatai ir kiek pastabų skirta architektūrinei ir sklypo sutvarkymo daliai?

3. Ar sugretinus galutinį (statytojui perduoto) techninio darbo projekto architektūrinės ir sklypo sutvarkymo dalies variantą su uždarosios akcinės bendrovės „Txx“ parengtu variantu, buvo atlikti šios projekto dalies sprendinių pakeitimai? Jeigu taip, kokie sprendiniai yra koreguoti, kokia procentinė dalis sprendinių yra modifikuota galutiniame statytojui perduoto projekto architektūrinės ir sklypo sutvarkymo dalies variante, lyginant su uždarosios akcinės bendrovės „Txx“ parengtu projekto variantu?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra bendra faktiškai rangovo Hxx laikotarpyje nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. lapkričio 2 d. pagal Statybos rangos sutartį Nr. HATCO/180612 atliktų darbų apimtis ir kaina?

2. Ar laikotarpyje nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. lapkričio 2 d. buvo keičiama darbo projekto dalis susijusi su rangovo Hxx pagal statybos rangos sutartį Nr. HATCO/180612 vykdytais darbais, jei taip – kiek kartų, kada ir ar darbo projekto pakeitimai turėjo įtakos rangovo Hxx atliekamų darbų atlikimo terminams, tai yra ar dėl darbo projekto pakeitimų reikėjo daugiau laiko darbų atlikimui ir ar perdarymui, ir kiek ženkliai?

3. Ar generalinio rangovo uždarosios akcinės bendrovės „Lxx“ pateikto darbo projekto sprendiniai dėl tarp šulinių F1-11 ir F1-23 (L2-23 ir L2-39) suprojektuotų savitakinių buitinių ir lauko lietaus nuotekų surinkimo tinklų atstumo nuo naujo pastato pamatų ir jų gylio atitiko STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ 5 priedo reikalavimus, kur nustatyta, jog minimalus atstumas tarp statinio pamatų ir nuotekų tinklo turi būtine ne mažiau nei 3 m., ir ar rangovas galėjo vykdyti darbus pagal tokius sprendinius?

4. Ar rangovo pasitelktų darbuotojų skaičius statybos rangos sutartyje Nr. HATCO/180612 numatytiems darbams atlikti buvo pakankamas, kad rangovas galėtų tinkamai ir laiku įvykdyti savo įsipareigojimus pagal statybos rangos sutartį Nr. HATCO/180612?

5. Ar užsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lxx“ turėtos išlaidos (žr. uždarosios akcinės bendrovės „Lxx“ priešieškinio priedus Nr. 8, 9, 10, 11) yra tiesiogiai susijusios su rangovo neatliktų darbų atlikimu ir netinkamai atliktų darbų taisymui pagal statybų rangos sutartį Nr. HATCO/180612?

6. Ar statybos rangos sutartyje Nr. HATCO/180612 numatytos kainos atitiko vidutines rinkos kainas, buvusias sutarties pasirašymo dienai?

7. Kokia buvo generalinio rangovo „Lxx“ su priešieškiniu byloje pateiktuose dokumentuose (žr. UAB „Lxx“ priešieškinio priedus Nr. 8, 9, 10, 11) nurodytų generalinio rangovo „Lxx“ subrangovų atliktų darbų rinkos kaina jų atlikimo dieną?

KLAUSIMAI:

1. Kokia buvo fontano talpyklos Kxx miesto aikštėje, Bxx g. 4, Kxx, užpylimo vandeniu 2017 m. rugsėjo mėnesį priežastis?

2. Dėl kokių priežasčių buvo sugadinta techninėje talpoje (Snigo 6600) buvusi fontano techninė įranga ir kas yra už tai atsakingas?

KLAUSIMAI:

1. Kokios yra vidaus karšto vandentiekio vamzdyno, esančio XXX naudojamose patalpose adresu Pxx g. 20A, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, gedimų priežastys?

2. Ar šio karšto vandens vandentiekio vamzdynui statinio statybos metu panaudoti plieniniai vamzdžiai atitiko techninio projekto reikalavimus?

3. Kokie yra šio vidaus karšto vandentiekio vamzdyno sukiurimo padariniai (koks konkrečiai sugadintas turtas, kokia apimtimi)? Kokia šių vamzdyno defektų ištaisymo ir dėl vamzdyno sugedimo kilusių padarinių (užliejimų) pašalinimo kaina?

4. Ar šie karšto vandens vamzdžių įrengimo darbai priskirtini paslėptiems darbams?

KLAUSIMAI:

1. Ar V.B.E. ekspertizės akte nustatyti faktiniai tyrimų duomenys patvirtina, jog pastato, esančio adresu Gxx g. 70-2, Vilniuje („B“ korpusas/dalis), unikalus Nr. xxxx, (toliau – Statinys) stogas ar kiti jo konstrukcijos elementai turi defektų?

2. Jeigu į pirmą klausimą atsakymas teigiamas, tai ar nustatyti Statinio stogo ar kitų konstrukcinių elementų defektai trukdo Statinį naudoti pagal įprastą jo paskirtį, koks nustatytų defektų pavojingumo/grėsmės saugumui bei sveikatai laipsnis?

3. Ar Statinio vidaus patalpų drėkimą lemia Statinio stogo ir (ar) kitų konstrukcinių elementų trūkumai?

4. Jeigu į pirmą klausimą atsakymas teigiamas, kokios priežastys paveikė nustatytų Statinio stogo ir (ar) kitų konstrukcinių elementų defektų atsiradimą?

5. Ar Statinio projektinė dokumentacija yra parengta laikantis (nesilaikant) projektavimo užduoties, teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimų? Jei ne, tai kokia šių pažeidimų, įtaka (laipsnis) nustatytų defektų kilimui?

6. Ar Statinio projektinės dokumentacijos trūkumai (jeigu tokie būtų nustatyti) gali būti laikomi akivaizdžiais, t. y. ar specialių žinių turintis statybos techninis prižiūrėtojas galėtojo nustatyti trūkumus?

7. Kokia yra, jeigu būtų nustatyta, nustatytų Statinio stogo ir kitų Statinio konstrukcinių elementų statybos darbų, įgyvendintų nesilaikant Statinio projektinės dokumentacijos, teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimų, įtaka (laipsnis) nustatytų defektų kilimui? Kokio dydžio žala buvo padaryta dėl nustatytų defektų?

8. Ar Statinio statybos techninę priežiūrą vykdęs asmuo ėmėsi (turėjo imtis) veiksmų situacijai spręsti, susijusiai su statybos darbais, kurie buvo įgyvendinti nesilaikant Statinio projektinės dokumentacijos, teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimų?

9. Kokie kiti išorės veiksniai (nesusiję su Statinio statybos dalyvių veiksmais / neveikimu) lėmė defektų atsiradimą?

10. Kokie Statinio statybos dalyvių veiksmai (neveikimas) ir kokia apimtimi sąlygojo nustatytų defektų atsiradimą?

11. Kokių veiksmų (projektavimo ir (ar) statybos darbų) būtina imtis siekiant pašalinti nustatytus Statinio defektus ir kokia šių darbų kaina?

12. Ar parengto stogo darbo projekto sprendiniai yra tinkami ir ar atitinka tokiam projektui keliamus teisės aktų reikalavimus?

13. Jeigu būtų nustatyta, kad darbo projekto sprendiniai yra netinkami ir ar neatitinka tokiam projektui keliamų teisės aktų reikalavimų, ar tai įtakoja vandens patekimą į patalpas?

14. Ar dėl netinkamo darbo projekto (jeigu būtų nustatyta, kad jis parengtas netinkamai) nukenčia stogo funkcinės savybės, t.y. šilumos sulaikymas, apkrovų laikymas, drėgmės (vandens) nepatekimas į patalpas ir pastato konstrukcijas, stogo ilgaamžiškumas ir pan.?

15. Jeigu ekspertizės metu būtų nustatytos ir kitos priežastys (ne tik darbo projekto trūkumai) dėl ko vanduo patenka į patalpas ar yra sukeliamos kitos neigiamos pasekmės stogui ar pastatui, ar tuo atveju, jeigu darbo projektas būtų parengtas be trūkumų, o stogas pastatytas pagal be trūkumų parengtą darbo projektą, net ir esant kitoms priežastims, vanduo patektų į patalpas ar būtų sukeliamos kitos neigiamos pasekmės stogui ar pastatui?

16. Kokių veiksmų reikia imtis siekiant pašalinti dėl netinkamo darbo projekto atsiradusius stogo defektus, kad būtų užtikrinta, jog tokie stogo defektai nepasikartotų ateityje ir stogas atitiktų jam keliamus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant šilumos sulaikymas, apkrovų laikymas, drėgmės (vandens) nepatekimas į patalpas ir pastato konstrukcijas, stogo ilgaamžiškumas ir pan.? Kokia tokių darbų kaina?

17. Jeigu ekspertizės metu būtų patvirtinta, kad būtina pakeisti visą stogą, ar byloje su patikslintu ieškiniu pateikta P.B. sąmata yra parengta tinkamai?

KLAUSIMAI:

1. Ar 2017-12-29 pažymoje apie atliktus darbus Nr. 5 nurodyti darbai (įskaitant ir jų kiekius) objekte buvo faktiškai atlikti pažymos surašymo dieną, t.y. 2017-12-29, ir ar šie darbai turėjo/neturėjo kokybės trūkumų?

2. Ar 2017-12-29 pažymoje apie atliktus darbus Nr. 5 nurodytus darbus faktiškai atliko UAB „Kxx“ ar jos samdyti subrangovai?

3. Ar 2017-12-29 pažymoje apie atliktus darbus Nr. 5 nurodytų darbų kiekiai atitinka rangovo UAB „Kxx“ ar jo subrangovų objekte faktiškai atliktų darbų kiekius?

4. Kokie darbų trūkumai ar defektai yra nurodyti UAB „Sxx“ atsisakyme priimti UAB „Kxx“ atliktus darbus pagal 2017-12-29 pažymą apie atliktus darbus Nr. 5? Ar atsakovo nurodyti darbų trūkumai ar defektai buvo Ieškovo ištaisyti?

5. Ar egzistavo su statybos proceso organizavimu susijusios priežastys, dėl kurių rangovas UAB „Kxx“ vėlavo/galėjo vėluoti atlikti 2017-07-10 rangos sutartyje numatytus darbus šioje sutartyje nustatytais terminais? Ar šios priežastys buvo esminės? Ar objektyviai egzistuoja Ieškovo atsakomybę už vėlavimą šalinančios ar švelninančios aplinkybės, įvertinant Atsakovo statybos proceso organizavimą?

6. Jei taip, kokio dydžio uždelsimą (laiko prasme) objektyviai šios priežastys galėjo lemti?

KLAUSIMAI:

1. Ar iš byloje esančių fotonuotraukų, 2015-11-04 pranešimo apie įvykį, 2015-11-09 turto apžiūros akto, 2015-11-06 ŽŪK „Pxx“ pranešimo, 2015-11-04 defektinio akto Nr. TA-15-11-04/001, 2015-11-06 UAB „Kxx“ pažeidimo aktų, 2015-11-19 ŽŪK „Pxx“ pretenzijos, 2015-11-20, 2015-11-26, 2015-12-01, 2015-12-11 cheminių tyrimų protokolų, 2016-02-26 UAB „Kxx“ Geriamojo vandens tyrimų protokolo Nr. 16-65-260 ar kitų byloje esančių duomenų galima nustatyti, kad 2015-11-04 įvykio metu buvo padaryta ŽŪK „Pxx“ gamyklos ar jos technologinės įrangos pažeidimų? Jeigu galima – kokių konkrečiai įrengimų kokie pažeidimai buvo padaryti?

2. Kokie darbai, medžiagos, įrengimai, koks darbuotojų skaičius ir koks jų darbo valandų skaičius, nurodomi 2016-10-10 žalos vertės suvestinėje t. 1 b.l. 35-40, buvo būtini nustatytų pažeidimų likvidavimui?

3. Kokie elementai (detalės, medžiagos, įrengimai) buvo panaudotos atliekant 2015-11-04 įvykio sukeltų padarinių likvidavimo darbus ŽŪK „Pxx“ gamykloje nuo 2015-11-04 iki 2016-05-04? Kokia jų vertė?

4. Ar ieškovės nurodytas 140 845,24 EUR žalos dydis yra pagrįstas žalos, padarytos 2015-11-04 įvykio metu, likvidavimą patvirtinančiais statybos darbais ir jų apmokėjimą patvirtinančiais duomenimis?

5. Kurie žalos likvidavimo 2016-10-10 žalos vertės suvestinėje t. 1 b.l. 35-40 nurodyti žalos likvidavimo darbai nėra susiję su įvykio padarinių šalinimu, užterštam vandeniui 2015-11-04 pažeidus ŽŪK „Pxx“ gamyklą ir techninius įrenginius?

6. Kurie UAB „Sxx“ atlikti darbai nėra susiję su įvykio padarinių, užterštam vandeniui 2015-11-04 pažeidus ŽŪK „Pxx“ gamyklą ir techninius įrenginius?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Kxx“ 2019-09-01 surašytame darbų atlikimo akte nurodyti darbai atitinka visus adresu Pxx g. 5, Žxx k., Trakų r. gyvenamojo namo statybos objekte atliktus darbus?

2. Jei nurodytame akte nurodyti ir faktiškai statybos objekte atlikti darbai skiriasi – nurodyti kokie gyvenamojo namo darbai yra realiai atlikti ir kokie yra atliktų darbų kiekiai. Kokia yra adresu Pxx g. 5, Žxx k., Trakų r. faktiškai atliktų gyvenamojo namo statybos darbų vertė (įskaitant medžiagų ir darbo jėgos kainą).

3. Jei faktiškai atliktų darbų kainos neįmanoma nustatyti – nurodyti vidutinę statybos objekto rinkos kainą.

KLAUSIMAI:

1. Ar prašomos patvirtinti 4.235,00 Eur išlaidos už lokalinės sąmatos sudarymą bei 47 086,03 Eur išlaidos už atliktus darbus atitinka rinkos įkainius? Kokia reali būtinų atlikti darbų kaina?

2. Ar visi dokumentacijoje nurodyti darbai buvo faktiškai atlikti?

3. Ar visus dokumentacijoje nurodytus darbus buvo būtina atlikti atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio agentūros privalomą nurodymą Nr. T9-63?

4. Remiantis tuo, jog BKU „Bxx“ priklausantis nekilnojamas turtas, pastatas adresu Pxx r. sav., Pxx sen., Šxx k., Mxx g. 2F, kurio unikalus Nr. xxxx stovi ant keliems savininkams priklausančio žemės sklypo bei atsižvelgiant į tai, jog atliekų tvarkymas buvo vykdomas ir minėtame žemės sklype, ar buvo atliekami darbai aplink kitiems savininkams priklausantį nekilnojamą turtą?

KLAUSIMAI:

1. Ar pagal patvirtintą techninį projektą, kurio pagrindu buvo išduotas / gautas statybos leidimas, aptariamu atveju privalėjo / turėjo būti atlikti pastato išorinių sienų apšiltinimo iš vidaus darbai?

2. Kokios priežastys aptariamu atveju galėjo / gali nulemti drėgmės kondensato butų kampuose, ant sienų, durų bei langų angokraščiuose, ir viso to pasėkoje – pelėsio, atsiradimą, jei patalpos (butai) yra / būtų tinkamai eksploatuojamos (įrengti ir veikia rekuperatoriai, palaikomas tinkamas drėgmės lygis, net ir šaltuoju metų laiku palaikoma pastovi 22 laipsnių temperatūra)?

3. Ar pastato išorinių sienų neapšiltinimas iš vidaus taip, kaip numatyta techniniame projekte, aptariamu atveju galėjo / gali nulemti drėgmės kondensato butų kampuose, ant sienų, durų bei langų angokraščiuose, ir viso to pasėkoje – pelėsio, atsiradimą?

4. Ar pastato išorinių sienų neapšiltinimas iš vidaus taip, kaip numatyta techniniame projekte, aptariamu atveju šaltuoju metų laiku galėjo / gali turėti įtakos dideliems (apie 10 laipsnių siekiantiems) pastato išorinių sienų vidaus paviršių ir/ar langų angokraščių paviršių ir pačios patalpos vidaus temperatūrų skirtumams?

5. Ar pastato išorinių sienų neapšiltinimas iš vidaus taip, kaip numatyta techniniame projekte, aptariamu atveju galėjo / gali nulemti didesnes butų šildymo sąnaudas (kaštus) nei jos būtų tuo atveju, jei pastato išorinės sienos būtų buvusios apšiltintos iš vidaus taip, kaip numatyta techniniame projekte?

6. Ar pastato išorinių sienų neapšiltinimas iš vidaus taip, kaip numatyta techniniame projekte, aptariamu atveju galėjo / gali turėti įtakos tų pastato sienų šiluminei varžai?

7. Ar ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) dalies projektuotojas, skaičiuodamas butų autonominio šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų galingumą, turi atsižvelgti į techniniame projekte nurodytą pastato sienų šiluminę varžą?

8. Ar pastato išorinių sienų neapšiltinimas iš vidaus taip, kaip numatyta techniniame projekte, ir/ar pastato sienų šiluminė varža aptariamu atveju galėjo / gali turėti reikšmės pastato ir jame esančių butų energiniam naudingumui bei jo klasei?

9. Kokią reikšmę turi žemesnė pastato ir jame esančių butų energinio naudingumo klasė butų šildymo sąnaudų (kaštų) aspektu?

10. Ar pastato išorinių sienų neapšiltinimas iš vidaus taip, kaip numatyta techniniame projekte, aptariamu atveju galėjo / gali turėti įtakos pastato (jame esančių butų) energijos taupymui ir šilumos išsaugojimui, kaip vienam iš esminių statinio reikalavimų?

11. Ar pastato išorinių sienų šiltinimas iš vidaus yra įprastas istorinių pastatų, pastatų, esančių miestų senamiesčiuose, kultūros paveldo ir kitose saugomose teritorijose, sienų šiltinimo būdas?

12. Ar pastato išorinių sienų apšiltinimas iš vidaus taip, kaip numatyta techniniame projekte, t. y. šiltinimo iš vidaus perlito plokštėmis sistema, ir pastato išorinių sienų apšiltinimas vata iš vidaus, apdailai naudojant gipso kartoną, turi / gali turėti analogišką ar skirtingą poveikį pastato išorinėms sienoms?

13. Kokios galėjo būti pelėsio atsiradimo priežastys Ieškovų įsigytose patalpose adresu Pxx g. 64, Vilnius, ir kada ieškovų nurodytose patalpose atsirado pelėsiai? Ar galėjo pelėsis šiose patalpose atsirasti dėl to, jog patalpos yra netinkamai eksploatuojamos (netinkamai vėdinamos, ventiliuojamos, nepakankamai šildomos ar pan.)?

14. Ar apšiltinus pastato išorines sienas iš vidaus taip kaip numatyta techniniame projekte, yra galimybė atsirasti konstrukcijose pelėsiui dėl „šalčio tiltelio“ efekto susidarymo (turint galvoje tai, kad pastatas buvo ilgą laiką neeksploatuotas, kiauru stogu, nešildomas, pastato išorinių mūro sienų 1 aukšte storis – 660 mm, 2 aukšte 540 mm)?

15. Ar yra tikimybė, jog apšiltinus pastato išorines sienas iš vidaus taip kaip numatyta techniniame projekte, pelėsis pirmiausiai atsirastų izoliacinės konstrukcijos viduje, konstrukcijos susikirtimuose su vidinėmis mūro pertvaromis, sankirtose su vidiniais gelžbetoniais perdengimais ir kt. vidinėmis konstrukcijomis, angokraščiuose, kur pagal projektą apšiltinimas nenumatytas? Jeigu taip, ar yra tikimybė, jog pelėsis pirmiausiai atsirastų izoliacinės konstrukcijos viduje ir tik po tam tikro laiko išlįstų į konstrukcijos paviršių, kai jau pati konstrukcija būtų apimta pelėsio.

16. Ar galima teigti, kad apšiltinus pastatą iš vidaus taip kaip numatyta techniniame projekte ir tinkamai eksploatuojant ir šildant patalpas, dabar pelijančios pastato vietos nepelytų?

17. Išvardinkite kitus trūkumus ar eksploatacijos apsunkinimus, kuriuos turi tokio tipo ir būklės pastato išorinių sienų apšiltinimas vata iš vidaus, apdailai naudojant gipso kartoną.

18. Ar jums yra žinomi praktikoje pasitaikę pavyzdžiai, kai apšiltinus pastatą tik iš vidaus, išorinės pastato konstrukcijos (arba išorinės sienos iš vidinės pusės) pradėdavo pelyti ir kokios tokio pelėjimo priežastys?

2018 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Ar Trakų r. sav., Onuškio sen., statomi pastatai – gyvenamasis namas, du pagalbiniai pastatai ir elingas atitinka ieškovo S. Z. ir atsakovo UAB „Jxx“ pasirašytiems projektiniams statybos darbų brėžiniams, kurie buvo atsakovo UAB „Jxx“ pateikti į šią civilinę bylą?

2. Ar kaip nors pablogėjo statomų pastatų – gyvenamojo namo, dviejų pagalbinių pastatų ir elingo, esančių Trakų r. sav., Onuškio sen., atliktų darbų kokybė šiuos pastatus statant pagal ieškovo S. Z. ir atsakovo UAB „Jxx“ pasirašytus projektinius statybos darbų brėžinius lyginant su pastatų techniniu projektu?

3. Ar 2013 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktuose Nr. 1, formos F2 ir F3 (S.Z. 2015 m. sausio 5 d. ieškinio 5 – 7 priedai), UAB „Jxx“ užaktuoti darbai pagal rūšis ir kiekius atitiko tam laikotarpiui buvusius faktiškai atliktus gyvenamojo namo, dviejų pagalbinių pastatų ir valčių pastogės adresu Zxx k., Onuškio sen., Trakų r. sav., darbus? Jeigu ne, tai kokios rūšies ir apimties užaktuoti darbai buvo faktiškai neatlikti ir kokia yra tokių darbų kaina (vieneto kaina imant vieneto kainą, nurodytą pačiuose atliktų darbų aktuose)?

4. Ar UAB „Jxx“ faktiškai atlikti (t. y. iki 2014 m. sausio mėn. vidurio atlikti) gyvenamojo namo, dviejų pagalbinių pastatų ir valčių pastogės darbai adresu Zxx k., Onuškio sen., Trakų r. sav., atitinka 2004 m. D. L. parengtą objekto „Gyvenamojo namo, pagalbinių pastatų, pritaikytų kaimo turizmui, valčių stoginės ir liepto statyba“ techninį projektą (esantį Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. spalio 2 d. į bylą pateiktų dokumentų sudėtyje) ir tokiems darbams taikytinus kokybės reikalavimus?

5. Ar 36 pavieniai brėžiniai (UAB „Jxx“ 2015 m. kovo 2 d. atsiliepimo į ieškinį 2 priedas) yra statinio darbo projektas Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ prasme (t. y. ar jie atitinka statinio darbo projektui keliamus komplektavimo, įforminimo, pasirašymo ir patvirtinimo reikalavimus)? Ar UAB „Jxx“ turėjo teisę pradėti ir vykdyti darbus pagal šiuos brėžinius?

6. Ar 36 pavieniai brėžiniai (UAB „Jxx“ 2015 m. kovo 2 d. atsiliepimo į ieškinį 2 priedas) atitinka 2004 m. D. L. parengtą objekto „Gyvenamojo namo, pagalbinių pastatų, pritaikytų kaimo turizmui, valčių stoginės ir liepto statyba“ techninį projektą (esantį Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. spalio 2 d. į bylą pateiktų dokumentų sudėtyje)?

7. Ar dokumentas pavadinimu „Techninio projekto žiniaraštis“ ir prie jo pridėti brėžiniai (UAB „Jxx“ pateikti ir prijungti prie bylos 2016 m. vasario 2 d. teismo posėdžio metu) yra statinio techninis projektas Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ prasme (t. y. ar jie atitinka statinio techniniam projektui keliamus komplektavimo, įforminimo, pasirašymo ir patvirtinimo reikalavimus)? Ar UAB „Jxx“ turėjo teisę pradėti ir vykdyti statybos darbus pagal šiuos brėžinius?

KLAUSIMAI:

1. Kokia ieškovo atliktų investicijų dalis buvo skirta pastatų bei patalpų, adresu Mxx g. 102, Vilnius, atstatymui, įrengimui, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui (įvardinant statybos darbų rūšį bei etapus) pagal 2000 m. balandžio 28 d. Negyvenamųjų pastatų ir patalpų subnuomos su investicija į remontą trišalę sutartį Nr. 00-04-28 bei tos pačios dienos perdavimo – priėmimo aktą,  nurodant perduotų ir atstatytų pastatų bei patalpų funkcinės paskirties pokyčius?

2. Kokia ieškovo lėšų dalis buvo investuota į ginčo objektus (170,79 kv. m. pastato – kavinės su pirtimi ir gyvenamaisiais kambariais, unikalus Nr. xxxx; 555,40 kv. m. pastato – stoginės – lauko kavinės, unikalus Nr. yyyy; 53 kv. m. kitų inžinierinių statinių – priegrindos, unikalus Nr. zzzz; 506 kv. m. kitų inžinierinių statinių – pėsčiųjų tako, unikalus Nr. uuuu; 922 kv. m. kitų inžinierinių statinių – kiemo aikštelės, unikalus Nr. aaaa, adresu Mxx g. 102, Vilnius),  įvardinant atliktų statybos darbų rūšį, etapus bei statinių ir patalpų   funkcinę paskirtį?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra butui, esančiam adresu Sxx g. 30-29, Vilniuje, padaryta žala po 2015 m. birželio d. įvykusio užliejimo?

2. Ar žalos atstatymo kaštų skaičiavimo ataskaitoje Nr. 150730 pateiktoje sąmatoje nurodyti darbai yra susiję su 2015 m. birželio 20 d. įvykio padarinių, fiksuotų 2015 m. birželio 23 d., 2015 m. liepos 21 d. ir 2015 m. liepos 30 d. apžiūrų dokumentuose šalinimu (defektų taisymu)?

3. Ar užliejimo padariniai gali išryškėti ir būti fiksuojami po įvykio praėjus daugiau nei 30 dienų?

4. Ar kai po užliejimo nustačius gipso kartono lubų užliejimo (išbrinkimo) faktą, atliekami lubų remonto darbai, turi būti keičiamos tarp gipso kartono plokščių ir perdangos esančios izoliacinės medžiagos (akmens vata)?

5. Ar kai po užliejimo nustatomas elektros instaliacijos pažeidimo faktas, dėl priešgaisrinių reikalavimų ir/ar kitų priežasčių būtina keisti elektros instaliaciją? Jei taip, kokia apimtimi?

6. Ar 2015 m. birželio 23 d., 2015 m. liepos 21 d. ir 2015 m. liepos 30 d. apžiūrų dokumentuose fiksuoti grindų apgadinimai būdingi po užliejimo padarytiems pažeidimams?

KLAUSIMAS:

Kokia yra į 2017 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktą įtrauktų rangos darbų kaina, skaičiuojant 2017 m. gruodžio mėn. kainų lygiu?

KLAUSIMAI:

1. Kokia gyvenamojo namo Txx g. 13C, Lxx, su priklausiniais (ūkio pastatu, gręžiniu, valymo įrenginiais ir kiemo aptvėrimais) statybos skaičiuojamoji kaina 2009 m. rugsėjo 27 d., vertinant, kad statyba vykdyta ūkio būdu 2006 – 2009 m.?

2. Atsižvelgiant į nagrinėjamo atvejo specifiką, kokia kvalifikacija, statybų techninės priemonės ir įrengimai reikalingi vertinamo gyvenamojo namo Txx g. 13C, Lxx, su priklausiniais (ūkio pastatu, gręžiniu, valymo įrenginiais ir kiemo aptvėrimais) statybai?

 

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra ieškovų žemės sklypų (0,1997 ha (kadastrinis Nr. xxxx Riešės k.v.), 0,0140 ha (kadastrinis Nr. yyyy Riešės k.v.) ir 0,0315 ha (kadastrinis Nr. zzzz Riešės k.v.), esantys Vilniaus r. sav., Axx sen., Bxx k.) užtvindymo priežastis, -ys?

2. Ar kelio Nr. 5214 pralaidos padidinimas rekonstrukcijos metu įtakojo žemės sklypų užtvindymą?

3. Ar tinkamai suprojektuota ir įrengta kelio Nr. 5214 lietaus nuotekų sistema? Jei ne, nurodyti pažeidimus ir ar jie įtakojo žemės sklypų užtvindymą?

4. Kur yra nuvedamos lietaus nuotekos nuo kelio Nr. 5214 iš ieškovų žemės sklypų? Ar siekiant išvengti žemės sklypų užliejimo reikėjo įrengti po Žirgyno gatve pralaidą ir suformuoti griovius vandens nutekėjimui iš žemės sklypų?

5. Dėl kokių asmenų veiksmų/neveikimo yra užtvindomi žemės sklypai?

6. Kokie darbai (priemonės, veiksmai) reikalingi, kad būtų pašalintos žemės sklypų užliejimo priežastys?

2017 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Kokie statybos-remonto darbai buvo atlikti atsakovui A. Ž. priklausančiose kūrybinėse dirbtuvėse, Dxx g. 15-13, 15-14, 15-15, Vilniuje?

2. Ar atsakovas A. Ž. turėjo visus privalomus leidimus, kurie yra būtini atliktiems statybos bei remonto darbams jam priklausančiose kūrybinėse dirbtuvėse? Ar turėjo būti išduotas(-i) statybos bei remonto darbus leidžiantys dokumentai?

3. Kokiai statybos rūšiai priskiriamas kūrybinėse dirbtuvėse, Dxx g. 15-13, 15-14, 15-15, Vilniuje, atliktas remontas?

4. Kokie sugadinimai buvo padaryti butui, esančiam Dxx g. 15-12, Vilniuje?

5. Dėl kokių priežasčių butui, esančiam Dxx g. 15-12, Vilniuje, priklausančiam nuosavybės teise M. M., buvo padaryti sugadinimai? Ar šie sugadinimai atsirado dėl statybos bei remonto darbų, atliktų A. Ž. priklausančiose kūrybinėse dirbtuvėse, esančiose virš buto, Dxx g. 15-12, Vilniuje?

6. Kokia yra nustatytų pažeidimų, padarytų M. M. priklausančiam butui, Dxx g. 15-12, Vilniuje, apimtis bei defektų ištaisymo kaina?

7. Kada atsirado buto, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, sugadinimai (sienų suskilinėjimas, lubų užliejimas, lubų įtrūkiai, atšokę dažai bei glaistas)?

8. Ar A. Ž. kūrybinėse dirbtuvėse, adresu Dxx g. 15-12, Vilniuje, atlikti paprastojo remonto darbai lėmė buto, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, sugadinimus (sienų suskilinėjimas, lubų užliejimas, lubų įtrūkiai, atšokę dažai bei glaistas)?

9. Jeigu būtų nustatyta, kad buto, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, sugadinimai ar dalis sugadinimų atsirado dėl A. Ž. kūrybinėse dirbtuvėse, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, atliktų remonto darbų, tai kokie darbai ir kokios vertės yra būtini buto, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, atstatymui?

KLAUSIMAI:

 1. Ar buvo pilnai atlikti visi statybos darbai, numatyti 2015-03-18 Rangos sutartyje Nr. 15 ir pagal UAB „Axx“ pateikt? darbo projekt?? Kokia bendra atlikt? darb? vert? ir koki? dal? darb? atliko rangovas UAB „Ayy“?

2. Kurie darbai pagal projekt? „O“ nebuvo padaryti, ir kiek tai procentine išraiška b?t? nuo vis? projektini? darb??

3. Kiek ir koki? darb? padid?jo lyginant „O“ ir „A“ projektus ir kiek tai sudaro nuo viso projekto „O“ vert?s?

4. Ar pagal „O“ projekt? ir rangos sutart? rangovas UAB „Ayy“ prival?jo atlikti gerb?vio darbus?

5. Ar pagal projekt? „A“ ir statybos rangos sutart? rangovas prival?jo atlikti gerb?vio darbus?

6. Ar gerb?vio ir inžinerini? tinkl? ?rengimo darbai keit?si, atsižvelgiant ? „O“ ir „A“ projektus ir jei keit?si, tai kiek tai sudaro procentais nuo viso projekto vert?s?

7. Ar 2016 met? geguž?s m?nes? užaktuoti darbai patenka ? projekto „O“ variant? ar ? projekto „A“ variant?, ir kokie darbai priskirtini atlikti pagal projekto „O“ variant?, o kokie pagal projekto „A“ variant??

KLAUSIMAI:

1. Ar pagal ieškovo ir UAB „Ixx“ 2013-12-05 statybos rangos darb? sutart? atlikt? darb? techninio projekto sprendiniai (Antrasis projektas) skiriasi nuo ieškovo bei tre?iojo asmens 2012-07-27 statybos darb? rangos sutarties techninio projekto (Nr. xxxx, laida „0“) sprendini? (Pirmasis projektas)?

2. Jeigu nustatomi technini? projekt? sprendini? skirtumai, nurodyti šiuos skirtumus, juos išskiriant ? grupes: i) Pirmojo projekto sprendinius, kurie apskritai pašalinti ir Antrajame projekte nenumatyti; ii) Pirmojo projekto sprendinius, kurie Antrajame projekte pakeisti naujais sprendiniais; ir iii) papildomai ? Antr?j? projekt? ?traukti nauji sprendiniai, kuri? nenumat? Pirmasis projektas?

3. Jeigu nustatomi technini? projekt? sprendini? skirtumai, nurodyti koki? tai tur?jo ?tak? statybos darb? apim?iai, t. y. darb? apimtis maž?jo ar padid?jo ir ar tur?jo b?ti atlikti papildomi darbai pagal Antr?j? projekt? bei ar visi Antrojo projekto sprendiniai ?gyvendinti?

4. Ar UAB „Ixx“ vadovaujantis rangos sutartimi Nr. 30-4-ST2-13-187 tur?jo atlikti darbus, kuriuos tur?jo atlikti, bet neatliko UAB „Vxx“ pagal rangos sutart? Nr. 30-4-ST2-12-101?

5. Jeigu taip, tai kokius darbus ir koks t? pa?i? darb? kain? skirtumas?

KLAUSIMAI:

1. Ar žem?s sklype unikalus Nr.: xxxx, Vilniaus m. Pxx 17-oji g. 36 ir žem?s sklype, unikalus Nr.: yyyy, Vilniaus m. Pxx 19-oji g. 35 yra pastatyti namai su daline apdaila pagal prie bylos pridedamus projektus ir koks ši? nam? procentinis baigtumas bei kiekvieno namo statybos vert??

2. Ar šiuose namuose yra defekt? atsiradusi? d?l rangovo kalt?s, ?skaitant ir nukrypimus nuo projekto? Kokie tai defektai ir koki? j? pašalinimo kaina kiekviename name atskirai?

3. Ar statyb? metu buvo naudotos nenaujos medžiagos, jei taip, tai kokios ir kokie kiekiai? Ar toki? nenauj? medžiag? panaudojimas yra galimas pagal namo kokybei keliamus reikalavimus ir ar panaudotos medžiagos yra kokybiškos?

KLAUSIMAI:

1. Ar gin?o objekte, esan?iame adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, yra kokybiškai atliktas bitumin?s dangos klojimas, ar galima bitumin? stogo dang? lipdyti iš daug skirting? bitumin?s dangos gabaliuk??

2. Ar gin?o objekte, esan?iame adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, kaupiasi lietaus vanduo ant stogo? Jeigu atsakymas teigiamas, ar tai atitinka Statybos technini? reglament? nuostatas ir/ar kit? teis?s akt? nuostatas?

3. Ar gin?o objekte, esan?iame adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, yra atlikti parapet? skardinimo darbai? Ar gali parapet? apskardinimas b?ti atliktas nelygiai ir ant j? kauptis balos, per sujungimus praleisti vanden??

4. Kokius defektus reik?t? ištaisyti, kad gin?o stogas, esantis adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, atitikt? galiojan?i? statybos technini? reglament? nuostatas ir/ar kitus teis?s aktus?

5. Kokie matomi gin?o stogo, esan?io adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, defektai yra užfiksuoti antstol?s D. P. 2016 m. rugpj??io 19 d. faktini? aplinkybi? konstatavimo protokole Nr. 0068/16/34F (prieduose – fotonuotraukose)?

6. Ar sprendžiant iš antstol?s D. P. 2016 m. rugpj??io 19 d. faktini? aplinkybi? konstatavimo protokolo Nr. 0068/16/34F (pried? – fotonuotrauk?), gin?o stogo, esan?io adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, kraštuose buvo suformuota tvorel??

7. Ar sprendžiant iš antstol?s D. P. 2016 m. rugpj??io 19 d. faktini? aplinkybi? konstatavimo protokolo Nr. 0068/16/34F (pried? – fotonuotrauk?), virš gin?o stogo, esan?io adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, kamin? buvo suformuoti skardiniai stogeliai (apskardinimas), per kaminus neleidžiantys patekti vandeniui?

KLAUSIMAI:

1. Kokios priežastys s?lygoja daugiabu?io namo, kurio unikalus Nr. xxxx, esan?io adresu Žxx g. 22, Klaip?da, išorini? atitvar? prap?tim? (ne sandarum?)?

2. Kokios priežastys s?lygoja daugiabu?io namo, kurio unikalus Nr. xxxx, esan?io adresu Žxx g. 22, Klaip?da, fasado (klinkerio, cokolin?s dalies apdailinio tinko ir fasado dekoratyvinio tinko apdailos) defektus?

3. Ar lang? montavimas ieškov? butuose užtikrina but? lang? ir balkono dur? sandarum? daugiabutyje name, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Žxx g. 22, Klaip?da?

4. Ar gyvenamojo namo, adresas Žxx g. 22, Klaip?da, statybos apimtyje rangovo UAB „Pxx“ atlikti statybos darbai (išorin?s sienos, stogo atitvaros, langai, balkonai) atitinka technin? projekt??

5. Ar pateikti dokumentai (statybos darb? žurnalas, pasl?pt? darb? aktai, projektini? sprendini? pakeitimai) yra tinkamai ?forminti? Ar pateiktos deklaracijos atitinka sumontuotus (?d?tus) daiktus ? gyvenam?j? nam?, adresu Žxx g. 22, Klaip?da?

6. Jei b?t? nustatyti techninio projekto ?gyvendinimo tr?kumai daugiabutyje adresu Žxx g. 22, Klaip?da, tai kokias technines priemones reikt? ?gyvendinti (panaudoti) j? pašalinimui? Kokia ši? defekt? šalinimo rinkos kaina?

KLAUSIMAI:

1. Kas nul?m? pel?sio ieškovo bute, esan?io adresu: Kxx g. 4-23, Pxx, atsiradim?, ir kokia yra pel?sio ieškovo bute atsiradimo priežastis ar priežastys?

2. D?l koki? priežas?i? šiame bute buvo padaryti sugadinimai, kuriuos nurodo ieškovas D. M.?

3. Ar ieškovo bute sumontuotas virtuv?s langas turi mikroventiliacijos, savaiminio v?dinimo sistemas ir orlaides ir kas yra šio lango montuotojas?

4. Ar ieškovo bute sumontuotas virtuv?s langas yra kokybiškas, ar jo montavimo darbai yra atlikti kokybiškai, ar langas turi atitikties deklaracij? ir tinkamas naudoti pagal paskirt??

5. Ar UAB „Žxx“ atlikti daugiabu?io namo adresu Kxx g. 4, Pxx m., atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal darbo projekt?? Ar namo renovacijos darb? projektas yra parengtas tinkamai ir visiškai atitinka jam keliamus reikalavimus?

6. Ar ieškovo buto faktinis išplanavimas atitinka V? „Registr? centras“ nekilnojamojo turto registro duomenis? Jeigu ne, tai kurios buto pertvaros yra išgriautos ir koki? tai turi ?tak? patalp? ventiliacijai?

7. Ar priežastys, kurios s?lygoja pel?sio ieškovo bute atsiradim?, gali b?ti pašalintos atliekant statybos remonto darbus (jeigu taip, tai kokius)? Kokia yra ši? darb? vidutin? s?matin? kaina?

8. Ar tinkamai, kokybiškai ir sandariai buvo renovuotas namo, esan?io Kxx g. 4, Pxx m., stogas?

9. D?l kokios priežasties ? ieškovui priklausant? but?, buto balkon?, palijus prateka vanduo/dr?gm??

10. D?l kokios priežasties vanduo/dr?gm? palijus prateka ? min?to daugiabu?io namo laiptin? ir pal?p??

11. Ar namo renovacijos metu buvo tinkamai apskardinti ant stogo esantys ventiliacijos kamin?liai? Kokia yra min?t? kamin?li? b?kl? šiuo metu? Ar ši? kamin?li? apskardinimas turi ?takos dr?gm?s kaupimuisi ir pel?sio atsiradimui ieškovo bute?

12. Koks žalos dydis padarytas ieškovui priklausan?iam butui bei šiame bute esan?iam turtui, ?skaitant sugadintus ieškovo baldus? Kokia žalos pašalinimo kaina?

13. Kod?l ieškovo bute dr?gm? kaupiasi tik virtuv?je, nors langai pakeisti visame bute?

14. Ar tre?iajam asmeniui D. A. priklausan?iame bute, kurio Nr. 14, esantis židinys yra dr?gm?s atsiradimo ieškovui priklausan?iame bute, kurio Nr. 23, priežastis?

15. Iš kur atsirado dr?gm?s d?m?s daugiabu?io namo dviejose laiptin?se ties ventiliaciniais kamin?liais?

KLAUSIMAI:

1. Ar vadovaujantis tarp šalių sudaryta rangos sutartimi galima konstatuoti, kad šildymo sistemos įrengimo darbai yra baigti, ji priduota naudojimui ir subalansuota?

2. Ar šildymo sistemos įrengimo darbai atlikti vadovaujantis teisės aktų ir statybos techninių dokumentų reikalavimais?

3. Ar ieškovo atliktas kolektoriaus sumontavimas užtikrina jo optimalų veikimą/naudojimą, kaip nurodyta šilumos siurblio gamintojo Junkers SupraEco naudojimo instrukcijose (pastarosios yra ir viešai prieinamos http://lt.documents1.junkers.com/download/pdf/file/6720807629.pdf)? Ar paklojus horizontalų kolektorių, pagal minėto gamintojo instrukcijas ir nesusukus jo kilpomis, galima būtų neįrengti papildomo vertikalaus gręžinio arba įrengti mažesnio gylio vertikalų gręžinį?

4. Ar ant katilinėje sumontuotų vamzdžių ir prietaisų besikaupianti drėgmė ir apšalimas storu ledo sluoksniu yra ieškovo darbų defektas?

5. Ar kondensatas, besikaupiantis ant katilinėje sumontuotų prietaisų, gali juos pažeisti, dėl ko atsakovas ateityje gali patirti papildomų išlaidų?

6. Kokia yra priešieškinyje nurodytų šildymo sistemos defektų ištaisymo ir darbų pabaigimo kaina, skaičiuojant pagal vidutinę statybos darbų kainą ekspertizės atlikimo dienai?

7. Ar vadovaujantis tarp šalių sudaryta rangos sutartimi galima konstatuoti, kad dviejų vėsinimo aparatų įrengimo darbai yra baigti, ar jie yra subalansuoti?

8. Ar vėsinimo sistemos vandeninės dalies vamzdžiai yra izoliuoti ir užaklinti vadovaujantis teisės aktų ir statybos techninių dokumentų reikalavimais?

9. Ar visi sumontuoti vėsinimo sistemos ortakiai yra tokio diametro, kad užtikrintų optimalų vėsinimo sistemos veikimą?

10. Ar darbo kambaryje juntamas kanalizacijos kvapas ir – esant teigiamam atsakymui – ar tai gali būti dėl kondensato nuvedimo sistemos įrengimo defektų?

11. Kokia yra aukščiau įvardintų vėsinimo sistemos įrengimo darbų trūkumų ištaisymo kaina, skaičiuojant pagal vidutinę statybos darbų kainą ekspertizės atlikimo dienai?

12. Ar vėdinimo sistemai įrengti ieškovo pasirinkti triukšmo slopintuvai užtikrina optimalų jų naudojimą?

13. Ar pirmojo aukšto drabužinėje ir virš jos esančiame vaikų kambaryje juntamas kanalizacijos kvapas ir – esant teigiamam atsakymui – ar tai gali būti dėl nuotekynės sistemos užsandarinimo defektų?

14. Kokia yra aukščiau įvardintų nuotekynės sistemos įrengimo darbų trūkumų ištaisymo kaina, skaičiuojant pagal vidutinę statybos darbų kainą ekspertizės atlikimo dienai?

15. Ar pagal dokumentus pateiktus ieškovo atsakovui iki ginčo perdavimo teismui, t.y. a) 2015-02-13 dienos šildymo, vėdinimo, vėsinimo, vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimo sąmatą; b) 2014-03-13 dienos vėdinimo bei 2014-07-16 dienos vėsinimo sistemų schemas, ieškovo pateiktas atsakovui prieš darbų pradžią; c) sąskaitas-faktūras; d) atsakymus į pretenzijas ir kitus dokumentus, yra įmanoma atsakovui kaip neprofesionaliam statybos santykių dalyviui nustatyti kiekvienai sistemai atskirai įrengti faktiškai sunaudotų medžiagų kiekį ir kiekvienos sistemos faktiškai atliktų darbų apimtį bei vertę?

16. Kokia ieškovo neatliktų statybos darbų užbaigimo vertė, skaičiuojant pagal vidutinę statybos darbų kainą ekspertizės atlikimo dienai?

17. Ar faktiškai sunaudotų medžiagų ir atliktų darbų vertė atitinka ieškovo 2015-02-13 dieną pateiktoje sąmatoje nurodytus kiekius ir kainas?

18. Kokia atsakovo name faktiškai ieškovo atliktų statybos darbų ir sunaudotų medžiagų vertė, skaičiuojant laikotarpių, kuriais realiai buvo atliekami darbai, rinkos kainomis:

 • vandentiekio ir nuotekynės sistemų – 2014-06-01 rinkos kainomis;
 • šildymo – 2014-10-01 rinkos kainomis;
 • vėdinimo – 2014-07-01 rinkos kainomis;
 • vėsinimo – 2014-09-01 rinkos kainomis?

KLAUSIMAI:

1. Ar dėl konkrečios įrangos parinkimo buvo būtina keisti Techninį projektą?

2. Jeigu buvo būtina keisti Techninį projektą, ar jo pakeitimai susiję su esminiais statinio sprendiniais? Ar buvo būtina, pakeitus Techninį projektą, atlikti Techninio projekto ekspertizę, gauti naują statybą leidžiantį dokumentą?

3. Ar panaudojus statinio (skirstyklos) statybai įrangą (Axx), kuri buvo pasirinkta jau po pradinio Techninio projekto pateikimo, buvo įmanoma užbaigti statybos darbus nepakeičiant statinio konstrukcijų išsidėstymo vietoje?

4. Ar dėl Darbo projekte numatytų sprendinių, pvz., pakeitus statinio pamatų išsidėstymą ar kiekį, ieškovas privalėjo keisti ar taisyti Techninį projektą nedelsiant, ar iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios, ar visai neprivalėjo keisti Techninio projekto?

5. Ar išvardintų statinių (įrenginių) laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo sklype (koordinačių) ir išorės matmenų (aukščio, ilgio, pločio ir pan.) pakeitimai, nurodyti Mxx TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos darbo projekte, laikytini esminiais statinio projekto sprendinių pakeitimais pagal Statybos įstatymo 2 str. 93 p.:

 • Įtampos transformatorių (ĮT-101 ir ĮT-102) laikančiosios konstrukcijos (328-DP-EP-T1);
 • TS-100 prijunginio laikančiosios konstrukcijos (328-DP-EP-T1);
 • Transformatorinės pastotės narvelių laikančiosios konstrukcijos (328-DP-EP-T1);
 • Atraminių izoliatorių (šynoms į YYY) laikančiosios konstrukcijos (328-DP-EP-T1);
 • Sekcijinio narvelio portalų (328-DP-SK-T4);
 • Žaibosaugos bokštų (328-DP-SK-T4);
 • Kabelinių kanalų (328-DP-SK-T1);
 • Privažiavimo kelių (328-DP-SK-T1).

KLAUSIMAI:

1. Ar išmontuota įrengtoji stogo danga gali būti panaudojama pakartotinai, pirmoje eilėje vertinant išardymo metu galimus falcinių jungčių pažeidimus (ar nuimant stogo dangą išsaugomas skardos jungimo profilis)?

2. Kokia yra statinio, esančio Bxx g. Nr. 3, stogo dangos „banguotumo“ (nelygaus paviršiaus) priežastis – netinkama stogo dangos kokybė ar netinkamai atlikti stogo uždengimo darbai?

3. Kokia yra šio statinio stogo dangos nuėmimo ir uždengimo nauja ilgųjų skardos lakštų danga statybos darbų vidutinė rinkos kaina ekspertizės atlikimo dienai?

4. Ar Bxx g. Nr. 3 esančio statinio stogo skarda atitinka jai keliamus reikalavimus – eksploatacinių savybių deklaraciją bei teisės aktų tokiems produktams keliamus reikalavimus? Jeigu neatitinka, tai kokių kokybės reikalavimų ir kokia dalis prekių neatitinka?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovo UAB „Axx“ 2015-06-10 pateiktose į bylą PVM sąskaitose faktūrose (71 vnt.) nurodytos medžiagos buvo panaudotos 2014-09-15 Atliktų darbų akte Nr. 1 išvardytiems darbams atlikti, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas teigia atlikęs 1/2 dalies Pastato (unikalus Nr. xxxx) Vilniaus rajone, Dxx kaime, fasado (šiaurinės pusės), 1/2 dalies šio Pastato cokolio apšiltinimo ir apdailos bei šalia esančio atskiro neinventorizuoto statinio – sandėlio – statybos darbus?

2. Ar 2014-09-15 Atliktų darbų akte Nr. 1 išvardyti darbai atitinka faktiškai atliktų 1/2 dalies Pastato (unikalus Nr. xxxx) Vilniaus rajone, Dxx kaime, fasado, 1/2 dalies šio Pastato cokolio apšiltinimo ir apdailos bei šalia esančio atskiro neinventorizuoto statinio – sandėlio – statybos darbų kiekį?

3. Ar atsakovo UAB „Axx“ pateiktuose į bylą medžiagų įsigijimo dokumentuose (sutartyse, PVM sąskaitose-faktūrose) nurodytų medžiagų asortimentas, jų kiekiai buvo panaudoti Pastato (unikalus Nr. xxxx) Vilniaus rajone, Dxx kaime, fasado, šio Pastato cokolio apšiltinimo ir apdailos bei šalia esančio atskiro neinventorizuoto statinio – sandėlio – statybos darbams atlikti? Ar įsigijimo dokumentuose nurodytų medžiagų kiekių pakako Pastato (unikalus Nr. xxxx) fasado, šio Pastato cokolio apšiltinimo ir apdailos bei sandėlio statybos darbams atlikti? ar yra tokių medžiagų, kurios nebuvo (negalėjo būti) panaudotos nurodytiems darbams atlikti?

4. Kokia vata – Isover KL-37 ar Isover KL-40 – panaudota atliekant Pastato (unikalus Nr. xxxx) Vilniaus rajone, Dxx kaime, 1/2 dalies fasado (šiaurinėje pastato pusėje) apšiltinimo darbus? Ar atsakovo UAB „Axx“ pateiktose PVM sąskaitose faktūrose nurodyto vatos Isover KL-37 kiekio pakako visam Pastato fasadui apšiltinti?

KLAUSIMAI:

1. Ar 2013 m. balandžio-gegužės mėn. gyvenamajame name, esančiame Lxx g. 13A, Vilniuje, atsakovo UAB „Žxx“ užsakymu vykdyti kamino, einančio per ieškovei G.J. priklausantį butą, esantį Lxx g. 13A-4, Vilniuje, remonto darbai buvo atlikti laikantis teisės aktų reikalavimų?

2. Jeigu kamino remonto darbai buvo atlikti nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kokie reikalavimai buvo pažeisti?

3. Jeigu kamino remonto darbai buvo atlikti nesilaikant teisės aktų reikalavimų, ar tokie pažeidimai gali būti dūmų pro kaminą prasiveržimo į ieškovei G.J. priklausantį butą priežastimi?

4. Kokios priežastys lemia dūmų prasiskverbimą iš buto, esančio Lxx g. 13A-24 į butą, esantį Lxx g. 13A-4, Vilniuje?

KLAUSIMAI:

1. Ar žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx, Txx g. 3, Vilniuje, dalyse, pažymėtose „B“ ir „C“, esančios statybinės konstrukcijos laikytinos pastato pamatais?

2. Ar žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx, Txx g. 3, Vilniuje, dalyse, pažymėtose „B“ ir „C“, esančių statybinių konstrukcijų parametrų pakanka teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atskirai formuojamų pastatų kadastrinius matavimus ir nustatyti pastatų kadastro duomenis, būtinus formuojant atskirus nekilnojamojo turto vienetus (pastatus)?

3. Keli pastatai suprojektuoti UAB „Jxx“ 2007 metais parengtame techniniame projekte „3868-JD Daugiabutis gyvenamasis namas Žxx g. 7. Nauja statyba. Ypatingas statinys“, pagal kurį vyko statybos žemės sklype, unikalus Nr. xxxx, Txx g. 3, Vilniuje (buvęs adresas Žxx g. 7, Vilnius)?

2016 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Kokioje zonoje yra pastatas?

2. Nustatyti ar ieškovo parengtas patalpos atidalinimo projektas atitinka keliamus reikalavimus?

3. Kokiai kategorijai priklauso norimi atlikti darbai?

4. Įvertinti ieškovo pateikto atidalijimo plano realumą, technines galimybes jį įgyvendinti, plano atitiktį teisės aktų reikalavimams?

5. Įvertinti ar ieškovo pateiktas atidalijimo planas nepadarys neproporcingos žalos dalijamam daiktui?

6. Įvertinti ar statinys gali būti rekonstruojamas?

7. Įvertinti ar dujotiekio įvado perkėlimas yra galimas bei leidžiamas?

KLAUSIMAI:

 

1. Kas sąlygojo, vykdant statybos darbų sutartį dėl apleistos teritorijos Žxx gatvėje sutvarkymo, pašalinant krūmus ir šiukšles, kanalizuojant griovį ir rekonstruojant gatvės paviršių, papildomų darbų atsiradimą – ar techninio projekto klaidos, trūkumai (netikslumai), ar rangovo atlikti darbai ne pagal techninio projekto sprendinius?

2. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – papildomo tunelio drenažo įrengimo poreikį? Ar neįrengus papildomo tunelio drenažo būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar papildomas tunelio drenažas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?

3. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – lauko nuotekų tinklų „gesinimo šulinio“ įrengimo poreikį? Ar neįrengus lauko nuotekų tinklų „gesinimo šulinio“ būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar lauko nuotekų tinklų „gesinimo šulinio“ įrengimas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?

4. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – lietaus nuvedimo nuo garažų įrengimo poreikį? Ar neįrengus lietaus nuvedimo nuo garažų būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar lietaus nuvedimo nuo garažų įrengimas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?

5. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – lietaus vandens surinkimo trapų įrengimo poreikį? Ar neįrengus lietaus vandens surinkimo trapų būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar lietaus vandens surinkimo trapų įrengimas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?

6. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų žemės darbų poreikį? Ar jų neatlikus būtų neįgyvendinti techninio projekto sprendiniai ir, ar jie buvo reikalingi, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?

7. Ar buvo techninės ar kitos aplinkybės, sąlygojusios poreikį keisti pėsčiųjų tiltelio sprendinius? Jeigu taip, kokios? Ar neatlikus pėsčiųjų tiltelio įrengimo darbų pagal pakeistus sprendinius būtų neįgyvendinti techninio projekto sprendiniai?

8. Ar pagal techninio projekto „A“ ir „B“ laidas buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – tunelio pamatų stiprinimo poreikį? Ar neatlikus tunelio pamatų stiprinimo darbų pagal techninio projekto „C“ laidą būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar tunelio pamatų stiprinimas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?

9. Ar neatlikus 2015-09-16 avarijos likvidavimo darbų būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar 2015-09-16 avarijos likvidavimo darbai buvo reikalingi, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?

 

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Cxx“ pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 vykdyti darbai yra atlikti tinkamai, ar jie atitinka projektą, sutarties ir teisės aktų reikalavimus?

2. Ar UAB „Cxx“ pagal Sutartį Nr. 13-RS-0049 vykdyti darbai yra atlikti tinkamai, ar jie atitinka projektą, sutarties ir teisės aktų reikalavimus?

3. Ar visi prie 2014-03-07 UAB „Pxx“ rašto pridėtuose prieduose „Trūkumų, neįvykdytų darbų sąrašas“, „Senos pastabos“ ir „Papildomos pastabos“ nurodyti darbai patenka į Sutarties Nr. 13-RS-0036 ir Sutarties Nr. 13-RS-0049 objektą?

4. Ar prie 2014-03-07 UAB „Pxx“ rašto pridėtuose prieduose „Trūkumų, neįvykdytų darbų sąrašas“, „Senos pastabos“ ir „Papildomos pastabos“ nurodyti pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 ir Sutartį Nr. 13-RS-0049 atliktų darbų trūkumai egzistuoja? Jei taip, ar šie trūkumai yra darbo defektas (nekokybiškas darbas), ar eksploatavimo metu atsiradęs pažeidimas?

5. Jeigu būtų nustatyti UAB „Cxx“ pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 bei Sutartį Nr. 13-RS-0049 atliktų darbų trūkumai, kokia yra blogai atliktų darbų vertė skaičiuojant sutartyse numatytomis kainomis?

6. Jei darbai atlikti nekokybiškai, tai kokius darbus reikės atlikti siekiant pašalinti atliktų darbų trūkumus/defektus ir kokia šių trūkumų/defektų šalinimo kaina, skaičiuojant vidutinėmis rinkos kainomis?

7. Ar pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 perduotose dokumentuose (2014-09-09 UAB „Cxx“ paaiškinimų priedas Nr. 5) yra visa reikalinga AHU-6 sistemos išpildomoji dokumentacija?

8. Ar pagal Sutartį Nr. 13-RS-0049 perduotoje dokumentacijoje yra koreguotas automatikos projektas sutarties priede Nr. 1 5-8 punktuose nurodytiems darbams, ar yra automatikos skydų schemos sutarties priede Nr. 1 16-21 punktuose nurodytiems darbams?

9. Ar pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 atliekamų darbų projekte buvo numatyta izoliuoti šviežio oro filtrą? Ar toks šviežio oro filtro izoliavimas yra įmanomas ir būtinas tinkamam AHU-6 sistemos veikimui?

10. Ar 2014-01-10 el. laiške nurodyti programavimo darbai pagal jame pateiktus algoritmus patenka į Sutarties Nr. 13-RS-0049 objektą, ar tai yra papildomi darbai?

11. Ar prie 2014-03-07 UAB „Pxx“ rašto pridėtame priede „Senos pastabos“ 19 punkte nurodyti programavimo darbai buvo numatyti Sutartyje Nr. 13-RS-0049, ar tai yra papildomas darbas?

12. Ar prie 2014-03-07 UAB „Pxx“ rašto pridėtame priede „Papildomos pastabos“ 2, 3, 10 ir 15 punktuose nurodyti darbai patenka į Sutarties Nr. 13-RS-0036 bei Sutarties Nr. 13-RS-0049 objektą? Jeigu taip, ar šie defektai yra pašalinti?

KLAUSIMAI:

1. Ar Ieškinyje nurodyti darbai buvo nurodyti Techniniame projekte?

2. Ar Ieškinyje nurodyti darbai turėjo / galėjo būti nurodyti Techniniame projekte?

3. Ar Ieškinyje nurodyti darbai laikytini darbais, nenumatytais Techniniame projekte?

4. Ar Ieškinyje nurodytos aplinkybės patvirtina, kad egzistuoja Techninio projekto klaidos?

5. Kaip, kokiais metodais, kokiomis priemonėmis nustatytos Techninio projekto klaidos (jei tokios klaidos būtų nustatytos)?

6. Ar ieškinyje nurodyti darbai turėjo būti nurodyti prie konkurso sąlygų pridėtuose darbų kiekių žiniaraščiuose?

7. Ar Techninio projekto Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekiai yra pakankami statybos objektui užbaigti?

8. Ar Projektuotojo parengto Techninio projekto apimtis ir detalumas atitinka Techninio projekto apimtį ir detalumą pagal 2008 m. vasario 8 d. – 2010 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikoje galiojusius teisės aktus?

9. Ar dėl Techninio projekto klaidų Rangovas galėjo ir privalėjo teisingai nustatyti reikiamų atlikti darbų kiekius?

10. Ar technologiškai vertinant galima tęsti ir užbaigti kitus projekto darbus, neatlikus visų Ieškinyje nurodytų darbų?

11. Ar Rangovas teisingai apskaičiavimo ieškinyje nurodytų darbų kainas pagal Sutarties sąlygas bei taikytinų teisės aktų reikalavimus?

12. Ar rangos sutarties Nr. SP-482 Prieduose: Nr. 9 „Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose), Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“ ir Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“, išleistuose iki 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo, pateikti duomenys leido objektyviai nustatyti statybos objekto mastą bei medžiagų ir darbų kiekius?

13. Ar rangos sutarties Nr. SP-482 Prieduose: Nr. 9 „Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose), Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“ ir Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“, išleistuose po 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo, t.y. vėlesnėse šių dokumentų laidose, numatyta darbų bei medžiagų apimtis ir kiekiai yra pakankami statybos objektui užbaigti?

14. Kurie iš ieškinyje nurodytų darbų, 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo metu, buvo numatyti rangos sutarties Nr. SP-482 priedus sudarančiuose dokumentuose:

 • Priede Nr. 9„Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose)?
 • Priede Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“?
 • Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“?
 • Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 numatytų darbų kaina?
 • Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 numatytų ir faktiškai atliktų darbų kaina?

15. Kurie iš ieškinyje nurodytų darbų, po 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo išleidus naujas dokumentų laidas, buvo numatyti rangos sutarties Nr. SP-482 priedus sudarančiuose dokumentuose:

 • Priede Nr. 9„Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose)?
 • Priede Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“?
 • Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“?
 • Jei tokių darbų yra, tai kokios aplinkybės (objektyvios priežastys, gamtos rizikos, statybos proceso dalyvių klaidos, užsakovo valia ir pan.) sąlygojo Priedų Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 pakeitimą ir šių darbų atlikimo būtinumą?
 • Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 numatytų darbų kaina?
 • Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 numatytų ir faktiškai atliktų darbų kaina?

16. Ar tarp ieškinyje nurodytų darbų yra tokių darbų, kurie, nei 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo metu, ne po sutarties pasirašymo, nebuvo numatyti rangos sutartį Nr. SP-482 sudarančiuose dokumentuose ir vėliau išleistose minėtų dokumentų laidose:

 • Priede Nr. 9„Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose)?
 • Priede Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“?
 • Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“?
 • Jei tokių darbų yra, tai kokios aplinkybės (objektyvios priežastys, gamtos rizikos, statybos proceso dalyvių klaidos, užsakovo valia ir pan.) sąlygojo šių darbų atlikimo būtinumą?
 • Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 nenumatytų, bet faktiškai atliktų darbų kaina?

17. Ar rangos sutarties Nr. SP-482 Priede Nr. 9 „Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose) ir/ar Priede Nr. 10 – „Darbų kiekių žiniaraščiai“ ir/ar Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“ 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo metu numatyti darbai realiai buvo atlikti?

 • Jei yra darbų, kurie realiai nebuvo atlikti arba buvo pakeisti kitais darbais, tai kokios aplinkybės (objektyvios priežastys, gamtos rizikos, statybos proceso dalyvių klaidos, užsakovo valia ir pan.) sąlygojo šių darbų nevykdymo ar pakeitimo kitais darbais būtinumą?
 • Koks, faktiškai neįvykdytų ar pakeistų kitais darbais, medžiagų kiekis ir darbų kaina?

18. Ar rangos sutarties Nr. SP-482 Priede Nr. 9 „Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose) ir/ar Priede Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“ ir/ar Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“, šių dokumentų laidose, išleistose po 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo yra numatyta atsisakyti vykdyti prieš tai dokumentacijoje įvardintus darbus arba juos pakeisti kitais darbais?

 • Jei yra darbų, kurie realiai nebuvo atlikti arba buvo pakeisti kitais darbais, tai kokios aplinkybės (objektyvios priežastys, gamtos rizikos, statybos proceso dalyvių klaidos, užsakovo valia ir pan.) sąlygojo šių darbų nevykdymo ar pakeitimo kitais darbais būtinumą?
 • Koks, faktiškai neįvykdytų ar pakeistų kitais darbais, medžiagų kiekis ir darbų kaina?

19. Ar ieškinyje nurodyti darbai buvo nurodyti rangos sutartį sudarančiuose dokumentuose ir/ar normatyviniuose statybos (techniniuose) dokumentuose?

20. Ar Ieškovas laiku ir tinkamai parengė visos apimties Darbo ir/ar Statybos darbų technologinius projektus? Ar Darbo ir Statybos darbų technologiniai projektai atitinka Techninio projekto, rangos sutarties ir normatyvinių statybos (techninių) dokumentų reikalavimus (Eksperto prašoma nesivadovauti STR Statinio projektavimas 57 str., kuriame nurodoma, kad „Darbo projekto ir Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), Techninio projekto ir Techninio darbo projekto Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu statyti“. Tai reiškia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas Reglamento VII skyriuje nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus“, t.y. vien tuo, kad Darbo projekto atitinkamuose dokumentuose gali būti statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas su žyma „pritariu statyti“, tačiau prašoma tirti Darbo projektą iš esmės)?

21. Ar Ieškovas atliko Darbo projekto pakeitimus dėl ieškinyje nurodytų darbų iki 2012-07-10 ir po 2012-07-10? Ar Ieškovas rengdamas Darbo ir/ar Statybos darbų technologinius projektus galėjo ir/ar turėjo numatyti Ieškinyje nurodomus papildomus darbus, ir jei taip, ar juos numatė, kokia apimtimi bei ar juos numatė Darbo projekte (0 laida) Darbo projekto pakeitimuose (A, B ir t.t. laidose)? Ar Ieškovas nuo to momento, kai galėjo ir/ar turėjo sužinoti apie ieškinyje nurodomus darbus per 28 dienų laikotarpį, pranešė apie juos Atsakovui?

22. Ar Ieškovas prieš pradėdamas darbus pateikė darbų technologijos projektą ir darbų atlikimo programą ir juos suderino su Atsakovu?

23. Ar sutampa Ieškovo darbų technologija su Techniniame projekte numatyta darbų technologija?

24. Ar Ieškovas pateikė neginčijamus atliktų darbų kiekių įrodymus pagal pateiktas pretenzijas (darbų, atliktų pagal brėžinius, su foto fiksavimais, matavimais, tyrimais ir t.t.), suderintus ir pasirašytus FIDIC Inžinieriaus?

25. Ar Ieškovo įvardijami papildomi darbai buvo suderinti su Trečiuoju asmeniu kaip Techninio projekto autoriumi?

26. Ar Atsakovo ar FIDIC Inžinieriaus buvo atliktas Techniniame projekte numatytų ir Rangovo faktiškai atliktų sutartinių darbų ir atskirų Projekto dalių darbų palyginimas? Ar faktiškai atlikti darbai atitinka Techniniame projekte numatytus darbus?

27. Ar yra FIDIC Inžinieriaus parengtas ir išleistas Defektų sąrašas, kuriuos reikia Rangovui ištaisyti pagal sutartinius įsipareigojimus Pranešimo apie defektus laikotarpiu? Jei taip – ar tame sąraše minimi šiame ieškinyje nurodyti papildomi darbai?

28. Ar egzistavo AB „Kxx“, Txx S.A., AB „Pxx“, UAB „Mxx“ ir RAB „Bxx“ atsiliepime į priešieškinį nurodyti pagrindai pratęsti baigimo laiką? Jeigu taip – kokiam terminui?

29. Ar darbų baigimo terminą įtakojo AB „Kxx“, Txx S.A., AB „Pxx“, UAB „Mxx“ ir RAB „Bxx” atsiliepime į priešieškinį nurodyti AB „Lxx“ ir/ar trečiųjų asmenų veiksmai/neveikimas? Jeigu taip – kokiam terminui?

30. Ar darbų baigimo terminą įtakojo AB „Kxx“, Txx S.A., AB „Pxx“, UAB „Mxx“ ir RAB „Bxx“ atsiliepime į priešieškinį nurodytos aplinkybės, susijusios su meteorologinėmis sąlygomis, ir/ar kitos aplinkybės? Jeigu taip – kokiam terminui?

31. Koks yra dokumentų eiliškumas pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“?

32. Kas yra Rangos sutarties tarp Ieškovo ir Atsakovo pagrindas – Techninis projektas su brėžiniais, schemomis, aiškinamaisiais raštais, specifikacijomis ar tik Darbų kiekių žiniaraščiai?

33. Ar galima naudojantis tik Darbų kiekių žiniaraščiais nustatyti tikslią statybos kainą, vertinant tai, kad nenumatytas Užsakovo rezervas?

34. Ar pirkimo metu buvo gauti Ieškovo prašymai patikslinti pirkimo sąlygas ir jei taip – kokias?

35. Ar teikdamas pasiūlymą Ieškovas turėjo įsivertinti nenumatytų darbų riziką?

36. Ar gali būti pripažinti papildomais darbais tokie darbai, kuriuos Rangovui reikėjo atlikti šalinant savo

37. Kaip turi būti apsaugota žemės iškasa žiemos metu, jeigu ji yra nepilnai įrengta? Ar gali būti pripažinti tokie darbai papildomais, jeigu to reikalauja reikalavimai: SNiP 32-01-95 „1520 mm pločio vėžės geležinkelis“; Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymai SN 449-72; Geležinkelių kelio priežiūros taisyklės K/111; Geležinkelio sankasos priežiūros instrukcija 192/K?

38. Ar gali Rangovas statybos darbus vykdyti pagal kitą technologiją, nei numatyta Techniniame projekte? Ar tokiu atveju Rangovo pasirinktas kitoks darbų vykdymo metodas yra laikytinas papildomais darbais?

39. Ar yra FIDIC Inžinieriaus parengtas ir išleistas Defektų sąrašas, kuriuos reikia Rangovui ištaisyti pagal sutartinius įsipareigojimus Pranešimo apie defektus laikotarpiu? Jei taip – ar tame sąraše minimi šiame ieškinyje nurodyti papildomi darbai?

KLAUSIMAI:

1. Nustatyti gyvenamojo namo, unikalus Nr. xxxx, esančio adresu Mxx g. 1, Sxx k., Jxx sen., Šalčininkų r. sav., atkūrimo sąmatą būklę, buvusią iki įvykio t.y. analogiško, tokios pat paskirties, konstrukcijos, panaudojus tokias pat medžiagas ir įrangą, būdingą tai vietovei naujo pastato atkūrimo (statybinę) vertę, kuri apima pastato atstatymo, įskaitant konstravimą bei projektavimo, išlaidas, skaičiuojant įvykio dienos kainomis. Apskaičiuoti įvertinant visas išlikusias ir tinkamas panaudoti statinio konstrukcijas.

2. Atskirai išskirti tiesiogines atstatymo išlaidas.

3. Atskirai išskirti ir nustatyti gyvenamojo namo, unikalus Nr. xxxx, esančio adresu Mxx g. 1, Sxx k., Jxx sen., Šalčininkų r. sav., šildymo sistemos bei jos elementų (įrenginių), katilo, boilerio, siurblių, vandens hidroforų ir t.t. atkūrimo sąmatą į būklę, buvusią iki sugadinimo, skaičiuojant įvykio dienos kainomis. Apskaičiuoti įvertinant išlikusių naudoti tinkamų turto liekanų vertę.

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškinyje nurodomi metalo konstrukcijų statybos darbai; arenos santvarų montavimo darbai; fasado metalo elementų montavimo darbai; metalo įdėtinių detalių montavimo darbai; aptarnavimo tiltelių metalo montavimo darbai; parapetų tvirtinimo darbai; gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbai; dažymo ir laiptų pakopų išlyginimo darbai; įėjimo stogelių betonavimo darbai yra numatyti Techninio projekto papildyme (laida D)? Jei taip, tai pagal kokius dokumentus?

2. Ar ieškinyje nurodomi metalo konstrukcijų statybos darbai; arenos santvarų montavimo darbai; fasado metalo elementų montavimo darbai; metalo įdėtinių detalių montavimo darbai; aptarnavimo tiltelių metalo montavimo darbai; parapetų tvirtinimo darbai; gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbai; dažymo ir laiptų pakopų išlyginimo darbai; įėjimo stogelių betonavimo darbai yra papildomi darbai ar numatyti vietoje kitų, ankstesniuose projektiniuose dokumentuose buvusių darbų?

3. Ar ieškinyje nurodomi metalo konstrukcijų statybos darbai; arenos santvarų montavimo darbai; fasado metalo elementų montavimo darbai; metalo įdėtinių detalių montavimo darbai; aptarnavimo tiltelių metalo montavimo darbai; parapetų tvirtinimo darbai; gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbai; dažymo ir laiptų pakopų išlyginimo darbai; įėjimo stogelių betonavimo darbai buvo atlikti? Jei atlikti, kada tai buvo padaryta?

4. Kaip ieškinyje nurodomų metalo konstrukcijų statybos darbų; arenos santvarų montavimo darbų; fasado metalo elementų montavimo darbų; metalo įdėtinių detalių montavimo darbų; aptarnavimo tiltelių metalo montavimo darbų; parapetų tvirtinimo darbų; gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbų; dažymo ir laiptų pakopų išlyginimo darbų; įėjimo stogelių betonavimo darbų atvaizdavimas sąmatose ir projektinėje dokumentacijoje bei jų atlikimas pakeitė sutartimi sulygtų darbų kainą?

5. Ar, kaip įrašyta 2010 m. liepos 1 d. pasitarimo protokole Nr. 26 (bylos t. 1, b. l. 181), iki 2010.07.01 buvo pateikti tikslūs gelžbetoninių konstrukcijų kiekio ir kainų pasikeitimo paskaičiavimai. Jei pateikti, ar jie įtraukti į sąmatas, darbo projektą?

KLAUSIMAI:

 

1. Kokia objektyvi būtinų darbų ir medžiagų, reikalingų V. L. ir J. L. priklausančio gyvenamojo namo UN xxxx, esančio Nxx k. Kxx sen. Panevėžio r. (turtas) patalpų atstatymui po gaisro, įvykusio 2013-09-05, vertė įvykio dienai?

2. Kokius darbus būtina atlikti, siekiant atstatyti ieškovui priklausantį turtą iki būklės, buvusios iki gaisro?

 

KLAUSIMAI:

1. Kiek pagal byloje pateiktus atliktų darbų aktus (t. I, b.l. 172-245) BUAB „Sxx“ faktiškai aktavo atliktų darbų naujajame – jungiamajame korpuse (įvertinant kiekvieną poziciją pagal RUAB „Kxx“ suvestinę t. I, b.l. 48-49)?

2. Kiek pagal byloje pateiktą projektą (t. I, b.l. 34-46) ir jame pažymėtus BUAB „Sxx“ faktiškai vykdytus turėjo būti faktiškai atlikta darbų naujame jungiamajame korpuse (įvertinant kiekvieną poziciją pagal RUAB „Kxx“ suvestinę t. I, b.l. 48-49)?

3. Įvertinus atsakymus į pirmąjį ir antrąjį klausimus, ar BUAB „Sxx“ aktavo daugiau darbų nei jų turėjo faktiškai atlikti pagal projektą?

4. Jei taip, tai kokius konkrečiai darbus aktavo daugiau nei numatyta projekte, kokia apimtimi (kiekiais) ir pinigine (vertine) išraiška?
Ar devintajame bylos lape (t. I) nurodyti defektai (eilutės Nr. 2-5, 7-8, 10-13, 16, 18-25) yra BUAB „Sxx“ atliktų darbų defektai, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus apie BUAB „Sxx“ atliktus darbus (t. I, b.l. 34-60, 73-144, 172-245). Jei taip, tai kokia yra šių defektų pašalinimo kaina?

5. Ar devintajame bylos lape (t. I) neatlikti (nebaigti) darbai (eilutės Nr. 1, 6, 9, 14-15, 17, 26-28) yra darbai, kuriuos turėjo atlikti BUAB „Sxx“, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus apie BUAB „Sxx“ vykdytus darbus (t. I, b.l. 34-60, 73-144, 172-245). Jei taip, tai kokia yra šių neatliktų darbų pilno atlikimo (pabaigimo) kaina?

6. Kokius statybos (rangos) darbus ir kokiomis apimtimis (nurodant tikslius atliktų darbų pavadinimus ir kiekius) objekte „Vxx mokyklos rekonstrukcija“, adresu Gxx g. 23, Vilnius, atliko subrangovas UAB „Sxx“?

7. Kokius statybos rangos darbus, nurodant atliktus darbus ir jų kiekį, sprendžiant iš byloje esančių bei teismo eksperto papildomu prašymu (jei toks prašymas bus teikiamas) pateiktų statybos objekto „Vxx mokyklos rekonstrukcija“ statybos procesą dokumentuojančių dokumentų, privalėjo atlikti BUAB „Sxx“ vykdydama 2013 m. sausio 2 d. subrangos sutartį Nr. SK2013/0002?

8. Kokius statybos rangos darbus, nurodant atliktus darbus ir jų kiekį, sprendžiant iš byloje esančių bei teismo eksperto papildomu prašymu (jei toks prašymas bus teikiamas) pateiktų statybos objekto „Vxx mokyklos rekonstrukcija“ statybos procesą dokumentuojančių dokumentų, faktiškai atliko BUAB „Sxx“ vykdydama 2013 m. sausio 2 d. subrangos sutartį Nr. SK2013/0002?

KLAUSIMAI:

 

1. Ar objekte, esančiame adresu Oxx g. 1-64, Vilniuje, yra sumontuotos medžiagos numatytos 2014-09-24 pirkimo pardavimo sutartyje Nr. 27-01/14 bei 2014-10-08 pirkimo pardavimo sutartyje Nr. 29-01/14?

2. Ar objekte, esančiame adresu Oxx g. 1-64, Vilniuje, sumontuotų medžiagų kiekiai atitinka kiekius, numatytus 2014-09-24 pirkimo pardavimo sutartyje Nr. 27-01/14 bei 2014-10-08 pirkimo pardavimo sutartyje Nr. 29-01/14?

3. Ar objekte Oxx g. 1-64, Vilniuje vonios kambaryje sumontuotas Bianco Onyx Extra 20 akmuo pagal savo raštą ir kitas individualias savybes yra tas pats, kuris užfiksuotas UAB „Vxx“ fotonuotraukose, darytose po darbų atlikimo?

4. Ar objekte, esančiame adresu Oxx g. 1-64, Vilniuje, atsakovo atlikti darbai, sumontuotos medžiagos kokybiškos, jei ne – nustatyti, kokie darbai ir/ar sumontuotos medžiagos pagal 2014-09-24 pirkimo pardavimo sutartį Nr. 27-01/14 bei 2014-10-08 pirkimo pardavimo sutartį Nr. 29-01/14 atlikti nekokybiškai (nustatyti defektus)?

5. Dėl kokių priežasčių atsirado statybos darbų ir/ar sumontuotų medžiagų defektai, jei priežastys yra kelios nurodykite kiekvienos iš jų įtaką defektams/trūkumams?

6. Ar objekte, esančiame adresu Oxx g. 1-64, Vilniuje, nustatytus defektus buvo galima pašalinti (ištaisyti), kokie yra defektų taisymo būdai, kokius darbus reikia atlikti siekiant pašalinti nustatytus defektus? Ar nustatyti defektai yra esminiai ir trukdantys darbų rezultatą tinkamai eksploatuoti pagal tą paskirtį, kuriai jis atliktas bei kiek kainuotų nustatytus defektus pašalinti?

7. Ar atsakovas UAB „Vxx“ atliko darbus laikantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų bei rekomendacijų?

 

KLAUSIMAI:

1. Ar atsakovo UAB „Ixx“ parengti projektiniai pasiūlymai atitinka norminių aktų reikalavimus ir gali būti panaudojami pagal paskirtį kituose projektavimo etapuose?

2. Už kokią sumą yra atsakovo UAB „Ixx“ atlikta ir perduota ieškovui UAB „Lxx“ projektavimo darbų?

KLAUSIMAI:

1. Ar statinys, esantis Kxx g., Palanga, unikalus Nr. xxxx, juridinio fakto atsiradimo metu (1970-1972 metais) atitiko tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus pastatų teisinei registracijai?

2. Ar statinys, esantis Kxx g., Palanga, unikalus Nr. xxxx, yra kilnojamas, ar nekilnojamas daiktas pagal savo technines savybes ir teisės aktus?

3. Kokiai kategorijai statinys, esantis Kxx g., Palanga, unikalus Nr. xxxx, priklauso ir ar šios kategorijos statinys pagal 1970-1972 m. galiojusius teisės aktus turėjo būti teisiškai registruotas?

4. Ar statinys, esantis Kxx g., Palanga, unikalus Nr. xxxx yra laikinas? Jei ne, tai kokiai kategorijai statinys priskirtinas?

KLAUSIMAI:

 

1. Kokios techninės ar kitos aplinkybės sąlygojo akte Nr. 13 (objektas: Dxx ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai. Papildomi darbai – keičiami darbai) nurodytų papildomų darbų atlikimą? Ar jų neatlikus būtų neįgyvendinti techninio projekto sprendiniai ir ar jie buvo būtini išsaugoti atliktų darbų rezultatą?

2. Ar 2014 m. gruodžio mėn. atliktų darbų akto Nr. 11 (objektas: Dxx ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai) ir 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų akto Nr. 12 (objektas: Dxx ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai) 10.2 punktuose nurodyti darbai, vertinant jų kiekį ir kokybę, atlikti pagal techninio projekto sprendinius?

3. Ar dėl 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų akte Nr. 13 nurodytų atliktų darbų ieškovės pasirinkti sprendiniai dėl drenažo ir pralaidos buvo ekonomiškai naudingi? Jeigu buvo ekonomiškai nenaudingi, tai kokia apimtimi dėl to padidėjo atliktų darbų kaina?

4. Ar galima nustatyti, kada faktiškai buvo atlikti darbai, ieškovės nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 12 ir Nr. 13?

5. Ar galima nustatyti, kad nuo 2013-11-28 iki 2014-10-07 buvo objektyvių techninių ar kitų kliūčių (priežasčių), trukdančių rangovui vykdyti darbus pagal tarp ieškovės ir atsakovės pasirašytą 2012-11-07 Statybos rangos sutartį Nr. SR-1480 ir jos prieduose numatytą grafiką? Kurios iš šalių ir kokie veiksmai (neveikimas) buvo to priežastimi?

6. Ar techninio projekto „Dxx ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai“ sprendiniai atitinka normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus ir ar visi privalomi techniniai sprendiniai jame numatyti? Jeigu ne, tai kokių veiksmų ir kuri iš šalių neatliko, vykdydamos 2012-11-07 Statybos rangos sutartį Nr. SR-1480?

 

KLAUSIMAI:

 

1. Kokių konkrečių statybos ir montavimo darbų, nurodytų darbų priėmimo aktuose Nr. 15, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 41, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 58, UAB „Bxx“ neatliko ir kokia jų vertė ekspertizės atlikimo dieną?

2. Ar UAB „Bxx“ faktiškai atliko visus darbus pagal 2011 m. vasario 18 d. statybos rangos sutartį Nr. 11/02/20 su ūkininku E. M. ir darbų priėmimo aktuose Nr. 15, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 41, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 58 (išskyrus darbus pagal aktus Nr. BGS 59, BGS 60, BGS 62, BGS 77, BGS 78, BGS 79)?

3. Ar UAB „Bxx“ ir E. M. sudarytoje sutartyje darbų priėmimo aktuose Nr. 15, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 41, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 58 nurodyti medžiagų ir įrenginių kiekiai atitinka faktiškai panaudotus ir sunaudotus statybos procese ir kokia jų vertė?

4. Ar darbai, kuriuos atliko UAB „Bxx“ pagal minėtą rangos sutartį darbų priėmimo aktuose Nr. 15, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 41, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 58, atlikti pagal pridedamą rekonstrukcijos projektą kokybiškai ir be defektų?

5. Kokie darbai pagal darbų priėmimo aktus Nr. 15, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 41, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 58, atlikti nekokybiškai sutartį, nurodant jų kiekį ir mastą, ir kokia nekokybiškai atliktų darbų defektų šalinimo kaina, nurodant atskirai atliktinų darbų ir naudotinų medžiagų kiekį ir kainą ekspertizės atlikimo dieną?

 

KLAUSIMAI:

1. Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „10 INŽINERINIAI TINKLAI (Papildomi darbai, nauji įkainiai)“ nurodyti medžiagos ir/ar darbai:

a. buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto (toliau – Techninis projektas) sąnaudų žiniaraštyje 11050-27-TP-VN.SŽ-1C?

b. buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c. ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d. ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

2. Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „6 TECHNOLOGINIAI VAMZDYNAI (Papildomi darbai pagal sutarties įkainius)“ nurodyti medžiagos ir/ar darbai:

a. buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje 11050-27,12-TP-T.Ž-1?

b. buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c. ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d. ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

3. Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „9 INŽINERINIAI TINKLAI (Papildomi darbai pagal sutarties įkainius)“ nurodyti medžiagos ir/ar darbai:

a. buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje 11050-27-TP-VN.SŽ-1C?

b. buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c. ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d. ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

4. Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „8 TECHNOLOGINIAI VAMZDYNAI (Papildomi darbai, nauji darbai)“ nurodyti medžiagos ir/ar darbai:

a. buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje 11050-27,12-TP-T.Ž-1?

b. buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c. ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d. ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

5. Ar Ieškovo Techninio ir darbo projekto flanšų skirtumų lentelėje nurodytos medžiagos ar darbai:

a. buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraščiuose?

b. buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c. ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d. ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

6. Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „1 STATINIO KONSTRUKCIJOS, TNP REZERVUARAS T-27-5103,5104 (Papildomi darbai pagal sutarties įkainius)“ nurodytos dažymo medžiagos ir/ar darbai:

a. buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraščiuose?

b. buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c. ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d. ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

7. Kokio tipo talpyklų pontonas buvo numatytas viešojo pirkimo konkursui pateiktoje techninėje dokumentacijoje?

8. Kas yra laikoma nukrypimais nuo techninio projekto rengiant darbo projektą? Ar TNT talpyklų parko rekonstrukcijos darbo projektas (toliau – Darbo projektas) atitinka viešojo pirkimo konkursui pateiktą Techninį projektą. Ar, atsižvelgiant į 2013-01-24 gamybinio pasitarimo protokolo 1.9. punkte užfiksuotą Atsakovo reikalavimą „Darbo projektą rengti kaip reikalauja eksploatacinės ir techninės sąlygos, pažymint nukrypimus, nuo techninio projekto“, Darbo projekte yra pažymėta nukrypimų nuo Techninio projekto?

9. Ar rangovas, realizuodamas Techninį projektą ir Techninę užduotį, kad būtų pasiekti Techniniame projekte ir Techninėje užduotyje numatyti tikslai, laikantis ir įvykdant visus su tuo susijusius privalomuosius teisės aktų reikalavimus, galėjo pasirinkti kitokius techninius sprendinius nei kad Papildomi darbai?

KLAUSIMAI:

1. Ar Ginčo teritorija (jos dalis) gali būti suformuota kaip atskiras žemės sklypas nuosavybės teisių atkūrimui? Jei taip, grafiškai nurodyti konkrečią jo vietą, plotą, ribas. Jei ne, nurodyti negalimumo suformuoti žemės sklypo nuosavybės teisių atkūrimui priežastis.

2. Ar suformavus žemės sklypą nuosavybės atkūrimui, būtų pažeistos priklausomųjų želdynų normos (plotai) UAB „Mxx“ pagal nuomos sutartį naudojamame 52672 kv.m. žemės sklype? Ar jos yra privalomos ir turi būti taikomos konkrečiu atveju?
Ar Ginčo teritorijai yra konkretus visuomenės poreikis, jei taip, kuo jis pasireiškia?

3. Ar IĮ „Vxx“ parengtame plane (I t., b.l. 103) nurodyta 3555 kv.m. teritorija, kuri pažymėta kaip laisva neužstatyta žemė (toliau – ir Ginčo teritorija), yra reikalinga UAB „Mxx“ nuosavybės teise priklausančių pastatų, statinių ar įrenginių eksploatavimui, viešajame registre įregistruotų Nr. xxxx (II t., b.l. 160-175), esančių valstybės nuomojamame 5,2672 ha žemės sklype (registro Nr. yyyy, unikalus Nr. zzzz) (žr. Nuomos byla)? Jei taip, nurodyti:

 • kurių konkrečiai pastatų, statinių ar įrenginių eksploatavimui reikalinga Ginčo teritorija (jos dalis)?
 • koks Ginčo teritorijos (jos dalies) plotas konkrečiai reikalingas minėtų statinių eksploatavimui pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą jų paskirtį?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra statybos kaina (statybinių medžiagų vertė, atliktų darbų vertė) visų naujai pastatytų statinių (gyvenamojo namo, tvarto, daržinės) žemės sklypuose (unikalus Nr. xxxx ir yyyy, adresas Rxx r. sav. Oxx sen. Ixx k. 1)?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra buto, esančio Kxx g. 12-12, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, statybos (remonto) darbų kaina (įskaitant darbo jėgą, panaudotas statybines medžiagas ir mokesčius), lyginant jo būklę 2007 m. vasario mėn. (trečiojo asmens G. A. įsigijimo metu) ir buto būklę iki 2015 m. sausio 27 d. (turto pardavimo iš varžytinių/perėjimo naujajam savininkui), kainą skaičiuojant remonto darbų atlikimo metu buvusiomis kainomis?

2. Kokie statybos (remonto) darbai buvo atlikti bute, esančiame Kxx g. 12-12, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, lyginant jo būklę 2007 m. vasario mėn. (trečiojo asmens G. A. įsigijimo metu) ir buto būklę iki 2015 m. sausio 27 d. (turto pardavimo iš varžytinių/perėjimo naujajam savininkui), kartu pateikiant ir šiems darbams atlikti panaudotas statybines medžiagas?

3. Ar buto, esančio Kxx g. 12-12, Vilnius, turto vertės nustatymo dokumentuose, sudarytuose 2007 m. sausio mėn. ir dokumentuose, sudarytuose 2007 m. birželio mėn., 2009 m. balandžio mėn., nurodytas buto rinkos kainos padidėjimas susijęs su bute atliktais statybos-remonto darbais? Ar juos galima įvardinti?

4. Jei buto rinkos kainos padidėjimą apsprendė ne tik buto remontas, bet ir kiti nekilnojamojo turto rinkai įtakos darantys veiksniai, kokia dalis (procentais) tektų pokyčiams, susijusiems su buto remontu?

2015 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Ar byloje pateiktuose dokumentuose nurodytos prekės (medžiagos) buvo panaudotos gyvenamojo namo, garažo ir tvoros, esančių Rxx g. 2, Druskininkuose, statybai? Ar šios prekės (medžiagos) buvo įsigytos pagal tuo metu, t.y. 2007 m., buvusias rinkos kainas?

2. Ar byloje pateiktuose dokumentuose nurodyti statybos darbai buvo atlikti Rxx g. 2, Druskininkuose? Ar šie statybos darbai buvo vykdomi pagal tuo metu, t.y. 2007 m., buvusias rinkos kainas? Ar pagrįstai skirtinguose dokumentuose fiksuotos skirtingos tų pačių darbų ir prekių kainos?

3. Kokia yra faktiškai atliktų darbų ir panaudotų medžiagų kaina?
Ar dokumentuose nurodyti medžiagų ir darbų kiekiai buvo faktiškai atlikti tyrimo objekte?

4. Ar namo statybos darbų įforminimas atitiko teisės aktų reikalavimus? Jeigu ne, kokie padaryti pažeidimai?

5. Ar dokumentuose nurodytus darbus atliko UAB „Jxx“, UAB „Pxx“ ar kiti asmenys?

KLAUSIMAI:

1. Ar rangovo UAB „Mxx“ nurodomi Techninio projekto trūkumai galėjo įtakoti vykdomų darbų terminų laikymąsi ir jei taip, kokie trūkumai ir kiek laiko įtakojo darbų atlikimą? Ar rangovas tinkamai apie Techninio projekto trūkumus informavo užsakovą?

2. Ar rangovo UAB „Mxx“ atliktų darbų aktuose nurodyti statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo Rangos sutarties sąlygų, projekto?
Ar rangovas UAB „Mxx“ tinkamai nurodė užsakovui Darbo projekto sprendinius, kurie neatitinka Techninio projekto ir dėl kurių atlikimo turėjo būti gautas VšĮ Lxx sutikimas?

3. Ar užsakovas turėjo paruošti Techninio projekto keitimui reikalingą projektavimo užduotį, be rangovo UAB „Mxx“ pagalbos ir bendradarbiavimo?

4. Ar rangovui UAB „Mxx“ rengiant visą Darbo projektą, o ne atskiras jo dalis, Rangovo nurodomi Techninio projekto trūkumai galėjo paaiškėti anksčiau?

5. Ar UAB „Mxx“ atliktų darbų rezultatas yra tinkamas naudoti pagal paskirtį, neatlikus visų numatytų pagal Rangos sutartį darbų? Jei ne, tai kokia netinkamų naudoti pagal paskirtį darbų vertė?

6. Ar rangovo UAB „Mxx“ atliktų darbų aktuose nurodyti statybos darbai ir darbų/medžiagų kiekiai yra užfiksuoti statybos darbų žurnale, kaip atlikti rangovo (ir/ar jo subrangovų)?

KLAUSIMAI:

1. Kas nulėmė pelėsio ieškovo bute atsiradimą?

2. Kokia yra pelėsio ieškovo bute atsiradimo priežastis (-ys)?

 • UAB „Pxxx“ atlikti pastato statybos darbai;
 • ieškovo/trečiųjų asmenų veiksmai/neveikimas;
 • abu išvardinti veiksniai kartu;
 • kiti veiksniai?

3. Ar priežastys, kurios sąlygoja pelėsio ieškovo bute atsiradimą, gali būti pašalintos atliekant statybos darbus (jei taip, tai kokius)?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovo UAB „Txx“ surašytuose atliktų darbų aktuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 yra atlikti juose nurodyti darbai, kuriuos ieškovas atliko pagal 2012-03-28 subrangos sutartį Nr. 12-03-08, ar šiuose atliktų darbų aktuose yra teisingai nurodyti atliktų darbų kiekiai?

2. Ar visi ieškovo UAB „Txx“ atlikti darbai, kurie nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 yra atlikti tinkamai ir kokybiškai bei laikantis projektinės dokumentacijos?

3. Kokie ieškovo UAB „Txx“ darbai yra atlikti netinkamai ir nekokybiškai, ir kokia jų vertė?

4. Kokia yra ieškovo UAB „Txx“ tinkamai ir kokybiškai atliktų darbų vertė?

5. Kokius UAB „Txx“ atliktų darbų defektus ir trūkumus šiame statybos objekte savo lėšomis (pati ir samdant subrangovus) ištaisė RUAB „Žxx“ ir kokia šių atliktų darbų vertė?

6. Kokius UAB „Txx“ atliktų darbų defektus ir trūkumus reikėjo ištaisyti RUAB „Žxx“, kad objektas būtų pripažintas tinkamu naudoti ir kokia jų vertė?

7. Ar UAB „Txx“ 2012-07-27 atliktų darbų akte Nr. 1, 2012-09-02 atliktų darbų akte Nr. 2, 2012-11-14 atliktų darbų akte Nr. 3 nurodyti UAB „Txx“ atlikti statybos darbai atlikti kokybiškai ir atitinka normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus?

8. Ar UAB „Txx“ atliko visus statybos rangos darbus, nurodytus vienašališkai surašytame ir RUAB „Žxx“ nepasirašytame 2013-04-08 atliktų darbų akte Nr. 4, ir ar šie darbai atlikti kokybiškai ir atitinka normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus?

9. Jeigu darbai ar dalis darbų atliktų darbų priėmimo aktuose atlikti nekokybiškai ir neatitinka normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, tai kokie tai darbai ir jų apimtis, išvardinant atskirai pagal kiekvieną aktą?

10. Ar nustatyti nukrypimai nuo normatyvinių statybos dokumentų (jeigu tokie buvo nustatyti) turėjo esminę įtaką objekto kokybei ir dėl to objekto nebuvo galima priduoti eksploatuoti, ar šiuos nukrypimus buvo būtina pašalinti?

11. Ar nustatyti nukrypimai nuo normatyvinių statybos dokumentų (jeigu tokie bus nustatyti) galėjo būti pastebėti darbų priėmimo metu, t.y., ar šie trūkumai yra paslėpti ir galėjo būti nustatyti tik atlikus kontrolinius bandymus?

12. Ar RUAB „Žxx“ turėjo galimybę priimti ir tinkamai įvertinti atliktų darbų kokybę ieškovui UAB „Txx“ nepateikus tinkamų topografinių nuotraukų, neatlikus TV diagnostikos ir vamzdynų hidraulinių bandymų?

13. Ar statybos darbų žurnaluose, kuriuos vykdydamas subrangos sutartį Nr. 12-03-08 pildė ieškovas UAB „Txx“, užfiksuoti objekte „Vandentvarkos ūkio plėtra Uxx, Uxx nuotekų valyklos statyba“ atlikti statybos darbai bei atliktų darbų aktuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 nurodyti darbai, atitiko šių statybos darbų atlikimo metu esamai projektinei dokumentacijai, patvirtintai techninio prižiūrėtojo žyma „Pritariu statyti“?

14. Jeigu ieškovo UAB „Txx“ statybos darbų žurnaluose ir atliktų darbų aktuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 nurodyti statybos darbai neatitiko šių statybos darbų atlikimo metu esamai projektinei dokumentacijai, patvirtintai techninio prižiūrėtojo žyma „Pritariu statyti“ – ar ši neatitiktis vertinama kaip taisytinas darbų trūkumas ar kaip netinkamai atliktas darbų rezultatas, t.y. reikalaujantis darbą atlikti iš naujo, nekeičiant projektinės dokumentacijos?

KLAUSIMAI:

1. Ar pastato išorės darbai – fasado sienų ir cokolio apšiltinimas, tinkavimas – atlikti tinkamai ir kokybiškai, laikantis teisės norminių aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų? Ar šioje išorinėje fasadinėje namo dalyje yra kokie nors statybos defektai, jeigu taip – kokie tai defektai, dėl kokių priežasčių (netinkamai atliktų išorės darbų, mechaninio poveikio, vėlesnio trinkelių aplink namą klojimo, aplinkotvarkos darbų, atmosferos poveikio ar/ir kitų) jie atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtina jų atsiradimo priežastį)? Kada nustatyti defektai atsirado (galėjo atsirasti/išryškėti)? Ar nustatyti defektai laikytini paslėptais trūkumais, kurie iš jų? Kokia yra nustatytų defektų pašalinimo kaina?

2. Ar fasado defektas prie įėjimo į namą, užfiksuotas UAB „Pxx” 2014-08-11 Statinio apžiūros akte Nr. 08-11 bei jame esančioje pirmoje nuotraukoje savo pobūdžiu skiriasi nuo kitose fasado vietose esančių defektų (jeigu tokie apskritai yra), kuo skiriasi, dėl kokių priežasčių jis atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtiną priežastį)?

3. Ar namo nuogrindos turi „sėdimo“ požymių, jeigu taip – dėl ko jis atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtiną priežastį)? Ar tinkamai, laikantis teisės norminių aktų it įprastai tokios rūšies objektams keliamų reikalavimų, įrengtos nuogrindos apskritai gali „sėsti” bėgant laikui, dėl kokių priežasčių?

4. Ar pastato lietaus nuvedimo sistema – tokia, kokia yra užfiksuota UAB „Pxx“ 2014-08-11 Statinio apžiūros akte Nr. 08-11 bei jame esančiose nuotraukose yra įrengta tinkamai, laikantis teisės aktų ir įprastai tokiai sistemai keliamų reikalavimų? Jeigu ne, kokie yra jos defektai? Ar turėjo (galėjo turėti) netinkamos lietaus nuleidimo sistemos buvimas įtakos nustatytiems pastato išorės sienų ir cokolio defektams atsirasti, kokios, kuo ji pasireiškė?

5. Ar mūrlotai pastate įrengti tinkamai, laikantis teisės aktų ir įprastai keliamų reikalavimų? Jeigu ne, ar turėjo (galėjo turėti) netinkamas murlotų įrengimas įtakos nustatytiems pastato išorės sienų ir cokolio defektams atsirasti, kokios, kuo ji pasireiškė?

6. Ar pastato stogo dangos įrengimo/klojimo darbai atlikti tinkamai ir kokybiškai, laikantis teisės norminių aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų? Ar ant pastato stogo yra kokie nors statybos defektai, jeigu taip – kokie defektai, dėl kokių priežasčių (netinkamai atliktų stogo įrengimo darbų, mechaninio poveikio, pvz., vaikščiojimo po stogą, atmosferos poveikio ar/ir kitų) jie atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtiną atsiradimo priežastį? Ar stogo antstatas atitrūkęs nuo fasadinės dalies, jeigu taip – dėl kokių priežasčių taip yra? Ar stogo danga „banguota“, „susiraukšlėjusi“, ar skarda (įskaitant prie stoglangių) tinkamai sumontuota? Ar per taip įrengtą stogo dangą lietaus vanduo patenka/ gali patekti į pastato vidų? Ar stogo pakalimai sukalti tinkamai ir kokybiškai, laikantis teisės norminių aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų? Ar stogo pakalimas atplyšęs, jeigu taip – dėl kokių priežasčių taip atsitiko (galėjo atsitikti, nurodant labiausiai tikėtina priežastį)? Ar nustatyti stogo defektai laikytini paslėptais trūkumais, kurie iš jų? Kokia yra nustatytų defektų pašalinimo kaina?

7. Ar tokia stogo danga, kokia yra pastate, privalo atlaikyti žmogaus svorį, ar galima po ją vaikščioti (pvz., siekiant sumontuoti TV anteną, išvalyti kaminą)?

8. Ar pastato vidaus (pertvaros) pastatytos tinkamai, kokybiškai, laikantis teisės norminių aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų? Ar vidaus atitvaros turi kokių nors statybos defektų, jeigu taip – kokie tai defektai, dėl kokių priežasčių jie atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtiną jų atsiradimo priežastį)? Kada nustatyti defektai atsirado (galėjo atsirasti/išryškėti)? Ar nustatyti defektai laikytini paslėptais trūkumais, kurie iš jų? Kokia yra nustatytų defektų pašalinimo kaina?

KLAUSIMAI:

 

1. Kokiai statybos rūšiai priskirtini Klaipėdos xxx pastato (Pxx g. 10, Klaipėda) statybos darbai (statinio rekonstrukcijos darbai)?

2. Ar egzistuoja atsakovo UAB „Kxx“ 2014-04-10 defektų akte Nr. 3 nurodytos aplinkybės (darbų defektai)? Jei taip, tai nurodyti kurios iš nurodytų aplinkybių reiškia statybos darbų defektą bei kokios yra konkrečios defektų atsiradimo priežastys?

3. Jeigu nustatyti atsakovo UAB „Kxx“ 2014-04-10 defektų akte Nr. 3 nurodyti statybos darbų defektai, nurodyti kurie iš jų galėjo būti aptikti/nustatyti normaliai priimant atliktą darbą (akivaizdūs trūkumai)?

4. Parengti nustatytų darbų defektų (išskyrus darbų defektus, kuriuos teismo ekspertas nurodys akivaizdžiais) pašalinimo darbų atlikimo detalų įkainojimą (sąmatą).

 

KLAUSIMAI:

1. Kurie iš ieškinyje nurodytų 27 defektų egzistuoja / egzistavo (jeigu jau yra ištaisyti) objekte – „XXXX“ viešbutyje?

2. Ar ieškinyje nurodyti defektai Nr. 4, 5, 9, 19, 22, 27 sutampa su civilinėje byloje Nr. xxxx nurodytais defektais, ir jei taip, su kuriais defektais sutampa?

3. Jeigu ieškinyje nurodyti defektai egzistuoja, kada šie defektai galėjo atsirasti? Jei defektai atsirado iki 2012 m. lapkričio 8 d. (t.y. iki garantinio laikotarpio pradžios), kurie iš nurodytų defektų laikytini paslėptais defektais, o kurie defektai buvo akivaizdūs?

4. Kokios priežastys/veiksniai lėmė ieškinyje nurodytų defektų atsiradimą?

5. Kurio(-ių) iš subjektų (rangovas, projektuotojas, statinio statybos tech. prižiūrėtojas, statinio naudotojas, užsakovas) veiksmai sąlygojo ieškinyje nurodytų defektų atsiradimo priežastis ir kokia apimtimi?

6. Kaip galima ištaisyti nustatytus ir teismo nutarties paskirti teismo ekspertizę dienai neištaisytus defektus ir kokia jų ištaisymo vidutinė rinkos kaina?

7. Kokia yra defektų, kurie buvo pašalinti ieškovo lėšomis, ištaisymo vidutinė rinkos kaina?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovo UAB „Kxx“ atsakovui UAB „Ixx“ pateiktuose 2012 m. rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., lapkričio mėn., 2013 m. vasario mėn. bei 2013 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktuose nurodyti darbai realiai yra atlikti?

2. Ar XX prekybos paviljono B korpuso apsaugos signalizacija ir praėjimo kontrolės sistema funkcionuoja ir ar ją galima naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį?

3. Ar tarp UAB „Kxx“ ir UAB „Ixx“ 2012-07-03 pasirašytos statybos darbų rangos sutarties Nr. 12/07-03 priedas „Sąmata“ numato darbus ir medžiagas, skirtas XX prekybos paviljono B korpuso apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistemos apjungimui su to paties objekto A korpuso apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistema?

4. Ar, vadovaujantis 2012-07-03 sudaryta Statybos darbų rangos sutartimi Nr. 12/07-03 ir jos priedais, projektine dokumentacija, teisės aktų reikalavimais, ieškovas UAB „Kxx“, atlikdamas apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės diegimo/įrengimo darbus XX prekybos paviljono B korpuse, turėjo darbus atlikti taip, kad to paties pastato A ir B korpusų apsaugos sistemos būtų suderintos ir veiktų kaip vieninga sistema, taip pat pasiekti, kad B korpuse esančių prekybinių patalpų nuomininkas galėtų savo nuomojamų prekybinių patalpų apsaugos sistemą įjungti ar išjungti iš bet kurių signalizacijos įjungimo ir išjungimo bazių, sumontuotų B korpuse?

5. Ar ieškovas UAB „Kxx“, atlikdamas apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės diegimo/įrengimo darbus XX prekybos paviljono B korpuse pasiekė tai, kad to paties pastato A ir B korpusų apsaugos sistemos būtų suderintos ir veiktų kaip vieninga sistema, taip pat, kad B korpuse esančių prekybinių patalpų nuomininkas galėtų savo nuomojamų prekybinių patalpų apsaugos sistemą įjungti ar išjungti iš bet kurių signalizacijos įjungimo ir išjungimo bazių, sumontuotų B korpuse?

6. Jeigu ekspertizės metu būtų nustatyta, kad ieškovas UAB „Kxx“, atlikdamas apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės diegimo/įrengimo darbus XX prekybos paviljono B korpuse nepasiekė, kad to paties pastato A ir B korpusų apsaugos sistemos būtų suderintos ir veiktų kaip vieninga sistema, taip pat, kad B korpuse esančių prekybinių patalpų nuomininkas galėtų savo nuomojamų prekybinių patalpų apsaugos sistemą įjungti ar išjungti iš bet kurių signalizacijos įjungimo ir išjungimo bazių, sumontuotų B korpuse, kokia būtų tokių darbų atlikimo kaina, įskaitant medžiagas, darbą bei visas kitas išlaidas?

KLAUSIMAI:

1. Ar 2013-07-16 papildomai atliktų darbų aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 (ieškinio priedas Nr. 13) nurodyti statybos darbai buvo įtraukti į 2013-02-05 tarp UAB „Kxx“ ir UAB „Exx“ statybos rangos sutartį ir sąmatą Nr. EN-13-02-05?

2. Ar 2013-07-16 papildomai atliktų darbų aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 (ieškinio priedas Nr. 13) užfiksuoti darbai yra realiai atlikti?

3. Kokia 2013-07-16 papildomai atliktų darbų aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytų ir realiai bei kokybiškai atliktų darbų vertė?

4. Ar pastato parapeto skarda yra sumontuota tinkamai?

5. Ar stogelis prie pagrindinio įėjimo yra įrengtas pagal darbo projektą ir kokybiškai?

6. Ar pro stogelį prie pagrindinio įėjimo skverbiasi vanduo? Jei taip, kokia lietaus vandens prasiskverbimo pro stogelį priežastis?

7. Ar prie papildomo susitarimo Nr. 1 pridėtoje lokalinėje sąmatoje S001 (ieškinio priedas Nr. 13) buvo numatyta ant stogelio prilydyti bituminę dangą? Ar būtų lietaus vanduo prasiskverbęs, jeigu ant stogelio būtų buvusi užlydyta hidroizoliacija (bituminė danga)?

8. Ar ant stogelio prie pagrindinio įėjimo matomos geltonos dėmės? Jei taip, ar įmanoma jas pašalinti ir kokiu būdu?

9. Ar ventiliacinių kaminėlių mūrijimas yra atliktas kokybiškai, pagal teisės aktų ir darbo projekto reikalavimus? Ar esami trūkumai galėtų būti vertinami kaip neužbaigti darbai, ar kaip defektai?

10. Ar atlikti skardinimo darbai yra tinkami ir atitinka darbo projektą? Ar tai, kad defektavimo akto 6 p. matosi neuždengta mineralinė vata ir OSB plokštė, yra darbo defektai, ar neužbaigti darbai?

11. Ar stogo dangos įspaudos, užfiksuotos defektavimo akto 8 p., pažeidė stogo dangos būklę ir kokios priemonės būtinos stogo dangai atstatyti?

12. Ar stogo dangos dalis, užfiksuota defektavimo akto 9 p., yra sugadinta? Jei taip, kokie tai sugadinimai ir dėl ko jie atsiradę?

13. Ar nuimta parapeto skarda, užfiksuota Akto 10 p., turėtų būti vertinama kaip darbo defektas ar kaip neužbaigtas darbas, kurį galima užbaigti? Ar tinkamai atlikti parapeto įrengimo darbai?

14. Ar cokolio apšiltinimo darbai atlikti tinkamai?

15. Ar vamzdžių (užfiksuotų akto 13 p.) pravedimai pro parapeto skardą yra tinkamai užsandarinti? Jei ne, ar tai yra darbo defektas, ar neužbaigtas darbas, kurį galima užbaigti?

16. Ar akto 14 p. užfiksuoti grindų betonavimo ir deformacinių siūlių įrengimo darbai yra atlikti tinkamai, laikantis darbo projekto ir teisės aktų reikalavimų? Jei ne, ar tai yra darbo defektai, ar neužbaigti darbai, kuriuos galima užbaigti?

17. Ar trinkelių grindinys prie pagrindinio įvažiavimo yra sugadintas ir negali būti naudojamas pagal paskirtį?

18. Ar raudonos pėsčiųjų takų trinkelės yra aptaškytos betonu? Jei taip, ar trinkeles būtina keisti ir kiek?

19. Ar tai, kad nėra sumontuotos ventiliacinės grotelės cokolinėje pastato dalyje (Darbų defektų fotonuotraukų 7 psl. 2 nuotrauka), yra darbo defektas ar neužbaigtas darbas?

20. Kokioje statybos darbų stadijoje atliekami fasado valymo darbai?

21. Ar tai, kad hidroizoliacinė danga nėra sulyginta iki karkaso (Darbų defektų fotonuotraukų 3 psl. 2 nuotrauka), yra UAB „Kxx“ darbo defektas ar neužbaigtas darbas?

22. Dėl kokios priežasties buvo sulankstyta skardinė palangė, užfiksuota Darbų defektų fotonuotraukų 4 psl. 1 nuotraukoje, ir dėl kieno kaltės?

23. Ar pastato šlaitinio stogo remonto darbų, užfiksuotų Darbų defektų fotonuotraukų 5 psl. 2 nuotraukoje ir 6 psl. 1 nuotraukoje, trūkumai turėtų būti vertinami kaip darbų defektai ar kaip neužbaigti darbai?

24. Ar nesumontuota palangė, užfiksuota Darbų defektų fotonuotraukų 7 psl. 1 nuotraukoje, turėtų būti vertinama kaip darbo defektas ar kaip neužbaigtas darbas?

25. Ar Darbų defektų fotonuotraukose 7 psl. 2 nuotraukoje užfiksuotas vamzdis yra įrengtas tinkamai, laikantis teisės aktų reikalavimų? Jei ne, ar tai turėtų būti vertinama kaip neužbaigtas darbas ar kaip darbo defektas?

26. Jei 1-25 klausimuose nurodyti darbai yra atlikti nekokybiškai, tai kokia yra kiekvieno iš defektų pašalinimo kaina?

27. Ar fasade sumontuotų langų ir durų keitimas galėjo sutrukdyti vykdyti fasado įrengimo darbus vietose, kuriose jie keičiami?

28. Ar UAB „Kxx“ atliko papildomus darbus dėl difuzinės plėvelės klijavimo ant langų tarpų tarp sienų ir langų, ten kur prieš tai UAB „Kxx“ buvo sudėjusi apšiltinimo sluoksnį? Ar šie darbai galėjo turėti įtakos fasado įrengimo darbų trukmei?

29. Ar UAB „Kxx“ atliko prieš tai kitų rangovų atliktų stogo įrengimo darbų defektų taisymo (parapetų/prieglaudų prie sienų perdarymo, sienų papildomo šiltinimo, kaminų permūrijimo ir naujų kepurių montavimo) darbus? Ar šie darbai galėjo turėti įtakos fasadų įrengimo darbų trukmei?

30. Ar UAB „Kxx“ atliko įėjimo laiptų demontavimo, naujų laiptų įrengimo, stogelio įrengimo, terasos virš pagrindinio įėjimo į pastatą perdarymo, laiptinės prie pagrindinio įėjimo perdarymo darbus? Ar šie darbai galėjo turėti įtakos fasadų įrengimo darbų šiose zonose trukmei?

31. Ar papildomai atliktų darbų aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 (ieškinio priedas Nr. 13) nurodyti darbai galėjo turėti įtakos UAB „Kxx“ atliekamų fasado įrengimo darbų trukmei?

32. Ar galima užbaigti lauko palangių montavimo darbus kol nėra suklijuota difuzinė plėvelė lango apačioje?

33. Ar terasos įrengimo darbams atlikti buvo būtinos aiškios pagrindo ir bortelio altitudės, ar galima darbus vykdyti ir be jų?

34. Jei 27-33 klausimuose nurodyti darbai turėjo įtakos pagal sutartį atliekamų darbų trukmei, tai kokiam terminui turėjo būti atidedamas darbų užbaigimas?

35. Koks yra faktiškai UAB „Kxx“ sumontuotas pastato fasado plytelių kiekis? Ar atlikus fasado plytelių montavimo darbus turėjo likti nepanaudotų plytelių? Jei taip, tai koks kiekis ir kokia likučio vertė?

KLAUSIMAI:

1. Ar faktiškai egzistuoja ieškinyje nurodytos Techninio projekto klaidos?

2. Kaip, kokiais metodais, kokiomis priemonėmis nustatytos Techninio projekto klaidos (jei tokios klaidos būtų nustatytos)?

3. Ar, kiek tai susiję su ieškinio 1-19 p. nurodytomis pretenzijomis/reikalavimais, Techninis projektas yra parengtas pagal Projektavimo sutarties ir jos priedų – paslaugų teikimo sąlygų (toliau – Techninė užduotis) reikalavimus? Ar Techninis projektas yra parengtas visiškai išpildant Techninės užduoties reikalavimus?

4. Ar ieškinyje nurodyti darbai laikytini darbais, nenumatytais Techniniame projekte?

5. Ar Techninio projekto Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekiai yra pakankami statybos objektui užbaigti?

6. Ar Projektuotojo parengto Techninio projekto apimtis ir detalumas atitinka Techninio projekto apimtį ir detalumą pagal 2008 m. vasario 8 d. – 2010 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikoje galiojusius teisės aktus?

7. Ar dėl Techninio projekto klaidų Rangovas galėjo ir privalėjo teisingai nustatyti reikiamų atlikti darbų kiekius?

8. Kokia yra Techniniame projekte numatytų, bet nenurodytų Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose darbų ir (arba) darbų, kurie nenumatyti Techniniame projekte, bet būtini objektui užbaigti, atlikimo vidutinė rinkos kaina?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Cxx“ pateiktas pirminis objekto projektas, pagal kurį buvo sudaryta 2013-10-28 rangos sutartis Nr. 20130524, paskaičiuota darbų atlikimo sąmata, bei suderinti darbų atlikimo terminai, darbo eigoje keitėsi? Ar atitinka galutinį projektą lyginant su atlikto darbo rezultatu?

2. Jei projektas buvo keičiamas, tai kiek kartų? Ar dėl pakeitimų padidėjo darbo apimtys, pakilo darbų atlikimo kaina ar tai turėjo įtakos darbų atlikimo terminams? Jei pakeitimai turėjo įtakos darbų atlikimo trukmei, kiek konkrečiai minėti terminai padidėjo?

3. Ar darbų atlikimo trukmei turėjo įtakos kitų subjektų vykdyti darbai, dėl ko ieškovas nebūtų galėjęs tam tikrą laiką vykdyti pagal sutartį numatytų darbų? Jei taip, tai kokių subjektų ir kokie darbai turėjo įtakos bei kokia apimtimi, įvertinant įtaką darbų atlikimo trukmei?

4. Kas pagal statybos darbų atlikimo dokumentaciją parengė darbų frontą? Kada buvo pradėti ir baigti jo įrengimo darbai? Kokius darbus pagal projektą galėjo ieškovas atlikti neįrengus ar nebaigus įrengti darbų fronto?

5. Ar dėl klimatinių sąlygų pagal projektą atlikimo metu buvo stabdomas darbų vykdymas? Jei buvo tokių faktų, kokie jie ir kiek įtakojo darbų atlikimo trukmę?

6. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir kitais su sutarties vykdymu susijusiais dokumentais, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524, kokius konkrečiai ir dėl kokių priežasčių?

7. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus UAB „Txx“ atitikties deklaraciją (katilo priestato karkaso ryšiai ir rėmų metalo konstrukcijos) kartu su ją lydinčiais dokumentais (2013-12-18 deklaracija Nr. 131118; 2013-12-18 krovinio važtaraščiu Nr. 118; 2013-11-26 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8833; 2013-11-25 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 2270; 2013-11-29 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8944; 2013-12-16 panaudotų medžiagų deklaracija 13/9241; 2013-12-02 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8974; 2013-12-30 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. DK2013.12.30; 2013-12-16 sąskaita) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?

8. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus UAB „Txx“ atitikties deklaraciją (kuro sandėlio ir hidraulų patalpos metalo konstrukcijos) kartu su ją lydinčiais dokumentais (2014-01-10 deklaracija Nr. 140110; 2013-12-19 krovinio važtaraščiu Nr. 129; 2013-12-19 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/9241; 2013-12-16 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8895; 2013-12-30 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. DK2013.12.30) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?

9. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus UAB „Txx“ atitikties deklaraciją (katilo priestato ir esamos katilinės denginio metalo konstrukcijos) kartu su ją lydinčiais dokumentais (2014-01-02 deklaracija Nr. 140102; 2013-12-03 krovinio važtaraščiu Nr. 122; 2013-11-11 panaudotų medžiagų deklaracija Nr.13/8489; 2013-11-15 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8616; 2013-12-04 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8503; 2013-12-02 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8974; 2013-12-30 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. DK2013.12.30) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?

10. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus UAB „Txx“ atitikties deklaraciją (transporterio atraminio rėmo TAR-1 metalo konstrukcijos) kartu su ją lydinčiais dokumentais (2013-12-16 deklaracija Nr. 131216; 2013-12-10 krovinio važtaraščiu Nr. 110; 2013-11-21 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 186; 2013-11-26 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 187; 2013-11-15 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8616; 2013-11-26 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8833; 2013-11-25 medžiagų sertifikatas atitikties deklaracijai 13/8833 Nr. 2270; 2013-12-16 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/9241; 2013-12-30 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. DK2013.12.30) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?

11. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus statybos darbų žurnalą bei jį lydinčius dokumentus (2.1 Bendrųjų statybos darbų vykdymas; 2.2.2 Suvirintų sujungimų antikorozinė apsauga; 2.2.4 Siūlių sandarinimas; 2.3 Monolitinių konstrukcijų betonavimo eiga; 2.4 Metalo konstrukcijų montavimas ir antikorozinė apsauga; 2.4.1 Suvirinimo darbų eiga; 2.4.2 Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga), laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktą ir jį lydinčius dokumentus (19 Katilinės priestato metalo konstrukcijos; 20 Metalinės kuro sandėlio ir hidraulų patalpos konstrukcijos; VII skyrius Kontroliuojančių asmenų pastabos) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?

12. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus statybos darbų žurnalą Nr. 2 kartu su jį lydinčiu dokumentu (2014-03-28 atitikties deklaracija stoginiams ir sieniniams paneliams) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?

13. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus paslėptų darbų patikrinimo aktą (Sieninių panelių sandarinimo) Nr. 33 (darbų pradžia – 2014-01-02, pabaiga – 2014-02-20), paslėptų darbų patikrinimo aktą (Katilinės priestato ventiliacijos kaminų izoliacijos įrengimas) Nr. 35 (darbų pradžia – 2014-03-14, pabaiga – 2014-03-14) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?

14. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus statybos darbų žurnalą Nr. 7 (Bendrųjų statybos darbų vykdymas) (darbų pradžia – 2014-01-17, pabaiga – 2014-01-28; darbų pradžia – 2014-01-29, pabaiga – 2014-03-14) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?

15. Kokios priežastys lėmė tai, jog UAB „Txx“ pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524 privalomus atlikti darbus, t.y. gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės, unikalus Nr. xxxx) rekonstravimas, kuro sandėlio ir kamino nauja statyba, Sxx g. 35, Txx m. katilo priestato metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus, katilo priestato sienų ir denginio montavimo darbus aptaisant angokraščius, transporterio atraminio rėmo pamatų įrengimą, transporterio atraminio rėmo gamybą ir montavimą, kuro sandėlio pamatų, g/b sienų, grindų, metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus bei kuro sandėlio sienų ir denginio montavimo darbus aptaisant angokraščius, atliko vėliau, nei numatyta sutartyje? Ar dėl nesavalaikio darbų atlikimo yra atsakinga UAB „Txx“ ar kiti asmenys?

16. Ar kokie nors UAB „Cxx“ atlikti veiksmai (neveikimas) įtakojo tai, jog UAB „Txx“ statybos objekte Sxx g. 35, Txx m. negalėjo laiku atlikti statybos darbų pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524, t.y. gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės, unikalus Nr. xxxx) rekonstravimas, kuro sandėlio ir kamino nauja statyba, Sxx g. 35, Txx m. katilo priestato metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus, katilo priestato sienų ir denginio montavimo darbus aptaisant angokraščius, transporterio atraminio rėmo pamatų įrengimą, transporterio atraminio rėmo gamybą ir montavimą, kuro sandėlio pamatų, g/b sienų, grindų, metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus bei kuro sandėlio sienų ir denginio montavimo darbus aptaisant angokraščius? Jeigu taip, tai kokie konkrečiai veiksmai ir kokia apimtimi tokie UAB „Cxx“ veiksmai (neveikimas) įtakojo UAB „Txx“ atliekamų statybos darbų vėlavimą (kiek dienų dėl to UAB „Txx“ vėlavo atlikti darbus)?

KLAUSIMAI:

1. Ar dėl to (dėl pigesnių medžiagų, mažesnių kiekių medžiagų, mažesnės apimties ir mažesnio sudėtingumo darbų ir pan.) UAB „Pxx“ turėjo nepagrįstos turtinės naudos, jei taip, tai kokio dydžio?

2. Ar V. R. priklausantį jojimo kompleksą, esantį Rxx g. 2, Žxx k., Joniškio r. (toliau – Statinys), UAB „Pxx“ pastatė pagal projektinę dokumentaciją (darbai, konstrukcijos, medžiagos ir kt.), galiojančias statybos normas ir taisykles?

3. Ar V. R. priklausantį Statinį UAB „Pxx“ pastatė kokybiškai? Jeigu yra statybos defektų, tai kokie?

4. Kiek (procentine išraiška) sumažėjo pastatyto Statinio laikančiųjų konstrukcijų atsparumas gniuždymui, deformacijai, lyginant su konstrukcijomis, numatytomis techniniame projekte?

5. Jeigu laikančios Statinio konstrukcijos (pamatai, sienos, kolonos, perdangos) yra pastatytos ne pagal techninį projektą, o panaudojant mažiau atsparias apkrovai ir deformacijai medžiagas, mažesnius medžiagų kiekius, netinkamos markės medžiagas, ar tai gali būti pastato deformacijos, sienų ir rostverkų įtrūkimų, skilinėjimo priežastis?

6. Kokius statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus padarė UAB „Pxx“ statant V. R. priklausantį Statinį?

7. Ar V. R. priklausančio Statinio defektus, jų atsiradimo priežastis, statinio neatitikimą projektinei dokumentacijai galima ištaisyti (vietoj esamų pamatų, kolonų, rostverkų, perdangų, sienų, sumontuojant tokias konstrukcijas kokios buvo numatytos techniniame projekte)? Kokiu būdu? Kiek kainuotų statybos darbai ir medžiagos, norint ištaisyti statinio neatitikimą techniniam projektui ir perstatyti statinį griežtai laikantis techninio projekto?

8. Kokie Statinio defektai ir trūkumai yra atsiradę statybos objekte „Jojimo paslaugų kompleksas“, esančiame Rxx g. 2, Žxx k. Joniškio rajonas?

9. Kokios atsiradusių defektų ir trūkumų atsiradimo priežastys?

10. Kaip ir kokiu būdu atsiradę defektai ir trūkumai gali būti pašalinti ir kokia jų ištaisymo kaina?

11. Kokie defektai ir trūkumai egzistavo priduodant objektą užsakovui (ieškovui), ar juos buvo galima pastebėti priduodant ieškovui atliktus darbus?

12. Ar Statinio statybos metu buvo nukrypimų nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, ar tie nukrypimai yra esminiai, ar jie turi įtakos statybos objekto kokybei? Ar užsakovas (ieškovas) yra priėmęs darbus su nukrypimais nuo projektinės dokumentacijos?

13. Ar konstruktoriaus S. M. atlikti ir pateikti konstrukcijų skaičiavimai yra teisingi ir pagrįsti?

14. Ar UAB „Pxx“ pateiktas pasiūlymas dėl defektų šalinimo būdo ir apimčių yra teisingas?

15. Koks galimai ekonominiu požiūriu skirtumas susidaro dėl panaudotų silpnesnių dujų silikato blokelių vietoje projekte nurodytų blokelių? Kokia dėl to ekonominė nauda tenka užsakovui?

16. Ar įmanoma buvo užsakovui nematyti kokie blokeliai buvo naudojami/panaudoti statinio statybai ir nesuprasti skirtumo tarp projektinių ir realiai panaudotų?

17. Ar nebuvo pažeista statinio statybai naudotų dujų silikato blokelių mūrijimo technologija:

 • Ar buvo laikomasi dujų silikato blokelių mūrijimo tiekėjo rekomendacijų tai mūro sistemai? Jei yra pažeidimų, tai kokie jie?
 • Ar blokeliai galėjo technologiškai sudrėkti ir tapti silpnesni? Jei taip, tai kokia tiksli sudrėkimo priežastis, bei ar nesant drėkimo būtų išsaugotos pirminės blokelių laikymo savybės?
 • Ar blokeliai buvo armuoti armatūros tinklais pagal keliamus reikalavimus?
 • Ar blokeliai tinkamai susirišę tarpusavyje ir ar surišti jų kampai?
 • Ar blokelių siūlės pilnos ir ar naudotas tinkamas skiedinys?

KLAUSIMAI:

1. Ar 2014 m. statybos techninio projekto laidos atitinka statybos techninių reglamentų reikalavimus, t.y. ar nėra pažeisti projekto turinio, rengimo, įforminimo ir keitimo reikalavimai? Ar projekto sprendiniai atitinka statybos techninių reglamentų reikalavimus, pvz. išėjimų/įėjimų projektavimas pagal visą pastato perimetrą ir aukštus?

2. Kokio tipo (vienbutis, dvibutis ar daugiabutis) gyvenamasis namas yra faktiškai suprojektuotas ir statomas pagal 2014 m. statybos techninį projektą ir jo B laidą? Atsakymą prašome pagrįsti įvardinant požymius, apibūdinančius faktinį projektuojamo gyvenamojo namo tipą.

3. Ar nėra pažeisti statybos techninių reglamentų reikalavimai rengiant 2008 m. statybos techninio projekto 2014 m. korektūrą?

4. Ar yra (buvo) padaryti statybos techninio projekto pakeitimai, kurie neatspindėti 2014 m. projekto ir B laidos aiškinamajame rašte?

5. Prašome paskaičiuoti, jei įmanoma, užstatymo intensyvumą pagal 2014-05-03 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 17, 2014-07-08 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 21 užfiksuotus duomenis.

6. Kokios faktiškai pastatyto gyvenamojo namo dalys turi būti nugriautos/perstatytos/pakeistos/rekonstruotos, kad namas atitiktų detaliojo plano vizualizaciją? Jei 2008 m. statybos projektas atitinka vizualizaciją, prašome atsakyti į klausimą lyginant 2008 m. projektą ir 2014 m. jo korektūrą. Prašome įvardinti konkrečiais dydžiais ir parametrais.

7. Ar faktiškai pastatytas pastatas atitinka 2014 m. projekto B laidą? Prašome paskaičiuoti esminius pastato parametrus.

8. Ar statybos darbų eigoje buvo nukrypta nuo projekto, kokie tai nukrypimai, ar jie esminiai?

9. Kada nukrypimai nuo projekto pastatyti ir kada, jei taip, pašalinti?

KLAUSIMAI:

1. Ar, lyginant individualios įmonės „Žxx“ 2008 m. gegužės 26 d. parengtą žemės sklypo planą M 1:500 (jame nubraižytu gyvenamuoju namu) su 2000 m. balandžio 14 d. žemės sklypo planu „Privačios žemės sklypo Nr. 18“ planas M 1:500“ (jame nubraižytu ūkio pastatu), nugriauto ūkio pastato ir naujai pastatyto gyvenamojo namo vieta bei statinio konstrukcijų išoriniai kampai pasikeitė? Jeigu taip, kaip pasikeitė?

2. Ar, lyginant 2000 m. balandžio 14 d. žemės sklypo planą „Privačios žemės sklypo Nr. 18“ planas M 1:500“ (jame nubraižytu ūkio pastatu) su 2006 m. gegužės mėn. G. K. tyrinėjimų ir projektavimo įmonės projekto vadovės L. Š. parengta schema „Projektuojamo pastato išsidėstymo schema“, kita techninio projekto medžiaga, nugriauto ūkio pastato ir naujai pastatyto gyvenamojo namo vieta bei statinio išorinių kampų stačiakampės koordinatės ir statinių užstatymo linija (buvusi statinio statybos linija ir naujai pastatyto statinio statybos linija) link Rxx upės sutampa? Jeigu ne, kaip pasikeitė?

3. Ar, lyginant individualios įmonės „Žxx“ 2008 m. gegužės 26 d. parengtą žemės sklypo planą M 1:500 (jame nubraižytu gyvenamuoju namu) su 2006 m. gegužės mėn. G. K. tyrinėjimų ir projektavimo įmonės projekto vadovės L. Š. parengta schema „Projektuojamo pastato išsidėstymo schema“, naujai pastatyto gyvenamojo namo vieta bei statinio konstrukcijų išoriniai kampai pasikeitė? Jeigu taip, kaip pasikeitė?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovo atlikti darbai atitinka techninį projektą?

2. Kokius statybos objekto – gyvenamojo namo, esančio Vxx g. 61D, Vilniuje, statybos darbus faktiškai atliko ieškovas, kokia yra atliktų darbų apimtis ir vertė?

3. Ar ieškovo parengtas darbo projektas atitinka techninį projektą?

4. Ar ieškovo atlikti darbai atitinka darbo projekto sprendinius (t. 1, b.l. 28, 29)?

5. Ar ieškovo atlikti darbai atitinka darbus, numatytus ieškovo pateiktoje vienašališkai pasirašytoje rangos sutartyje (t. 1, b.l. 22)?

6. Ar ieškovo atlikti darbai yra kokybiški, iš tinkamų medžiagų, ar šie darbai, jų atlikimo technologija bei naudotos medžiagos atitinka statybos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus?

7. Jei būtų nustatyta ieškovo atliktų darbų atlikimo defektų, dėl kokių priežasčių jie atsirado defektai? Kokia ieškovo atliktų darbų defektų šalinimo kaina?

8. Ar atsakovo statybos objekte, po ieškovo atliktų statybos darbų užbaigimo, buvo pakeisti pamatai? Jei taip, kokie pakeitimai buvo padaryti?

9. Ar pamatų įrengimo darbai, atlikti pagal techninį projektą, būtų tinkami konkrečiu atveju?

10. Kokia būtų pamatų įrengimo pagal techninį projektą kaina?

11. Ar ieškovo parengtas darbo projektas (jo sprendiniai) ir/ar atlikti darbai didina tolimesnius gyvenamojo namo statybos kaštus lyginant su anksčiau buvusiu techniniame projekte numatytu pamatų įrengimo sprendimu, jei taip, tai kokia suma?

KLAUSIMAI:

1. Kokia pagal 2011-06-13 statybos-montavimo darbų sutartį Nr. KSLTS 11061301 atliktų darbų vertė?

2. Kokie konkrečiai pagal šią sutartį statybos darbai neatlikti ir kokia jų vertė?

KLAUSIMAI:

1. Šiaulių apygardos teismas Prekybos pastato statyba Ar ieškovo UAB „Mxx“ atlikti darbai, kurie nurodyti atliktų darbų aktuose, yra atlikti tinkamai ir kokybiškai, sutartyje numatytais terminais ir laikantis projektinės dokumentacijos? Jei buvo nukrypimų nuo projektinės dokumentacijos, kokie nukrypimai ir ar šie nukrypimai buvo suderinti užsakovo ir rangovo teisės normų nustatyta tvarka? Ar šie nukrypimai gali būti laikomi esminiais nukrypimais?

2. Ar ieškovo UAB „Mxx“ surašytuose atliktų darbų aktuose yra atlikti juose nurodyti darbai, kuriuos ieškovas atliko pagal 2013-03-18 rangos sutartį Nr. 13-03-18-1 ir 2013-04-10 rangos sutartį Nr. 13-04-10-1, ar atliktų darbų aktuose yra teisingai nurodyti atliktų darbų kiekiai ir panaudotos medžiagos ir jų kainos, ar buvo naudojamos tos statybinės medžiagos, kurios buvo numatytos projektinėje dokumentacijoje bei rangos sutartyje?

3. Kokie ieškovo UAB „Mxx“ darbai yra atlikti netinkamai ir nekokybiškai, ir kokia jų vertė?

4. Kokia yra ieškovo UAB „Mxx“ tinkamai ir kokybiškai atliktų darbų vertė?

5. Kokius defektus ir trūkumus šiame statybos objekte adresu: Jxx g. 130, Šiauliuose reikia ištaisyti, kokiu būdu ir kokia jų ištaisymo kaina?

6. Kokių statybos rangos darbų neatliko UAB „Mxx“ pagal rangos sutartį ir kokia neatliktų darbų vertė?

7. Ar ginčo objekte yra pilnai užbaigti lauko vandens, vidaus vandentiekio, šildymo ir vėdinimo sistemų darbai? Ar šių darbų vykdymas objekte galėjo turėti įtakos nustatytiems objekte defektams atsirasti ir kuriuos iš jų galėjo įtakoti?

8. Ar statybos techninė priežiūra tinkamai atliko jai priskirtas funkcijas?

2014 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Ar yra butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžys, bei jų balkonuose statybos darbų defektų? Jei yra, tai kokie?

2. Jei butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžys, yra statybos darbų defektų, dėl kokių priežasčių jie kilo ir kas už tai yra atsakingas?

3. Ar defektai galėjo atsirasti dėl netinkamo objekto eksploatavimo, t.y. vykdant gamybinę veiklą nepakeitus gyvenamųjų patalpų paskirties, ar dėl netinkamų statybos apdailos baigiamųjų darbų (glaistymo, dažymo, lyginimo) ar dėl kitų priežasčių?

4. Kokia ieškovo patalpų, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, statybos trūkumų atsiradimo priežastis?

5. Jei defektai bus nustatyti, kokia jų ištaisymo kaina?

6. Kokia butų, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, sienų sutrūkinėjimo priežastis?

7. Ar butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, elektros instaliacija yra įrengta pagal projektą? Kokia galimo elektros dingimo priežastis?

8. Ar į butus, esančius Kxx g. 99K1 Nr. 14 ar Nr. 15, Panevėžyje, pagal šalių pasirašytos preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties priedą Nr. 4 7 punktą (t. 1, b.l. 36) buvo pakloti 2 didesnio galingumo kabeliai? Jei taip – ar jie įrengti pagal projektą ar yra tinkami eksploatuoti?

9. Ar galėjo turėti įtakos sienų ir pertvarų įtrūkimams netinkama patalpų, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 15, Panevėžyje, eksploatacija?

10. Ar ieškovo naudojamų savadarbių elektros krosnių apkrova monolitinei perdangai yra per didelė ir ar galėjo padidinti perdangos įlinkius, dėl ko galėjo deformuotis (tempiamos ir gniuždomos) atitvaros ir pertvaros ieškovo butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje?

11. Ar iš ieškovo naudojamų elektros krosnių momentiškai išleidžiama šiluminė energija į buto patalpas, galimas staigus temperatūrų ir drėgmės pokytis gali turėti įtakos konstrukcijų ir apdailos medžiagų deformacijoms (įtrūkimams)?

12. Ar elektros įrenginiai – krosnys, naudojamos stiklo dirbinių gamybai, esančios bute Kxx g. 99K1 Nr. 15, Panevėžyje, gali būti naudojamos ir ar yra tinkamos naudoti gyvenamosios paskirties bute? Kokią elektros energijos galią minėtos krosnys naudoja?

13. Ar buvo daromi elektros instaliacijos pakeitimai ieškovo butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, po objekto valstybinės komisijos akto?

14. Ar ieškovas butus, esančius Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, naudoja laikydamasis nustatytų reikalavimų gyvenamosioms patalpoms?

15. Ar ieškovo butas, esantis Kxx g. 99K1 Nr. 15, Panevėžyje, gali būti naudojamas kaip gamybinė patalpa, nepakeitus jos paskirties?

16. Ar ieškovo vykdoma veikla – stiklo gaminių gaminimas jam priklausančiame bute, esančiame Kxx g. 99K1 Nr. 15, Panevėžyje, galėjo turėti įtakos ieškovo ieškinyje nurodytų defektų dėl sienų trūkinėjimo butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, kilimui?

17. Ar visos šiuo metu butuose, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, balkonų konstrukcinės dalys yra? Jeigu ne visos – ar jos nuimtos, ar išlaužtos dėl vėjo ar kitų gamtos jėgų?

18. Ar tinkamai buvo eksploatuojama balkono polikarbonatinė pertvara, kodėl ji iškrito tik viename bute iš trijų namų? Ar buvo ji mechaniškai paveikta?

19. Kokia butų, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, galimo balkonų nesandarumo ir galimai skleidžiamo vėjuotą dieną triukšmo priežastis?

20. Ar leistini pagal standartus butų sienose, lubose mikro įtrūkimai? Ar mikro įtrūkimai laikomi patalpų statybos trūkumu?

KLAUSIMAI:

1. Ar prekybos centre „Hxx“, esančiame Hxx g. 22, Klaipėda tinkamai įrengtas ketvirto aukšto terasos ir vitrinos mazgas?

2. Ar be realaus terasos jungimosi su fasadu ir vitrina mazgų patikrinimo (atvėrimo) galima objektyviai nustatyti faktinę vandens pratekėjimo (-ų) priežastį (-is) į objekto patalpas?

3. Ar atlikus terasos mazgų patikrinimą nustatyti hidroizoliacinio sluoksnio įtrūkimai ar kitokios priežastys, dėl kurių vanduo galimai būtų patekęs į patalpų vidų?

4. Dėl kokių priežasčių vanduo patenka į prekybos centro „Hxx“, esančio Hxx g. 22, Klaipėdoje, vidų, į žemiau terasos esančias patalpas?

5. Dėl kurio asmens atliktų statybos darbų trūkumų šios priežastys atsirado?

6. Ar galima teigti, kad vandens pratekėjimas į patalpų vidų yra susijęs su terasos įrengimo būdu (konkrečiai su UAB „Mxx“ atliktais darbais)?

7. Ar nustatytas terasos ir vitrinos sujungimo mazgo įrengimas turi įtakos objekto kokybei?

8. Kokie yra statybos darbų trūkumų ir vandens patekimo į prekybos centro „Hxx“ vidų priežasčių pašalinimo būdai ir kaina?

 

KLAUSIMAI:

1. Ar statiniai (dalis jų), esantys Vxx g. 18 ir Vxx g. 18G, Vilniaus teritorijoje (t.y. pastatas-požeminiai garažai (unikalus Nr. xxxx), adresu Vxx g. 22M; pastatas-požeminiai garažai (unikalus Nr. yyyy), adresu Vxx g. 22N; pastatas-požeminiai garažai (unikalus Nr. zzzz), adresu Vxx g. 22D; pastatas-požeminiai garažai (unikalus Nr. aaaa), adresu Vxx g. 22L; pastatas-akumuliatorinė (unikalus Nr. bbbb), adresu Vxx g. 30; pastatas-radiolokacinis centras-slėptuvė (unikalus Nr. cccc), adresu Vxx g. 30C; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. dddd), adresu Vxx g. 22B; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. eeee), adresu Vxx g. 22C; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. ffff), adresu Vxx g. 22K; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. gggg), adresu Vxx g. 22E; kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (unikalus Nr. hhhh), adresu Vxx g. 30A; pastatas-akumuliatorinė (unikalus Nr. jjjj), adresu Vxx g. 18D; pastatas-garažas (unikalus Nr. kkkk), adresu Vxx g. 18F; pastatas-kareivinės (unikalus Nr. llll); pastatas-valgykla (unikalus Nr. mmmm), adresu Vxx g. 18A; pastatas-sargybos būstinė (unikalus Nr. nnnn), adresu Vxx g. 18B; pastatas-pirtis (unikalus Nr. pppp), adresu Vxx g. 18C; pastatas-garažas (unikalus Nr. rrrr), adresu Vxx g. 18E; pastatas-kontrolės postas (unikalus Nr. ssss), adresu Vxx g. 18K; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. tttt), adresu Vxx g. 22; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. uuuu), adresu Vxx g. 22A; pastatas-sandėlis (unikalus Nr. vvvv), adresu Vxx g. 22P; pastatas-kiaulidė (unikalus Nr. qqqq); pastatas-garažas (unikalus Nr. oooo), adresu Vxx g. 32; pastatas-garažas (unikalus Nr. iiii), adresu Vxx g. 32A; pastatas-valymo įrenginių pastatas (unikalus Nr. xyxy), adresu Vismaliukų g. 32B; pastatas-valymo įrenginių pastatas (unikalus Nr. zxzx), adresu Vxx g. 32C; pastatas-valymo įrenginių pastatas (unikalus Nr. klkl), adresu Vxx g. 32D; pastatas-valymo įrenginių pastatas (unikalus Nr. yzyz), adresu Vxx g. 32F; pastatas-katilinė (unikalus Nr. azaz), adresu Vxx g. 34; pastatas-sandėlis (unikalus Nr. yxyx), adresu Vxx g. 34A), gali būti vertinami kaip statinių kompleksas? Jei taip, ar šiems statiniams eksploatuoti pagal naudojimo paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto kadastre, yra būtinas vientisas (Vxx g. 18 ir Vxx g. 18G, Vilnius) žemės sklypas?

2. Ar teritorija, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2183 „Dėl teritorijos šalia Vxx g. 18 detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 30-2231 „Dėl sklypų Vxx g. 18 ir 18G duomenų nustatymo“, visa apimtimi, atsižvelgiant į įsakymu nustatytą sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (Vxx g. 18 ir Vxx g. 18G, Vilnius) užstatymo tankį ir užstatymo intensyvumą, yra būtina aukščiau nurodytiems (1 klausimas) statiniams eksploatuoti (kaip statinių kompleksui ar kiekvienam iš jų atskirai) pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį? Jeigu ne, kokio ploto žemės sklypas (žemės sklypai), yra būtinas (būtini) statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį?

KLAUSIMAI:

1. Remiantis 2013-05-27 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir kitais su sutarties vykdymu susijusiais dokumentais, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-05-27 rangos sutartį Nr. 20130524?

2. Dėl kokių priežasčių pagal 2013-05-27 rangos sutartį Nr. 20130524 UAB „Txx“ atliekami statybos darbai, t.y. ventiliuojamo fasado ir cokolio įrengimo, lauko palangių apskardinimo, lietaus nuvedimo sistemos įrengimo darbai daugiabučiame name adresu Mxx a. 1-3, Joniškis, nebuvo atlikti sutartyje numatytais terminais, t.y. iki 2013-07-27?

3. Ar dėl kokių nors UAB „Cxx“ atliktų veiksmų (neveikimo) UAB „Txx“ statybose objekte Mxx a. 1-3, Joniškis, negalėjo laiku atlikti statybos darbų pagal 2013-05-27 rangos sutartį Nr. 20130524, t.y. ventiliuojamo fasado ir cokolio įrengimo, lauko palangių apskardinimo, lietaus nuvedimo sistemos įrengimo darbų?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra atskirų pastato patalpų (nurodant jų plotus) ir viso pastato naudojimo paskirtis remiantis Pastato kadastrinių matavimų byloje užfiksuotais duomenimis?

2. Kokių patalpų (nurodant jų plotus) paskirtis buvo numatyta pakeisti pagal 2011 m. projektą?

3. Kokia būtų viso pastato paskirtis, po projekte numatytų patalpų naudojimo paskirties pakeitimo?

4. Ar pagal projektą pakeitus patalpų paskirtį, pastato paskirtis atitiktų žemės sklypo naudojimo būdą?

5. Ar pastato projekte teisingai nurodytas pastato aukštis prieš rekonstravimą 10,6 m, nors VĮ Registrų centras duomenų byloje pastato aukštis nurodytas 4 m?

6. Ar pastato projekte teisingai nurodyta pastato statybos rūšis „kapitalinis remontas“?

7. Ar pastato projekte pagrįstai nurodyta, kad pastato kategorija yra „Neypatingas statinys“?

8. Ar pastato rekonstrukcijos projektui privaloma projekto ekspertizė?

KLAUSIMAI:

1. Ar, sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, UAB „Sxx“ atlikti fibo blokelių pertvarų ir silikatinių plytų mūro darbai yra atlikti tinkamai, ar turi defektų?

2. Ar atliekant fibo blokelių pertvarų ir silikatinių plytų mūro darbus galima palikti tarpus tarp stiklo vatos ir perdangos? Ar, sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, tarpai tarp sienos (pertvaros) ir perdangos stiklo vata yra užpildyti tinkamai?

3. Ar sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, fibo blokelių surišimas yra padarytas teisingai?

4. Ar sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, siūlės tarp fibo blokelių yra užpildytos tinkamai?

5. Ar sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo 7 psl. esančių nuotraukų, sienos mūrijimo darbai yra atlikti tinkamai? Jei ne, ar norint pašalinti tokius trūkumus būtina permūryti sieną, siūlės tarp fibo blokelių yra užpildytos tinkamai?

6. Ar fibo blokelių pertvaros ir silikatinių plytų mūro sienos yra lygios, ar nelygumai atitinka leistinus nuokrypius? Jei taip, ar dėl to, kad nelygumai ir nuokrypiai jau yra pašalinti, ar dėl to, kad mūrijimo darbai buvo tinkamai padaryti?

7. Kokią įtaką nustatyti defektai gali turėti sienų (pertvarų) būklei ateityje?

8. Kokia yra UAB „Sxx“ gerai atliktų darbų vertė (skaičiuojant UAB „Sxx“ darbų įkainiais, nurodytais jos išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose ir atliktų darbų aktuose, patikslinto ieškinio priedai Nr. 2-1, 4-1 ir 10-1)?

9. Kokia būtų nustatytų UAB „Sxx“ atliktų darbų defektų šalinimo kaina norint padaryti darbus taip, kad jie atitiktų visus teisės aktų reikalavimus?

10. Ar UAB „Kxx“ sumokėta 3507,75 Lt suma UAB „Pxx“ už kreivo mūro tinkavimą 5 laiptinės 1 aukšte ir 4 laiptinės 1 ir 2 aukšte yra pagrįsta, įvertinus nukrypimų nuo vertikalės mastą, užfiksuotą 2014-03-10 defektiniame akte (priešieškinio priedas Nr. 9)?

11. Ar ekspertui pakanka informacijos, kad atsakyti į atsakovo UAB „Kxx“ pateiktus prašymus, dėl galimų defektų nustatymo, vertinant pateiktą byloje atsakovo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą ir ieškovo pateiktas fotonuotraukas, faktiškai nenuvykus į objekto vietą pagal 2013-10-07 statybos rangos darbų sutartį Nr. 2013/10/01-01, esančią adresu Vxx g. 5, Vilnius?

12. Ar iš teismui atsakovo pateikto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir kitų byloje esančių įrodymų galima daryti vienareikšmę išvadą dėl ieškovo atliktų rangos darbų pagal rangos sutartį Nr. 2013/10/01-01 defektų egzistavimo? Jei taip, ar galima iš teismui pateiktų įrodymų tiksliai nustatyti, jog defektai viršija normatyvinių statybos dokumentų nuokrypius ir/ar prieštarauja sutarties Nr. 2013/10/01-01 reikalavimams bei kitiems aktualiems teisės aktams? Taip pat kartu nurodant konkrečius nuokrypius, jų leistinas ribas bei normatyvinius statybos dokumentus, sutarties Nr. 2013/10/01-01 nuostatas bei kitus teisės aktus, kuriems yra prieštaravimai? Ar ekspertas gali nustatyti defektų atsiradimo laikotarpį ir patvirtinti, kad jie atsirado būtent sutarties Nr. 2013/10/01-01 vykdymo metu, t.y. 2013-10-07 statybos rangos darbų sutarties Nr. 2013/10/01-01 5.1 ir 5.2 p. numatytu 2013-10-07 – 2013-12-06 laikotarpiu?

13. Ar iš teismui ieškovo pateiktų fotonuotraukų byloje galima daryti išvadą dėl tinkamai atliktų ieškovo rangos darbų pagal rangos sutartį Nr. 2013/10/01-01?

KLAUSIMAI:

1. Ar atsakovei V. L. priklausantis namas (unikalus Nr. xxxx) esantis Txx g., Pxx, Vilniaus r., buvo pagerintas 2005-2010 metų laikotarpyje ir kokie pagerinimo darbai buvo atlikti?

2. Kokia namo pagerinimo darbų vertė?

3. Ar atsakovei V. L. priklausantis prie minėto namo 25 arų žemės sklypas (unikalus Nr. yyyy), buvo pagerintas 2005-2010 metų laikotarpyje ir kokie gerbūvio darbai buvo atlikti?

4. Kokia žemės sklypo pagerinimo darbų (gerbūvio įrengimo) vertė?

KLAUSIMAI:

1. Kokie sugadinimai yra padaryti/daromi apartamentų A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai?

2. Ar statinio adresu A. Jxx g. Nr. 9A, Vilnius ir/ar apartamentų terasos, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, statybos dokumentacija atskleidžia kokius nors statinio ir/ar jo konstrukcijų statybos trūkumus?

3. Kokio pobūdžio darbai (apdailos, remonto ar kt.) yra savininko atlikti apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasoje? Ar šie darbai galėjo sudaryti sąlygas atsirasti sugadinimams?

4. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamo terasos eksploatavimo?

5. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamo statybos darbų atlikimo/darbų trūkumų?

6. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl gretimų patalpų/terasos (esančių virš, greta ar po tiriama terasa) savininkų ir/ar naudotojų veiksmų (inter alia netinkamo šių patalpų/terasos eksploatavimo, statybos/apdailos/remonto darbų atlikimo ir pan.)?

7. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasos, o taip pat greta esančių (virš, po ar greta tiriamų patalpų) patalpų/terasos statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo šių patalpų/terasos projektinės dokumentacijos (darbo projekto ir/ar techninio projekto) sprendinių?

8. Tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad apartamentų, adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasos, o taip pat greta esančių (virš, po ar greta tiriamų) patalpų/terasos statybos darbai buvo atlikti nukrypstant nuo projektinės dokumentacijos sprendinių, ar buvo tinkamai/pagal statybos techninių reglamentų bei teisės aktų reikalavimus vykdyta statybos darbų techninė priežiūra?

9. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai padarytus/daromus sugadinimus galima pašalinti?

10. Kokius darbus būtina atlikti, siekiant pašalinti apartamentų, adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx terasai padarytą žalą/sugadinimus? Kokia šių darbų vidutinė rinkos kaina?

11. Dėl kokių priežasčių gyvenamųjų patalpų, esančių A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, terasoje atšoko plytelių danga, ant plytelių atsirado apnašos, ištrupėjo plytelių siūlės?

12. Ar parengta terasos projektinė dokumentacija atitiko tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus? Ar terasa faktiškai įrengta pagal projektinę dokumentaciją? Kokie statinio projektavimo ir statybos metu galiojusių statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimai yra pažeisti? Kas atsakingas už trūkumų atsiradimą?

13. Kokie nustatyti trūkumai yra pašalinami, jei taip, tai kokie nustatytų trūkumų ištaisymo būdai (kokie konkretūs darbai turi būti atlikti)? Kokia trūkumų pašalinimo vertė (darbų ir medžiagų) skaičiuojant vidutinėmis rinkos kainomis?

14. Ar nagrinėjama terasa yra faktiškai įrengta pagal UAB „Vxx“ parengto Komercinių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso A. Jxx g. 9A, Vilniuje, techninio projekto sprendinius?

15. Ar nagrinėjamos terasos statybos rangos darbai yra atlikti kokybiškai, laikantis statybos techninių reikalavimų? Ar statybos darbų atlikimui yra panaudotos kokybiškos statybinės medžiagos?

KLAUSIMAI:

1. Ar užsakovo Uxx pateiktas Statinio techninis projektas „Garažo pastato rekonstravimo darbai, keičiant paskirtį maisto pramonės praktinio mokymo centrui įrengti, Axx g. 5, Uxx“ atitinka tokio pobūdžio projektams keliamus reikalavimus? Jeigu ne, tai kokie projekto trūkumai?

2. Ar užsakovo Uxx pateiktame Statinio techniniame projekte buvo klaidų, netikslumų ar trūkumų, dėl kurių rangovas UAB „Sxx“, dalyvaudamas viešajame pirkime „Garažo pastato rekonstravimo darbai, keičiant paskirtį maisto pramonės praktinio mokymo centrui įrengti, Axx g. 5, Uxx“ (pirkimo Nr. 76265) ir sudarydamas Statybų darbų rangos sutartį Nr. DPS-25, neturėjo galimybės nustatyti realius (tikrus) atliktinų darbų kiekius? Jeigu taip, tai kokios klaidos, netikslumai ar trūkumai?

3. Ar pagal užsakovo Uxx pateiktą Statinio techninį projektą bei užsakovo ir rangovo sudarytos Statybos darbų rangos sutarties Nr. DPS-25 3.2 p., kuriuo nustatyta, jog darbų kiekių žiniaraščiuose numatyti darbų kiekiai orientaciniai, rangovas UAB „Sxx“ turėjo pareigą ir galimybę iki viešojo pirkimo pradžios bei sutarties sudarymo, nustatyti realius atliktinų darbų kiekius? Jeigu ne, tai dėl kokių priežasčių?

4. Kokius darbus rangovas UAB „Sxx“ tinkamai atliko ir perdavė užsakovui Uxx, vykdydamas Statybų darbų rangos sutartį Nr. DPS-25? Kokia jų vertė?

5. Kokius darbus UAB „Sxx“ tinkamai atliko, tačiau užsakovas Uxx atsisakė priimti? Kokia jų vertė?

6. Ar būtų buvę reikalinga papildomai stiprinti pastato perdangą, jeigu būtų montuojami Statinio techniniame projekte numatyti vėdinimo agregatai?

7. Ar Statinio techniniame projekte numatytų perdangos plokščių laikomosios galios tenkino apkrovas, keliamas šios grupės statiniams? Ar buvo reikalinga rangovui UAB „Sxx“ perdengimo plokštes pakeisti į kitas?

KLAUSIMAI:

1. Kokie darbai, atlikti įrengiant (statant) nekilnojamąjį turtą – pastatus, unik. Nr. xxxx ir Nr. yyyy bei žemės sklype, unik. Nr. zzzz, tvarkant aplinką, įrengiant priėjimus, privažiavimus ir pan., įrengiant inžinerinius tinklus, pagerino šį nekilnojamąjį turtą?

2. Kokius iš 1 klausime nurodytų darbų galima vertinti turto pagerinimo darbais?

3. Ar pagerinimo darbams atlikti, įskaitant lauko inžinerinių tinklų įrengimą, buvo reikalinga gauti privalomus leidimus (suderinimus) ir, jų reikalingumo atveju, ar jie buvo gauti?

4. Ar 1 ir 3 klausime nurodyti darbai atlikti laikantis Statybos įstatymo, statybos norminių aktų bei projektinių reikalavimų?

5. Kokia darbų, nustatytų atsakant į šios nutarties rezoliucinės dalies 1, 2 ir 3 klausimus, vidutinė rinkos vertė buvo 2006-2010m.? Nustatant darbų vidutinę rinkos kainą, tai atlikti naudojant atskirai ieškovo ir atsakovo pateiktus į bylą (prie atitinkamos šalies procesinių dokumentų) duomenis apie atliktų darbų apimtis?

KLAUSIMAI:

1. Kiek kv.m. grindų dangos yra sumontuota objekte, t.y. VšĮ Sxx ligoninėje, esančioje Vxx g. 14, Sxx m., Tauragės r.?

2. Kiek kv.m. sienų dangos yra sumontuota objekte, t.y. VšĮ Sxx ligoninėje, esančioje Vxx g. 14, Sxx m., Tauragės r.?

3. Kokio gamintojo danga yra sumontuota ant sienų ir grindų VšĮ Sxx ligoninėje, esančioje Vxx g. 14, Sxx m., Tauragės r.?

4. Jei dangos skiriasi, nustatyti koks kiekis ir kokios dangos yra sumontuotos objekte, t.y. VšĮ Sxx ligoninėje, esančioje Vxx g. 14, Sxx m., Tauragės r.?

KLAUSIMAI:

1. Ar gavus visus reikiamus sutikimus, įskaitant žemės sklypo, kuriame stovi užsakovo pageidautas rekonstruoti pastatas, bendranuomininkų, taip pat patalpų bendrasavininkių sutikimus pagal pageidaujamą projektinių pasiūlymų variantą rekonstruoti pastatą, o taip pat įvykdžius ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodytas sąlygas (jei būtų atsiradęs poreikis, patikslinus pateiktų projektinių pasiūlymų sprendinius) galėjo būti įgyvendinti tokio pobūdžio rekonstruotino pastato projektiniai pasiūlymai, kurių įgyvendinimo pasekmėje būtų atsiradęs papildomas (ne didesnis nei pirmojo aukšto ploto) aukštas, o rekonstruojamo pastato prieigų sutvarkymo sprendiniais tikslinant žemės lygio altitudę, pirmas aukštas būtų pertvarkytas į cokolinį? Ar atitinkamų sprendinių pritaikymo pasekmėje, dėl užstatymo intensyvumo rodiklio nustatymo specifikos, galėjo būti neviršytas maksimalus leistinas (esamas) sklypo, kuriame yra rekonstruotinas pastatas, užstatymo intensyvumas? Ar šiame klausime minimos projektinių pasiūlymų įgyvendinimo esminės priemonės neigiamai įtakotų, t.y. pažeistų galiojančius sklypo, kuriame yra rekonstruoti ketintas statinys, naudojimo paskirties, tankumo ir aukštingumo reglamentus, kurių negalima tikslinti techninio projekto rengimo stadijoje?

2. Ar pagal užsakovo UAB „Mxx“ ir rangovo UAB „Axx“ 2008-03-14 Projektavimo darbų sutarties Nr. PS-008-01 dėl patalpų, esančių Vxx g. 50, Vilniuje, rekonstrukcijos, suprojektuojant apie 500 kv.m. ploto antstatą (vieną papildomą aukštą), pasirašymo metu galiojusį detaliuosiuose planuose nustatytą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą buvo galima atlikti minimą patalpų rekonstrukciją? Ar neparengus naujo detaliojo plano ir nekeičiant nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo buvo galima atlikti minimą patalpų rekonstrukciją?

3. Ar rangovo UAB „Axx“ pateikta(-os) pastato, esančio Vxx g. 50, Vilniuje, vizualizacija(-os) (spalvotas kompiuterinis pastato vaizdas/projektiniai pasiūlymai) atitinka 2008-03-14 Projektavimo darbų sutarties Nr. PS-008-01 3.1.p. nustatytą objektą ir Priedo Nr. 1 „Projektavimo darbų užduotis“ 10.2.p. reikalavimus?

4. Kokia yra UAB „Axx“ atliktų projektavimo darbų bei suteiktų paslaugų kaina, vertinant kiekvieno projektinio pasiūlymo varianto parengimą bei kokia bendra atliktų darbų kaina pagal 2008-03-14 Projektavimo darbų sutartį Nr. PS-008-01?

KLAUSIMAI:

1. Kokius 2010-08-09 Statybos rangos sutartimi sudaryta tarp UAB „Kxx“ ir AB „Ixx“ nenumatytus, išeinančius iš sutarties ribų, darbus atliko UAB „Kxx“? Kokiuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose šie darbai nurodyti? Ar aktuose nurodyta kaina atitinka sutartinius įkainius?Jei ne, kokia šių darbų protinga aukščiausia ir žemiausia (arba vidutinė) rinkos kaina?

2. Kokius 2010-08-23 Statybos rangos sutartimi sudaryta tarp UAB „Kxx“ ir AB „Ixx“ nenumatytus, išeinančius iš sutarties ribų, darbus atliko UAB „Kxx“? Kokiuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose šie darbai nurodyti? Ar aktuose nurodyta kaina atitinka sutartinius įkainius? Jei ne, kokia šių darbų protinga aukščiausia ir žemiausia (arba vidutinė) rinkos kaina?

3. Kuriuose atsakovo priešieškiniu ginčijamuose darbų aktuose nurodyti darbai nėra atlikti?Jei nėra atlikta tik dalis konkrečiame akte nurodytų darbų, kurie konkrečiai darbai nėra atlikti kiekviename akte atskirai?

4. Ar Patalpose yra faktiškai atlikti papildomi darbai, nurodyti rangovo vienašališkai pasirašytuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose?

5. Ar darbai, nurodyti rangovo vienašališkai pasirašytuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose yra papildomi darbai, t.y. darbai, kurie neturėjo būti atlikti pagal sąmatas, esančias prieduose Nr. 1 prie 2010-08-09 Sutarties ir 2010-08-23 Sutarties?

6. Ar tarp darbų, nurodytų rangovo vienašališkai pasirašytuose papildomų darbų aktuose, yra darbų, kurie pagal teisės aktus turėjo būti privalomai įtraukti į sąmatas, esančias prieduose Nr. 1 prie 2010-08-09 Sutarties ir 2010-08-23 Sutarties?

7. Ar papildomų darbų, nurodytų rangovo vienašališkai pasirašytuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose įkainiai bei aktuose nurodyti papildomi mokėjimai už atliktus papildomus darbus (papildomų medžiagų vertė, soc. draudimo išlaidos, pelno normos, pridėtinės vertės mokestis ir kitos tiesioginės bei netiesioginės pridėtinės išlaidos) atitinka vidutines rinkos kainas?

KLAUSIMAI:

1. Ar dėl atsakovės V. P. pastatytos atskirai stovinčios sienos su pamatais galėjo būti pažeista ieškovių pamatų konstrukcija, dėl ko buto Nr. 2 kambaryje, pažymėtame indeksu 2-2, atsirado plyšys per visą sienos aukštį 2,5 m bei 5 cm pločio?

2. Ar buvo pažeista stogo danga? Jei buvo, tai ar dėl stogo dangos pažeidimo pas ieškoves prie dūmtraukio susidarė plyšys ir į ieškovių virtuvę (plane pažymėta indeksu 2-5) patenka lietaus vanduo?

3. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad buto Nr. 2 kambaryje, pažymėtame indeksu 2-4, nuolat patenka drėgmė. Dėl kokių priežasčių buto Nr. 2 kambaryje (plane pažymėtame indeksu Nr. 2-4) patenka drėgmė ir ar tai galėjo įtakoti atsakovės pastatyta atskirai stovinti siena su pamatais, padidintas stogo plotis bei pakeistas stogo dangos nuolydis?

4. Ar dėl atsakovės pastatyto priestato ir dėl susidariusios ertmės ieškovių buto Nr. 2 atsakovės pastatyto priestato ir dėl susidariusios ertmės ieškovių buto Nr. 2 virtuvėje (plane pažymėta indeksu 2-5) virtuvėje (plane pažymėta indeksu 2-5) kaupiasi drėgmė?

5. Ar virš ieškovių butų Nr. 2 ir Nr. 3 pažeista stogo danga (sulaužant šiferio lakštus) ir dėl to stoge susidarė plyšys?

6. Ar dėl atsakovės vykdytų rekonstrukcijos darbų buvo pažeistos ieškovių butų laikančios konstrukcijos?

7. Ar dėl ieškovių darytų statybos remonto darbų (atsakovės atsiliepime išdėstytos aplinkybės) galėjo susidaryti ieškovių ieškinyje nurodyti trūkumai?

KLAUSIMAI:

1. Ar vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklo išdėstymas G. P. ir UAB „Lxx“ patalpose atitinka techninį projektą?

2. Ar minėtose patalpose atlikta vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcija pagal projektą, ar yra nukrypimai nuo projekto?

3. Ar turėjo aukščiau minėti asmenys pagrindą pagal projektą pašalinti bendro naudojimo magistralinį vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdį ir įrengti pajungimą byloje pažymėtą kaip „pajungimas baltu plastikiniu vamzdžiu“?

4. Ar atitinka techninio projekto, statybos leidimo ir namo bendrų patalpų plano aukščiau paminėtų asmenų vandentiekio ir nuotekų šalinimo patalpų/tualetų įrengimas esamose vietose?

5. Ar UAB „Lxx“ aptiktas ventilis, dėl kurio gedimo/neveikimo nepatekdavo vanduo į G. P. patalpas, buvo įrengtas laikantis statybos normatyvinių reikalavimų, kokio projektinio dokumento pagrindu?

6. Ar UAB „Lxx“ pagal statybos normatyvinius reikalavimus (projektinį dokumentą) atsako už jo patalpose įrengto ventilio tvarkingumą, atsižvelgiant į tai, kad vykdytas jo įrengimas atliktas be projekto ir leidimo iš statybas prižiūrinčios organizacijos bei eksploatuojančios organizacijos, t.y. xxx-osios DNSB, bei į tai, jog, kaip nustatyta byloje Vilniaus apygardos teismo liudytojas S. M. davė parodymus, kad apie 2006 metus UAB „Lxx“ savo patalpose atliko remonto darbus, įsivedė skaitliukus (t. IV, b.l. 68)?

7. Ar įrengti bendri namo ir privatūs UAB „Lxx“ ir G. P. patalpose vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai tinkami bei atitinka techninius ir inžinerinius reikalavimus, ar įrengta tinkamai ventiliacinė sistema, ar dėl to patekdavo/galėjo/gali patekti kanalizacijos kvapai į pastato kitas (bendras, laiptines, kitų savininkų) patalpas (į kurias)?

8. Kurie tinklai laikytini yra bendri namo vandentiekio ir nuotekų tinklai, tai įvertinti atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo byloje yra nustatyta, jog į G. P. patalpas vanduo patenka per UAB „Lxx“ patalpose jo įrengtus nuosavus vidaus tinklus?

9. Nustatyti, ar vandentiekio tinklo išdėstymas G. P. patalpose atitinka byloje esantį techninį inžinerinių tinklų rekonstrukcijos projektą, jei atskirų vandentiekio dalių, ar prijungimo mazgų prie bendrųjų namo vandentiekio tinklų projekte nebūtų nurodytas, nustatyti, ar G. P. patalpų vidaus vandentiekio tinklo prijungimas prie bendrųjų namo inžinerinių tinklų atitinka statybos techninius reglamentus ir normas?

10. Pavesti ekspertui išnagrinėti vandens tiekimo atšaką nuo balto plastikinio vamzdžio atsišakojimo namo Jxx g. 5, Vilniuje, rūsyje (pagal antstolių konstatuotą faktą šioje byloje) iki G. P. kavinės patalpų ir UAB „Lxx“ vandentiekio vidaus įrenginių ir atsakyti į klausimą – kurie vamzdynai pagal atsakomybės ribas priskirtini namo bendriesiems inžineriniams tinklams ir kurie patalpų savininkams, ir konkrečiai kuriam?

11. Pavesti ekspertui išnagrinėti vandens tiekimo atšaką nuo balto plastikinio vamzdžio atsišakojimo namo Jxx g. 5, Vilniuje, rūsyje (pagal antstolių konstatuotą faktą šioje byloje) iki G. P. kavinės patalpų ir UAB „Lxxs“ vandentiekio vidaus įrenginių ir remiantis 2011-02-21 d. Jxx g. 5, Vilniuje, namo rūsio apžiūros aktu (pateikė UAB „Lxx“) atsakyti į klausimą – ar vandentiekio tiekimo pertrūkių ir rutulinio krano trūkimo priežastis 2009 metų gruodžio mėnesį buvo patalpų ir sienos pertvaroje įrengtų vandentiekio vamzdyno atšalimas iki minusinės temperatūros?

KLAUSIMAI:

1. Ar įrašai statybos žurnaluose objekte, esančiame Axx g. 4, Palangoje atitinka sąmatas prie UAB „Zxx“ pasirašytos sutarties su užsakovu YYY ir prie rangos sutarčių su kitais subrangovais?

2. Ar visi UAB „Zxx“ atliktų darbų priėmimo aktuose užsakovui YYY nurodyti darbai buvo atlikti ir kas juos atliko?

3. Ar buvo pašalinti 2010 06 18 akte (t. 1, b.l. 195), nustatyti statybos darbų trūkumai ir kas juos pašalino?

KLAUSIMAI:

1. Ar techniniame projekte (2012 metų viešojo pirkimo) „Mokyklos pastato rekonstravimo projektas XX “ tinkamai įgyvendinti esminiai statinio reikalavimai ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai? Jeigu ne, tai ar galėjo techninio projekto ekspertas pateikti teigiamą išvadą?

2. Jeigu techninis projektas (2012 metų viešojo pirkimo) neatitiko normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, tai kokie reikalavimai ir kokioje dalyje pažeisti?

3. Ar ieškovės parengtoje techninio projekto trūkumų lentelėje nurodyti trūkumai pripažinti turėję įtaką bei kokią, galimybei parengti darbo projektą?

4. Ar rygelio/sijos skerspjūvio ploto (gabaritų) keitimas yra vienas iš esminių statinio sprendinių keitimų? Jeigu taip, tai ar esminis statinio projekto sprendinio keitimas turi būti atliekamas vadovaujantis STR „Statinio projektavimas“ 45 punktu?

5. Ar techninio projekto korektūra ir darbo projekto rengimas galėjo būti vykdomi vienu metu? Jeigu taip, kokia tvarka ir kokia statybos techninio reglamento norma vadovaujantis?

6. Jeigu yra nustatyti techninio projekto trūkumai (kilus ginčui) kas iš bylos šalių (ieškovė – RUAB „Vxx“ ar atsakovė – VšĮ Txx) ir kada privalėjo įvertinti šiuos trūkumus ir juos pašalinti?

KLAUSIMAI:

1. Ar esant neįrengtam hidroizoliaciniam sluoksniui pirmame objekto aukšte, ieškovo paklota PVC danga, atsakovo pridedamuose brėžiniuose pažymėta geltonai, galėjo būti tinkamai eksploatuojama pagal paskirtį? Ar nurodytos PVC dangos nesukibimą su pagrindu pirmame objekto aukšte galėjo lemti hidroizoliacinio sluoksnio neįrengimas?

2. Dėl kokių priežasčių atsirado PVC dangos, atsakovo pridėtame pirmo aukšto plane, pažymėtos oranžine spalva, defektai? Ar PVC danga būtų prisiklijavusi, jei klijavimui būtų naudojami klijai, pagaminti ne vandens pagrindu?

3. Ar PVC dangos, atsakovo pridedamame objekto pirmo aukšto plane pažymėtos raudonai, sukibimas bei lygumas atitinka įprastai tokios rūšies darbams keliamus kokybės reikalavimus? Ar PVC dangos klojimo darbai buvo vykdomi pagal PVC dangos įrengimo technologinę kortelę? Jei yra neatitikimų, ar ieškovo paklota PVC dangos dalis, pažymėta raudonai, gali būti naudojama pagal paskirtį?

4. Ar PVC dangos, atsakovo pridedamame antro aukšto plane pažymėtos raudonai, sukibimas bei lygumas atitinka įprastai tokios rūšies darbams keliamus kokybės reikalavimus? Ar PVC dangos klojimo darbai buvo vykdomi pagal PVC dangos įrengimo technologinę kortelę? Jei yra neatitikimų, ar ieškovo paklota danga yra tinkama naudoti pagal paskirtį?

5. Lyginant greta ieškovo paklotos PVC dangos esančios dangos lygumą, ar ieškovo paklotos dangos, pažymėtos raudonai, lygumas skiriasi?

KLAUSIMAI:

1. Koks yra ieškovo atliktų darbų pobūdis atsakovui priklausančiuose poilsio nameliuose, esančiuose Pxx k. Pyy sen. Švenčionių r. sav. (rekonstrukcija ar kapitalinis remontas), kokie darbai ten buvo atlikti (jų turinys ir apimtys)?

2. Ar nurodytoje vietoje atlikti darbai (jų turinys ir apimtys) atitinka (sutampa) pagal pateikiamą 2012-04-30 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, atsakovo pasirašytus ir nepasirašytus darbų priėmimo-perdavimo aktus, kurie pateikti į bylą?

3. Kokia yra ieškovų atliktų darbų kaina (rinkos vertė) 2012-04-20 kainomis?

KLAUSIMAI:

1. Kokius statybos objekto – sodo pastato, unikalus Nr. xxxx, adresas Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27 – darbus faktiškai atliko ieškovas B. G. nuo 1983 m. iki 2010-12-16?

2. Kokio baigtumo, procentais, buvo sodo pastatas, unikalus Nr. xxxx, adresas Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27, buvo iki 2010-12-16?

3. Ar iki 2010-12-16 statybos objekte, adresu Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27, buvo atlikti buitinių nuotekų montavimo darbai?

4. Ar galima nustatyti, kokios medžiagos, pagal savo prigimtį ir cheminę jų sudėtį, buvo panaudotos buitinių nuotekų rezervuarui įrengti?

5. Ar galima nustatyti, kokios medžiagos ir prekės buvo panaudotos atliekant vidaus lubų apdailos, lubų šiltinimo, sienų dažymo, vandentiekio, buitinių nuotekų montavimo darbus statybos objekte adresu Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27, po 2010-12-16?

6. Ar sodo pastato, unikalus Nr. xxxx, adresas Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27, fasado šiltinimo darbai buvo atlikti 1983 m.? Jei ne, tai kokios medžiagos, prekės ir statybos technologija buvo panaudota atliekant fasado šiltinimo darbus?

7. Prašome nustatyti, kokie statybos darbai buvo atlikti nuo 1983 m. iki 1990 m.? Ir kokie statybos darbai buvo atlikti po 2010 m.?

8. Prašome nustatyti, ar pagal ieškovo B. G. pateiktus dokumentus, kvitus ir kt. dokumentus, įrodančius, statybinių medžiagų pirkimą iki 1990 m., pakanka pastatyti sodo pastatą, unikalus Nr. xxxx, adresas Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27, šimto (100) procentų baigtumu?

9. Kokia buvo panaudota sodo pastato, unikalus Nr. xxxx, adresas Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27, šlaitinio stogo šiltinimo technologija ir kokios buvo panaudotos medžiagos? Ar panaudotos šiltinimo technologijos buvo naudojamos 1983-1985 m. laikotarpiu?

10. Koks yra sklypo, unikalus Nr. xxxx, adresas Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27, tvoros techninis, fizinis stovis? Prašome įvertinti tvoros statybinių medžiagų cheminę sudėtį. Ar tokios medžiagos buvo naudojamos 1983 m.?

11. Prašome nustatyti tualeto patalpos (sodo pastato plane patalpa pažymėta 1-4) išorinės sienos, patalpos priešais tualetą (sodo pastato plane pažymėta 1-3) išorinių sienų, taip pat sodo pastato, unikalus Nr. xxxx, adresu Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27, laiptų į rūsį ir patalpos grindų (sodo pastato plane pažymėta R-1) cheminę cemento sudėtį. Kokia cemento cheminė sudėtis buvo naudojama 1983-1985 m.?

12. Kokiu laikotarpiu buvo pastatytas ir įrengtas sodo pastatas, unikalus Nr. xxxx, adresas Trakų r. sav., Lentvario sen., Vxx k., Vyy g. 27: 1983-1990 metais? 2010-2012 metais?

13. Ar buvo sodo pastatas rekonstruotas, jei taip, tai kada ir kokie rekonstrukcijos darbai buvo atlikti, kokia šių darbų kaina?

14. Ar buvo atliekamas pastato vidaus apdailos remontas, jei taip, tai kada?

15. Ar buvo pakeisti langai, jei taip, tai kada ir į kokius (medinius, plastikinius)?

16. Ar 2010-2012 metais buvo pakeista sodo sklypo tvora?

17. Kada ir kokie buvo atlikti sodo pastato apšiltinimo darbai, kokiomis medžiagomis ir kokia šių medžiagų ir apšiltinimo darbų kaina?

18. Ar buvo pakeista sodo namelio stogo danga, jei taip, tai kokiu laikotarpiu?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovės ieškinyje nurodyti atsakovo atliktų darbų name Gxx g. 22, Vilniuje, trūkumai yra sąlygoti namo sienų nelygumų ir ar atsakovas galėjo jų išvengti, nelygindamas namo sienų, o šiltinimo darbams kaip medžiagą naudodamas putų polistirolį?

2. Ar ieškovės ieškinyje nurodomų atsakovo atliktų darbų name Gxx g. 22, Vilniuje, trūkumų šalinimas galimas tik išardant atsakovo jau atliktus darbus?

3. Už kokią skaičiuojamąją kainą ekspertizės atlikimo dieną gali būti pašalinti ieškovės ieškinyje nurodomi atsakovo atliktų darbų name Gxx g. 22, Vilniuje, trūkumai, jeigu jie būtų šalinami išardant atsakovo jau atliktus darbus ir jų neišardant (jeigu į prieš tai buvusį klausimą atsakyta neigiamai)?

2013 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Dėl kokių priežasčių į gyvenamąsias patalpas esančias A. Jxx g. 9A-58, Vilniuje, prasiskverbia vanduo? Jei priežastys kelios, nurodyti kiekvienos iš jų įtaką drėgmės patekimui (jei įmanoma – procentine išraiška). Kokie statinio projektavimo ir statybos metu galiojusių statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimai yra pažeisti? Kas atsakingas už trūkumų (vandens patekimo į patalpas) atsiradimą?

2. Ar nustatyti trūkumai (vandens patekimas į patalpas) yra pašalinami, jei taip, tai kokie yra nustatytų trūkumų ištaisymo būdai (kokie konkretūs darbai turi būti atlikti, kad vandens patekimo į patalpas priežastys būtų pašalintos)? Kokia trūkumų pašalinimo vertė (darbų ir medžiagų) skaičiuojant vidutinėmis rinkos kainomis?

3. Kokia yra buto esančio A. Jxx g. 9A-58, Vilniuje, pažeistos vidaus apdailos (užlietų lubų, sienų, įsiveisusio pelėsio naikinimo ir kt. eksperto nustatytų defektų) ištaisymo kaina (darbų ir medžiagų) skaičiuojant vidutinėmis rinkos kainomis?

4. Kokie sugadinimai yra padaryti/daromi patalpoms A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx?

5. Ar statinio adresu A. Jxx g. Nr. 9A, Vilnius ir/ar patalpų adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, statybos dokumentacija atskleidžia kokius nors statinio ir/ar jo konstrukcijų statybos trūkumus?

6. Kokio pobūdžio darbai (apdailos, remonto ar kt.) yra savininko atlikti patalpų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, viduje ir/ar jų išorinėje dalyje? Ar šie darbai galėjo sudaryti sąlygas atsirasti sugadinimams?

7. Ar patalpoms adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamo buto eksploatavimo (pvz., visiško patalpų nešildymo šaltuoju metų sezonu ar kt.)?

8. Ar patalpoms adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamo statybos darbų atlikimo/darbų trūkumų?

9. Ar patalpoms, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl gretimų patalpų/terasos (esančių virš, greta ar po tiriamomis patalpomis) savininkų ir/ar naudotojų veiksmų (inter alia netinkamo šių patalpų/terasos eksploatavimo, statybos/apdailos/remonto darbų atlikimo ir pan.)?

10. Ar patalpoms, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamai parengtos patalpų adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, ar greta esančių (virš, po ar greta tiriamų patalpų/terasos projektinės dokumentacijos (darbo projekto ir/ar techninio projekto)? Ar šių patalpų/terasos projektinės dokumentacijos sprendiniai atitinka statybos techninių reglamentų ir/ar kitų teisės aktų reikalavimus?

11. Ar patalpų adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, o taip pat greta esančių (virš, po ar greta tiriamų patalpų) patalpų/terasos statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo šių patalpų/terasos projektinės dokumentacijos (darbo projekto ir/ar techninio projekto) sprendinių?

12. Tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad patalpų adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, o taip pat greta esančių (virš, po ar greta tiriamų) patalpų/terasos statybos darbai buvo atlikti nukrypstant nuo projektinės dokumentacijos sprendinių, ar buvo tinkamai/pagal statybos techninių reglamentų bei teisės aktų reikalavimus vykdyta statybos darbų techninė priežiūra?

13. Ar patalpoms, adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, padarytus/daromus sugadinimus galima pašalinti?

KLAUSIMAI:

1. Ar J.J. atlikti statybos darbai (jų rezultatas), nurodyti 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-xxx (J.J. priklausančios dalies gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbai), 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-yyy (žemės sklype, kurio unikalus Nr. yyyy, plotas 0,0913 ha, adresas Kaunas, Pxx g. 19, tvoros statybos darbai), 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-zzz (J.J. priklausančio (-ių) ūkinio (-ių) pastato (-ų), esančio (-ų) žemės sklype, kurio unikalus Nr. yyyy, plotas 0,0913 ha, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbai) atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus esminius bei privalomus statinio reikalavimus ir yra galimi toje vietovėje?

2. Kokios priežastys lėmė V.S. priklausančios gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, dalies dabartinę būklę ir V.S. nurodomus (faktinių aplinkybių konstatavimo protokole 1t. b.l. 77 ir priešieškinyje 3t. b.l. 78-86) šios gyvenamojo namo dalies trūkumus (laikančiųjų konstrukcijų susilpnėjimą; lubų įlinkimą; vidaus sienų tinko nutrupėjimą ir dažų nusilupimą bei kt.) – J.J. atlikti statybos darbai, nurodyti 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-xxx (J.J. priklausančios dalies gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbai), natūralus gyvenamojo namo nusidėvėjimas, kuris, remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis sudaro 70%, ar kitos priežastys? Jeigu nustatomos kelios priežastys – kuri iš jų yra esminė (pagrindinė) ir kiek procentų lėmė?

3. Ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus po J.J. atliktų statybos darbų, nurodytų 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-xxx (J.J. priklausančios dalies gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbų) yra būtina gyvenamajame name (unikalus Nr. xxxx) įrengti ugniasienę?

4. Kokius statybos darbus reikia atlikti, kad būtų eliminuota (pašalinta) J.J. atliktų statybos darbų, nurodytų 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-xxx (J.J. priklausančios dalies gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbų) padaryta įtaka (žala) V.S. priklausančiai gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, daliai (įvertinant tai, kad šios dalies nusidėvėjimas iki rekonstrukcijos darbų atlikimo VĮ „Registrų centras“ duomenimis buvo 70% ir neįtraukiant tų darbų, kurių atlikimo būtinumą lemia ne J.J. atlikti rekonstrukcijos darbai, o nurodyto gyvenamojo namo (jo dalies) natūralus fizinis nusidėvėjimas)? Kokia šių darbų piniginė išraiška (vidutinė rinkos kaina), taip pat kokia kaina, įvertinus nusidėvėjimą iki rekonstrukcijos darbų atlikimo, kuris VĮ „Registrų centras“ duomenimis buvo 70%?

KLAUSIMAI:

1. Kokios rūšies statybos darbams priskiriami atlikti gyvenamojo namo, esančio Vxx g. 16, Klaipėdoje, stogo remonto darbai (toliau – stogo remonto darbai)?

2. Ar atliktiems stogo remonto darbams reikalavimus nustato statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“? Jei nustato, tai kokius? Jei nenustato, tuomet kokiais statybos reikalavimais rangovas turėjo vadovautis atlikdamas darbus?

3. Ar stogo remonto darbai atlikti tinkamai ir kokybiškai?

4. Jei stogo remonto darbai atlikti nekokybiškai, ar dėl nustatytų trūkumų pablogėja stogo naudojimo pagal normalią paskirtį galimybės? Jei taip, kuo tai pasireiškia?

5. Prašome paaiškinti sąvoką – „stogo naudojimas pagal normalią paskirtį“?

6. Jeigu yra kokių nors atliktų stogo remonto darbų trūkumų, tai kokia šių trūkumų šalinimo kaina?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra UAB „Txx“ faktiškai atliktų statybos rangos darbų rinkos kaina su mokesčiais, vykdant prievoles pagal subrangos sutartį Nr. 2011/03/25-GS1, laikotarpiu nuo 2011-03-25 iki 2012-06-29, įrengiant Tauragės regiono kompostavimo aikšteles adresu Kxx kaime, Jxx seniūnija, Jurbarko rajonas, Pxx kaime, Šxx k. seniūnija, Šilalės rajonas, Mxx g. 37, Pagėgiai pagal UAB Tyy reikalavimus ir technines specifikacijas, viešai skelbiamus viešųjų pirkimų puslapyje?

2. Kokia yra UAB „Txx“ faktiškai panaudotų statybinių medžiagų rinkos kaina su mokesčiais vykdant prievoles pagal subrangos sutartį Nr. 2011/03/25-GS1, laikotarpiu nuo 2011-03-25 iki 2012-06-29, įrengiant Tauragės regiono kompostavimo aikšteles adresu Kxx kaime, Jxx seniūnija, Jurbarko rajonas, Pxx kaime, Šxx k. seniūnija, Šilalės rajonas, M.J. g. 37, Pagėgiai pagal UAB Tyy reikalavimus ir technines specifikacijas, viešai skelbiamus viešųjų pirkimų puslapyje http://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=4835?

KLAUSIMAI:

1. Ar patalpose, esančiose pastate Uxx g. 5, Vilniuje, unikalus Nr. xxxx; unikalus Nr. yyyy; unikalus Nr. zzzz, antrajame aukšte, kurias 2006 m. gruodžio mėn. pagal atskiras sutartis įsigijo UAB „Uxx“, S.P.J. su L.J. ir UAB „Txx“, esanti oro vėdinimo sistema užtikrina statybos techniniame reglamente STR „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir higienos normoje HN „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas (galiojusioje 2006 m. gruodžio mėn.) administracinės paskirties patalpų vėdinimui ir oro kondicionavimui nustatytus reikalavimus?

2. Ar pastate Uxx g. 5, Vilniuje, 2005-2006 m. suprojektuota ir įrengta inžinerinė sistema, 2006 m. gruodžio mėn. užtikrino tinkamą, tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus atitinkantį, vėdinimą ir kondicionavimą kiekvienoje iš šių antrajame aukšte esančių administracinių patalpų: unikalus Nr. xxxx; unikalus Nr. yyyy; unikalus Nr. zzzz, kurias 2006 m. gruodžio mėn. pagal atskiras sutartis įsigijo UAB „Uxx“, S.P.J. su L.J. ir UAB „Txx“?

3. Jeigu būtų nustatyta, kad aukščiau nurodytose patalpose esanti oro vėdinimo sistema neužtikrina administracinės paskirties patalpų vėdinimui ir oro kondicionavimui keliamų reikalavimų, kokios yra tokių trūkumų priežastys?

4. Jeigu ši sistema turėjo trūkumų, kiek kainuotų tokių trūkumų ištaisymas, nurodant atskirai kiekvienos patalpos trūkumų šalinimo kainą?

KLAUSIMAI:

1. Ar bute, esančiame adresu Sxx g. 70-30, Panevėžyje, esanti ventiliacijos sistema (toliau Ventiliacijos sistema) yra techniškai tvarkinga ir tinkama naudoti pagal paskirtį?

2. Jei Ventiliacijos sistema yra techniškai netvarkinga ir/ar netinkama naudotis pagal paskirtį – kokie konkretūs remonto darbai turi būti atlikti, kad ji vėl taptų techniškai tvarkinga ir tinkama naudoti pagal paskirtį?

3. Ar virtuvės vėdinimo sistemos prijungimas prie vonios vėdinimo sistemos techniškai įmanomas ir atitiktų statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus?

4. Ar virtuvės vėdinimo sistemos jungimas į stogą yra techniškai įmanomas ir atitiktų statybą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus?

5. Ar butas, esantis Sxx g. 70-30, Panevėžyje, laikotarpiu nuo 2008 m. kovo 4 d. eksploatuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų?

6. Ar buto adresu Sxx g. 70-30, Panevėžyje, virtuvės-koridoriaus 16,13 kv.m. patalpos, kuriose visu 3,88 išorės sienos ilgiu įstatyti varstomi plastikiniai langai su mikroventiliacija ir orlaide atitinka natūraliai nevėdinamų patalpų sąvoką STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 6.12 p.?

7. Kaip suprantama sąvoka „ventiliacijos sistema“? Ar buto patalpoje, kurioje užtikrinama natūrali ventiliacija per langus, privaloma rengti mechaninę ventiliacijos sistemą, atitinkančią STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimus? Kokia papildoma ventiliacija nurodytu atveju būtų efektyvi?

8. Ar galima techninės priežiūros reikalavimus, skirtus mechaninėms vėdinimo sistemoms, taikyti ir natūralios ventiliacijos šachtoms, kaip kad nurodo nuomininkas K.P. pagal STR 1.12.05.2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ priedą „Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas“ 11 ir 19 punktus?

9. Ar nuomininkas K.P. nepažeidžia buto eksploatavimo normų plastikinius langus ir orlaides bei natūralios ventiliacijos angas apklijuodamas lipnia juosta?

10. Ar nuomininkas K.P. nepažeidžia buto eksploatavimo normų, jei jam vienam išnuomotame bute kartu gyvena jo motina M.V.I. ir šuo? Ar dėl to nepablogėja oro kokybė patalpoje?

11. Ar nuomininko K.P. nuomojamame bute akivaizdžiai pastebimi kiti nevėdinamoms patalpoms būdingi požymiai, pavyzdžiui pelėsis?

KLAUSIMAI:

1. Kokius konkrečius atsakovei J.S. priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų m. Kxx g. 44, registro Nr. xxxx, pagerinimo darbus laikotarpiu nuo 1991-01-25 iki 2012-03-24 ir kada konkrečiai atliko ieškovas J.B.?

2. Kokie yra atliktų pagerinimo darbų ir naudotų medžiagų apimtys ir kiekiai?

3. Kokia buvo kiekvieno iš faktiškai atliktų statybos darbų ir faktiškai panaudotų medžiagų statybos skaičiuojamoji kaina šių darbų atlikimo laikotarpiu? Kokia bendra šių darbų ir medžiagų statybos skaičiuojamoji kaina?

4. Koks atsakovės nekilnojamojo turto dėl ieškovo padarytų pagerinimų vertės padidėjimo procentas?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra ieškovo UAB „Axx“ atliktų investicijų (pagerinimo) į pastatą, kurio unikalus numeris xxxx, plotas 282,04 kv.m., žymėjimas plane 5F1p, esančio Kxx mstl., Kauno rajone, vertė?

2. Koks yra pastato, kurio unikalus numeris xxxx, plotas 282,04 kv.m., žymėjimas plane 5F1p, esančio Kxx mstl., Kauno rajone, dėl ieškovo UAB „Axx“ padaryto pagerinimo vertės padidėjimo procentas?

KLAUSIMAI:

1. Kiek piniginių lėšų išleista vienbučio gyvenamojo namo, esančio Txx kaime, Vilniuje, unikalus Nr. xxxx statybai iki 2011-11-11, skyrium:

 • Kiek piniginių lėšų išleista statybinių medžiagų įsigijimui, nurodant statybinių medžiagų kainų pokytį nuo 2010-12-11 iki 2011-11-11?
 • Kokia buvo statybos darbų rinkos kaina, detalizuojant pagrindinių statybos darbų ir inžinerinių įrenginių montavimo kainas ir nurodant kainų pokytį nuo 2010-12-11 iki 2011-11-11?
 • Kokia buvo statybos darbų kaina vykdant statybas ūkio būdu?
 • Kokia buvo projektinės dokumentacijos rengimo kaina ir kitos būtinos su namo statyba susijusios išlaidos (jų suma)? Tyrimo metu neturint reikiamos dokumentacijos nurodyti iki 2010-05-19 vyravusią analogiškų statinių dokumentacijos ruošimo kainą.
 • Kiek iš viso turėta išlaidų namo pastatymui iki būklės užfiksuotos 2011-12-15 ir 2012-02-10 namo apžiūrų metu, nurodant bendrą išlaidų sumą, kai namas statomas ūkio būdu ir bendrą išlaidų sumą, apskaičiuotą pagal rinkos kainas, taip pat šių išlaidų pokytį nuo 2010-12-11 iki 2011-11-11?

KLAUSIMAI:

1. Ar techninio projekto „Grūdų terminalo geležinkelio kelio atšakos statyba, Nxx g. 23, Klaipėdoje“ sprendiniai dėl gelžbetoninių plokščių suprojektavimo atitinka normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus?

2. Ar techninio projekto rengėjas, įvertinus statomo objekto paskirtį ir 2010-08-16 Uosto direkcijos patvirtintą projektavimo užduotį, suprojektavo tinkamas gelžbetonines plokštes?

3. Ar tinkamai parinkti techninio projekto sprendiniai, nustatantys naujai įrengtos gelžbetoninės dangos sujungimą su esama danga?

4. Dėl kokių priežasčių pastatytame objekte atsirado gelžbetoninių plokščių įtrūkimai ir pleišėjimai?

5. Dėl kokių priežasčių pastatytame objekte yra naujai pastatytos gelžbetoninių plokščių dangos ir esamos dangos aukščių skirtumai? Kaip tai paveiks galimybes objektą naudoti pagal paskirtį ateityje?

6. Ar rangovo UAB „Sxx“ parengtas darbo projektas atitinka AB „Pxx“ parengto techninio projekto „Grūdų terminalo geležinkelio kelio atšakos statyba, Nxx g. 23, Klaipėdoje“ sprendinius ir normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus?

7. Ar rangovas UAB „Sxx“ atliko gelžbetoninių plokščių įrengimo darbus pagal techninio projekto sprendinių reikalavimus, darbo projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus?

8. Ar ginčo objekto techniniame projekte, 2011-05-30 statybos rangos sutartyje ir jos sąmatoje (t. 1, b.l. 32) buvo numatytos tam objektui tinkančios gelžbetoninių geležinkelio pervažų plokštės, betonas ir kitos konstrukcijos bei medžiagos?

9. Ar sąmatoje (t. 1, b.l. 32) nurodytos gelžbetonio plokštės buvo pakeistos ir panaudotos ginčo objekte pagal UAB „Sxx“ 2011-06-17 pasiūlymą (t. 1, b.l. 45)?

10. Ar UAB „Sxx“ pasiūlymai (t. 1, b.l. 45-50) pakeisti nurodytas statybines medžiagas buvo pagrįsti?

11. Ar UAB „Sxx“ pasiūlymai (t. 1, b.l. 45-50) dėl medžiagų pakeitimo buvo realizuoti (realiai įvykdyti) techniniame projekte ir ginčo objekte?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Pxx“ rangovui UAB „Hxx“ iki 2011-11-10 (imtinai) perduotoje projektinėje dokumentacijoje egzistavo nauji darbai arba anksčiau numatytų darbų nauji atlikimo būdai lyginant su UAB „Hxx“ iki 2011-10-07 (imtinai) perduota projektine dokumentacija, dėl kurių UAB „Hxx“ nebūtų galėjęs įvykdyti 2011-10-06 sudarytos statybos rangos sutarties joje numatytais terminais?

2. Jei taip, ar 2011-11-10 perduotoje projektinėje dokumentacijoje nurodytų naujų (papildomų) darbų atlikimas arba jau anksčiau numatytų darbų naujas atlikimo būdas galėjo sąlygoti rangos sutartimi sulygtų terminų pažeidimą? Jei taip, koks papildomas terminas nurodytam darbų naujam atlikimo būdui ar naujiems darbams atlikti buvo reikalingas?

3. Jei tarp UAB „Pxx“ rangovui UAB „Hxx“ iki 2011-10-07 (imtinai) perduotos projektinės dokumentacijos ir iki 2011-11-10 (imtinai) perduotos projektinės dokumentacijos egzistavo nauji darbai arba anksčiau numatytų darbų nauji atlikimo būdai, tai kokia buvo šių papildomų darbų kaina 2011 m. spalio mėnesį ir 2011 m. lapkričio mėnesį vidutinėmis rinkos kainomis?

4. Remiantis rangovo sutartimi tarp UAB „Hxx“ ir UAB „Pxx“ bei kitais byloje esančiais dokumentais, nustatyti, ar UAB „Hxx“ vėlavo, ir jei taip, tai kiek kalendorinių dienų ir dėl kokių priežasčių, atlikti statybos darbus objekte, esančiame Rxx g. 41, Vilniuje?

5. Atlikus objekto apžiūrą nustatyti, ar yra atlikti, ir jei taip, – tai kokie darbai, kurie nėra nurodyti lokalinėse sąmatose ir atliktų darbų priėmimo aktuose?

6. Kokie iš UAB „Hxx“ nustatytų papildomų darbų lokalinėje sąmatoje S01p buvo atlikti kito rangovo ir kokiomis kainomis?

KLAUSIMAI:

1. Ar pagal Vilniaus miesto valdybos 1998-11-19 sprendimo Nr. 2202 V „Dėl žemės sklypo Vxx g. 14 ribų ir ploto tvirtinimo“ priėmimo metu galiojusius teisės aktus buvo būtina nustatyti nuosavybės teisės atkūrimui formuojamo žemės sklypo Vilniuje, Vxx g. 14, dalį, reikalingą gyvenamojo namo (unikalus Nr. xxxx, pažymėtas plane 1A1b), eksploatavimui, ir jeigu taip, kokio dydžio žemės sklypo plotas buvo būtinas šiam namui eksploatuoti?

KLAUSIMAI:

1. Kiek faktiškai yra atlikta restauruojamo ir naujo mūro darbų ledainėje (xxxx) – kumetyne (xxxx) ir kiaulidėje (xxxx)?

2. Kiek lokalinėje sąmatoje, sudarant sutartį buvo numatyta atlikti restauruojamo ir naujo mūro darbų ledainėje (xxxx) – kumetyne (xxxx) ir kiaulidėje (xxxx)? Ar lokalinėje sąmatoje buvo numatyti naujo mūro darbai?

3. Kiek faktiškai yra atlikta restauruojamo ir naujo mūro tinko darbų ledainėje (xxxx) – kumetyne (xxxx) ir kiaulidėje (xxxx)?

4. Kiek lokalinėje sąmatoje, sudarant sutartį buvo numatyta atlikti restauruojamo ir naujo mūro tinko darbų ledainėje (xxxx), kumetyne (xxxx) ir kiaulidėje (xxxx)? Ar lokalinėje sąmatoje buvo numatyti naujo mūro tinko darbai?

5. Kokia yra vidutinė naujo mūro darbų ir naujo mūro tinko darbų kaina (nurodant detalų kainos paskaičiavimą) 2012 metų liepos-rugsėjo mėnesiais?

6. Kokia yra vidutinė angokraščių naujo tinko darbų kaina (nurodant detalų kainos paskaičiavimą) 2012 metų liepos-rugsėjo mėnesiais?

7. Kiek faktiškai yra atlikta angokraščių naujo tinko ir restauruojamo tinko darbų ledainėje (xxxx), kumetyne (xxxx)?

8. Ar ieškovas atliko statybos darbus laikantis projektinių ir statybos reglamentuose, kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų? Kokie yra padaryti pažeidimai? Kokie yra darbų trūkumai?

9. Kokia yra atliktų darbų trūkumų šalinimo kaina, pasirenkant patį ekonomiškiausią būdą?

10. Ar šiuo metu yra galimybė atlikti paminėtuose statiniuose mūro restauravimą ir mūro tinko restauravimą?

11. Ar atlikti ledainės rūsio grindų tvarkymo darbai?

12. Ar ieškovas laikydamasis norminių reikalavimų sustabdė (nutraukė) statybos darbus ir ar tinkamai atliko statybos konservavimo darbus? Kokios yra pasekmės?

13. Ar kiaulidėje yra tinkamai, laikantis projekto reikalavimų įrengtos grindys? Ar galėjo būti atlikti grindų įrengimo darbai prieš tai nenuplaniravus žemės paviršiaus prieš kiaulidės statinį? Ar laikantis statybos reikalavimų atlikti kiaulidės langų ir durų angų, pamatų betonavimo darbai, ar šie darbai atlikti kokybiškai? Ar kokybiškai atlikti kiaulidės akmenų mūro tvarkymo darbai? Ar kiaulidės medinių sijų kokybė yra tinkama? Ar atlikti pamatų tvirtinimo, apšiltinimo, hidroizoliacijos iš pastato išorės darbai, ar jų kokybė tinkama?

14. Ar tinkamai atlikta kumetyno pamatų hidroizoliacija?

15. Kiek faktiškai atlikta ledainės ir kumetyno skardos ant pastato stogo darbų? Ar šie darbai numatyti sutartyje? Kokia analogiškų darbų vidutinė kaina?

16. Kokius statybos objektų – Pxx dvaro sodybos ledainė unikalus objekto kodas xxxx, kumetynas unikalus objekto kodas xxxx, kiaulidė unikalus objekto kodas xxxx, esantys Pxx k., Kxx sen., Axx r. sav. savininkės B. V., statybos darbus atliko ieškovas (rangovas) pagal 2012-04-24 statybos rangos sutartį Nr. 12/04-24/6, kokie atliktų darbų kiekiai ir vertė?

17. Ar statybos objektuose – Pxx dvaro sodybos ledainė unikalus objekto kodas xxxx, kumetynas unikalus objekto kodas xxxx, kiaulidė unikalus objekto kodas xxxx, esantys Pxx k., Kxx sen., Axx r. sav. savininkės B. V. buvo būtina atlikti papildomus statybos darbus? Ar jie buvo atlikti? Už kokią sumą buvo atlikta? Papildomų darbų surašytų į Atliktų darbų priėmimo aktus vertė atitinka tokių darbų vidutinę kainą?

KLAUSIMAI:

1. Kokie buhalteriniuose ir techniniuose dokumentuose (atliktų darbų aktai, sąmatos, sąskaitos-faktūros ir kt.) (Ieškinio priedas Nr. 12, 70 lapų) nurodyti atlikti pastato, esančio adresu Šxx g. 7, Tauragė, unikalus Nr. xxxx, bendras plotas 428,85 kv.m. (toliau – Pastatas) remonto darbai, patenka į rekonstravimo ir remonto darbų, kaip jie apibrėžiami Nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu taisyklių (patvirtintos 2008 m. vasario 26 d. Valstybės įmonės Valstybės turto fondo valdybos nutarimu „Dėl valstybės įmonės Valstybės turto fondas valdybos 2002 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 3 „Dėl nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu tvarkos“ pakeitimo, Žin. 2008, Nr. 27-1015) (toliau – Taisyklės) 3 punkte, apimtį ir nepatenka į Taisyklių 5 punkte apibrėžtų priežiūros ir remonto darbų apimtį?Taisyklių 3 punkte pateiktas rekonstravimo ir remonto darbų apibrėžimas: „Rekonstravimo (kai nugriaunami, statomi pastato aukštai, jo dalys; keičiamos, šalinamos, stiprinamos laikančios konstrukcijos, stogas, išorės sienos, pamatai; keičiamos inžinerinės sistemos bei įranga) ar remonto (kai sutvarkomos ar įrengiamos naujos nelaikančios konstrukcijos; keičiami ir dažomi langai, durys, grindys, laiptai ir dėl to užtaisomos angos; dėl remonto darbų įstiklinami balkonai, lodžijos, verandos ir pan.; pakeičiami, modernizuojami inžinerinių sistemų bei įrangos elementai) <…>“ darbai. Taisyklių 5 punkte pateiktas priežiūros ir remonto darbų apibrėžimas: „<…> priežiūros (patalpų ir teritorijos tvarkymas; pastato ir jo elementų stebėjimas; numatytą laiką naudotų įrenginių, prietaisų detalių, elementų, tepalų keitimas ir pan.; inžinerinių sistemų profilaktika, įrenginių derinimas, pasirengimas šildymo sezonui ir pan.) ir remonto (stogo ir grindų lopymas,; santechnikos prietaiso, radiatoriaus pakeitimas arba prakiurusių vamzdynų remontas; susidėvėjusių apdailos elementų sutvarkymas: iškritusių keraminių plytelių klijavimas; išbyrėjusio tinko taisymas; apmušalų keitimas; langų, durų, grindų, laiptų dažymas, kai jie nekeičiami; išdužusių stiklų pakeitimas ir pan.) <…>“ darbai.

2. Ar atlikti Pastato remonto darbai, kurie nustatyti atsakant į 1 klausimą, pagerino Pastatą? Kokia atliktų pagerinimų apimtis ir vertė?

3. Kokia yra atliktų Pastato remonto darbų, kurie pagerino Pastatą ir yra nustatyti atsakant į 2 klausimą, kaina šiuo metu esamų kainų lygiu?

4. Kokie Pastato remonto darbai pagal jų atlikimo metu ir šiuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus priskirtini pastato pagerinimo darbams, kokia jų vertė darbų atlikimo metu ir šiuo metu?

5. Ar Pastato pagerinimo darbai buvo atlikti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų?

KLAUSIMAI:

1. Jeigu 2012 m. sausio 6 d. SĮ „Vilniaus planas“ parengtame žemės sklypo plane atvaizduota 285 kv.m. ploto žemės sklypo dalis, plane pažymėta indeksu 3, kurio unikalus Nr. xxxx, eksploatuoti yra išskirta pažeidžiant Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.260 patvirtintas Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės ir (ar) Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 23 d. sprendimu Nr.678 V patvirtintą teritorijos tarp Kalvarijų, Manto, Rinktinės ir Turgaus gatvių nedidelių veiklos mastų detalųjį planą, tai kokia (kokių ribų, konfigūracijos ir ploto) žemės sklypo dalis pastatui turėtų būti išskirta?

2. Kokia (kokių ribų, konfigūracijos ir ploto) žemės sklypo dalis turėtų būti atskirai išskirta kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui, t.y. parduotuvei, kurios unikalus Nr. xxxx, ir parduotuvei, kurios unikalus Nr. yyyy?

KLAUSIMAI:

1. okia yra pastatui (slėptuvei), esančiam Sxx 65, Vilniuje (unikalus Nr. xxxx, toliau – „slėptuvė“), dėl 2011-09-09 įvykio, užliejus slėptuvę vandeniu (fekalijomis), padaryta žala?

2. Kokia yra slėptuvei dėl 2011-09-09 įvykusio užliejimo padarytų sugadinimų pašalinimo (darbų ir medžiagų) vertė įvykio dienai?

3. Kokia nuostolių suma, skaičiuojant įvykio dienos kainomis, atitinka visiško žalos atlyginimo principą, t.y. atstato slėptuvės būklę į tą, kuri buvo iki 2011-09-09 užpylimo?

4. Kokie slėptuvės sugadinimai yra atsiradę dėl natūralaus nusidėvėjimo (iki 2011-09-09 slėptuvės užpylimo) ar kitų aplinkybių (pvz. trečiųjų asmenų veiklos, galimai aplaidžios slėptuvės priežiūros ir pan.), nesusijusių su 2011-09-09 slėptuvės užpylimu?

5. Kurie į civilinę bylą Nr. xxxx pateiktoje UAB „Pxx“ sąmatoje nurodyti darbai (medžiagos) būtų skirti žalos, padarytos slėptuvei 2011-09-09 įvykusio užliejimo metu, likvidavimui? Ar sąmata yra paskaičiuota atsižvelgiant į nustatytą slėptuvės užpylimo pobūdį bei plotą, ar teisingai įtraukti darbai?

6. Kurie į civilinę bylą Nr. xxxx pateiktoje UAB „Pxx“ sąmatoje nurodyti darbai (medžiagos) yra skirti slėptuvės būklės, buvusios iki 2011-09-09 užliejimo, galimam pagerinimui?

KLAUSIMAI:

1. Ar techniškai (be neigiamo poveikio namo pamatams, laikančioms konstrukcijoms, nepažeidžiant STR 2.01.01(1) Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ V skyriaus 11.1., 11.3. reikalavimų) galima įrengti atskirą įėjimą į namo Axx g. 3 Vilniuje pusrūsyje esančią patalpą (katilinę) pagal projektavimo komercinės firmos „Exx“ projektų (architektas K.A.V.) variantą I ir variantą II. Patalpa katilinė pažymėta indeksu 2-11 (priedo prie bylos b.l. 27, t. 3 b.l. 6) ir kokia būtų tokių darbų ir medžiagų preliminari kaina?

2. Ar techniškai galima atidalinti namo Axx g. 3 Vilniuje dalis į du atskirus turtinius vienetus, perkeliant ieškovui A.L. namo pusrūsyje įrengtą katilinę (inventoriniame plane pažymėtą indeksu 1-7) į kitą patalpą inventoriniame plane pažymėtą indeksu 1-6 (atitinkamai patalpą, pažymėtą inventoriniame plane indeksu 1-7, atiduodant naudotis L.Z.) ir atitveriant dalį bendro naudojimo patalpos, inventoriniame plane pažymėtą indeksu 1-9, kad ieškovas ir trečiasis asmuo turėtų izoliuotą patalpą patekti į katilinę. Jeigu taip – kokia būtų tokių darbų ir medžiagų preliminari kaina?

KLAUSIMAI:

1. Ar objekte Vilniaus m. Bxx g. 16 yra ieškovo UAB „Kxx“ atliktų darbų, numatytų ieškovo UAB „Kxx“ ir atsakovo G.T. sudarytoje 2010 m. lapkričio 8 d. statybos darbų sutartyje Nr. 10/10/29-01 ir 2010 m. lapkričio 29 d. statybos darbų sutartyje Nr. 10/11/29-01, trūkumų ir/ar nebaigtų darbų? Jei taip, nurodykite kokie yra objekte Vilniaus m. Bxx g. 16 ieškovo UAB „Kxx“ atliktų darbų, numatytų ieškovo UAB „Kxx“ ir atsakovo G.T. sudarytoje 2010 m. lapkričio 8 d. statybos darbų sutartyje Nr. 10/10/29-01 ir 2010 m. lapkričio 29 d. statybos darbų sutartyje Nr. 10/11/29-01, trūkumai, nekokybiškai atlikti darbai, ir/ar nebaigti darbai?

2. Kokia nustatytų darbų trūkumų, nekokybiškų darbų pašalinimo vertė (rinkos kaina)?

3. Ar UAB „Kxx“ 2011-03-01 darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 5 ir 2011-02-21 darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 4 nurodyti darbai atitinka faktiškai atliktų darbų rūšis ir apimtis?

4. Kokie ieškovo atliktų darbų trūkumai objekte Vilniaus m. Bxx g. 16 2011-03-01 dienai, kurie buvo atlikti pagal 2011-03-01 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 5?

5. Kokie ieškovo atliktų darbų trūkumai objekte Vilniaus m. Bxx g. 16 2011-02-21 dienai, kurie buvo atlikti pagal 2011-02-21 darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4?

KLAUSIMAI:

1. Ar H. P. pastatyta tvora, esanti Dxx g. 19, Panevėžyje, įrengta laikantis norminių aktų reikalavimų?

2. Koks yra pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, esančio S. Dxx g. 19, Panevėžyje, techninis, fizinis stovis, kokie yra defektai ir trūkumai atsiradę jo naudojimo metu?

3. Ar dėl atsiradusių trūkumų, defektų (įtrūkimai ir įskilimai, pamatų sėdimas) kilo pavojus pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, stabilumui?

4. Dėl kokių priežasčių atsirado pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, trūkumai, defektai?

5. Ar pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, trūkumai, defektai atsirado dėl to, kad H. P. tvoros pastatymo metu buvo išjudintas gruntas ir šiuo metu stovi tvora?

6. Kokią įtaką pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, fiziniam stoviui toliau daro H. P. pastatyta tvora?

7. Kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis galima užtikrinti pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, stabilumą ir patvarumą?

8. Ar ieškovei A. M. priklausančio pastato-garažo, esančio Dxx g. 19, Panevėžyje, unikalus Nr. xxxx, pažeidimai atsirado dėl atsakovo H. P. tvoros, jos statybos?

KLAUSIMAI:

1. Ar techniniame, projekto sąvade, leidime kasti žemę ir kt. su projekto vykdymu susijusiuose dokumentuose yra aiškiai išdėstyti reikalavimai dėl žemės darbų atlikimo tvarkos statybos objekte, esančiame Txx g. 7, Vilniuje?

2. Ar atliekant žemės kasimo darbus buvo pažeisti įstatymai ar poįstatyminiai aktai, jei taip, tai kuo jie buvo pažeisti ir kas už tai yra atsakingas?

3. Ar A. P. paskyrimas statybos darbų vadovu, V. A. Č. paskyrimas bendrosios statinio techninės priežiūros vadovu, pagal jų turimą kvalifikaciją atitiko įstatymų ar poįstatyminių aktų reikalavimus?

4. Kurio iš ūkio subjekto (UAB „Gxx“, „Bxx“, „Ixx“), fizinio asmens veiksmai buvo pagrindinė kilusių padarinių priežastis?

KLAUSIMAI:

1. Kokie darbai yra atlikti faktiškai patalpose 1-60, 2-33, 3-29, 1-15, 1-69, 1-32, 1-70, 3-17, 3-22, 3-26, 3-27, dėl kurių nepasirašyti atliktų darbų aktai tarp Rangovo ir Užsakovo?

2. Kokia yra šių darbų ir medžiagų vertė pagal statybos rangos sutartį Nr. 20-466, sudarytą 2009-08-19?

3. Ar darbai patalpose 1-60, 2-33, 3-29, 1-15, 1-69, 1-32, 1-70, 3-17, 3-22, 3-26, 3-27 galėjo būti atlikti laikotarpiu 2009-08 – 2009-12?

4. Koks faktiškai buvo atliktas pastato Kxx g. 8, Ukmergėje fasadų šiltinimo putų polistireno plokštėmis darbų kiekis kvadratiniais metrais?

5. Ar UAB „Ixx“ atliktų darbų šiame objekte vertės jų atlikimo metu atitinka bendrovei apmokėtas sumas?

6. Ar šiame objekte atlikti visi darbai pagal statybos rangos sutartį ir projektą?

KLAUSIMAI:

1. Ar butas, esantis J. Fxx g. 16-8, Vilniuje, atitinka tokiam daiktui keliamus kokybės reikalavimus, jei ne, nurodyti, kokie yra trūkumai?

2. Kokia/kokios yra trūkumų priežastis/priežastys? Jei priežastys kelios, nurodyti kiekvienos iš jų įtaką trūkumams.

3. Kokie galimi nustatytų trūkumų taisymo būdai (kokie darbai turi būti atlikti, kad trūkumai būtų pašalinti)? Kokia yra nurodytų trūkumų taisymo būdų (trūkumų šalinimo darbų) rinkos kaina?

4. Kokia/kokios gali būti vandens prabėgimų pro langus į butą, esantį J. Fxx g. 16-8, Vilniuje, priežastis/priežastys? Jei priežasčių kelios, nurodyti kiekvienos iš jų įtaką vandens pratekėjimams.

5. Kokie galimi trūkumų, kurie turi įtakos prabėgimams pro langus į butą, esantį J. Fxx g. 16-8, Vilniuje, taisymo būdai (kokie darbai turi būti atlikti, kad trūkumai būtų pašalinti)? Kokia yra nurodytų trūkumų, kurie turi įtakos prabėgimams pro langus į butą, taisymo būdų (trūkumų šalinimo darbų) rinkos kaina?

6. Kokia/kokios gali būti skilimo sienose priežastis/priežastys? Jei priežasčių kelios, nurodyti kiekvienos iš jų įtaką sienos skilimui.

7. Kokie galimi trūkumų, kurie turi įtakos sienų skilimui, taisymo būdai (kokie darbai turi būti atlikti, kad trūkumai būtų pašalinti)? Kokia yra nurodytų trūkumų, kurie turi įtakos sienų skilimui, taisymo būdų (trūkumų šalinimo darbų) rinkos kaina?

KLAUSIMAI:

1. Kokie yra gyvenamojo namo, esančio Pxx g. 10, Šilagalio k., Panevėžio raj. statybos darbų defektai ir naudotos žaliavos defektai, įvertinant pastatyto rąstinio namo specifiką? Ar nustatyti defektai galėjo būti nustatyti surenkant namą Rokiškyje bei jį pastatant Šilagalio km.?

2. Kurie iš nurodytų defektų yra esminiai, kurie ne?

3. Ar pastatyto rąstinio gyvenamojo namo, esančio Pxx g. 10, Šilagalio km. Velžio sen. (toliau – ginčo objektas) Panevėžio raj. medinės konstrukcijos (tiek rąstai, tiek medinės konstrukcijos dalys) sumontuotos nenusižengiant Lietuvos Respublikoje įtvirtintiems techniniams reikalavimams ir apsaugos normoms?

4. Kokie konkretūs statybos reikalavimai pažeisti? Ar dėl rangovo (atsakovo) darbų trūkumų namas gali būti naudojamas pagal paskirtį? Kokios galėtų būti neigiamos pasekmės eksploatuojant šį gyvenamąjį namą pagal paskirtį?

5. Kokie galėtų būti statybos defektų (atliktų darbų ir netinkamos žaliavos naudojimo) šalinimo būdai? Kokia netinkamai atliktų darbų defektų šalinimo vidutinė rinkos kaina, t.y., kokius darbus reikėtų atlikti, kokia šių darbų bei medžiagų vertė, skaičiuojant dabar galiojančiomis kainomis? Kokia bendra 1 kv.m. rąstinio namo rinkos kaina (skaičiuojant medieną, rąstų apdirbimą ir pastatymą) kaina šiuo metu? Ar 2012-08-03 lokalinė sąmata yra pagrįsta būtinų sąnaudų aspektu? Ar darbų bei medžiagų įkainiai atitinka rinkos kainoms?

6. Ar specialistas T. B. (neįtrauktas į ekspertų sąrašą), neatsižvelgdamas stogo dangos (suprojektuota – skarda, uždengta čerpėmis) svorio įtaką medienos konstrukcijai, angų sienose savavališką padidinimą, pamatų (įrengtų statytojo) neatitikimą statinio dydžiui ir t.t., turėjo pagrindą 2012-02-28 daryti kategorišką ekspertinę išvadą dėl medienos defektų įtakos statinio kokybei? Jei taip, tai ar statinio ekspertizės išvadoje Nr. SE 12-2, 2012-02-28, surašytoje specialisto T. B., yra nurodyti visi realiai esantys trūkumai, ir/ar šioje ekspertizėje nurodytieji trūkumai yra esminiai gyvenamąjį namą eksploatuojant pagal paskirtį?

7. Kokia rangovo (atsakovo) atliktų namo darbų vertė, įskaitant medienos kainą 2007 m. – 2008 m. (mediena buvo apdirbta rankiniu būdu)? Kokia buvo rąstinio namo, statyto 2008 m., (pušinių ir eglinių rąstų ir gaterinio pjovimo) sienos 1 kv.m. rinkos kaina? Kokia buvo ginčų objekto sumontuotos medienos (rąstų) bendra rinkos kaina 2008 metais?

8. Kokius namo projektavimo, statybos, techninės priežiūros, statinio naudojimo normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, kokiais konkrečiais veiksmais (neveikimu) pažeidė:

 • statytojas (ieškovas);
 • projektuotojas (projekto vadovas);
 • statybos techninis prižiūrėtojas (vadovas);
 • rangovas (atsakovas);
 • kiti rangovai (pamatų, apdailos, stogo ir t.t.);
 • statybą prižiūrėję kiti asmenys ar pareigūnai?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra UAB „Bxx“ investicijų (pagerinimo) į objektą 50001802 kepykla su administracinėmis patalpomis 4P1p, unikalus Nr. xxxx, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl., 1323,99 kv.m., vertė?

2. Koks objekto 50001802 kepykla su administracinėmis patalpomis 4P1p, unikalus Nr. xxxx, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl., 1323,99 kv.m., dėl atsakovės UAB „Bxx“ padaryto pagerinimo patalpų vertės padidėjimo procentas?

KLAUSIMAI:

1. Ar vertinamų sporto aikštelių danga atitinka jai keliamus kokybės reikalavimus? Ar sporto aikštelių asfalto danga yra pakankamai sutankinta, ir ar sporto aikštynų, pagrindinio sluoksnio (asfaltbetonio dangos) sutankinimo laipsnis bei rišiklio kiekio nuokrypis atitinka projektinius reikalavimus? Ar įrengiant sporto aikšteles buvo naudotos tinkamos medžiagos? Ar tinkamai buvo parinkti klijai, siekiant kokybiškai priklijuoti sporto aikštelių dangą? Ar panaudoti klijai buvo kokybiški, atitinkantys įprastus tokiems klijams keliamus reikalavimus?

2. Ar nustatyti sporto aikštelių defektai galėjo atsirasti (ir) dėl normalaus sporto aikštelių nusidėvėjimo? Ar sporto aikštelių defektai galėjo atsirasti dėl netinkamo sporto aikštelių eksploatavimo? Ar tokios sporto aikštelių dangos gali būti naudojamos lauko sąlygomis?

3. Ar ant asfalto dangos dyzelių/tepalų išsiliejimas, pažymėtas schemoje, kiti atmosferiniai poveikiai galėjo būti pagrindine arba bent pakankama priežastimi sporto aikštelių defektų atsiradimui?

4. Ar atliekant statybos rangos darbus buvo laikomasi statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų? Kokią įtaką teisės aktų pažeidimai turėjo sporto aikštelių defektų atsiradimui?

5. Kokios dar priežastys – tiek išvardintos, tiek neišvardintos aukščiau nurodytuose klausimuose – lėmė sporto aikštelių defektų atsiradimą?

6. Kokie pagal susiklosčiusią praktiką yra taikomi garantiniai terminai pagal 2007-09-20 sutartį atsakovo UAB „Mxx“ atliktiems darbams (jeigu ekspertas pagal savo kompetenciją gali pateikti atsakymą į šį klausimą)?

7. Ar įmanoma pašalinti sporto aikštelių defektus (ištaisyti trūkumus) nekeičiant visos teniso ir lauko aikštelių dangos? Ar pašalinus tik vizualiai matomus sporto aikštelių defektus, neatsirastų naujų defektų? Ar toks defektų šalinimas nepakenktų sporto aikštelių kokybei bei tolimesniam normaliam ir saugiam eksploatavimui? Kokiais būdais gali būti ištaisyti sporto aikštelių defektai? Ar galimas saugus sporto aikštelių eksploatavimas visiškai nešalinant sporto aikštelių defektų?

KLAUSIMAI:

1. Ar įmanoma nustatyti buto, esančio Txx g. 68-20, Vilniuje, užpylimo vandeniu intensyvumą, priežastis bei tuo padarytos žalos (sugadinimų) mastą?

2. Kokia yra padarytų sugadinimų pašalinimo (darbų ir medžiagų) faktinė vertė?

KLAUSIMAI:

1. Kokios yra sienų ir lubų drėkimo ir pelijimo trečiojo asmens M. V. požeminiame garaže, esančiame Mxx g. 20, pažymėtame indeksu B-41, priežastys? Jeigu priežasčių yra kelios, nustatyti kiekvienos iš jų įtaką požeminio garažo defektui?

2. Ar UAB „Vxx“ pagal 2007-11-06 statybos rangos sutartį Nr. HD-GDŠ-207-03-07-JR hidroizoliacijos ir šilumos įrengimo darbus ant monolitinės požeminio garažo perdangos atliko kokybiškai?

3. Ar UAB „Vxx“ užsakovo pateiktas projektas atitinka teisės aktų reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p, esantys Vilniuje, Fxx g. 67, pastatyti esant tinkamai suderintam projektui ir esant dokumentui, leidžiančiam šių statinių statybą?

2. Pagal kokį projektą pastatyti nurodyti statiniai 5a2/p ir 4a1/p?

3. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p pastatyti nenukrypstant nuo projekto? Jeigu yra nuokrypių, įvardyti konkrečius. Nustatyti nuokrypiai esminiai ar ne?

4. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p pastatyti nepažeidžiant jų statybos metu galiojusių statybos normų reikalavimų dėl atstumų iki gretimo sklypo, statinio aukščio, sklypo užstatymo ploto, taip pat priešgaisrinių, gamtosauginių, kitų būtinų reikalavimų? Jeigu pažeidimai padaryti, nuokrypiai esminiai ar ne?

5. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p atitiko keliamus reikalavimus, kad būtų pripažinti tinkamais naudoti ir priimti eksploatuoti? Ar nurodyti statiniai buvo tinkami priimti eksploatuoti?

6. Koks buvo rekonstruotų statinių plotas? Kokio ploto rekonstruota namo dalis buvo priimta eksploatuoti?

7. Kokios rūšies statyba buvo vykdoma – nauja statyba ar rekonstrukcija? Statinys 5a2/p naujas savarankiškas statinys ar priestatas? Kokiai statinių rūšiai priskirtinas statinys 4a1/p?

8. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p gali būti tinkamai ir saugiai eksploatuojami, nesinaudojant tam tikslui gretimo žemės sklypo Vilniuje, Fxx g. 69, dalimi?

9. Ar 2011-06-30 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-2173 nuotraukoje Nr. 4 ir nuotraukoje Nr. 01 matomi statinio 5a2/p, esančio Vilniuje, Fxx g. 67, langai į sklypo Vilniuje, Fxx g. 69, pusę buvo numatyti statinio 5a2/p statybos projekte? Ar statinyje 5a2/p Vilniuje, Fxx g. 67, esantys langai užfiksuoti VĮ Registrų centro duomenyse?

10. Kokiai statybos rūšiai priskirtini 2010 m. atlikti statinių apšiltinimo ir stogo remonto darbai?

11. Ar dėl nurodytų darbų pakito namo stogo matmenys?

KLAUSIMAI:

1. Ar žemės sklype, kurio unikalus Nr. xxxx, esančios konstrukcijos yra statinio, kurio unikalus Nr. xxxx, pamatai (jų dalis)?

2. Jeigu žemės sklype, kurio unikalus Nr. xxxx, esančios konstrukcijos yra statinio, kurio unikalus Nr. xxxx, pamatai (jų dalis) ar galima laikyti, kad statinys, kurio unikalus Nr. xxxx, yra nugriautas?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra 2010 m. spalio 18 d. Kasmetinės apžiūros akte (toliau – apžiūros akte) nustatytų daugiabučio namo Mxx g. Nr. 8a, Vilniuje bendrojo naudojimo objektų defektų (toliau – defektai) atsiradimo priežastis ir kam tenka atsakomybė už šiuos defektus:

 • ar apžiūros akte nustatyti defektai atsirado dėl netinkamai (nekokybiškai) paruoštos projektinės dokumentacijos, jei taip, kokie defektai ir kokia apimtimi?
 • ar apžiūros akte nustatyti defektai atsirado dėl netinkamai atliktos statybos techninės priežiūros, jei taip, kokie defektai ir kokia apimtimi?
 • ar apžiūros akte nustatyti defektai atsirado dėl netinkamos statinio eksploatacijos, jei taip, kokie defektai ir kokia apimtimi?
 • ar apžiūros akte nustatyti defektai atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo, jei taip, kokie defektai ir kokia apimtimi?

2. Jeigu atlikus daugiabučio namo Mxx g. Nr. 8a, Vilniuje, termolizinį tyrimą būtų nustatyti papildomi bendrojo naudojimo objektų defektai, kas ir kokia apimtimi atsakingas dėl šių defektų atsiradimo?

KLAUSIMAI:

1. Ar šiuo metu ant gyvenamojo namo, esančio adresu Vxx g. 12D, Vilniuje, stogo įrengti sniego gaudytuvai įrengti pagal projektavimo firmos UAB „Pxx“ (at Nr. xxx) parengtą „Daugiabutis gyvenamasis namas (7/3) Vxx g. 12A, Vilniuje“, projektinę dokumentaciją ir ar sniego gaudytuvai įrengti nepažeidžiant statybas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų?

2. Ar šiuo metu gyvenamajame name, esančiame Vxx g. 12D, Vilniuje įrengtas stogo latakas atitinka visus teisės aktų keliamus reikalavimus ir ar turi defektų?

3. Ar elektros šildymo kabelis gyvenamajame name, esančiame adresu Vxx g. 12D, Vilniuje, įrengtas pagal projektavimo firmos UAB „Pxx“ (at. Nr. xxx) parengtą „Daugiabutis gyvenamasis namas (7/3) Vxx g. 12A, Vilniuje“, projektinę dokumentaciją?

4. Ar slenkstis prie balkono durų ir langų bute, esančiame Vxx g. 12D-xx, Vilniuje, įrengtas pagal projektavimo firmos UAB „Pxx“ (at. Nr. xxx) parengtą „Daugiabutis gyvenamasis namas (7/3) Vxx g. 12A, Vilniuje“, projektinę dokumentaciją?

5. Ar nutekėjimo sistema, įrengta ant gyvenamojo namo Vxx g. 12D, Vilniuje, stogo turi defektų, jeigu turi tai kokių, ar šie defektai daro žalos pastatui ir ar galima šiuos defektus pašalinti?

6. Ar terasos latakas, esantis gyvenamajame name adresu Vxx g. 12D (butas xx), Vilniuje, įrengtas pagal projektavimo firmos UAB „Pxx“ (at. Nr. xxx) parengtą „Daugiabutis gyvenamasis namas (7/3) Vxx g. 12A, Vilniuje“, projektinę dokumentaciją?

KLAUSIMAI:

1. Ar AB „Pxx“ pagal 2005 m. rugpjūčio 23 d. statybos rangos sutartį Nr. 508231 ir jos papildomus susitarimus atlikti darbai (įskaitant subrangovinius) priklausė tik pirmajam objekto statybos darbų etapui? Jeigu ne, tai kokie darbai priklausė pirmajam, o kokie vėlesniam etapui?

2. Ar užsakovo ir rangovo papildomais susitarimais ir sąmatomis suderinti darbai laikytini papildomais sutarties prasme, t.y. ar jie nebuvo numatyti objekto techniniame projekte?

3. Ar po 2007 m. rugpjūčio 15 d. (t.y. galutinio darbų atlikimo termino) rangovas ir (ar) pagal sutartį parinkti subrangovai vykdė objekte darbus, kurie priskirtini sutartimi nustatytai darbų apimčiai, jeigu taip, tai kokius ir iki kada?

4. Ar iki 2007 m. rugpjūčio 15 d. (t.y. galutinio darbų atlikimo termino, nustatyto šalių darbų suderintame grafike) rangovas įvykdė kitus su jo pagal sutartį atliktais darbais (įskaitant subrangovinius) neatsiejamai susijusius įsipareigojimus, t.y. pateikė užsakovui išpildomuosius brėžinius, bandymų aktus, matavimų protokolus, statybos darbų žurnalus, o jeigu ne, kada visa tai buvo padaryta?

5. Kas turėjo atlikti antrajame ir trečiajame etape numatytus darbus ir juos priduoti valstybinei komisijai pagal pripažinimo tinkamu naudoti aktą?

6. Ar techninio projekto korektūros ir pagal jas išduoti statybos leidimai turėjo įtakos darbų atlikimo terminams?

7. Ar po 2007 m. rugpjūčio 15 d. rangovas atlikinėjo papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sutartimi?

8. Ar buvo vėluojama atlikti darbus, numatytus statybos rangos sutartyje ir papildomuose susitarimuose? Jei taip, tai kas (užsakovas, rangovas, projektuotojai ar ieškovo tiesiogiai pasamdyti rangovai) sudarė kliūtis darbų atlikimui nustatytu terminu?

KLAUSIMAI:

1. Kiek lėšų į sodo namo, (unikalus Nr. xxx) esančio adresu Vilniaus r. sav. Papiškių km. rekonstrukciją buvo įdėta nuo statybos pradžios iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.?

2. Kiek lėšų į sodo namo, (unikalus Nr. xxx), esančio adresu Vilniaus r. sav. Papiškių km. rekonstrukciją buvo įdėta nuo 1997 m. spalio 30 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31d.?

3. Kokį procentą nuo visų į sodo namo, (unikalus Nr. xxx) esančio adresu Vilniaus r, sav., Papiškių km. įdėtų lėšų sudaro lėšos, įdėtos nuo 1997 m. spalio 30 d, iki 2011 m, rugpjūčio 31 d. (santuokinės lėšos)?

4. Ar galima nustatyti, koks sodo namo, (unikalus Nr. xxx) baigtumas buvo procentais pagal atliktus darbus 1997 m. spalio 30 d.?

5. Koks buvo sodo namo, (unikalus Nr. xxx) baigtumas, pagal atliktus darbus ir realų stovį, procentais 2011 m. rugpjūčio 31 d.?

6. Kokia sodo namo, (unikalus Nr. xxx) vidutinė rinkos vertė 2012 m. spalio 28 d.?

7. Kokia atliktų darbų sodo namo, (unikalus Nr. xxx) vertė per laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. iki 2012 m. spalio 28 d. ir kokį procentą tai sudaro lyginant su viso namo atliktais statybos remonto darbais?

KLAUSIMAI:

1. Ar gyvenamojo namo statybos darbai atlikti laikantis gyvenamojo namo projekto? Jei projektas pažeistas, kokie padaryti pažeidimai, kokie darbai, nenumatyti projekte atlikti?

2. Kokią įtaką gyvenamojo namo eksploatacijai turėjo nustatyti nukrypimai nuo projekto, jei tokie buvo nustatyti?

3. Ar statybos darbai atlikti laikantis tokias statybas reglamentuojančių teisės aktų?

4. Ar yra galimybė nustatyti atliktų darbų laiką (metai, mėnesiai)?

5. Ar statybos projekte buvo numatytas drenažas? Jei nebuvo numatytas, ar jis buvo būtinas, ar tokie darbai atitinka tokius statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus?

6. Ar gyvenamojo namo pamatai atitinka projektą; ar tokio objekto statybos darbai atlikti kokybiškai, iš tinkamų medžiagų, ar šie darbai atitinka tokius statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus? Jei yra pažeidimai, kokie jie, kokiu būdu gali būti pašalinti?

7. Kokie jau atlikti namo statybos darbai turi būti keičiami keičiant namo fasado architektūros sprendinius?

8. Ar turėjo būti keičiama pamatų konstrukcija, atsižvelgiant į namo fasado architektūrinio sprendinio pakeitimus? Jei turėjo būti keičiama, kokio pobūdžio turėjo būti pakeitimai? Ar jie atlikti? Jei pakeitimai neatlikti, kokios dėl to atsirado pasekmės?

9. Ar UAB „Įxx“ 2007 m. 9 d. statinio techninės būklės tyrimo akte Nr. 07-07/01-2 nustatyti trūkumai atitinka teismo ekspertizės metu nustatytus trūkumus?

10. Ar 2007 m. liepos mėnesio UAB „Txx“ Atliktų darbų akte (3 t., 55 b.l.) nurodyti darbai buvo atlikti; ar šiems darbams panaudotos medžiagos, nurodytos 2007 – 2008 metų užsakymuose ir PVM sąskaitose faktūrose (2 T., 103-129 B.L.)?

11. Jei šiose sąskaitose atlikti nurodyti darbai atlikti, ar jie atlikti kokybiškai? Jei nustatyti trūkumai, kokie jie, kada ir dėl kokių priežasčių atsirado?

12. Ar yra visų atliktų statybos darbų trūkumų? Jei yra, kad ir dėl kokios priežasties jie atsirado? Ar namas eksploatuojamas tinkamai? Jei netinkamai, kokią įtaką tai turi nustatytiems pastato defektams?

13. Kokia yra visų defektų šalinimo kaina?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Vxx“ parengtas, objektų Nxx g. 9, 11 Klaipėdoje aliuminio langų ir fasadų, pagamintų iš firmos „REYNAERS“ aliuminio profilių su stiklo paketais darbo projektas atitinka Statybos techniniuose reglamentuose nurodytiems privalomiems reikalavimams?

2. Ar UAB „Vxx“ pagaminti ir sumontuoti aliuminio profilių langai atitinka Statybos techniniuose reglamentuose nurodytiems privalomiems reikalavimams?

3. Ar UAB „Vxx“ perduoti darbai, atlikti objekte Nxx g. 9, 11, Klaipėdoje, buvo atlikti su trūkumais? Jei taip, kokiais?

4. Jei būtų nustatyta trūkumų, kada jie atsirado: ar iki atitinkamų darbų perdavimo pagal atitinkamus atliktų darbų aktus, esančius byloje, ar po darbų perdavimo?

5. Dėl kokių priežasčių galėjo atsirasti trūkumai, jei tokie būtų nustatyti?

6. Kokia yra nustatytų trūkumų pašalinimo vertė?

7. Ar objekte Nxx g. 9, 11, Klaipėdoje buvo „Statybos žurnalas“ ar jis buvo pildomas rangovo ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriaus ar kito techninę priežiūrą atliekančio asmens?

8. Ar objekte Nxx g. 9, 11, Klaipėdoje „Statybos žurnale“ buvo surašomi paslėptų darbų aktai (apšiltinimui, hidroizoliacijai)?

2012 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Nustatyti, ar pagal 2008-08-12 Statybos rangos sutartį Nr. 08-08-12, sudarytą tarp UAB „Axx“ ir G. Kxx IĮ „Dxx“, Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2008 m. rugsėjo mėn. ir Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2008 m. spalio mėn. užfiksuoti statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai, jų kiekiai atitinka faktiškai esamą darbų rezultatą, jų kiekį objekte adresu Gxx k., skl. Nr. xx, Vilniuje, pagal minėtą sutartį. Jei tiksliai atsakyti į šį klausimą nėra objektyvių sąlygų, nustatyti labiausiai tikėtiną išvadą atsižvelgiant į esamą faktinę situaciją.

2. Jei Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2008 m. rugsėjo mėn. ir Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2008 m. spalio mėn. užfiksuoti statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai, jų kiekiai neatitinka faktiškai esamo darbų rezultato, jų kiekio objekte adresu Gxx k., skl. Nr. xx, Vilniuje, nustatyti, kokie konkrečiai esami statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai ir kokia dalimi/dalimis (įskaitant šios dalies/dalių piniginę išraišką) atitinka bei kokia dalimi neatitinka minėtuose aktuose užfiksuotų statybos darbų ir jų kiekių.

3. Jei Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2008 m. rugsėjo mėn. ir Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2008 m. spalio mėn. užfiksuoti statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai, jų kiekiai neatitinka faktiškai esamo darbų rezultato, jų kiekio objekte adresu Gxx k., skl. Nr. xx, Vilniuje, nustatyti, dėl kokios priežasties ar priežasčių (pavyzdžiui, neatlikta dalis darbų, išmontuota, išardyta, gamtinių jėgų poveikis ir t.t.) esamas darbų rezultatas (t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai) neatitinka minėtuose aktuose užfiksuotų statybos darbų bei jų kiekių (jei priežastys yra kelios, prašome nustatyti kiekvienos iš šių priežasčių įtaką statybos darbų rezultatui, t.y. žemės darbams, pamatų užpylimo darbams, gręžtinių pamatų darbams, monolitinio karkaso darbams, jų kiekio neatitikimui minėtuose aktuose užfiksuotiems statybos darbams (jų kiekiui procentine išraiška). Jei tiksliai atsakyti į šį klausimą nėra objektyvių sąlygų, nustatyti labiausiai tikėtiną išvadą atsižvelgiant į esamą faktinę situaciją.

4. Jei Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2008 m. rugsėjo mėn. ir Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2008 m. spalio mėn. užfiksuoti statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai, jų kiekiai neatitinka faktiškai esamo darbų rezultato, jų kiekio objekte adresu Gxx k., skl. Nr. xx, Vilniuje, nustatyti, ar galėjo tie neatitikimai atsirasti po atliktų darbų perdavimo. Jei tiksliai atsakyti į šį klausimą nėra objektyvių sąlygų, nustatyti labiausiai tikėtiną išvadą atsižvelgiant į esamą faktinę situaciją.

KLAUSIMAI:

1. Ar žemės sklype adresu Sxx 45, Vxx, Exx savivaldybėje, esantys objektai, Nekilnojamojo turto registro Nr. xxx 2.20 punkte įregistruoti kaip rezervuarai (13 vnt. (25 kub.m.), 9 vnt. (10 kub.m.), 7 vnt. (50 kub.m.), 1 vnt. (70 kub.m.), 5 vnt. (3 kub.m.), 5 vnt. (5 kub.m.), kurių unikalus Nr. xxx atitinka nekilnojamojo daikto statusą?

KLAUSIMAI:

1. Ar iš pateiktos bylos medžiagos galima nustatyti 2008-02-24 užliejimo L. B. ir O. B. asmeninės nuosavybės teise priklausančiam butui, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, padarytų sugadinimų mastą (apimtis)?

2. Kokia yra butui, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, sugadinimų, padarytų 2008-02-24 užliejus butą vandeniu, padaryta žala?

3. Kokia yra butui, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, sugadinimų, padarytų 2008-02-24 užliejus butą vandeniu, pašalinimo (darbų ir medžiagų) vertė?

4. Kokia nuostolių suma atitinka pilnutinio žalos atlyginimo principą, t.y. atstato apgadintų patalpų būklę į tą, kuri buvo iki užpylimo?

5. Kokie buto, esančio Jxx g. 39-49, Vilniuje, sužalojimai atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo?

6. Ar sąmatoje (b.l. 9, 10) nurodyti darbai ir medžiagos yra susiję su turtui padarytos žalos padarinių likvidavimu? Ar sąmata yra paskaičiuota, atsižvelgiant į nustatytą patalpų, užpylimo pobūdį bei plotą, ar teisingai įtraukti darbai?

7. Kokios buto, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, patalpos turėjo labiausiai nukentėti dėl įvykusio užliejimo iš buto adresu Jxx g. 39-55, Vilniuje?

8. Ar žalos atsiradimui turėjo reikšmės bute, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, vykdyti remonto darbai prieškambaryje, vonioje, virtuvėje? Jei taip, tai kaip galėjo įtakoti sugadinimų mastą (apimtį) vykdomi remonto darbai?

9. Ar ieškovo pateiktoje bylos medžiagoje teisingai užfiksuotos butui, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, padarytos žalos apimtys, susijusios su vandens patekimu į butą?

KLAUSIMAI:

1. Kokie degalinės, esančios Šxx pl. 96, Kxx, rangovo UAB „Sxx“ atliktoje rekonstrukcijoje pagal 2008-10-17 su atsakovu AB „Vxx“ pasirašytą Rangos sutartį faktiškai sumontuotų medžiagų ir atliktų darbų kiekiai bei jų vertė?

KLAUSIMAI:

1. Kokiu momentu atsakovai V. D. ir R. D. privalėjo padaryti melioracijos rinktuvo apvedimą aplink naujai statomą gyvenamąjį namą, esantį adresu Šxx r. sav. Pxx k., K. G. g. 6C – prieš gyvenamojo namo statybos pradžią ar bet kuriuo jiems patogiu metu kol vykdoma statyba ir galioja statybos leidimas?

2. Ar 5-os drenažo sistemos rinktuvo „d“ apvedimo aplink namą nepadarymas prieš gyvenamojo namo pamatų kasimo pradžią ir statybos darbų pradžią buvo susijęs priežastiniu ryšiu su ieškovei Z. Č. priklausančio sodo, esančio Šxx r. sav. Pxx k., užmirkimu, atsižvelgiant į šios konkrečios teritorijos landšaftą?

3. Kokia yra labiausiai tikėtina ieškovei Z. Č. priklausančio verslinio sodo užmirkimo priežastis?

4. Ar 5-os drenažo sistemos rinktuvo „d“ apvedimo padarymas šį pavasarį yra susijęs priežastiniu ryšiu su sodo nusausėjimu, atsižvelgiant į šios konkrečios teritorijos landšaftą?

5. Ar šiuo metu 5-os drenažo sistemos melioracijos statiniai savo esama kokybe atitinka privalomųjų norminių dokumentų reikalavimus? Jei neatitinka, tai kokie ir kur esantys melioracijos statinių defektai turi būti taisomi (šalinami)?

6. Ar turėjo 5-os drenažo sistemos (sausinimo plotas 7,9 ha) rinktuvas „d“ įtakos 1-ojo (Z. Č. žemėje) ir 2-ojo (V. D. žemėje) ploto sausinimui? Jei turėjo, tai kokiu lygiu ir kokiame plote pasireikštų užmirkimas?

7. Ar turėjo 5-os sistemos (7,9 ha) rinktuvo „d“ galimi pažeidimai dėl namo statybos darbų 2-ame plote (V. D. žemėje) daryti įtaką 1-ojo ploto (Z. Č. žemėje) sodo sausinimui? Jei turėjo, tai kokiu lygiu ir kokiame plote galėjo pasireikšti užmirkimas?

8. Ar galėjo 5-os drenažo sistemos (7,9 ha) rinktuvas „a“ daryti įtaką 1-ojo (Z. Č. žemėje) ir 2-ojo (V. D. žemėje) ploto sausinimui? Jei galėjo, tai kokiu lygiu ir kokiame plote pasireikštų užmirkimas?

9. Kokią įtaką turėjo 5-os drenažo sistemos „a“ rinktuvo ir sausintuvų, esančių Z. Č. sodo teritorijoje, užterštumas geležingomis dalelėmis sausinimo plotui (kaip nustatyta 2012-06-04 dienos patikrinimo akte, t. 2, b.l. 125-126)?

10. Ar Z. Č. vaismedžių sodo teritorijoje įrengta drenažo sistema atitinka melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (patvirtinto 2006-01-09 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-2) reikalavimus, nustatytus drenažo sistemai vaismedžių soduose, atsižvelgiant į tai, kad drenažo sistema įrengta 1977 m., rekonstruota 1985-1986 m., sodas užveistas 2001 m., o pati Z. Č. nenurodė, kad vaismedžių sode esanti drenažo sistema būtų kokiu nors būdu rekonstruota pagal reikalavimus, nustatytus vaismedžių sodui? Jei ne, tai kokią įtaką Z. Č. vaismedžių sodo teritorijos užmirkimui turi prieš tai paminėtų reikalavimų nesilaikymas?

11. Ar Z. Č. vaismedžių sodo teritorijoje įrengta drenažo sistema garantuoja tinkamą Z. Č. vaismedžių sodo teritorijos nusausinimą, atsižvelgiant į 2012-06-04 atkasimo-patikrinimo akte nustatytus faktus bei kitus byloje esančius įrodymus, t. 2, b.l. 125-126?

12. Kuris iš dviejų rinktuvų – „a“, „d“ (atsižvelgiant į 2012-06-04 atkasimo-patikrinimo akte nustatytas aplinkybes) – tiesiogiai skirtas nusausinti Z. Č. vaismedžių sodą, V. ir R. D. žemės sklypą? Ar techniniu požiūriu yra pagrįsta 2012-06-04 atkasimo-patikrinimo akte nurodyta išvada, kad „melioracijos projekto Nr. 10 drenažo sistemos rinktuvas „d“, einantis po V. D. namu, sodo sausinimui jokios įtakos negalėjo turėti, nes visi sausintuvai pajungti į rinktuvą „d“ sausino namo kairės pusės žemės sklypus einančius link žiočių. <…> Sodo sausinimo tinklas ir per sodą einantis rinktuvas „a“ yra užneštas geležingomis nuosėdomis, todėl negali pašalinti perteklinio vandens kiekio iš sausinimo ploto“?

13. Kokia yra tiesioginė techninė Z. Č. vaismedžių sodo teritorijos užmirkimo priežastis?

14. Ar vykdant namo statybos darbus V. ir R. D. žemės sklype galimai padaryti rinktuvo „d“ dalies, esančios po namo pamatais, pažeidimai turėjo, techniniu požiūriu, tiesioginės įtakos Z. Č. vaismedžių sodo teritorijos užmirkimui? Jei taip, tai kokiu lygiu ir kokio dydžio plote galėjo pasireikšti užmirkimas?

KLAUSIMAI:

1. Kaip (kokiu būdu) gali būti ištaisytas birių trąšų sandėlio, esančio N. U. g. 23, Kxx, stogo defektas – stogo dangos nesandarumas?

2. Kokia yra birių trąšų sandėlio, esančio N. U. g. 23, Kxx, stogo defekto – stogo dangos nesandarumo ištaisymo (jeigu būtų nustatyta, kad įmanoma ištaisyti) kaina vidutinėmis ekspertizės atlikimo dienos kainomis?

3. Jeigu birių trąšų sandėlio, esančio N. U. g. 23, Kxx, stogo defekto – stogo dangos nesandarumo ištaisyti (visiškai pašalinti) neįmanoma, kokia yra stogo dangos perdengimo (t.y. dabartinės dangos nuardymo ir naujos dangos sumontavimo) projektine danga kaina vidutinėmis ekspertizės atlikimo dienos kainomis (įskaitant visų reikalingų medžiagų, mechanizmų ir darbų kainą)?

KLAUSIMAI:

1. Ar statybos objekte – Daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame adresu Vilniaus miestas, V.M.P. – M. V. gatvių sankirtoje (žemės sklypų kadastriniai numeriai xxx ir xxx) statybos darbai: požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ventiliacinės šachtos įrengimas (ieškovams nuosavybės teise priklausančioje žemės sklypo dalyje); gaisrinių evakuacinių laiptų įrengimas (ieškovams nuosavybės teise priklausančioje žemės sklypo dalyje); pirmo aukšto vitrininių langų pastatymas (į ieškovų kiemo pusę); pastate nuo 2-ojo iki 5-ojo aukšto virš ieškovams priklausančio žemės sklypo patalpų įrengimas; ieškovų kiemo žemės sklypo paviršiaus įrengimo darbai atlikti pagal V. J. projektavimo firmos „Dxx“ (at. Nr. xxx) parengtą „Daugiabutis gyvenamasis namas V.M.P. – M. V. gatvių sankirta, Vilnius“; projektinę dokumentaciją (projekto Nr. xxx)?

2. Jeigu objekte – Daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame adresu Vilniaus miestas, V.M.P. – M. V. gatvių sankirtoje (žemės sklypų kadastriniai numeriai xxx ir xxx) statybos darbai: požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ventiliacinės šachtos įrengimas (ieškovams nuosavybės teise priklausančioje žemės sklypo dalyje); gaisrinių evakuacinių laiptų įrengimas (ieškovams nuosavybės teise priklausančioje žemės sklypo dalyje); pirmo aukšto vitrininių langų pastatymas (į ieškovų kiemo pusę); pastate nuo 2-ojo iki 5-ojo aukšto virš ieškovams priklausančio žemės sklypo patalpų įrengimas; ieškovų kiemo žemės sklypo paviršiaus įrengimo darbai atlikti ne pagal V. J. projektavimo firmos „Dxx“ (at. Nr. xxx) parengtą „Daugiabutis gyvenamasis namas V.M.P. – M. V. gatvių sankirta, Vilnius“; projektinę dokumentaciją (projekto Nr. xxx), kokie yra nukrypimai nuo projektinės dokumentacijos ir ar jie yra esminiai?

3. Ar statybos objekte – Daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame adresu Vilniaus miestas, V.M.P. – M. V. gatvių sankirtoje (žemės sklypų kadastriniai numeriai xxx ir xxx) nuo 2-ojo iki 5-ojo aukšto virš ieškovams priklausančio žemės sklypo įrengtos patalpos, lodžos ar balkonai?

KLAUSIMAI:

1. Ar statomame statytojos J. Š. rąstiniame name (ūkininko sodybos informacinis centras su gyvenamomis patalpomis), esančiame Bxx k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav., atliekant šlaitinio stogo medinės konstrukcijos, šiluminės izoliacijos, „Ruukki“ metalinės stogo dangos bei lietaus nuvedimo sistemos darbus:

– medinės stogo konstrukcijos tvirtinimas prie dūmtraukio konstrukcijos;

– stogo apšiltinimui prie dūmtraukio panaudota akmens vata;

– nepadengtos antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis medienos panaudojimo medinei stogo konstrukcijai;

– gegnių ir mūrlotų sujungimo mazgai;

– stogo dangos lakštų tvirtinimas savisriegiais;

– stogo dangos lakštų užleidimas vienas ant kito;

– skardos lankstinių stogo šlaitų sąlajose po skardos lakštais užleidimo atstumai;

– šoninių vėjalenčių pritvirtinimas;

– kraigo ir stogo atbrailų detalių pritvirtinimas be specialios tarpinės;

– kamino apskardinimas;

– lietaus latakų detalių jungimas be tvirtinimo movų;

– panaudoti lietvamzdžių laikiklių savisriegiai;

– lietaus nuvedimo latakų sumontavimo nuolydžiai;

– lietvamzdžių sujungimų nuo latako iki lietvamzdžio ilgiai;

– kiti šlaitinio stogo medinės konstrukcijos, šiluminės izoliacijos, „Ruukki“ metalinės stogo dangos bei lietaus nuvedimo sistemos darbai,

atlikti laikantis statybos darbų technologijos ir statinių statybos norminių teisės aktų bei Priešgaisrinės apsaugos normų reikalavimų? Jeigu aukščiau nurodyti darbai buvo atlikti pažeidžiant norminių aktų reikalavimus, nurodyti, kokie norminių aktų reikalavimai buvo pažeisti ir kokie atliktų darbų defektai nustatyti?

1.1. Kokių statybos darbų technologijos ar statinių statybos norminių teisės aktų reikalavimų, atliekant 1 punkte nurodytus darbus, turėjo laikytis statytoja J. Š. ar jos pavedimu užsakovo funkcijas vykdantis N. Š., rangovas V. A. ir ar jų laikėsi?

1.2. Jeigu buvo nustatyti atliktų 1 punkte nurodytų darbų defektai, tai:

– ar nustatyti defektai esminiai?

– kokias pasekmes gali sukelti nustatyti defektai pastato stogui, naudojant jį pagal tikslinę paskirtį?

– kokie galimi nustatytų defektų šalinimo būdai?

– kokia nustatytų defektų šalinimo rinkos vertė, skaičiuojant 2011 m. lapkričio mėn. kainomis?

2. Kokia 1 punkte atliktų rangos darbų rinkos vertė, skaičiuojant 2011 m. lapkričio mėn. kainomis?

3. Ar statytojos J. Š. pateikto techninio ūkinio sodybos projekto (projektuotojas M. D.) duomenys yra pakankami rangovui atliekant darbus, nurodytus 1 punkte, laikantis statybos darbų technologijos, statinių statybos norminių teisės aktų reikalavimų?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovo UAB SC „Exx“ į bylą pateikto VĮ Registrų centro parengto žemės sklypo plano M1:2000 sprendiniai yra tinkami ir plane nurodytas žemės sklypas yra pakankamas atsakovo UAB „Bxx“ nuosavybės teise valdomų statinių pastato-klubo (unikalus Nr. 2xxx-1xxx-9xxx) ir pastato-ūkinio pastato (unikalus Nr. 2xxx-1xxx-9xxx), esančių Kxx 3, Palangoje, eksploatavimui?

2. Ar atsakovo UAB „Bxx“ į bylą pateiktas UAB „Dxx“ parengtas žemės sklypo planas M1:1000 yra parengtas siekiant suformuoti žemės sklypą tik atsakovui UAB „Bxx“ nuosavybės teise priklausančių statinių pastato-klubo (unikalus Nr. 2xxx-1xxx-9xxx) ir pastato-ūkinio pastato (unikalus Nr. 2xxx-1xxx-9xxx), esančių Kxx 3, Palangoje, eksploatavimui?

3. Ar atsakovo UAB „Bxx“ į bylą pateikto UAB „Dxx“ 2009 m. sausio 27 d. parengto žemės sklypo plano M1:1000 sprendiniai yra tinkami ir plane nurodyto žemės sklypo plotas neviršija atsakovo UAB „Bxx“ nuosavybės teise valdomų statinių pastato-klubo (unikalus Nr. 2xxx-1xxx-9xxx) ir pastato-ūkinio pastato (unikalus Nr. 2xxx-1xxx-9xxx) eksploatavimui reikalingo ploto?

4. Jei atsakymai į pirmąjį ir trečiąjį klausimus būtų neigiami, kokio ploto žemės sklypas yra reikalingas atsakovo UAB „Bxx“ nuosavybės teise valdomiems statiniams pastatui-klubui (unikalus Nr. 2xxx-1xxx-9xxx) ir pastatui-ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 2xxx-1xxx-9xxx), esantiems Kxx g. 3, Palangoje, eksploatuoti?

KLAUSIMAI:

1. Ar statybos darbai buvo atlikti kokybiškai?

2. Kada atsirado defektai?

3. Ar defektus buvo galima nustatyti statybos darbų rezultato perdavimo-priėmimo metu?

4. Dėl kokių priežasčių atsirado defektai?

5. Kokia yra defektų ištaisymo kaina 2011-08-01 dienos vidutinėmis rinkos (kai kuriais atvejais sutartinėmis) kainomis?

6. Kokia yra atliktų darbų sutartinė kaina?

7. Ar yra galiojantis statybos techninis reglamentas, kita norminė dokumentacija su privalomais reikalavimais krepšinio aikštelių statybai?

8. Ar tarp šalių pasirašytoje 2011-05-16 d. Rangos sutartyje numatyti krepšinio aikštelės įrengimo darbai, atsižvelgiant į šalių susitarimo apimtį ir pobūdį atlikti kokybiškai?

9. Jeigu ne, tai kokie konkrečiai rangovo krepšinio aikštelės įrengimo darbai atlikti netinkamai, kokią jie turi įtaką krepšinio aikštelės tolimesniam įrengimui, kokių galiojančių teisės aktų reikalavimų esant pažeidimams, minėti darbai neatitinka, ir kokių priemonių tokiu atveju būtina imtis, siekiant pašalinti atliktų darbų neatitikimus?

10. Ar atliekant darbus buvo panaudotos tinkamos medžiagos, atsižvelgiant į Rangos sutarties sąlygas, sąmatą?

11. Šalių sudarytoje rangos sutartyje nebuvo numatyta lietaus vandens surinkimo įlajų bei suvedimų. Kokiu pagrindu rangovas privalėjo atlikti šiuos darbus?

12. Kokie darbai yra atlikti tinkamai ir kokia šių darbų vertė?

13. Jeigu darbai atlikti netinkamai, tai koks šių netinkamai atliktų darbų pašalinimo būdas yra realiai įmanomas ir kokiomis sąnaudomis?

14. Ar įmanoma atlikti ekspertizę, žinant, jog šiuo metu krepšinio aikštelės asfaltbetonio danga yra iš naujo perdengta, UAB „Kxx“ bei UAB „Kyy“ atlikus iš naujo asfaltbetonio dangos tiesimo darbus, šioms bendrovėms visiškai nuėmus Ieškovo išklotą dangą bei krepšinio aikštelėje išklojus asfaltą iš naujo su naujom medžiagom?

15. Ar Ieškovas, t.y. UAB „Hxx“ rangos darbus, numatytus rangos sutartyje Nr. 11/05/16 bei jos priede – 2011-05-24 lokalinėje sąmatoje, atliko tinkamai, t.y. pagal minėtos sutarties ir jos priedo reikalavimus? Jeigu ne, tuomet kokie trūkumai rangos darbus atliekant UAB „Hxx“ pagal minėtą sutartį buvo padaryti?

KLAUSIMAI:

1. Ar 2011-02-17 d. Patalpų priėmimo-perdavimo akte (t. 1 b.l. 95-97), antstolio A. L. 2011-02-18 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 159-11/11 ir jo prieduose-fotonuotraukose (t. 1 b.l. 78-90; 105-112), užfiksuoti patalpų, esančių Txx g. 139, Šiauliuose, plane pažymėtose indeksais 25-1, 25-2, 25-3, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 26-5, 26-6, 26-10, 26-11, 26-12, 26-13, 26-14, 26-15, 26-16, 26-17, 26-18 ir 26-19 (pastato unikalus Nr. 2xxx-6xxx-3xxx) pažeidimai, o būtent:

 • patalpoje indeksu 26-23 sienose 18 vnt. skylių su atvirais, neizoliuotais laidais, sienos purvinos, dėmėtos. Toje vietoje, kur buvo demontuotos oro užuolaidos, sienoje skylės (2 vnt.), tvirtinimo varžtai (2 vnt.) bei atviri, neizoliuoti laidai;
 • patalpoje indeksu 26-24 lubose 5 vnt. skylių, įtrūkusios, sienose – 19 vnt. skylių, dalis jų su paliktais neizoliuotais laidais, prie įėjimo į patalpą indeksu 26-28 siena įtrūkusi (apie 2 m ilgio), neveikia 3 vnt. šviestuvai. Sienos purvinos, dėmėtos. Paliktas prisuktas plastikinis, 3m ilgio lovelis. Prie lango esanti elektros rozetė be dangtelio, kuri nesilaiko sienoje, kliba;
 • patalpoje indeksu 26-25 lubose 6 vnt. skylių, sienose – 8 vnt. skylių bei atviri, neizoliuoti laidai, neveikia 1 vnt. šviestuvai. Nešyla 1 radiatorius. Lubos per visą ilgį įtrūkusios 3 vietose. Sienos purvinos, dėmėtos. Kiliminė danga dvejose vietose (apie 3 kv.m ir apie 5 kv.m) akivaizdžiai purvina, nusitrynusi. Viena siena išdažyta dvejomis skirtingomis spalvomis;
 • patalpoje indeksu 26-26 lubose 3 vnt. skylių, sienose – 1 vnt. skylė, ant pertvaros palikta atsakovo – „Bxx“ reklama. Siena priešais purvina, dėmėta. Sienoje dėl demontuotos reklamos ar skelbimo likusi skylė bei dėmės. Apatinis kampas įtrūkęs;
 • patalpoje indeksu 26-27 lubose 2 vnt. skylių, sienose – 1 vnt. skylių, grindyse – 1 vnt. skylė, kiliminė danga purvina, išspausta buvusių stovėjusių baldų. Demontavus ant sienos buvusią reklamą – skiriasi dažų spalva;
  patalpoje indeksu 26-28 lubose 3 vnt. skylių bei atviri, neizoliuoti laidai, sienose – 3 vnt. skylių, grindyse – 1 vnt. skylė, kiliminė danga – dėmėta. Patalpose neveikia apšvietimas;
 • patalpoje indeksu 26-29 sienose 13 vnt. skylių, grindyse – 1 skylė;
 • patalpoje indeksu 26-30 lubose 2 vnt. skylių, palikti atviri, neizoliuoti laidai, sienose – 4 vnt. skylės bei atviri, neizoliuoti laidai. Nešyla radiatorius, sienoje 0,8 kv. m. plote atšokę dažai, sienos purvinos. Durų staktoje paliktos gręžimo skylės (4 vnt.) bei atviri, neizoliuoti laidai. Ant sienos prie įėjimo į šią patalpą paliktos skylės (5 vnt.) bei atviri, neizoliuoti laidai;
 • patalpoje indeksu 26-31 lubose 18 vnt. skylių, tarp jų 2 vnt. su neizoliuotais laidais, 3 skylės paliktos su tvirtinimo elementais reklamai, sienose – 112 vnt. skylių, tarp jų 33 vnt. su dalimi neizoliuotų laidų grindyse – 6 vnt. didelės (20 cm x 5 cm) skylės su neizoliuotais laidais, neveikia 3 šviestuvai. Demontavus ant sienos buvusią reklamą – skiriasi dažų spalva. Purvinos patalpoje esančios ventiliacijos grotelės. Siena (apie 20 cm) ilgyje išlaužta. Skilusi siena 0,8m ilgio. Elektros rozetė be dangtelio, kuri nesilaiko sienoje, kliba. Dviejose vietose sienoje išpjauti apie 30 cm plyšiai. Toje vietoje, kur buvo demontuotos oro užuolaidos, sienoje palikti tvirtinimo varžtai (4 vnt.);
 • patalpoje indeksu 26-32 lubose 6 vnt. skylių, vienoje (apie 0,3 kv.m. pločio) jų išlindę daugiau kaip 50 laidų, sienose – 27 vnt. skylių, neveikia 3 vnt. šviestuvai;
 • patalpoje indeksu 26-33 lubose palikta 2 vnt. skylių, sulaužytos 3 lubų plokštės, 4 lubų plokštės pajuodavusios, sienose – 5 vnt. skylių, palikti tvirtinimo elementai, neveikia 3 vnt. šviestuvai, grindyse – 7 vnt. skylių, tarp jų 1 vnt. su neizoliuotais laidais. Nešyla 2 radiatoriai. Kiliminė danga (apie 3 kv.m.) – purvina;
 • patalpoje indeksu 26-34 lubose 3 vnt. skylių, sulaužytos 3 lubų plokštės, 6 lubų plokštės pajuodavusios, sienose – 13 vnt. skylių dalis su išlindusiais laidais, neveikia 4 vnt. šviestuvai. Paliktas prisuktas storas plastikinis, 4 m ilgio lovelis, su 30-čia išeinančių laidų. Kiliminė danga (apie 1 kv.m.) – purvina. Siena purvina, įlaužta skylė. Demontuota dalis grindų apvado;
 • patalpoje indeksu 26-35 lubose 2 vnt. skylių. Iš vienos lubų plokštės paliktos skylės kyšo atviri, neizoliuoti laidai. Sienose – 2 vnt. skylės, sienose taip pat matomi įbrėžimai, palikti kėdžių atlošų. Kairėje pusėje palangės sienoje matosi įtrūkimas (apie 1 m ilgio). Sienoje paliktas kyšantis plastikinio vandentiekio vamzdžio galas. Laukinių durų į kiemą apačia apgadinta;
 • patalpoje indeksu 26-36 neveikia apšvietimas, sienose paliktos 4 skylės, palikti daiktai – plytelė, arbatinukas. Sienos purvinos;
 • patalpoje indeksu 26-37 lubose 2 vnt. skylių, sienose – 7 vnt. skylės iš jų 4 vnt. su paliktais varžtais, radiatorius šaltas – nešyla;
 • patalpoje indeksu 26-38 lubose 3 vnt. skylių bei atviri laidai, sienose – 16 vnt. skylių, dalis jų su paliktais laidais, sienos purvinos, neveikia 1 vnt. šviestuvas, paliktas prie sienos pritvirtintas apie 1,5 m plastikinis lovelis su laidais. Duryse bei jų staktoje paliktos skylės (5 vnt.), iš staktos išlindę palaidi, neizoliuoti laidai. Patalpoje palikta išlindę atviri laidai. Sienoje matomas nedidelis įdubimas;
 • patalpoje indeksu R-28 grindų linoleumas pūslėtas ir skylėtas, per visą plotą purvinas. Sienos, patalpoje esantys rekuperacijos įrengimai purvini, subraižyti. Nudaužyti sienų kampai. Nėra 1 vnt. šviestuvo. Prie sienų pritvirtinto 3 medinės lentos po 2,5 m ilgio. Patalpoje paliktos statybinės šiukšlės, žemės;
 • su nuomojamomis patalpomis besiribojančio lauko fasado ir jo elementų būklė – lauke, nuo Txx g. pusės fasade palikti 3 laidai, demontavus reklamą palikta 81 skylė bei dėmės per visa fasadą nuo buvusios reklamos. Ant lauko durų palikta atsakovo – „Bxx“ reklama bei pranešimas apie salono išsikėlimą į kitas patalpas. Lauko durų vyris buvo suvirintas ir uždažytas kitokia nei durų spalva, aprūdijusios;
 • virš laukinių durų, patalpų viduje demontuotos oro užuolaidos, palikti atviri, neizoliuoti laidai;

atsirado dėl normalaus susidėvėjimo, jei taip, tai kurie iš jų priskirtini prie normalaus (natūralaus) susidėvėjimo, o kurie nepriskirtini, atsižvelgiant į Patalpų nuomos 2005-06-30 d. sutarties numatytas sąlygas ir tikslus bei šių patalpų būklę 2011-02-14 d. perdavimo momentu?

2. Ar visi darbai, nurodyti 2011-02-25 d. UAB „Šxx“ apžiūros ir defektų nustatymo akte, 2011-03-18 d. rangos sutartyje tarp UAB „Mxx“ ir UAB „Šxx“; 2011-03-23 d. darbų priėmimo akte ir 2011-04-04 d. PVM sąskaitoje-faktūroje SLY Nr. 0010474; 2011-03-28 d. rangos sutartyje tarp UAB „Mxx“ ir UAB „Šxx“; 2011-05-26 d. darbų priėmimo akte ir PVM sąskaitoje-faktūroje SLY Nr. 0011591; 2011-06-15 d. darbų priėmimo akte ir PVM sąskaitoje-faktūroje SLY Nr. 0011592 dėl 73310,27 Lt (t. 1 b.l. 126-128; 139-144; 151-161) buvo būtini, šalinant patalpų trūkumus po UAB „Bxx“ nuomos nuo 2005-06-30 d. iki 2011-02-14 d., neįskaitant normalaus šių patalpų susidėvėjimo, ir ar jie atitinka faktiškai atliktus 313,11 kv. m. patalpose, pastate, kurio unikalus Nr. 2xxx-6xxx-3xxx, esančiame Txx g. 139, Šiauliuose, būtinuosius-atstatomuosius remonto darbus?

3. Koks 2011-02-14 dienai nuostolių (žalos) dydis (vidutinėmis rinkos kainomis) buvo padarytas 313,11 kv.m. patalpoms, pastate, kurio unikalus Nr. Nr. 2xxx-6xxx-3xxx, esančiame Txx g. 139, Šiauliuose, po UAB „Bxx“ nuomos nuo 2005-06-30 d. iki 2011-02-14 d., neįskaitant normalaus šių patalpų susidėvėjimo?

KLAUSIMAI:

1. Kokiai statybos rūšiai (statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas) priskiriami statybos darbai, kuriuos atliko statytojas – atsakovė L.P., padalindama jai nuosavybės teise priklausantį butą, esantį Nxx pl. 12A-9, Vilniuje, į du atskirus butus Nxx pl. 12A-9 ir 12A-9A?

2. Ar yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikto ir suderinto buto Nxx pl. 12A-9 projekto nukrypimai nuo atliktų statybos darbų, kurių pasekoje vienas butas buvo padalintas į du butus ir butai Registrų centre kaip du atskiri nekilnojamojo turto objektai (jei yra nukrypimai, tai kokie)?

3. Ar atsakovės vykdytų statybos darbų pasekoje nėra pažeistos namą laikančios ir nelaikančios konstrukcijos (sienos bendroje laiptinėje, ieškovei priklausančio buto sienos ir kt.)?

4. Ar atsakovės vykdytų statybos darbų – naujų durų įrengimo į bendrą laiptinę bei kitų jos vykdytų statybos darbų pasekoje nėra pažeistos normos reglamentuojančios statinių konstrukcijų apkrovas, priešgaisrinę saugą ir kt.?

5. Kokios rūšies statyba pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ buvo atlikta 2011 m. padalijant butą per du aukštus adresu Nxx pl. 12A-9, Vilnius, į du butus – Nr. 9 ir Nr. 9A ir suformuojant įėjimą į butą Nr. 9A?

6. Ar šiems statybos darbams reikėjo statybą leidžiančio dokumento ir/ar namo bendraturčių sutikimo?

7. Ar šie statybos darbai atitinka 2011-03-09 suderinto paprastojo remonto darbų projektą?

KLAUSIMAI:

1. Ar subrangovo UAB „Mxx“ statybos objekte L.Š.M.M.G.B. pagal 2010 m. liepos 14 d. Statybos rangos sutartį Nr. 2010/07/14 atlikti faktiniai darbų kiekiai atitinka visuose UAB „Mxx“ pateiktuose atliktų darbų aktuose nurodytus kiekius?

2. Kiek kubinių metrų paruoštos (apdorotos) medienos subrangovas UAB „Mxx“ sunaudojo L.Š.M.M.G.B. rąstinių sienų montavimui?

3. Kiek kubinių metrų paruoštos (apdorotos) medienos reikia viso statybos objekto – L.Š.M.M.G.B. rąstinių sienų montavimui?

4. Ar subrangovo UAB „Mxx“ pateiktos rangovui UAB „Vxx“ sudarytos sąmatos atitinka visus sąmatoms keliamus reikalavimus?

5. Kokia yra subrangovo UAB „Mxx“ L.Š.M.M.G.B. atliktų rąstinių sienų montavimo darbų, medžiagų ir įrengimų kaina 2010 m. liepos mėn. kainomis (pagal byloje II t. 46-47 b.l. esančią sąmatą)?

6. Ar subrangovas UAB „Mxx“ tinkamai vykdė 2010 m. liepos 14 d. su generaliniu rangovu UAB „Vxx“ pasirašytos Statybos rangos sutarties Nr. 2010/07/14 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.4, 4.6, 7.1, 8.5, 10.1 punktų reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Koks medžiagų sandėliavimo aikštelės, esančios Exx g. 21, Elektrėnuose faktinis plotas?

2. Koks medžiagų sandėliavimo aikštelės paruošiamojo sluoksnio pjūvis: skaldos, žvyro storis, ar pakloti tekstilės ir tinklo sluoksniai?

3. Ar faktinis medžiagų sandėliavimo aikštelės plotas ir paruošiamasis aikštelės sluoksnis (skalda, žvyras, tekstilė, tinklas) atitinka aikštelės plotą bei paruošiamąjį aikštelės sluoksnį, numatytą 2005 m. lapkričio 15 d. Generalinėje rangos sutartyje? Jeigu ne, tuomet kas dėl medžiagų sandėliavimo aikštelės buvo numatyta 2005 m. lapkričio 15 d. Generalinėje rangos sutartyje ir kas faktiškai yra atlikta?

4. Ar visi medžiagų sandėliavimo aikštelės darbai, kurie buvo faktiškai atlikti atspindėti statybos eigą fiksuojančiuose dokumentuose? Jeigu taip, kokie tai dokumentai?

5. Koks medžiagų sandėliavimo aikštelės plotas ir techniniai duomenys buvo numatyti AB „Lxx“ patvirtintame statinio projekte?

6. Koks faktinis pastatytos medžiagų sandėliavimo aikštelės plotas ir techniniai duomenys yra užfiksuoti statinio išpildomojoje dokumentacijoje?

7. Ar įrengiant medžiagų sandėliavimo aikštelę faktiškai atlikti statybos darbai atitinka AB „Lxx“ patvirtintą statinio projektą?

8. Ar medžiagų sandėliavimo aikštelės faktiniai įrengimo darbai buvo atspindėti pagal norminių aktų reikalavimus užpildytuose statybos eigą fiksuojančiuose dokumentuose kaip tinkamai atlikti ieškovo?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra vėliausia statybos pabaigos data statinio – fekalinės kanalizacijos vamzdžio (L = 13 m) pakloto nuo pastato – alinės, unikalus Nr. 4xxx-0xxx-3xxx, esančio Jxx k., Vilniaus r. sav. iki statinio – nuotekų rezervuaro, unikalus Nr. 4xxx-0xxx-3xxx, esantis Jxx k., Vilniaus r. sav.?

2. Ar statinys – nuotekų rezervuaras, unikalus Nr. 4xxx-0xxx-3xxx, esantis Jxx k., Vilniaus r. sav., savo funkciniu ryšiu yra sujungtas su pastatu – buitinio aptarnavimo kombinatu, unikalus Nr. 4xxx-3xxx-4xxx, esančiu Jxx k., Vilniaus r.? Ar nuotekų šalinimo rezervuaras sujungtas su aline 1-ame klausime minėtu kanalizacijos vamzdžiu? Jeigu taip, tai kokia pajungimo data?

3. Ar statinys – nuotekų rezervuaras, unikalus Nr. 4xxx-0xxx-3xxx, esantis Jxx k., Vilniaus r. sav., funkciniu ryšiu yra sujungtas su pastatu – aline, unikalus Nr. 4xxx-0xxx-3xxx?

KLAUSIMAI:

1. Ar Ieškovui 2011-06-10 pateiktoje techninėje užduotyje AutoCAD formatu išoriniam ir vidiniam gipskartoniui bei vatai laikyti buvo numatyta tarp termoprofilių horizontalioje padėtyje montuoti „L“ 50x50x1,2 mm kampuočius?

2. Ar yra darbo laiko skirtumas įrengiant karkasą horizontalioje padėtyje montuoti „L“ 50x50x1,2 kampuočius, ar temoprofilius?

3. Ar Subrangos sutartyje, jos prieduose, techninėje užduotyje buvo numatyta, kad kai kurios fasado granito plytelės zonose po langais ir virš jų nėra „sveikos“, t.y. prieš kabinant turės būti pjaustomos?

4. Ar, sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, prie jo pridėtų nuotraukų bei filmuotos medžiagos, taip pat kitos byloje esančios medžiagos, UAB „Pxx“ 2011-08-19 buvo pradėjusi fasado granito plytelių kabinimo darbus. Jei taip, kokia dalis darbų buvo atlikta 2011-08-19 dienai?

5. Ar pagrįstas UAB „Kxx“ reikalavimas UAB „Pxx“ pateiktas Knauf gipskartonio plokštes montuoti pagal Knauf technologiją?

6. Koks sumontuoto gipskartonio lygumo nuokrypis patalpų viduje ir išorėje leidžiamas pagal STR ir kt. norminius teisės aktus bei pagal Knauf technologiją?

7. Ar atliekant pilno fasado montavimo darbus langų skardinimo bei palangių įrengimo darbai yra sudėtinė pilno fasado montavimo dalis? Kokiame fasado įrengimo darbų etape turi būti montuojamos išorinės palangės?

8. Sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, prie jo pridėtų nuotraukų bei filmuotos medžiagos, taip pat iš kitos byloje esančios medžiagos, kokie darbai, kuriuos pagal Subrangos sutartį įsipareigojo atlikti UAB „Pxx“, 2011-08-19 dienai nebuvo užbaigti, kokia neužbaigtų darbų vertė?

9. Ar, sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, prie jo pridėtų nuotraukų bei filmuotos medžiagos, taip pat iš kitos byloje esančios medžiagos, UAB „Pxx“ pagal Subrangos sutartį 2011-08-19 dienai atlikti darbai atitinka Subrangos sutartyje, jos prieduose, STR bei kt. norminiuose teisės aktuose, Knauf technologijoje numatytus bei įprastai praktikoje tokiems darbams keliamus kokybės reikalavimus, jei ne, tai kokie darbai atlikti netinkamai?

10. Ar, sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, prie jo pridėtų nuotraukų bei filmuotos medžiagos, taip pat iš kitos byloje esančios medžiagos, nustatyti UAB „Pxx“ atliktų darbų trūkumai buvo tokie, kad darbus reikėjo taisyti?

11. Ar 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, prie jo pridėtose nuotraukose bei filmuotoje medžiagoje, 2011-08-18 defektiniame akte bei kitoje bylos medžiagoje užfiksuoti UAB „Pxx“ atliktų statybos darbų trūkumai atitinka tuos, kuriuos taisė UAB „Kyy“ ir UAB „Kxx“?

12. Ar, sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, prie jo pridėtose nuotraukose bei filmuotoje medžiagoje, 2011-08-18 defektiniame akte bei kitoje bylos medžiagoje užfiksuotų trūkumų pobūdžio bei masto, šių trūkumų šalinimui UAB „Kxx“ patirtos 120 460,04 Lt dydžio išlaidos (įskaitant išlaidas naujoms medžiagoms, technikai, mechanizmams, statybos rangos darbams, darbuotojams, mokesčiams SODRAI ir kt.) atitinka darbų, medžiagų, mechanizmų ir pan. rinkos kainas trūkumų šalinimo metu, ar jos gali būti laikomos protingomis ir pagrįstomis?

13. Koks yra bendras UAB „Kxx“ nuostolis atsižvelgiant į:

 • UAB „Kxx“ sumokėtą užmokestį UAB „Kyy“ už defektų šalinimą tarp objekto ašių F-A;
 • nuardytas ir iš naujo UAB „Kxx“ pirktas bei panaudotas statybines medžiagas;
 • UAB „Kxx“ atliktą darbų defektų šalinimą bei UAB „Pxx“ neužbaigtų darbų užbaigimą savo jėgomis ir sąskaita?

KLAUSIMAI:

1. Kokio maksimalaus ploto ir aukštingumo pastatą galima suprojektuoti, atsižvelgiant į UAB „Mxx“ 2007 metais parengtą ir patvirtintą žemės sklypų Kxx pr. Nr. 35, 37, 38 ir Sxx g. Nr. 9 galiojantį detalųjį planą, 2992 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Kxx pr. 35, Kxx?

2. Kokio bendro ploto pastatą galima būtų suprojektuoti, jeigu pastatas būtų projektuojamas 2992 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Kxx pr. 35, Kxx, visoje 2007 metais parengtame ir patvirtintame detaliajame plane pažymėtoje statybos zonoje, o to pastato aukštis atitiktų numatytąjį detaliojo plano brėžinyje?

3. Ar A. K. įmonės (nuo 2008-05-14 pertvarkytos UAB „Kxx“) pagal 2007-12-21 projektavimo darbų sutartį parengtas II etapo „Lauko inžinerinių tinklų iškėlimas, administracinio pastato su komercinėmis patalpomis, automobilių saugyklos požeminės ir antžeminės dalies statyba“ ir III etapo „Administracinio pastato su komercinėm patalpom antžeminės dalies statyba“ etapų architektūrinės dalies techninis projektas neviršija statinio aukštingumą nurodančių rodiklių bei nepažeidžia galiojančio Detaliojo plano grafinėje dalyje nurodytų statybos zonų H aukštingumo rodiklių?

4. Ar A. K. įmonės (nuo 2008-05-14 pertvarkytos UAB „Kxx“) pateiktoje III etapo architektūrinės dalies dokumentacijoje numatytas suprojektuoto pastato erkeris atitinka STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedo 1.1 ir 3 punkto nuostatas?

5. Ar A. K. įmonės (nuo 2008-05-14 pertvarkytos UAB „Kxx“) pateiktas II etapo projektas nepažeidžia galiojančio detaliojo plano sprendiniuose nurodytų galimų užstatymo zonų?

KLAUSIMAI:

1. Ar balkono, esančio Rxx g. 8-47, Vilniuje, įstiklinimo darbai atitinka 2008 m. rugsėjo 5 d. sutarties Nr. 2 objektą, t.y. berėmę slankiojančią „Lumon“ stiklinimo sistemą (toliau – stiklinimo sistema), taip pat, ar šie darbai atitinka įprastai tokio pobūdžio darbams keliamus kokybės reikalavimus?

2. Ar įmanoma tinkamai įvertinti atliktų darbų kokybę atsižvelgiant į laiko tarpą, praėjusį nuo 2008 m. spalio 7 d. darbų vienetinių darbų akto Nr. 2008/02 pasirašymo?

3. Ar stiklinimo sistemos konstrukcijos sumontuotos saugiai ir patikimai?

4. Ar sumontuota stiklinimo sistema yra tinkama naudoti pagal paskirtį? Ar ji apsaugo nuo kritulių (lietaus vanduo, sniegas, kruša) ir vėjo? Ar sumontuotos stiklinimo sistemos stiklai atsidaro (atsislenka) be trikdžių?

5. Ar įmanoma ištaisyti stiklinimo darbų trūkumus taip, kad stiklinimo sistemos stiklus būtų galima stumdyti be kliuvimo, per sistemos stiklus į balkono vidų nepatektų krituliai ir vėjas?

6. Kokia būtų stiklinimo sistemos sumontavimo darbų trūkumų pašalinimo kaina ekspertizės atlikimo metu?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Axx“ atliko statybos rangos darbus pagal 2008-05-27 statybos rangos sutartį Nr. Txx vertinant ekspertui pateiktas lokalines sąmatas?

2. Kokia yra UAB „Axx“ objekte atliktų automatikos darbų skaičiuojamoji kaina?

3. Kokia yra UAB „Axx“ objekte atliktų dujų privedimo darbų skaičiuojamoji kaina?

4. Ar UAB „Axx“ pateiktos naujos kai kurių darbų lokalinės sąmatos kainų atžvilgiu atitinka šalių susitarimą, t.y. sutartį, bendrą darbų sąmatą ir žaibosaugos darbų sąmatą?

5. Ar UAB „Axx“ pateiktose naujose lokalinėse sąmatose nurodytos papildomos (pridėtinės) išlaidos atitinka šalių sutartyje nustatytą darbų kainą?

6. Ar užsakovui UAB „Ayy“ galioja UAB „Axx“ pateiktos naujos vienašališkai padidintomis darbų kainomis sudarytos lokalinės sąmatos, kurios šalių nebuvo suderintos ir pasirašytos?

7. Ar UAB „Axx“ pateiktose naujose lokalinėse sąmatose nurodytas UAB „Axx“ darbuotojų darbo įkainis atitinka tuo metu galiojusias rinkos kainas?

8. Ar UAB „Axx“ turėjo pagrindą vienašališkai padidinti objekte atliekamų darbų kainas, nesuderinusi jų su užsakovu?

9. Ar UAB „Sxx“ eksperto sudaryta automatikos darbų sąmata atitinka realiai objekte atliktų automatikos darbų kiekį ir jų kainą?

KLAUSIMAI:

1. Kokia/kokios gali būti vandens prabėgimų pro stoglangius į butus, esančius Vxx g. 67F-6; 67F-5; 68-12; 68-5; 68-6; 68A-3; 68A-8; 68A-9; 68B-5; 68B-9; 68D-10; 68D-6; 68E-15; 68E-16; 68E-8; 68E-7; 68G; 68H-5; 68H-6; Vilniuje, priežastis/priežastys; jeigu šių priežasčių buvo kelios, nustatyti, kokia kiekvienos iš nurodytų priežasčių įtaka (išreiškiant procentine išraiška) vandens prabėgimams į butus?

2. Ar stoglangiai gyvenamuosiuose namuose, esančiuose Vxx g. 68, 68A, 68B, 68C, 68D, 68E, 68F, 68G, 68H, Vilnius, atitinka jiems keliamus kokybės reikalavimus?

3. Ar minėtų vandens pratekėjimų priežastis/priežastys galėjo būti stoglangių konstrukcijos ir/ar kokybės trūkumai ir/ar stoglangių montavimo darbai? Jei taip, kokie konkrečiai reikalavimai stoglangių kokybei ir/ar montavimo darbams buvo pažeisti bei kokia kiekvienos iš numatytų priežasčių įtaka (išreiškiant procentine išraiška) vandens prabėgimams į butus?

4. Ar pagal 2006-10-26 Roto stogo langų pirkimo sutartį Nr. OB-95 bei PVM sąskaitą-faktūrą xxx ir xxx parduoti ir sumontuoti adresu Vxx g. 68, Vilnius, langai per jų naudojimo laikotarpį nuo langų perdavimo pirkėjui dienos (2006-12-19) iki ieškinio pateikimo (2011-01-05) buvo naudojami laikantis jų naudojimo ir priežiūros instrukcijos, ar nėra langų mechaninių pažeidimų, ar yra kokie nors kiti konkretūs langų trūkumai? Jei taip, kas (kokie veiksniai) bei kada sąlygojo šių trūkumų atsiradimą?

5. Ar Roto langų, parduotų pagal 2006-10-26 Roto stogo langų pirkimo sutartį Nr. OB-95 ir esančių Vxx g. 68, Vilnius, gyvenamuosiuose namuose (ieškovo ieškinyje nurodytuose konkrečiuose pastatuose ir butuose), montavimo darbai atitinka Roto langų montavimo instrukcijos reikalavimus?

6. Ar gyvenamuosiuose namuose, esančiuose Vxx g. 68, Vilnius (ieškovo ieškinyje nurodytuose konkrečiuose pastatuose ir butuose) sutapatintos stogo perdangos įrengtos laikantis teisės aktų reikalavimų?

7. Ar gyvenamuosiuose namuose, esančiuose Vxx g. 68, Vilnius (ieškovo ieškinyje nurodytuose konkrečiuose pastatuose ir butuose) stogo lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengtos laikantis teisės aktų reikalavimų? Jei ne, ar tai įtakoja galimą patalpų sudrėkimą?

8. Ar gyvenamuosiuose namuose, esančiuose Vxx g. 68, Vilnius (ieškovo ieškinyje nurodytuose konkrečiuose pastatuose ir butuose) lietaus ir ištirpusio sniego vandens nuvedimas nuo stoglangių įrengtas laikantis teisės aktų reikalavimų?

KLAUSIMAI:

1. Kokia sodo pastato, unikalus Nr. 1398-xxxx-7011, esančio Vilniaus m. sav., Vxx g. 18, atliktų darbų nuo 2003 m. iki 2009 m. gruodžio 11 d. pagerinimų vertė buvo 2010 m. gruodžio 15 d., nesant galimybės nustatyti 2010 m. gruodžio 15 d. – ekspertizės dieną?

2. Sodo pastato, esančio Vilniaus m. sav., Vxx g. 18 vykdomos rekonstrukcijos metu kokios buvo panaudotos statybinės medžiagos (statybinių medžiagų specifikacijos, kiekiai)?

3. Sulyginus Ieškovo ir Atsakovo pateiktus į bylą dokumentus (Ieškovo kartu su ieškiniu pateiktą priedą Nr. 5; atsakovų kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktus priedus Nr. 1, 2, 3, 7, 8 ir priedą Nr. 2 prie Atsakovų tripliko; Dukters R. O. užrašų knygelę (pateiktą kartu su tripliku)) įvertinus sodo pastato rekonstrukcijos darbų eiliškumą, medžiagų kiekius ir specifikacijas, nustatyti ar sodo pagerinimo darbai buvo atlikti pagal Ieškovo pateiktus dokumentus ar pagal Atsakovo pateiktus dokumentus.

KLAUSIMAI:

1. Kokie yra namo Fxx g. 85 fasado remonto darbų (ieškovei tenkančios dalies) buto, esančio Fxx g. 85-57, Vilniuje, vidaus apdailos darbų, pagalbinių darbų, elektros ir instaliacijos remonto darbų, rūsio remonto darbų ir balkono remonto darbų kiekiai ir vertė, įskaitant sunaudotas medžiagas pagal 2010-07-20 Statybos rangos sutartį Nr. 2010/07-1?

2. Ar S. B. atlikti darbai yra kokybiški? Jeigu ne, tai kokie iš šių statybos darbų yra nekokybiški?

KLAUSIMAI:

1. Kokius statybos darbus AB „Ixx“ bei jo subrangovai papildomai atliko objekte „XXX“ užsakovui „Axx“ UAB, pakeitus statybos darbų apimtis (t.y. projektą, kuriam buvo išduotas 2007-10-31 Statybos leidimas Nr. xxx, pakeitus projektu, kuriam buvo išduotas 2008-11-05 Statybos leidimas Nr. xxx, bei kita Atsakovės (jos samdytų asmenų) po 2007-10-31 paruošta projektine dokumentacija)?

2. Kokie iš atsakyme į klausimą Nr. 1 nurodyti statybos darbai buvo įtraukti į 2007 m. lapkričio 28 d. „Statybos genrangos sutartį“ Nr. SR-07/11/28 su papildomais susitarimais, o kokie ne? Kokia yra pastarųjų statybos darbų apimtis bei kaina, nustatyta pagal 2007 m. lapkričio 28 d. „Statybos genrangos sutarties“ Nr. SR-07/11/28 nuostatas? (atsakyti į klausimą įvertinant darbų apimtį pagal Projektą prie Rangos sutarties ir nustatant, kiek iš atsakyme į Pirmąjį klausimą nurodytų papildomų darbų buvo įtraukti į Projektą prie Rangos sutarties, o kiek – ne).

3. Kokius statybos darbus AB „Ixx“ bei jo subrangovai papildomai atliko objekte „XXX“ užsakovui „Axx“ UAB, pakeitus statybos darbų apimtis, t.y. projektinę dokumentaciją parengtą iki 2007-11-28 statybos genrangos sutarties pasirašymo (įskaitant prie šių paaiškinimų pridedamus brėžinius), pakeitus projektu, kuriam buvo išduotas 2008-11-05 Statybos leidimas Nr. xxx bei kita Atsakovės po sutarties pasirašymo parengta ir pateikta projektine dokumentacija?

4. Ar UAB „Bxx“ 2007-11-19 komerciniame pasiūlyme ir 2007-12-14 tarp UAB „Bxx“ ir AB „Ixx“ sudarytoje sutartyje nurodytos gelžbetonio konstrukcijų (gaminių) apimtys ir kaina objekto statybos eigoje išaugo dėl atsakovo „Axx“, UAB atliktų projektinės dokumentacijos pakeitimų, jei taip, kokia apimtimi (nurodant piniginę išraišką)?

5. Kokią įtaką UAB „Bxx“ į objektą tiekiamų gelžbetonio gaminių apimčių ir kainos padidėjimas turėjo įtaką gelžbetonio, konstrukcijų montavimo ir kitų darbų apimtims ir kainai (nurodant piniginę išraišką)?

KLAUSIMAI:

1. r žemės sklypas, kadastrinis Nr. 5233/xxxx:756, unik. Nr. 4400-xxxx-9278, adresas Rxx k., Kauno r. sav., suformuotas ant Bxx gatvės unik. Nr. 4400-xxxx-5944 kelio sudėtinės dalies – įvažiavimai (ž.) – 1484 kv.m.?

2. Ar buvo galima patvirtinti kadastrinius matavimus sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5233/xxxx:756, unik. Nr. 4400-xxxx-9278, adresas Rxx k., Kauno r. sav., be suderinto ribų paženklinimo akto?

3. Kiek pagal Lietuvos įstatymus gali būti patikslinti kadastriniai matavimai greta esančių suformuotų sklypų ne miesto ribose?

4. Kokia dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 5233-xxxx-0168, persidengia su greta esančiu žemės sklypu, kurio unik. Nr. 4400-xxxx-9278?

5. Ar galima būtų įvažiuoti automobiliais į Kauno r. sav. Rxx, Bxx g. 72 numeriu pažymėto namo abu garažus, jei būtų paliktos žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5233/xxxx:756, unik. Nr. 4400-xxxx-9278, adresas Rxx k., Kauno r. sav., ribos?

6. Ar žemės sklypas, kadastrinis Nr. 5233/xxxx:756, unik. Nr. 4400-xxxx-9278, adresas Rxx k., Kauno r. sav., uždaro įvažiavimą į sklypą, kurio unikalus Nr. 5233-xxxx-0168, adresas Bxx g. 72, Rxx, Kauno r. sav.?

7. Ar patenkinus ieškovų ieškinį, tarp žemės sklypo Namų valdos žemės sklypo ribų plane pažymėto Nr. 568 (kadastrinis Nr. 5233/xxxx:168) ir žemės sklypo pažymėto Nr. 562 (kadastrinis Nr. 5233/xxxx:88) neatsiras laisvas niekam nepriklausantis žemės plotas?

KLAUSIMAI:

1. Ar uždarosios akcinės bendrovės „Vxx“ pateiktas Procesų valdymo ir automatizacijos darbo projektas atitinka 2007 m. birželio 8 d. Statybos subrangos sutarties Nr. 703-70 dėl XXX pastato su priestatu subrangos darbų atlikimo reikalavimus, ar projektas parengtas laikantis techninio projekto, statybos normatyvinių dokumentų, projektavimo užduoties darbo projektui?

2. Ar XXX pastate, esančiame Kxx 22, Vilniuje, atilikti automatikos darbai atitinka uždarosios akcinės bendrovės „Vxx“ pateiktą Procesų valdymo ir automatizacijos darbų projektą?

3. Ar ieškovo UAB „Vxx“ pateiktas į bylą 2004 metų techninis projektas (automatikos dalis XII tomas) atitinka UAB „Vxx“ pagal 2006 m. gegužės 5 d. projektavimo darbų sutartį Nr. 167 parengtus ir UAB „Vxx“ perduotus vėdinimo-kondicionavimo sistemų techninius projektus ir pagal kurį projektą (kieno parengtą) – UAB „Exx“ 2004 m. parengtą XXX techninį projektą ar UAB „Vxx“ 2006 m. parengtą vėdinimo-kondicionavimo sistemos techninį ir darbo projektus buvo atlikti ir priduoti uždarajai akcinei bendrovei „Vxx“ darbai?

4. Ar galėjo būti parengtas BMS procesų valdymo ir automatizacijos darbo projektas pagal UAB „Exx“ 2004 m. parengtą XXX techninį projektą?

KLAUSIMAI:

1. Ar pagal UAB „Vxx“ ir UAB „Vxx“ sudarytas 2006 m. birželio 1 d., 2007 m. birželio 8 d. Statybos subrangos sutartis bei 2008 m. papildomus susitarimus (5) dėl pastato su priestatu, esančio Kxx 22, Vilniuje, ventiliacijos sistemų ortakyno ir fasoninių dalių montavimo darbų, vėdinimo, oro kondicionavimo, šilumos ir šalčio reguliavimo, šaldymo mašinos hidraulikos mazgo įrengimo, ekranų kondicionavimo, ekranų vėdinimo, automatikos įrengimo darbų atlikti ir perduoti UAB „Vxx“, ar atitinka techninį projektą ir išpildomąją dokumentaciją?

2. Kokia dokumentacija turėtų būti pateikta ekspertui, kad jis galėtų pasisakyti dėl defektų masto, lokalizacijos, taisymo darbų kainos pagrįstumo, nes ekspertizės akto išvadų 1 lentelė 1 punkto 7 stulpelyje (Ekspertizės akto 80 lapas) nurodyta, kad iš tyrimui pateiktos dokumentacijos negalima nustatyti defektų masto, lokalizacijos ir kainos pagrįstumo? Ar iš papildomai šalių pateiktų dokumentų, aktų, galima sukonkretinti išvadą dėl defektų apimties ir kainos?

3. Ar sistemų aprašymas yra pateiktas darbo projekte? Jeigu taip, ar jis buvo privalomas pateikti ir ar be sistemų aprašymo, įmanoma naudoti UAB „Vxx“ atliktų darbų rezultatą (sistemas) pagal nustatytą paskirtį?

4. Ar buvo būtina perdaryti funkcines programas?

5. Ar ekspertas turėjo, vertino ir tyrė UAB „Vxx“ atliktų darbų perdavimo UAB „Vxx“ aktus?

6. Ar ekspertas vertino bylos medžiagoje esantį 2009-07-01 posėdžio protokolą bei jame nurodytą UAB „Vxx“ įsipareigojimą ištaisyti defektus?

7. Ar ekspertas vertino bylos II t. 96-100, 104-109 lapuose esančius dokumentus?

8. Ar ekspertas vertino, koks kabelis buvo sumontuotas BMS sistemoje? Ir jei taip, ar toks kabelis buvo tinkamas?

9. Ar ieškovas faktiškai darbams atlikti panaudojo darbo projekte numatytus programuojamus valdiklius ir ar ekspertas vertino darbo projekte numatyto ryšio kabelio tinkamumą kitiems, nei darbo projekte nurodytiems, valdikliams, kuriuos faktiškai panaudojo ieškovas darbams atlikti?

10. Ar visiems valdikliams galima naudoti bet kokį kabelį ir ar galimai paaiškėjus, kad kabelis nesuderinamas su valdikliais, buvo būtina pakeisti netinkamą kabelį?

11. Ar ekspertas turėjo ir vertino BMS sistemos įrengimo darbų perdavimo-priėmimo atsakovui aktą?

12. Ar turėjo būti sumontuotas lauko temperatūros ir santykinės drėgmės daviklis ir ar ieškovo sumontuotas lauko oro temperatūros jutiklis ortakyje (be santykinės drėgmės matavimo) atitinka projekto reikalavimus?

13. Kokia papildoma informacija turėtų būti pateikta ekspertui kainos pagrįstumui patvirtinti/paneigti?

14. Ar ekspertas vertino techniniame projekte, projektavimo užduotyje ir darbo projekte numatytą garo drėkintuvą ir šio drėkintuvo gamintojo reikalavimą instaliuoti maksimalios drėgmės jutiklį ir ar pagal techninio projekto ir projektavimo užduoties reikalavimus turėjo būti įrengiamas garo drėkintuvas ir instaliuotas maksimalios drėgmės jutiklis?

15. Ar turėjo būti instaliuotas maksimalios drėgmės jutiklis ir atitinkamai nutiestas kabelis, atlikti instaliavimo darbai, reikalingi šiam jutikliui instaliuoti?

16. Ar ieškovui parengus darbo projektą, kuris atitiktų projektavimo užduoties, techninio projekto reikalavimus, ekspertizės akto išvadų 4 lentelėje nurodytus darbus būtų buvę būtina atlikti?

KLAUSIMAI:

1. Ar aikštelė, esanti S. N. priklausančiame žemės sklype, adresu Jxx g. 50, Palanga, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše kiemo aikštelė kartu su stogine ir tvora įvardijama kaip kiti statiniai, kuriems visiems priskiriamas tas pats unikalus numeris), nuo jos statybos pabaigos momento buvo kokiu nors būdu rekonstruota ar kitokiu būdu pakeista (įskaitant, tačiau neapsiribojant, išplatinimą)? Jeigu taip, tai kokia apimtimi atlikta aikštelės rekonstrukcija, padidinta ar pamažinta ar panašiai?

2. Ar atsakovo UAB „Axx“ įkalti metaliniai vertikalūs armatūros strypai, kurių fotofiksacijos yra pateikiamos civilinės bylos Nr. 2-162-588/2011 lape Nr. 24 (2010-08-26 d. Antstolio A. S. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 58 priede), yra faktiškai įterpti į aikštelę, esančią S. N. priklausančiame žemės sklype, adresu Jxx g. 50, Palanga, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše kiemo aikštelė kartu su stogine ir tvora įvardijama kaip kiti statiniai, kuriems visiems priskiriamas tas pats unikalus numeris) ir taip pažeidžia jos vientisumą?

3. Kuriame žemės sklype (ar Jxx g. 50, Palanga, ar Jxx g. 30, Palanga) yra atsakovo UAB „Axx“ įkalti metaliniai vertikalūs armatūros strypai?

4. Ar atitinka žemės sklypų Jxx g. 50, Palanga, ir Jxx g. 30, Palanga, ribos pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis ir faktinę padėtį?

KLAUSIMAI:

1. Kokie norminiai aktai 2002-05 mėn. reglamentavo profiliuotų plieno lakštų stogo dangoms kokybės reikalavimus? Ar šiuos reikalavimus atitiko D. Š. parduota ir sumontuota stogo danga Polyester P30? Jei ne, kokie norminiai aktai buvo pažeisti?

2. Kokie stogo dangos pažeidimai ir kokiose vietose? Kokį plotą (procentaliai nuo viso stogo dangos) apima korozija? Kokį plotą sudaro išorinėje dangos pusėje? Ar šie pažeidimai keičia (blogina) stogo dangos funkciją ir kaip? Ar galima pakeisti pažeistus plieno lakštus nekeičiant viso stogo taip, kad nenukentėtų stogo kokybė ir išvaizda? Jei taip, kiek procentų plieno lakštų reikėtų pakeisti?

3. Ar stogo sumontavimas (dengimo darbai) atitiko montavimo metu (2002 m. 05-07 mėn.) galiojusius tokios rūšies darbams statybos norminių aktų keliamus reikalavimus (o tokiems nesant – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus)? Jei šie reikalavimai pažeisti, tai kokią įtaką pažeidimai turėjo stogo dangos pažeidimams?

4. Kokios stogo dangos pažeidimo priežastys?

5. Jeigu stogo dangos pažeidimai atsirado dėl netinkamos kokybės ir/ar netinkamo uždengimo, ir/ar netinkamos stogo priežiūros, kokį procentą nuo visos stogo dangos sudaro kiekvienas iš pažeidimų?

6. Ar stogo dangos priežiūrą reglamentuoja norminiai aktai? Jei taip, tai kokie? Ar pardavėjas privalėjo įspėti dėl didesnės, nei įprasta priežiūros? Ar šių reikalavimų laikėsi D. Š.?

7. Ar nustatyti pažeidimai (jei bus nustatyti) turi/gali turėti įtakos stogo dangos esminei funkcijai, t.y. namo konstrukcijų apsaugai nuo atmosferinio poveikio?

8. Ar šiuo metu namui yra padaryta kokia nors žala (pakenkiant pačiam statiniui dėl stogo dangos funkcijų neatlikimo (jei tai nustatyta)?

2011 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Ar pagal šalių pasirašytą Rangos sutartį Nr.2008-07/02 atlikti darbai ar jų dalis buvo nekokybiški? Jeigu taip, kokia yra nekokybiškai atliktų darbų vertė (defektų pašalinimo kaina), vadovaujantis Rangos sutartyje Nr.2008-07/02 suderintais įkainiais?

2. Ar UAB ,,Dxx“, atsižvelgiant į atliktų darbų kiekius ir sunaudotas medžiagas, visus darbus atliko pagal Rangos sutartį Nr.2008-07/02?

3. Ar UAB ,,Dxx“ panaudotos statybinės medžiagos atitinka reikalavimus, nustatytus Rangos sutartyje Nr.2008-07/02?

4. Ar UAB ,,Dxx“ nepažeidė gamintojo prancūzų firmos ,,Hoyez“ techninių reikalavimų sumontuodama aukštesnes nei 3,000 mm modulines pertvaras, naudojant H7 konstruktyvo sistemą?

5. Ar atitikties deklaracijoje Nr.6-09/09 nurodyti sumontuoti modulinių konstrukcijų profiliai ,,Hoyez“ H7 atitinka šiuos rodiklius: sistemų mobilumas, atsparumas smūgiams 300J (pagal CE R.F.F. reikalavimus), tvirtumas, stabilumas ir ilgaamžiškumas, akustiniai parametrai 32 dB -41 dB?

6. Ar UAB ,,Dxx“ panaudota mineralinė vata garso izoliacijai atitinka gamintojo ,,Hoyez“ modulinių konstrukcijų H7 užpildymui nurodytus reikalavimus?

7. Ar kolonų apdaila, plokštes tvirtinant ant medinio karkaso bei panaudojant apdailinius profilius, atitinka tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus ir netrukdo priduoti bei saugiai eksploatuoti patalpų pagal paskirtį?

KLAUSIMAI:

1. Ar pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus teisiškai ir faktiškai yra galima atidalyti bendro naudojimo patalpas, kadastro ir registro byloje pažymėtas 31-25, 31-30, 31-31, esančias gyvenamajame pastate Axx g. 5, Vilniuje (pastato unikalus Nr. 1094-xxxx-6013, plane pažymėtas 1A4p) iš bendrosios dalinės nuosavybės? Ar bendrojo naudojimo patalpos, kadastro ir registro byloje pažymėtos 31-25, 31-30, 31-31, esančios gyvenamajame pastate Axx g. 5, Vilniuje (pastato unikalus Nr. 1094-xxxx-6013, plane pažymėtas 1A4p) gali būti atidalytos N. M., R. M. ir UAB „Axx“ pasiūlytame M. P. projektavimo firmos parengtame projekte bei A. J. pasiūlytuose UAB „Axx“ parengtuose projektuose dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės nurodytais būdais?

2. Ar bendro naudojimo patalpas, kadastro ir registro byloje pažymėtas 31-25, 31-30, 31-31, esančias gyvenamajame pastate Axx g. 5, Vilniuje (pastato unikalus Nr. 1094-xxxx-6013, plane pažymėtas 1A4p) atidalijant pagal A. J. pasiūlytą pirminį UAB „Axx“ 2010 m. rugpjūčio mėn. parengtą atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektą UAB „Axx“ būtų atimta galimybė patalpoms, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0039, prisijungti prie kanalizacijos stovo?

3. Kaip ekonomiškumo ir racionalumo požiūriu vertintini N. M., R. M. ir UAB „Axx“ pasiūlytas M. P. projektavimo firmos parengtas projektas bei A. J. pasiūlyti UAB „Axx“ parengti projektai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tuo aspektu, kad pagal M. P. projektavimo firmos parengtą projektą, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0038, savininkai, norėdami naudotis jiems priskiriama bendrojo naudojimo patalpos, kadastro ir registro byloje pažymėtos 31-25, dalimi, įrengdami įėjimą į šias patalpas turės išgriauti laikančiąsias konstrukcijas, o pagal UAB „Axx“ parengtus projektus patalpų, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0038, savininkai į jiems priskiriamą bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, dalį galėtų patekti per esamą durų angą?

4. Kaip ekonomiškumo ir racionalumo požiūriu vertintini N. M., R. M. ir UAB „Axx“ pasiūlytas M. P. projektavimo firmos parengtas projektas bei A. J. pasiūlyti UAB „Axx“ parengti projektai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tuo aspektu, kad pagal M. P. projektavimo firmos parengtą projektą, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0039, savininkui tenka viena dalis bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, o pagal UAB „Axx“ parengtus projektus patalpų, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0039, savininkui tenka dvi skirtingos bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, dalys vietoje vienos pagal M. P. projektavimo firmos parengtą projektą, vertintina kaip pabloginanti patalpų, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0039, savininko padėtį?

5. Kaip ekonomiškumo ir racionalumo požiūriu vertintini N. M., R. M. ir UAB „Axx“ pasiūlytas M. P. projektavimo firmos parengtas projektas bei A. J. pasiūlyti UAB „Axx“ parengti projektai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tuo aspektu, kad pagal M. P. projektavimo firmos parengtą projektą, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0036, savininkui norinčiam naudotis jam priskirta bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, dalimi, tektų išgriauti esamą sanitarinį mazgą arba įrengti naują durų angą griaunant laikančiąsias konstrukcijas, o pagal UAB „Axx“ parengtus projektus patalpų, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0036, savininkui, norinčiam naudotis jam priskirta bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, dalimis, tektų išgriauti užmūrytą buvusią angą į bendrojo naudojimo patalpas, kadastro ir registro byloje pažymėtas 31-25?

6. Ar įmanomas bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra pagal bendraturčiams UAB „Axx“, N. M. ir R. M. bei A. J. nuosavybės teise valdomas šių patalpų dalis, nenukrypstant nuo proporcingumo principo – priteisiant kiekvienam iš bendratučių jų nuosavybės teise valdomą bendrojo naudojimo patalpų plotą viena patalpa (atidalijamos dalies neskaidant į atskiras patalpas)?

7. Ar įmanomas bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra pagal ieškovų UAB „Axx“, N. M. ir R. M. teismui kartu su ieškiniu pateiktą M. P. projektavimo firmos parengtą bendrojo naudojimo patalpų paskirstymo projektą?

8. Ar įmanomas bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra pagal atsakovės A. J. kartu su 2011 m. birželio 20 d. teismui pateiktu patikslintu priešieškiniu UAB „Axx“ 2011 m. birželio mėn. parengtą gyvenamojo pastato Axx g. 5, Vilniuje, projektą?

9. Jei bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas įmanomas natūra pagal bendraturčiams UAB „Axx“, N. M. ir R. M. bei A. J. nuosavybės teise valdomas šių patalpų dalis, nenukrypstant nuo proporcingumo principo – priteisiant kiekvienam iš bendratučių jų nuosavybės teise valdomą bendrojo naudojimo patalpų plotą viena patalpa (atidalijamos dalies neskaidant į atskiras patalpas), nurodyti, ar yra galimybė šias patalpas atidalyti kitaip, nei nurodyta M. P. projektavimo firmos parengtame bendro naudojimo plotų paskirstymo projekte?

10. Jei bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas įmanomas pagal abu teismui pateiktus atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektus, nurodyti, kuris projektas, vertinant architektūriniu požiūriu yra racionalesnis, patogesnis naudotis ir atitinkantis proporcingumo principą (bendratučių nuosavybės teise valdomas bendrojo naudojimo patalpų dalis)?

KLAUSIMAI:

1. Ar nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytuose vienašališkai pasirašytuose aktuose išvardinti darbai nedubliuoja anksčiau atliktų darbų, tai yra, ar tai nėra anksčiau nekokybiškai atliktų darbų trūkumų taisymas?

2. Ar šiuose aktuose nurodyti darbai yra atlikti kokybiškai? Jei darbai atlikti nekokybiškai, kiek kainuotų darbų trūkumų šalinimas? Ar aptariamų darbų nekokybiškumas (jei jis būtų nustatytas) ir jam pašalinti būtinos išlaidos nebuvo nustatytos ir jau įvertintos ekspertų apskaičiuojant ieškovo nekokybiškai atliktų darbų trūkumų šalinimą?

3. Ar aptariamuose aktuose nurodyti darbai atitiko šalių sudarytą sutartį (su visais jos priedais ir vėlesniais pakeitimais)?

4. Ar šiuose aktuose nurodyti darbai (medžiagų kiekiai) atitinka faktiškai atliktus darbus (medžiagų kiekius)?

KLAUSIMAI:

1. Kokius daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Pxx g. 65, Tauragėje, renovacijos darbus faktiškai atliko UAB „Zxx“?

2. Kokia yra faktiškai atliktų darbų vertė, skaičiuojant medžiagas, darbus ir mechanizmus?

3. Kurie faktiškai atlikti darbai nebuvo numatyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Pxx g. 65, Tauragėje, R. J. projektavimo firmos paruoštame projekte?

4. Kokia yra projekte nenumatytų, tačiau faktiškai atliktų darbų vertė, skaičiuojant medžiagas, darbus ir mechanizmus?

5. Ar 2008-11-06 Rangos darbų sutarties Nr. 08/11/06 ir 2009-03-12 rangos darbų sutarties Nr. 09/03/12 prieduose-lokalinėse sąmatose nurodyta lodžijų stiklinimo (su stumdomų aliuminio langų įrengimu) ir stumdomų aliuminio langų kaina atitinka to laikotarpio vidutines rinkos kainas, jei ne – koks yra neatitikimų skirtumas?

6. Ar atliktų darbų kokybė atitinka kokybės reikalavimus, įprastai keliamus tokios rūšies darbams?

7. Ar apšiltintų fasado sienų apdailos dekoratyviniu tinku darbai, nurodyti atliktų darbų akte už 2009 m. birželį, pažymoje apie 2009 m. birželį atliktus statybos ir remonto darbus, forma Nr. 3 (kaina 54698,89 Lt be PVM), atitinka tokiems darbams keliamus kokybės reikalavimus, ar šių darbų kiekiai, nurodyti akte bei pažymoje, atitinka realiai atliktų apšiltintų fasado sienų apdailos dekoratyviniu tinku darbų kiekius?

8. Ar parapetų dengimas nauja skarda, ventiliacinių angų uždengimas skarda (atliktų darbų aktas už 2009 m. birželį, pažyma 2009 m. birželį atliktus statybos ir remonto darbus, forma Nr. 3), atlikti tinkamai ir kokybiškai?

9. Ar sienų dažymas antrą kartą, elektros skydų dažymas (atliktų darbų aktas už 2009 m. birželį, pažyma 2009 m. birželį atliktus statybos ir remonto darbus, forma Nr. 3), atitinka tokiems darbams keliamus kokybės reikalavimus?

10. Ar pagal LR teisės aktų reikalavimus buvo būtina atlikti papildomus šildymo sistemos apskaitos mazgo montavimo darbus (atliktų darbų aktas už 2009 m. spalį, pažyma 2009 m. spalį atliktus statybos ir remonto darbus, forma Nr. 3), kaina 3769,50 Lt be PVM, ar šie darbai atlikti tinkamai ir kokybiškai?

KLAUSIMAI:

1. Ar gyvenamojo namo, esančio Lxx g. 28, Vilniuje, įrengto stogo konstrukcija atitinka stogo konstrukciją, pavaizduotą ekspertui pateikiamuose brėžiniuose?

2. Ar gyvenamojo namo, esančio Lxx g. 28, Vilniuje, stogo konstrukcijos, pavaizduotos pateiktuose brėžiniuose, įrengimui yra reikalingi pateiktuose medžiagų kiekių suderinimo akte bei atliktų darbų aktuose nurodyti darbai ir medžiagos? Ar yra reikalingi nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai? Ar šie kiekiai yra būtini ir pakankami?

KLAUSIMAI:

1. Kas lėmė nuotekų debito matavimo talpos ir nuotekų siurblinės defektus?

2. Ar UAB „Txx“ pagamintas debito matavimo šulinys (gaminio Nr. 6399) ir nuotekų siurblinė (gaminio Nr. 6374) pagaminti laikantis atitikties sertifikato Nr. Sxxx-xxxx reikalavimų?

KLAUSIMAI:

1. Ar statybos objekte „XXX klinika“ adresu Nxx pl. 54A fasado šiltinimo darbai ašyje J-5-1 atlikti pagal 2010-06-03 subrangos sutartį Nr. 2010/06/03 ir nurodyti Galutiniame atliktų darbų perdavimo priėmimo akte Nr. 1 (b.l. 127) (rangovas UAB „Pxx“ / subrangovas UAB „Txx“) atlikti kokybiškai, laikantis tokių darbų atlikimo tvarką ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų ir įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus?

2. Jeigu fasado šiltinimo darbai atlikti nekokybiškai, ar turi tam tikrų trūkumų (defektų), kurie neatitinka teisės aktų, subrangos sutarties ar įprastai tos rūšies darbams keliamų reikalavimų, tuomet kokia apimtimi galėtų būti sumažinta atliktų darbų kaina pagal minėtą subrangos sutartį?

KLAUSIMAI:

1. Kokius statybos darbus AB „Ixx“ bei jo subrangovai papildomai atliko objekte „XXX“ užsakovui „Axx“ UAB, pakeitus statybos darbų apimtis (t.y. projektą, kuriam buvo išduotas 2007-10-31 Statybos leidimas Nr. XXX, pakeitus projektu, kuriam buvo išduotas 2008-11-05 Statybos leidimas Nr. XXX, bei kita Atsakovės (jos samdytų asmenų) po 2007-10-31 paruošta projektine dokumentacija)?

2. Kokie iš atsakyme į klausimą Nr. 1 nurodyti statybos darbai buvo įtraukti į 2007-11-28 Statybos genrangos sutartį Nr. SR-07/11/28 su papildomais susitarimais, o kokie ne? Kokia yra pastarųjų statybos darbų apimtis bei kaina, nustatyta pagal Statybos genrangos sutarties Nr. SR-07/11/28 nuostatas?

3. Kokie statybos darbai, nurodomi Objektinėje sąmatoje bei lokalinėse sąmatose, AB „Ixx“ pateiktose kartu su ieškiniu, nebuvo numatyti projekte, kuriam buvo išduotas 2007-10-31 statybos leidimas Nr. XXX, tačiau buvo numatyti projekte, kuriam buvo išduotas 2008-11-05 statybos leidimas Nr. XXX, ir/arba brėžiniuose „Taip pastatyta“? Ar šie darbai buvo įtraukti į 2007-11-28 Statybos genrangos sutartį Nr. SR-07/11/28 su papildomais susitarimais?

4. Ar objekte yra tokių darbų, kurie buvo AB „Ixx“ užaktuoti ir ieškovės apskaitoje pripažinti kaip atlikti, tačiau UAB „Axx“ nepriimti? Kokie tai darbai?

5. Kokius ir kokios vertės papildomus darbus atliko subrangovai?

KLAUSIMAI:

1. Ar statinio Techninis projektas atitinka norminių teisės aktų reikalavimus?

2. Ar statinio Techniniame projekte buvo numatyti tikslūs sprendiniai dėl statinio pakolonių (galvenų) apkrovimo? Jeigu taip, kokie tai sprendiniai?

3. Ar UAB „Axx“ Darbo projektas atitinka norminių teisės aktų reikalavimus, ar rengiant Darbo projektą buvo tinkamai atsižvelgta į statinio Techninio projekto sprendinius, susijusius su polių kiekiu, polių ilgiu, rostverko gabaritais, rostverko betono ir armatūros kiekiu?

4. Jeigu ne, ar UAB „Pxx“, rengdama pakolonių (galvenų) Darbo projekto konstrukcinę dalį, galėjo pastebėti ir nustatyti, kad UAB „Axx“ Darbo projektas neatitinka norminių teisės aktų reikalavimų ir Techninio projekto?

5. Ar UAB „Pxx“ pakolonių (galvenų) Darbo projekto konstrukcinė dalis parengta laikantis norminių teisės aktų reikalavimų ir atsižvelgiant į statinio Techninio projekto sprendinius?

6. Ar ginčo atveju buvo būtina statinio projekto ekspertizė iki statybos leidimo išdavimo?

7. Ar statinio projekto ekspertas, priimdamas statinio projekto išvadą, iš tuo metu egzistavusių duomenų (dokumentų) galėjo nustatyti, ar statinio poliai ir galvenos suprojektuoti laikantis norminių teisės aktų reikalavimų bei Techninio ir Darbo projekto, ar nėra neatitikimų tarp Techninio ir Darbo projektų? Jeigu taip, ar statinio projekto ekspertas nustatė šiuos trūkumus?

8. Kokia yra priežastis, nulėmusi būtinybę atlikti objekto pakolonių (galvenų) stiprinimo darbus?

9. Kurio projektavimo procese dalyvavusio asmens veiksmai nulėmė būtinybę atlikti objekto pakolonių (galvenų) stiprinimo darbus, t.y. kurio asmens veiksmai lėmė kilusias pasekmes?

10. Ar būtinybė atlikti objekto pakolonių (galvenų) stiprinimo darbus atsirado dėl UAB „Axx“ padarytos klaidos? Jeigu taip, kokia tai klaida?

11. Ar byloje nurodytos žalos dydis yra pagrįstas bei ar jis išimtinai susijęs su pakolonių (galvenų) stiprinimo darbų atlikimu?

12. Ar buvo padaryta klaida UAB „Axx“ parengtuose Kauno XXX apkrovų į pamatus skaičiavimuose, kuriuos UAB „Axx“ perdavė savo subrangovui UAB „Pxx“ kaip užduotį pakolonių (galvenų) darbo projekto konstrukcinei daliai parengti?

13. Jeigu atsakymas į pirmą klausimą būtų teigiamas, ar, esant tokiai klaidai, buvo būtina koreguoti pakolonių (galvenų) konstrukcinės dalies darbo projektą ir atlikti pakolonių (galvenų) stiprinimo darbus?

14. Ar buvo atlikti ieškinyje nurodyti pakolonių (galvenų) įrengimo darbai (už 275 178,90 Lt be PVM) iki tol, kol UAB „Vxx“ sužinojo apie galvenų darbo projekto klaidą?

15. Ar buvo atlikti UAB „Vxx“ ieškinyje nurodyti pakolonių (galvenų) sustiprinimo darbai (už 2 064 912,78 Lt be PVM), taip ištaisant pirminiame darbo projekte buvusią klaidą?

16. Koks yra UAB „Vxx“ nuostolių dydis dėl pakolonių (galvenų) stiprinimo darbų atlikimo?

KLAUSIMAI:

1. Ar nesant užtikrintam dujų tiekimui į Rangos sutarties Nr.RS – 20070626, objektą – gamybinį pastatą, esantį Jxx g. 114, Utenoje (toliau – Pastatas), ieškovas galėjo netrukdomai paleisti suderintas katilinės ir šildymo sistemas suderinimo darbams, kad, gavus Valstybinės energetikos inspekcijos leidimą eksploatuoti katilinę pagal paskirtį, galėtų katilinės montavimo darbus priduoti atsakovui (Sutarties 2.1.4. p.)?

2. Ar nesant užtikrintam dujų tiekimui į Pastatą, ieškovas galėjo netrukdomai pilnai įgyvendinti termofikavo tiekimą gamybos sistemai taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.5. p.)?

3. Ar nesant sumontuotai brėžinyje Nr. 128-00-TP-ŠV-6 nurodytai vėdinimo kamerai OT-2 patalpoje Nr.10 tarp ašių 13’, 14’, Z1’, Z’ (toliau –Vėdinimo kamera), ieškovas galėjo netrukdomai sumontuoti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.3. p.)

4. Ar nesant sumontuotai Vėdinimo kamerai, ieškovas galėjo netrukdomai paleisti ir suderinti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.4. p.)?

5. Ar nesant sumontuotai Vėdinimo kamerai, ieškovas galėjo netrukdomai suderinti katilinės darbą pilnai apkrovai, numatytai techniniame projekte?

6. Ar nesant sumontuotai Vėdinimo kamerai, ieškovas galėjo netrukdomai pilnai įgyvendinti termofikato tiekimą gamybos sistemai taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.5. p.)?

7. Ar nesant parengtoms (t.y. neišbandytoms, nepilnai sumontuotoms ir neautomatizuotoms, nesant paleistai technologinei įrangai bandomuoju režimu) šilumos vartojimui brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 nurodytų vėdinimo sistemų kameros RS-1 patalpoje Nr.5 tarp ašių 5’, 6’, Z1’, Z’ ir OT-1 patalpoje Nr.10 tarp ašių 13’, 14’, Z1’, Z’ ( toliau – Vėdinimo sistemų kameros), ieškovas galėjo netrukdomai sumontuoti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.3. p.)?

8. Ar nesant parengtoms šilumos vartojimui Vėdinimo sistemų kameroms, ieškovas galėjo netrukdomai paleisti ir suderinti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.4. p.)?

9. Ar nesant parengtoms šilumos vartojimui Vėdinimo sistemų kameroms, ieškovas galėjo netrukdomai suderinti katilinės darbą pilnai apkrovai, numatytai techniniame projekte?

10. Ar nesant parengtoms šilumos vartojimui Vėdinimo sistemų kameroms, ieškovas galėjo netrukdomai pilnai įgyvendinti termofikavo tiekimą gamybos sistemai taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.5. p.)?

11. Ar nesant pastatytai laiptinei, techninio projekto dalies „Šildymas“ tomo Š1 brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 pažymėtai kaip patalpa Nr.5 prie ašies 6’ ir virš ašies U1 (toliau-Laiptinė), ieškovas galėjo netrukdomai sumontuoti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.3. p.)?

12. Ar nesant pastatytai Laiptinei, ieškovas galėjo netrukdomai paleisti ir suderinti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip nurodyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.4. p.)?

13. Kokių konkrečiai Pastato šildymo sistemos darbų, nurodytų Pastato projektinėje dokumentacijoje, 2007 m. birželio 26 d. ieškovo ir atsakovo UAB „Exx“ (toliau – Atsakovas), sudarytoje Rangos sutartyje Nr.RS-20070626 (toliau – Sutartis) bei kituose Sutarties dokumentuose, taip pat pateiktuose Atliktų darbų aktuose negalėjo savalaikiai atlikti ieškovas, kaip rangovas, dėl šių priežasčių (nurodant konkrečius negalėtus atlikti darbus):

a) dėl neužtikrinto dujų tiekimo į Pastatą;

b) nesant sumontuotai brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 vėdinimo kamerai OT-2 patalpoje Nr.10 tarp ašių 13’, 14’, Z1’, Z’;

c) nesant parengtoms šilumos vartojimui brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 nurodytoms vėdinimo kameroms (i) RS-1 patalpoje Nr.5 tarp ašių 5’, 6’, Z1’, Z’ ir (ii) OT-1 patalpoje Nr.10 tarp ašių 13’, 14’, Z1’, Z’;

d) nesant pastatytai laiptinei, techninio projekto dalies „Šildymas“ tomo Š1 brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 pažymėtai kaip patalpa Nr.5 prie ašies 6’ ir virš ašies U1?

14. Jei atsakant į 13 – ą klausimą būtų įvardinti atitinkami darbai) Ar tokie Ieškovo negalėti atlikti darbai iš viso buvo atlikti ir perduoti Atsakovui (nurodant datą ir atitinkamo Atliktų darbų akto numerį?

15. Jei atsakant į 13 – ą klausimą būtų įvardinti atitinkami darbai. Kokį konkrečiai Ieškovo vėlavimą atlikti Sutartimi ir Sutarties dokumentais (įskaitant Pastato projektinę dokumentaciją) drabus, nurodytus atsakant 13-ą klausimą, įtakojo 13 – ame klausime išvardintos priežastys?

16. Ar ieškovas prieš sudarydamas Sutartį ir (ar) vykdant Sutartį Sutartyje numatytais darbų atlikimo terminais galėjo sužinoti, kad 13 – ame klausime nurodytos priežastys neleis Ieškovui atlikti kurių nors Sutartyje ir Sutarties dokumentuose (įskaitant pastato projektinę dokumentaciją) ir informuoti apie tai Atsakovą, kaip užsakovą, siekiant išvengti vėlavimo ir (ar) negalimumo atlikti atitinkamus darbus?

KLAUSIMAI:

1. Ar statiniai, esantys Kxx g. 3, Palangoje, kurių inv. žymėjimas 1K1ž, 2K1ž, 3K1ž, 5K1ž, 6K1ž, 7K1ž, 8K1ž, 9K1ž, 11K1ž, 12K1ž, 14K1ž, 15K1ž, 16K1ž, 17K1ž, 21K1ž, 22K1ž, 24K1ž, 25K1ž, 28K1ž, 30K1ž, kiemo statiniai K-1, K-2, K-3, K-4, yra laikini? Jeigu ne, ar tai yra statiniai Lietuvos respublikos Statybos įstatymo 2 str. 2 d. numatytos statinio sąvokos prasme, ar nesudėtingi statiniai Lietuvos respublikos Statybos įstatymo 2 str. 6 d. numatytos statinio sąvokos prasme?

2. Ar statiniai, esantys Kxx g. 3, Palangoje, kurių inv. žymėjimas 1K1ž, 2K1ž, 3K1ž, 5K1ž, 6K1ž, 7K1ž, 8K1ž, 9K1ž, 11K1ž, 12K1ž, 14K1ž, 15K1ž, 16K1ž, 17K1ž, 21K1ž, 22K1ž, 24K1ž, 25K1ž, 28K1ž, 30K1ž, kiemo statiniai K-1, K-2, K-3, K-4, juridinio fakto atsiradimo metu (1969-1974) atitiko tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus pastatų teisinei registracijai atlikti?

3. Kokia yra statinių, esantys Kxx g. 3, Palangoje, kurių inv. žymėjimas 1K1ž, 2K1ž, 3K1ž, 5K1ž, 6K1ž, 7K1ž, 8K1ž, 9K1ž, 11K1ž, 12K1ž, 14K1ž, 15K1ž, 16K1ž, 17K1ž, 21K1ž, 22K1ž, 24K1ž, 25K1ž, 28K1ž, 30K1ž, kiemo statiniai K-1, K-2, K-3, K-4, likutinė gyvavimo trukmė?

KLAUSIMAI:

1. Kokius darbus pagal 2008 07 21 projektavimo darbų sutartį atliko atsakovas Sxx IĮ?

2. Kokia yra atsakovo Sxx IĮ atliktų darbų (parengtų dokumentų) pagal 2008-07-21 projektavimo darbų sutartį vertė?

3. Kokia atsakovo Sxx IĮ atliktų detaliojo plano darbų Mxx al. 5, Palangoje, kainos procentinė išraiška?

KLAUSIMAI:

1. Ar pagal UAB „Vxx“ ir UAB „Vxx“ sudarytas 2006 m. birželio 1 d., 2007 m. birželio 8 d. Statybos subrangos sutartis bei 2008 m. papildomus susitarimus (5) dėl pastato su priestatu, esančio Kxx 22, Vilniuje, ventiliacijos sistemų ortakyno ir fasoninių dalių montavimo darbų, vėdinimo, oro kondicionavimo, šilumos ir šalčio reguliavimo, šaldymo mašinos hidraulikos mazgo įrengimo, ekranų kondicionavimo, ekranų vėdinimo, automatikos įrengimo darbų atlikti ir perduoti UAB „Vxx“, ar atitinka techninį projektą ir išpildomąją dokumentaciją?

2. Jei UAB „Vxx“ atlikti darbai neatitinka techninio projekto ir išpildomosios dokumentacijos, nurodyti konkrečius darbų trūkumus, ar trūkumai pašalinti, kada ir kas tuos trūkumus pašalino, nurodyti, būtinas nekokybiškai atliktų darbų šalinimo išlaidas?

3. Ar UAB „Yxx“ atlikti ir 2009-07-08, 2010-02-19 Statybos rangos sutartyse (darbų atlikimo-priėmimo aktuose, PVM s/f, užfiksuoti fotonuotraukose) nurodyti darbai yra UAB „Vxx“ atliktų darbų trūkumų šalinimo darbai (ar dalis jų)? Ar tai papildomi, techniniame projekte, su UAB „Vxx“ sudarytose sutartyse nenumatyti darbai? Ar buvo būtini ir kokia šių darbų vertė?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovui B. S. firmai „Rxx“ vykdant 2006 m. spalio 16 d. rangos sutartį su atsakovu ABF „Vxx“ buvo tinkamai atlikti hidroizoliacijos darbai?

2. Kas lemia drėgmės kaupimąsi automobilių saugykloje objekte Vxx g. 3, Vilniuje?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Pxx“ parengtas techninis projektas atitinka statybos techninių reglamentų normas?

2. Jei ne, tai kokios techninio projekto sudedamosios dalys, nuostatos, neatitinka statybos techninių reglamentų nuostatų ir kokių?

3. Ar UAB „Pxx“ statinio techninis projektas parengtas pagal UAB „Exx“ pateiktus brėžinius? Jei ne, kokie konkretūs projekto ir brėžinių neatitikimai?

4. Ar techniniame projekte yra nurodyti visų naudojamų medžiagų matmenys? Jei ne, kokių medžiagų matmenys nenurodyti?

5. Ar techniniame projekte nurodytų, naudojamų medžiagų matmenys (vamzdžių storis ir kt.) nėra mažesni, palyginus su statinio brėžiniais pateiktais UAB „Exx“? Jei taip, tai ar tai turi įtakos gaminio kainai, jei turi – kokią įtaką?

6. Jeigu techniniame projekte naudojamų medžiagų matmenys yra sumažinti, kokią įtaką tai turi gaminio saugumui ir kokybei?

7. Ar statinio projekte privaloma buvo nurodyti skaičiavimus? Jei taip – ar buvo atlikti ir tinkamai įforminti visi privalomi skaičiavimai (plokštumos sutvirtinimo vietų skaičius ir jų padėtis plokštumoje ir kt.), atliekant techninį projektą šiam statiniui?

8. Ar techniniame projekte yra numatyta vieta planuojamoms inžinerinėms sistemoms, jų įrengimui? Ar tai buvo numatyta? Ar tai atlikta tinkamai?

9. Ar pagal byloje esančias nuotraukas (b.l. 3, 2 t.) galima padaryti išvadą, kad vietos inžinerinėms sistemoms įrengtos tinkamai?

10. Ar toks inžinerinių sistemų įrengimas statinyje gali turėti neigiamą poveikį pačiam statiniui (pagal pateiktas gaminio nuotraukas (b.l. 3, 2 t.))?

11. Ar galima padaryti išvadą, jog vietų inžinerinėms sistemoms įrengimo darbai yra užbaigti?

12. Ar vanduo, patenkantis per išgręžtą ir neužsandarintą skylę, ir besikaupiantis laikančiosios konstrukcijos viduje, neturės korozijos neigiamų pasekmių gaminiui (pagal pateiktas gaminio nuotraukas (b.l. 3, 2 t.))?

13. Ar tokiam statiniui projektuotojas, gamintojas, gaminio montuotojas privalo numatyti ir įrengti žaibolaidį, įžeminimą? Jei taip, ar tai buvo numatyta techniniame projekte?

14. Ar statinį sumontavus, statinio sutvirtinimo darbai buvo užbaigti ir jie atlikti tinkamai (pagal pateiktas gaminio nuotraukas (b.l. 3, 2 t.)), jei ne – ar tai turi įtakos saugiam statinio naudojimui?

15. Ar leistina šalia suprojektuotų pagrindinių tvirtinimo skylių išgręžti naujas skyles (UAB „Pxx“ pasiūlymas ištaisyti trūkumus)?

16. Ar leidžiant tai atlikti, konstrukcija liktų tokia pat stabili ir tvirta, įvertinant apkrovą, kad statinys nekeltų pavojaus aplinkai ir nepažeidžiant statinio kokybės (pagal galiojančius STR)? Jei ne – kaip turėtų būti ištaisytas tokių darbų trūkumas?

17. Ar laikantysis konstrukcijos stovas prie monolitinio pamato pritvirtintas pagal techninį projektą, ar toks tvirtinimo būdas atitinka STR reikalavimus, ar tai garantuoja statinio stabilumą? Jei ne – kaip turėjo būti atliktas tvirtinimas?

18. Ar erdvinės konstrukcijos (plokštumos) montavimas į vientisą gaminį vietoje atitinka UAB „Exx“ užduočiai pateiktus brėžinius? Ar pagaminta gamybos vietoje vientisa suvirinta plokštuma yra patikimesnė už plokštumą, surinktą montavimo vietoje iš atskirų dalių?

19. Ar UAB „Pxx“ pagamintas statinys iš esmės atitinka 2010-09-24 Rangos sutarties Nr. LS 10/09-24-1 reikalavimus?

20. Ar pagal UAB „Pxx“ parengtą techninį projektą pagamintas ir sumontuotas statinys būtų tinkamas naudoti pagal tiesioginę jo paskirtį?

KLAUSIMAI:

1. Kokia(ios) yra šioje byloje nagrinėjamos avarijos priežastis(ys)? Jei jų yra kelios, kokia kiekvienos iš jų įtaka avarijos kilimui procentine išraiška (jei tai įmanoma nustatyti)?

2. Ar ieškovo pateiktuose darbų atlikimo aktuose išvardinti darbai buvo būtini avarijos padarinių likvidavimui? Jei ne, tai kokie darbai buvo būtini/nebūtini?

3. Kokia yra būtinų darbų atlikimui išlaidų suma pagal atliktų darbų priėmimo aktuose nustatytus įkainius?

4. Kokia yra avarijos elektros skydinėje priežastis (jei ją galima nustatyti)? Jei jos vienareikšmiškai nustatyti negalima, kokia tikimybė ar tokia tikimybė atmestina, jog avarija elektros skydinėje buvo prieš tai įvykusio patalpų užliejimo pasekmė?

KLAUSIMAI:

1. Kokie yra nustatyti nekokybiškai atlikti statybos darbai bute, esančiame Kxx g. 4-44, Vilniuje?

2. Kokia/kokios gali būti sienų įtrūkimų, esančių bute adresu Kxx g. 4-44, Vilniuje, priežastis/priežastys? Jeigu šių priežasčių buvo kelios, nustatyti, kokia procentaliai (procentine išraiška) yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka įtrūkimų atsiradimui?

3. Ar minėtų įtrūkimų priežastis/priežastys galėjo būti I. G. ir V. G. ar jų pasitelktų trečiųjų asmenų atlikti buto apdailos/remonto darbai ir/ar netinkamas buto eksploatavimas?

4. Ar I. G. ir V. G. (ar jų pasitelkti tretieji asmenys) buto pilnos apdailos darbus atliko laikantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų?

5. Ar bute, esančiame Kxx g. 4-44, Vilniuje, susidaro neleistini šilumos – šalčio nuostoliai per buto langus ir išorines atitvaras? Jeigu tokie neleistini šilumos – šalčio nuostoliai susidaro, tai kokia/kokios gali būti neleistinų šilumos – šalčio nuostolių atsiradimo priežastis/priežastys? Jeigu šių priežasčių buvo kelios, nustatyti, kokia procentaliai (procentine išraiška) yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka neleistinam šilumos – šalčio nuostolių atsiradimui?

6. Ar minėtų neleistinų šilumos – šalčio nuostolių atsiradimo, jeigu bus nustatyta, kad tokie susidaro, priežastis/priežastys galėjo būti I. G. ir V. G. ar jų pasitelktų trečiųjų asmenų atlikti buto apdailos/remonto darbai ir/ar netinamas buto eksploatavimas?

7. Kokia/kokios gali būti buto balkono durų neatsidarymo 90 laipsnių kampu priežastis/priežastys? Jeigu šių priežasčių buvo kelios, nustatyti kokia procentaliai (procentine išraiška) yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka šio trūkumo atsiradimui?

8. Ar minėto balkono durų neatsidarymo 90 laipsnių kampu atsiradimo priežastis/priežastys galėjo būti I. G. ir V. G. ar jų pasitelktų trečiųjų asmenų atlikti apdailos/remonto darbai?

KLAUSIMAI:

1. Ar statybos rangos sutarties Nr. T081P22111 2008-05-27 Priedas Nr. 1 Medžiagos ir komplektuojantys mazgai yra sudarytas pagal G. B. personalinės projektavimo įmonės techninį projektą ar pagal UAB „Axx“ parengtą inžinerinių vidaus tinklų projektą/projektinę dokumentaciją?

2. Ar UAB „Axx“ atliko statybos rangos darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. T081P22111 2008-05-27?

3. Ar atliktų darbų priėmimo aktai Nr. 080129SB, Nr. 081030SB, Nr. 080829SB, Nr. 081128SB, Nr. 081129SB bei jų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. 148248, Nr. 151245, Nr. 151743, Nr. 152079, Nr. 152080 atitinka statybos rangos sutarčiai Nr. T081P22111 (2008-05-27) atliktų darbų kiekių ir kainų atžvilgiu?

4. Ar UAB „Axx“ ir/arba T. B. yra užfiksavę Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose Nr. 080428SB, Nr. 080129SB, Nr. 081030SB, Nr. 080829SB, Nr. 081128SB, Nr. 081129SB atliktų darbų trūkumus?

5. Ar prie UAB „Sxx“ atliktų statybos darbų kainų ir kiekių Tyrimo akto Nr. 12-10 pridėtose sąskaitose-faktūrose Nr. 03846 ir Nr. 03960, atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte, pasirašytame tarp UAB „Axxx“ ir UAB „Rxxx“ yra įvardinti darbai, kurie turėjo būti atlikti UAB „Axx“ pagal Rangos sutartį Nr. T081P22111, pasirašytą 2008-05-27 ir Sutarties priedą Nr. 1 Detalus atliekamų darbų, teikiamos įrangos ir medžiagų sąrašas?

6. Ar prie UAB „Sxx“ atliktų statybos darbų kainų ir kiekių Tyrimo akto Nr. 12-10 pridėtoje sąskaitoje-faktūroje Nr. ASF Nr. 080347 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte, pasirašytame tarp UAB „Axx“ ir UAB „Axx“ yra įvardinti darbai, kurie turėjo būti atlikti UAB „Axx“ pagal Rangos sutartį Nr. T081P22111, pasirašytą 2008-05-27 ir Sutarties priedą Nr. 1 Detalus atliekamų darbų, teikiamos įrangos ir medžiagų sąrašas?

7. Ar rangovo UAB „Axx“ į bylą pateikti projektiniai dokumentai atitinka techniniam projektui keliamus reikalavimus?

8. Pagal kieno parengtą techninį projektą (UAB „Axx“ ar G. B.) buvo atlikti darbai objekte?

9. Ar objekte buvo atlikti visi darbai, kurie nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 080129SB, Nr. 081030SB, Nr. 081128SB, Nr. 081129SB, Nr. 080829SB?

10. Kokia yra UAB „Axx“ atliktų objekte darbų sutartinė kaina, atsižvelgiant į tai, kad Sutarties Nr. T081P22111 Priede Nr. 1 „Detalus atliekamų darbų, teikiamos įrangos ir medžiagų sąrašas“ yra nurodyta bendra darbų ir medžiagų kaina 433 018 Lt be PVM, o šalys Sutartyje įtvirtino, kad visi šie darbai bus atlikti už 400 000 Lt be PVM?

11. Kokia yra UAB „Axx“ atliktų žaibosaugos įrengimo darbų skaičiuojamoji kaina?

12. Kokia UAB „Axx“ realiai atliktų priešgaisrinės signalizacijos montavimo darbų sutartinė kaina?

KLAUSIMAI:

1. Ar 2006-2007 metais A. Zxx firma „Sxx“ kokybiškai atliko 24 langų renovavimo darbus gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, ir 41 langų renovavimo darbus gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, esančiuose adresu Jxx 80, Vilnius, ar šie langai tinkami naudoti pagal paskirtį?

2. Ar gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, ir gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, esančiuose adresu Jxx 80, Vilnius, naminis grybas ir pelėsis atsirado, sienos pradėjo drėgti dėl A. Zxx firmos „Sxx“ 2006-2007 m. nekokybiškai atliktų langų renovavimo darbų?

3. Dėl kokių priežasčių gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, ir gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, esančiuose adresu Jxx 80, Vilnius, atsirado A. Zxx firmos „Sxx“ renovuotų langų ir palangių defektai?

4. Ar „Velux“ konstrukcijos langų rėmų paviršiaus lakavimas galėjo būti priežastimi langų rasojimui?

5. Ar galėjo senos konstrukcijos langų išorinės varčios užsandarinimas švediškomis lipniomis sandarinimo juostelėmis „P“ profilis būti priežastimi langų sugedimui tiek, kad nebūtų galimybės juos remontuoti?

6. Į kokią lango varčią: atsidarančią į vidų ar atsidarančią į išorę turėtų būti montuojami stiklo paketai?

7. Kokio tipo langai buvo sumontuoti gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, ir gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, esančiuose adresu Jxx 80, Vilnius, kuriuos restauravo A. Zxx firma „Sxx“?

8. Dėl kokių priežasčių galėjo supūti (sutrūnyti) 24 langų išorinės langų varčios, kurios tapo netinkamos remontuoti?

9. Ar gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, statybos konstrukciniai trūkumai galėjo turėti įtakos langų išorinių varčių supuvimui (sutrūnijimui)?

10. Ar gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, langai buvo restauruojami pažeidžiant statybos techninį reglamentą STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“?

11. Ar gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, vidaus patalpose pelėsio susidarymui, langų rasojimui turėjo įtaką pirties, neizoliuotos nuo kitų namo patalpų, eksploatavimas? Ar šių neigiamų reiškinių atsiradimą įtakojo netinkamas gyvenamųjų patalpų eksploatavimas?

12. Kokie galimi gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, konstrukciniai trūkumai galėjo lemti pelėsio susidarymą, drėgmės ant vidinės langų stiklų ir rėmų dalies formavimąsi?

13. Ar vykdant gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, langų restauravimo darbus buvo pažeisti statybos techniniai reglamentai? Jei taip, tai kurie?

KLAUSIMAI:

1. Koks yra aidėjimo trukmės rodiklis pagal STR 2.01.07:2003 bendro naudojimo patalpose, besiribojančiose su ieškovui M. J. priklausančiu butu, adresu Vxx g. 1-46, Vilnius? Kokią garso klasę pagal teisės aktus jis atitinka?

2. Tuo atveju, jeigu aidėjimo trukmės rodiklis bendro naudojimo patalpose neatitinka teisės aktų reikalavimų, kokią įtaką jis turi gyvenimo kokybei bute, adresu Vxx g. 1-46? Ar aidėjimo trukmė bendro naudojimo patalpose gali būti girdima ieškovui priklausančiame bute?

3. Kokią įtaką garso klasės nustatymui turi butų vidinių aitvarų (perdangų) ore sklindančio garso izoliavimo rodiklio ribinės vertės nematavimas pagal STR 2.01.07:2003 15.1.2 punkto 1 lentelę?

4. Ar akustinių plokščių nebuvimas bendro naudojimo patalpose gali turėti įtakos aidėjimo trukmės matavimo rezultatams?

KLAUSIMAI:

1. Ar langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, kokybė atitinka byloje esančioje UAB „Rxx“ 2006 m. užsakovui A. Vxx išduotoje atitikties deklaracijoje Nr. XXX deklaruojamus rodiklius bei tokio pobūdžio statybos produktams (mediniams langams, balkono bei lauko durims) galiojančius teisės aktų reikalavimus?

2. Kokie pažeidimai/pakenkimai/defektai yra atsiradę langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, mediniuose rėmuose?

3. Kokios priežastys sąlygojo langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medinių rėmų pažeidimų/pakenkimų/defektų, paminėtų šio klausimyno 2 punkte, ar dalies jų (nurodykite, kurių konkrečiai) atsiradimą?

4. Ar langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, mediniai rėmai yra tinkamai paruošti dažymui bei nudažyti ir ar toks paruošimas bei nudažymas yra pakankamas apsaugoti medinius rėmus nuo vandens, drėgmės, saulės ir kitų klimatinių sąlygų išorinio ir vidinio neigiamo poveikio?

5. Kokias medžiagas UAB „Rxx“ naudojo langų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, gamybai? Ar šios medžiagos yra tinkamos?

6. Ar langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medinių rėmų pažeidimų/pakenkimų/defektų, paminėtų šio klausimyno 2 punkte, ar dalies jų (nurodykite, kurių konkrečiai) atsiradimą sąlygojo netinkamas/nepakankamas padengimas apsauginiais sluoksniais/dažais?

7. Ar gyvenamasis namas adresu Sxx g. 2, Vilnius pastatytas su defektais, kurie sąlygojo langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medinių rėmų pažeidimų/pakenkimų/defektų, paminėtų šio klausimyno 2 punkte, ar dalies jų (nurodykite, kurių konkrečiai) atsiradimą?

8. Nurodykite konkrečiai, koks priežastinis ryšys yra tarp tokių gyvenamojo namo statybos defektų, jeigu jie yra, iš vienos pusės, ir langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medinių rėmų pažeidimų/pakenkimų/defektų, paminėtų šio klausimyno 2 punkte, iš kitos pusės?

9. Ar langų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, uždarymo detalės anodavosi? Kodėl anodavosi langų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, uždarymo detalės?

10. Kodėl langų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medis pajuodavęs iš vidaus?

11. Ar langai, sumontuoti gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, drėksta iš vidaus? Kokia medinių langų, esančių pastate Sxx g. 2, Vilnius, drėkimo iš vidaus priežastis?

KLAUSIMAI:

1. Kokius darbus privalėjo atlikti AB „Uxx“ pagal 2006-06-22 melioracijos darbų sutartį Nr. S1-492 objekte „Utenos rajono Bxx ir Jxx kadastrinių vietovių griovių, jų statinių ir Sxx užtvankos rekonstrukcija“?

2. Ar užpildyti 2006 m. rugsėjo-lapkričio mėn. laikotarpio atliktų darbų aktai pagal 2006-06-22 melioracijos darbų sutartį Nr. S1-492 atitinka 2006-06-11 darbų sutarties Nr. S1-492 ir teisės aktų keliamiems reikalavimams, įvertinant palyginamuoju būdu atliktų darbų aktus laikomus AB „Uxx“ ir Utenos rajono savivaldybės administracijoje?

3. Ar AB „Uxx“ tinkamai įvykdė darbus pagal 2006-06-22 melioracijos darbų sutartį Nr. S1-492?

4. Ar užsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos faktiškai sumokėtas atlyginimas atitinka įvykdytų darbų kiekiui pagal 2006-06-22 melioracijos darbų sutartį Nr. S1-492?

KLAUSIMAI:

1. Ar automobilių parkingo, esančio Nxx pl. 43 ir 43A, Vilniuje atlikti statybos darbai atitinka statinio projekto reikalavimus? Jeigu ne, tai kokie yra neatitikimai ir kas tuos darbus atliko?

2. Ar automobilių parkingo, esančio Nxx pl. 43 ir 43A, Vilniuje atlikti statybos darbai turi defektų? Jeigu bus nustatyti defektai, tai kokios yra defektų kilimo priežastys?

3. Kokia yra defektų šalinimo kaina?

KLAUSIMAI:

1. Kokios yra vandens pratekėjimo Ieškinyje išvardintų butų balkonuose priežastys?

2. Ar balkonų įrengimo darbai buvo atlikti kokybiškai? Jei darbai buvo atlikti nekokybiškai, tai ar defektai turėjo būti pastebėti statybos darbų priėmimo-perdavimo metu, taip pat pasirašant paslėptų darbų aktus?

3. Ar Ieškovo AB „Kxx“ atlikti balkonų remonto darbai atitinka projektą? Jei neatitinka, tai kokie yra atliktų darbų skirtumai, lyginant su projektiniais sprendiniais?

4. Ar tuos skirtumus galima laikyti pagerinimu? Jei bus nustatyti pagerinimai, tai kokia yra pagerinimo kaina?

5. Ar pagrįstos AB „Kxx“ atliktos faktinės ieškinyje nurodytų balkonų remonto išlaidos, atsižvelgiant į šių darbų apimtis, atlikimo laiką ir tuo metu buvusias darbų kainas?

6. Ar esant netinkamai įrengtam cementinių grindų sluoksniui, fiziškai įmanoma įrengti kitus virš jo esančius grindų sluoksnius?

7. Ar ginčo vietose balkono grindų bei vitrinos jungties detalės (mazgai) yra įrengti laikantis visų 2006-02-09 paruošto projektinio sprendimo reikalavimų? Jeigu taip, tai ar 2006-02-09 projektinio sprendimo balkono grindų bei vitrinos jungties detalė (mazgas) buvo suprojektuota tinkamai, atsižvelgiant į įrengiamų balkonų grindų plokštės konstrukciją bei turint omenyje tai, jog balkonai yra atviri?

8. Dėl kokių priežasčių pasikeitė UAB „Jxx“ įrengto cementinio grindų sluoksnio struktūra?

9. Ar tinkamai įrengus cementinį grindų sluoksnį, jo struktūra gali pasikeisti, jei per netinkamai įrengtą hidroizoliacinį sluoksnį patenka vanduo (drėgmė)?

2010 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Ar objekte adresu Vxx g. 55, Trakai, atlikti 2007 m. liepos 13 d. atliktų darbų akte Nr. A-070731-02 užfiksuoti ir 2007 m. liepos 31 d. akte „Administracinio pastato ir viešbučio Vxx g. 55, Trakai, papildomi darbai/šildymas/vėdinimas kondicionavimas“ specifikuoti darbai bei sumontuoti įrenginiai?

2. Nustačius, kad sumontuoti kiti nei akte Nr. A-070731-02 įrengimai ir atlikti darbai, kokia faktiškai esamų įrenginių ir jų montavimo darbų sąmatinė vertė, taip pat jų faktinė vertė?

KLAUSIMAI:

1. Koks buvo gyvenamojo namo 1Aip, ūkio pastato 2I1m ir stoginės, esančių Vxx g. 44, Kaune, iki rekonstrukcijos užstatymo plotas, t.y. sklypo užstatymo tankis? Koks sklypo užstatymo tankis yra pagal R.Kemežio įmonės parengtą namo rekonstrukcijos projektą ir koks jis tapo realiai įvykdžius statinio Vxx g. 44, Kaune, rekonstrukciją?

– Ar sklypo užstatymo plotas atitinka 2005-05-26 projektavimo sąlygose statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti leistiną žemės sklypo 40 procentų užstatymą?

– Ar tokie duomenys (netikslūs techniniai rodikliai) galėjo įtakoti pastato 1Alp, ūkio pastato 2I1, ir stoginės nukrypimus nuo norminių reikalavimų (dėl pastato tūrio ir kitų rodiklių)?

– Ar viršijant leistiną užstatymo tankį yra pažeisti kaimyninių sklypų interesai?

2. Ar Vxx g. 44, Kaune, gyvenamojo namo mansardinio stogo rekonstrukcija atlikta pagal projekte numatytus parametrus (plotis, ilgis, plotas)?

3. Ar rekonstruojant statinį Vxx g. 44, Kaune, buvo laikytasi STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimų dėl gaisrinės saugos, ar atliekant rekonstrukciją privalėjo būti gauti kaimyninių sklypų sutikimai? Ar pablogėjo priešgaisrinis gretimų namų saugumas atlikus gyvenamojo namo Vxx g. 44, Kaune, rekonstrukciją?

4. Kiek vakarinė mansardinio stogo Vxx g. 44, Kaune, konstrukcijos (t.y. šio stogo išorinė siena) priartėjo prie ribos tarp sklypų tarp Vxx g. 44 ir 46, Kaune?

5. Ar vykdant statybą pagal išduotą projektą buvo nukrypta nuo projekto, jei taip, kokioje apimtyje, kokie darbai atlikti nesilaikant projekto? Ar šiuo metu Vxx g. 44 atlikta rekonstrukcija gali būti prilyginta savavališkiems statybos darbams?

KLAUSIMAI:

1. Ar, pagal kontrolinius matavimus nustatyti viešbutyje „Bxx“, esančiame adresu Kxx g. 5, Ukmergėje, faktiškai UAB „Sxx“ atliktų statybos darbų rūšis ir/ar atlikto darbo kiekiai atitinka UAB „Sxx“ pateiktuose atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) nurodytus darbų rūšis ir/ar kiekius?

2. Atsakant į pirmąjį klausimą ekspertui nustačius neatitikimus tarp faktiškai UAB „Sxx“ atliktų darbų ir UAB „Sxx“ atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) nurodytų darbų rūšies ir/ar kiekio, nurodyti tokių neatitikimų rūšinę, kiekybinę ir piniginę išraišką įvertinus ir apskaičiavus pagal kainas ir sąnaudų normatyvus pateiktus VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ registruotose ir paskelbtose rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, galiojusiose darbų atlikimo metu.

3. Ar, pagal kontrolinius matavimus nustatyti viešbutyje „Bxx Sxx“, esančiame adresu Kxx g. 5, Ukmergėje, faktiškai UAB „Sxx“ atlikti statybos rangos darbai atitinka normatyvinės kokybės reikalavimus? Jei ne, nurodyti neatitikimai ir/ar nekokybiškai atliktus statybos rangos darbus bei jų ištaisymo kainą, apskaičiuotą remiantis kainomis ir sąnaudų normatyvais pateiktais VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ registruotose ir paskelbtose rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, galiojančiose ekspertinio tyrimo atlikimo metu.

4. Ar UAB „Sxx“ surašytuose atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) yra nurodyti darbai, mechanizmai ir medžiagos, kuriuos atlikti/naudoti buvo netikslinga, atsižvelgiant į remontuojamų patalpų paskirtį ir kitas reikšmingas aplinkybes? Jei taip, nurodyti tokius neatitikimus ir jų piniginę išraišką.

5. Ar UAB „Sxx“ atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) nurodyti darbai atitinka UAB „Sxx“ faktiškai atliktų darbų rūšis ir apimtis?

6. Ar UAB „Sxx“ atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) nurodytų darbų ir medžiagų kainos atitinka darbų atlikimo metu galiojusias kainas?

7. Ar UAB „Sxx“ atliekant darbus buvo naudojamos medžiagos ir įrengimai, kurie buvo akivaizdžiai nereikalingi ir per brangūs atsižvelgiant į remontuojamų patalpų paskirtį?

KLAUSIMAI:

1. Ar visi ieškovo ir atsakovo pasirašytuose atliktų darbų aktuose nurodyti statybos rangos darbai buvo atsakovo faktiškai atlikti? Jei ne, kurie atliktų darbų aktuose nurodyti statybos rangos darbai atsakovo nebuvo faktiškai atlikti?

2. Kokia atliktų darbų aktuose nurodytų statybos rangos darbų, kurie atsakovo nebuvo faktiškai atlikti, kaina pagal aktus bei lokalines sąmatas?

3. Ar atliktų darbų aktuose nurodyti statybos rangos darbai, jų apimtys ir kainos atitinka lokalinėse sąmatose nurodytus darbus, apimtis ir kainas? Jei ne, kokie darbai, apimtys ir kainos neatitinka, kiek viršytos lokalinėse sąmatose nurodytos kainos?

KLAUSIMAI:

1. Koks minimalus leistinas atstumas pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ reikalavimus privalo būti nuo pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008-04-16 išduotą leidimą Nr. 91 statomo statinio (žemės sklypo kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx) iki gretimo žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xx, ribos?

2. Koks minimalus atstumas pagal poilsio pastato „Exxx“ rekonstrukcija, nauja statyba, požeminės automobilių saugyklos statyba techninį projektą ir/ar kitą dokumentaciją yra nuo pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008-04-16 išduotą leidimą Nr. 91 statomo statinio (žemės sklypo kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx) iki gretimo žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xx, ribos?

3. Ar pagal žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx, galiojančio detaliojo plano sprendinius, šiame žemės sklype galimi poilsio pastato „Exx“ griovimo darbai, taip pat nauja statyba?

4. Ar Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008-04-16 išduotas statybos leidimas Nr. 91 atitinka žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx, detaliojo plano sprendinius dėl užstatymo aukštingumo pagal išskirtas pastato dalis A, B, C ir D?

5. Remiantis poilsio pastato „Exx“ rekonstrukcija, nauja statyba, požeminės automobilių saugyklos statyba projektavimo sąlygų sąvadu bei Nuolatinės statybos komisijos nuostatais (patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-09-13 sprendimu Nr. T2-199) – kokių institucijų atstovai ir/ar pareigūnai privalėjo dalyvauti Palangos miesto savivaldybės nuolatinėje statybos komisijoje svarstant klausimą dėl statybos leidimo Nr. 91 išdavimo ir duoti sutikimą arba nesutikimą dėl statybos leidimo Nr. 91 išdavimo?

6. Ar yra išlaikytas privalomas atstumas nuo žemės sklypo, kadastrinis Nr. 2501/0031:30, ribos iki šiuo metu pastatytų statinio pamatų, kaip nurodyta į bylą pateiktoje korporacijos „Matininkai“ 2008-09-18 atliktoje pamatų montažo kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (Palanga, Kxx g. 13)?

7. Ar pagal poilsio pastato „Exx“ rekonstrukcija nauja statyba, požeminės automobilių saugyklos statyba techninį projektą suprojektuota žemės sklype (kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx), esančio statinio rekonstrukcija atitinka leistinus atstumus iki gretimo žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xx, ribos?

8. Ar atsakovo 2008-04-16 išduotas statybos leidimas Nr. 91 atitinka žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx, detaliojo plano sprendinius dėl užstatymo aukštingumo?

KLAUSIMAI:

1. Kokie iš 2007-09-24 Rangos sutartyje Nr. 07 numatytų darbų buvo atlikti nekokybiškai?

2. Kiek kainuotų darbų trūkumų pašalinimas vertinant juos rinkos kainomis, jei tokie trūkumai būtų nustatyti?

3. Dėl kokių priežasčių atsirado defektai?

4. Ar ieškovas atliko visus prie Rangos sutarties pridėtoje lokalinėje sąmatoje Nr. S001 numatytus atlikti darbus?

5. Kokie buto vidaus apdailos darbai, vertinant šiai dienai, buvo padaryti bute Axx g. 30-5, Vilniuje, vertinant tai, kad butas sudarant 2007-09-24 Rangos sutartį Nr. 07 buvo vadinamoje „dalinės apdailos“ būklėje? Ar minėti darbai atlikti nekokybiškai, jei taip – kurie iš jų?

6. Kokia 2007-09-24 Rangos sutarties Nr. 07 sąmatoje nenumatytų darbų, tačiau nustatytų kaip atliktų bute Axx g. 30-5, Vilnius, nekokybiškai, taisymo kaina rinkoje?

KLAUSIMAI:

1. Dėl kokių priežasčių atsirado defektai butuose Nr. 42, 46, 22, 44 ir name Txx g. 9E, Vilniuje?

2. Jei defektus sąlygojo netolygus pamatų nuosėdis, tai kas sąlygoja netolygų pamatų nuosėdį? Kokia pirminė ir pagrindinė priežastis pamatų nuosėdžiui?

3. Kokie statybos, inžinerinių darbų, projektavimo, geodezinių tyrimų darbų faktoriai, ar keli jų, ar kiti faktoriai nulėmė defektų atsiradimą? Kas ir kokius techninius, statybinius, norminius reikalavimus pažeidė?

4. Ar darbų defektus įmanoma pašalinti (ištaisyti), kokius darbus reikia atlikti, siekiant sustabdyti netolygų pamatų sėdimą ir sienų skilimą? Kokie darbai būtini ir kokia šių darbų kaina?

5. Kiek kainuoja defektų butuose Txx g. 9E – 22 ir 44, Vilniuje, ištaisymas?

KLAUSIMAI:

1. Ar trečiojo asmens UAB „Txx“ pateiktas ieškovui G. T. individualiai įmonei „Nxx“ priklausančio pastato, esančio Ąxx g. 10, Vilniuje, techninis projektas „Orinis šildymas-vėdinimas-oro vėsinimas“ (II tomas, b.l. 29-41, 152-169; III tomas, b.l. 6-59) parengtas tinkamai, ar atitinka statybos techninius reikalavimus? Jeigu ne – kuo projektas yra ydingas?

2. Ar pastate, esančiame Ąxx g. 10, Vilniuje, atlikti šildymo-kondicionavimo-vėdinimo sistemos statybos montavimo darbai, panaudota įranga, medžiagos atitinka techninį projektą „Orinis šildymas-vėdinimas-oro vėsinimas“? jeigu ne – kokie neatitikimai, defektai, trūkumai, kaip juos pašalinti bei kokia neatitikimų, defektų, trūkumų šalinimo darbų vertė?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Sxxx“ atlikti darbai pagal 2007-10-12 statybos rangos sutartį Nr. 52-2007E/SUB2007-38, kurie nurodyti 2007-11-10, 2­­007-11-30, 2008-02-22, 2008-04-30 pažymose apie atliktų darbų vertę ir išlaidų vertę bei PVM sąskaitose-faktūrose: STA Nr. xxxx, xxxx ir xxx – 94 367,50 Lt vertės, yra atlikti laikantis statybos projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimų, ar buvo padaryti nukrypimai nuo projekto, turintys esminės reikšmės defektų atsiradimui?

2. Ar UAB „Rxxx“ TV vamzdynų apžiūros ataskaitoje Nr. 8KS04 užfiksuoti vamzdžių išsikraipymai ar iškraipymai yra laikytini defektais, jei taip – tai kada ir dėl kokios priežasties jie atsirado? Ar jie galėjo atsirasti dėl to, kad užpylus tranšėją per ją važinėjo sunkiasvorė technika?

3. Ar UAB „Rxxx“ TV vamzdynų apžiūros ataskaitoje Nr. 8KS04 užfiksuoti vamzdžių išsikraipymai ar iškraipymai gali turėti reikšmės nuotekų lauko tinklų nutiestų komunikacijų vamzdžių tinkamai eksploatacijai?

KLAUSIMAI:

1. Koks yra pastato visų aukštų plotas tarp išorinių sienų?

2. Koks yra pastato aukštis ir ar jis viršija pagalbinio pastato reglamentuotą aukštį?

3. Ar pastatas atitinka STR „Nesudėtingi statiniai“ nustatytą „nesudėtingo statinio“ apibrėžimą?

4. Ar pastatytas pastatas atitinka supaprastintą projektą, kurį paruošė UAB „Exxx“?

5. Ar pastatas buvo pastatytas iš naujo, ar atlikta kokio nors prieš tai buvusio pastato rekonstrukcija? Jei atlikta rekonstrukcija, tai koks pastatas buvo rekonstruotas?

KLAUSIMAI:

1. Ar teisingai projektinį pasiūlymą parengusi UAB „Axx“ vadovavosi Statybos techninių reikalavimų reglamento – STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (toliau tekste STR) nuostatomis, jas tiesiogiai taikydama jau esamam statiniui ir aplinkiniam užstatymui pagal esamą faktinę situaciją?

2. Ar taikomas STR įpareigoja žemės sklypo valdytoją formuoti savarankišką žemės sklypą ar jo dalį aplink visuomeninės paskirties pastatą, kuris yra statinių grupėje, tikslu užtikrinti parkavimo funkcijas, kai tokia parkavimo infrastruktūra jau yra suformuota šios statinių grupės žemės sklype (pagal pridedamą planą ir fotonuotrauką)?

3. Ar projektiniame pasiūlyme pateiktas sprendinys formuoti žemės sklypą taip, kad jis užima VĮ Txx ilgalaikį materialųjį turtą (automobilių stovėjimo aikštelę Nr. 6), atitinka teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius sklypų formavimą?

4. Ar projektiniame pasiūlyme numatytos automobilių stovėjimo vietų išdėstymas (atstumai tarp parkavimo vietų) atitinka racionalaus žemės sklypo panaudojimo sąvoką ir STR nuostatas?

5. Ar projektiniame pasiūlyme numatytos automobilių judėjimo kryptys (įvažiavimai, išvažiavimai) atitinka saugiam eismui keliamus reikalavimus?

6. Ar pagrįstai viešbučio „Axx“ patalpų plotui priskiriamas lovų skaičius pagal teisės aktus, reglamentuojančius tokio pobūdžio viešbučių įrengimą ir eksploatavimą (lentelė Nr. 1)? Koks maksimalus lovų kiekis gali būti įrengtas viešbučių „Sxx“ ir „Axx“ kambariuose (patalpose, Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos eksplikacijoje įvardintose „kambariais“), atsižvelgiant į Lietuvos Higienos normos HN 118:2002 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatai reikalavimai“ 31.2.1. p.: „vienviečio kambario plotas turi būti ne mažesnis kaip 7m², dviviečio – ne mažesnis kaip 11m², triviečio ar šeimyninio – ne mažesnis kaip 14m²“?

7. Ar projektiniame pasiūlyme bei lentelėje Nr.1 patalpų grupavimas į administracines, viešbučių, kavinės ir restoranų atitinka šių patalpų kadastrinius duomenis?

8. Ar projektiniame pasiūlyme siūloma žemės sklypo tarp bendraturčių naudojimosi tvarka atitinka LR CK nuostatas, įtvirtinančias proporcingumo principą tarp užimamo ploto pastate ir naudojamo žemės sklypo (viešbutis „Sxx“ valdo 75 procentus patalpų pastate, viešbutis „Axx“ 25 proc.)? Ar projektiniame pasiūlyme siūloma žemės sklypo tarp bendraturčių naudojimosi tvarka atitinka LR CK nuostatas, įtvirtinančias proporcingumo principą, kiek tai susiję su santykiu tarp žemės sklypo dydį nulemiančių rodiklių (esančių kiekviename viešbutyje) ir naudojamo žemės sklypo ploto dalies?

9. Ar UAB „Axx“ parengtu projektiniu pasiūlymu, esančiam Rxxx 8, Vilniuje, priskirtina teritorija nepatenka į kitiems pastatams pagal teisės aktų reikalavimus paskirtiną teritoriją?

KLAUSIMAI:

1. Ar sklypo Rxx g. 2, Vilniuje, detaliajame plane numatyti nauji pastatai šiaurinėje sklypo dalyje išties beveik 10 m aukštesni už Šiluminės elektrinės statinių komplekso dalies Nr. 1 statinį (administracinis pastatas, kurio unikalus kodas 33012); jei taip – kas sąlygoja pastatų aukštingumą; ar reljefo pokyčiai pateisina numatomų naujų pastatų aukštį?

2. Ar sklypo Rxx g. 2, Vilniuje, detaliajame plane numatyti projektuoti pastatai savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbia (t.y. ar žiūrint iš apžiūros vietų, pastatai iškilę virš matomos kultūros vertybės bei matomi kultūros vertybės aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi aukščiu konkuruoja ar yra didesni už kultūros vertybę) kultūros vertybę – Šiluminę elektrinę (kodas Sxx) ir trukdo ją apžvelgti? Iš kokių senamiesčio gatvių, aikščių, įvažiavimo traktų bei apžiūros vietų turi būti vertinama projektuojamų pastatų įtaka kultūros vertybės teritorijai?

3. Ar sklypo Rxx g. 2, Vilniuje, detaliajame plane sklypo Nr. 1a dalyse D (muziejaus vestibiulis) ir F (muziejaus administracinis pastatas) numatomi statiniai laikytini priestatais ar naujais statiniais; ar detaliajame plane įžiūrimas (numatomas) jų jungimas prie Šiluminės elektrinės statinių komplekso dalies Nr. 1 (administracinis pastatas, kurio unikalus kodas 3xx); jei taip, tai ar toks jungimas padidina Šiluminės elektrinės statinio (kodas Sxx) naudojimo intensyvumą?

4. Ar sklypo Rxx g. 2, Vilniuje, detaliajame plane, Šiluminės elektrinės pastato ir priestato sandūroje, maždaug ties pastatų viduriu, yra tik preliminariai numatyta galimybė atkurti kaminą, ar yra suplanuotas kaip statomas (realizuojant detaliojo plano sprendinius statinio projekte) panoraminis apžvalgos bokštas? Jei Detaliuoju planu buvo suplanuotas panoraminis apžvalgos bokštas, koks jo aukštis pagal detaliojo plano sprendinius?

KLAUSIMAI:

1. Kokios yra 2008-01-20 ir 2008-02-27 ieškovo UAB „Nxx“ gamykloje Rxx, Klaipėdos raj. įvykusių slėginių ūkio-buitinių nuotekų linijų avarijų priežastys ir mechanizmas:

a. ar nurodytas avarijas sąlygojo nekokybiškas išsimovęs prispaudžiamasis (inkaruojantis) žiedas, kurio metalas sukorodavęs?

b. ar nurodytas avarijas sąlygojo netinkamas projektas projektuotojams pasirenkant užsukamuosius (srieginius) vamzdžių sujungimo (inkaruojančiuosius) žiedus spaudiminėms linijoms?

c. ar nurodytas avarijas sąlygojo netinkama slėginių nuotekų linijų eksploatacija, tai yra tai, kad linijos nuorintojo sklendė buvo uždaryta, kas sąlygojo hidraulinius smūgius? Ar nuotekų linijos eksploatavimo metu buvo atliekami periodiniai linijos bandymai ir kiti reikalingi eksploatacinės priežiūros veiksmai?

d. ar nurodytas avarijas sąlygojo pagal projektą numatyta, tačiau neįrengta slėginė automatika, kuri sureguliuotų slėginius pokyčius (paleidimas ir sustabdymas vyktų palengva švelninant hidraulinius smūgius)?

e. ar nurodytas avarijas sąlygojo klojant vamzdynus netinkamai sutankintas gruntas, kas galėjo įtakoti vamzdynų išsikraipymą ir išsinėrimą?

f. ar avarijoms galėjo turėti įtakos paviršiniai vandenys, kurie gamyklos teritorijoje yra chemiškai aktyvūs?

g. ar nurodytas avarijas sąlygojo kitos priežastys?

2. Jei nurodytas avarijas sąlygojo statybos darbų (medžiagų) defektai, kodėl šios avarijos neįvyko ir defektai neišaiškėjo atliekant linijos bandymus statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu?

3. Ar nurodytas avarijos sąlygas sąlygojo nekokybiškai sumonuotas inkarinis žiedas?

4. Ar buvo tinkama vamzdžių geometrija, klojant vamzdyną ties sujungimu prie inkaruojančio žiedo?

KLAUSIMAI:

1. Ar pagal Rangos sutartį atsakovo UAB „Pxx“ (subrangovo) atliktų bei perduotų ieškovui AB „Vxx“ (užsakovui ir generaliniam rangovui) darbų apimtis atitiko sutartyje nurodytų darbų apimtis? Jei ne, kokie darbai nebuvo atlikti (buvo papildomai atlikti) ir kokia jų vertė darbų atlikimo metu?

2. Ar UAB „Pxx“ laiku atliko sutartinius statybos darbus pagal 2004 m. rugpjūčio 27 d. Statybos rangos sutartį Nr. 04/08/27?

3. Ar ieškovas AB „Vxx“ (užsakovas ir generalinis rangovas) sudarė atsakovui UAB „Pxx“ (subrangovui) tinkamas sąlygas, atitinkančias Rangos sutarties bei teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, nuostatas, pradėti Rangos sutartyje nustatytus statybos montavimo darbus objekte – Prekybos centre, esančiame Kxx pr. 66A, Rangos sutartyje nustatytu terminu? Jei ne, kokios įtakos tai turėjo UAB „Pxx“ vykdytų statybos montavimo darbų, nustatytų Rangos sutartyje, atlikimo terminams?

4. Kaip įtakojo Rangos sutartyje nustatytų statybos montavimo darbų atlikimo terminus AB „Vxx“ (užsakovo) projektinių dokumentų ir projekto darbo brėžinių bei komplektuojančių medžiagų faktinis pateikimas UAB „Pxx“ (subrangovui)?

KLAUSIMAI:

1. Ar nustumiamų kiemo vartų, adresu Lxx g. 49, Vilnius, automatika BX-A atitiko jos montavimo metu galiojusių teisės aktų keliamus reikalavimus, jeigu ne, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti?

2. Ar sumontuota nustumiamų kiemo vartų automatika BX-A atitiko šios sistemos aprašyme keliamus reikalavimus? Ar minėta automatika sumontuota tinkamai? Jeigu ji nėra sumontuota tinkamai, kokie montavimo reikalavimai yra pažeisti ir kaip jie įtakoja slankiojančių kiemo vartų ir vartelių funkcionavimą, bei ar netinkamą funkcionavimą buvo galima nustatyti darbų perdavimo-priėmimo akto metu?

3. Ar adresu Lxx g. 49, Vilnius, sumontuoti slankiojantys kiemo vartai ir varteliai yra sumontuoti pagal gamintojo instrukciją? Jeigu sumontuoti pažeidžiant gamintojo instrukcijoje nurodytus reikalavimus, tai kokių reikalavimų nesilaikyta ir kaip tų reikalavimų nesilaikymas įtakoja slankiojančių kiemo vartų ir vartelių tinkamą funkcionalumą?

4. Kokia yra defektų, netinkamo montavimo darbų ištaisymo kaina, jei bus nustatyti defektai ar netinkamai atlikti darbai?

5. Ar slankiojantys kiemo vartai ir varteliai tinkamai funkcionuoja, t.y. užsidaro ir atsidaro? Ar slankiojantys kiemo vartai fiksuoja kliūtis ir atsiradus kliūčiai yra sustabdomi? Jeigu funkcionuoja netinkamai, kokios priežastys lemia netinkamą funkcionavimą? Tuo atveju, kai nėra fiksuojama kliūtis ir slankiojantys vartai nesustabdomi, nurodyti, kokią įtaką tai turi tinkamam slankiojančių vartų naudojimui?

6. Ar kiemo vartų ir vartelių kokybė atitiko jų montavimo metu galiojusių teisės aktų keliamus reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Ar išlikęs pastatas Sxx g. 28A, Kaune yra iš esmės perstatytas (rekonstruotas) taip, kad pakeista daugiau kaip 60% pagrindinių konstrukcijų, skaičiuojant pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 73 punkto nuostatas?

2. Ar minėto pastato po 1940 m. sukurto naujo ploto negalima atskirti nuo buvusiojo?

KLAUSIMAI:

1. Ar žemės sklype Šxx g. 10, Kaune esančios statybinės konstrukcijos yra šiame žemės sklype stovėjusių statinių – gyvenamojo namo, unikalus Nr. XXXX ir ūkinio pastato, unikalus nr. XXXX, pamatai?

2. Ar sklype esančių statybinių konstrukcijų matmenys sutampa su jame stovėjusių statinių pamatų matmenimis?

3. Ar sklype esančių statybinių konstrukcijų XY koordinatės sutampa su jame stovėjusių statinių XY koordinatėmis?

4. Ar sklype esančių statybinių konstrukcijų medžiaga tokia pati kaip jame stovėjusių statinių pamatų statybinė medžiaga?

5. Ar sklype esančios konstrukcijos galėjo būti sumontuotos 1928 metais?

6. Ar sklype esančios konstrukcijos yra čia stovėjusių statinių pamatai?

KLAUSIMAI:

1. Ar 2008-06-27 defektiniame akte nustatyti stiklo paketų sugadinimai, buvo sugadinti tinkavimo darbų pasekoje, ar atliekant kitus darbus (betonuojant, valant ir pan.)?

2. Ar tinkavimo darbai buvo atlikti pagal sutartį ir galiojančius teisės aktus?

3. Ar 2008-06-27 defektiniame akte nurodyti trūkumai yra ieškovo IĮ „T“ netinkamai atliktų darbų rezultatas?

4. Ar 2008-06-27 defektiniame akte nurodyti darbų trūkumai buvo pašalinti atsakovo UAB „V“?

5. Ar ieškovas IĮ „T“ atliko būtinus rangos sutartyje nenumatytus papildomus darbus: iškirstų vagų užglaistymus ir elektros instaliacijos įrenginių įstatymus?

6. Jeigu tokie darbai buvo atlikti, tai koks jų kiekis ir kaina?

KLAUSIMAI:

1. Ar vidaus laiptų į antrą aukštą projekto dalies sprendiniai atitinka projektavimo metu galiojusius statinio (laiptų pakopų aukštis, plotis, ilgis, apsauginis turėklas, laiptų išdėstymas) esminius reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, kokiais teisės aktais vadovaujantis jie buvo suprojektuoti? Jei neatitinka esminių reikalavimų, tai kokie pažeidimai padaryti? Kas atsakingas už padarytus pažeidimus (jei tokie yra nustatyti)?

2. Ar pastatyti vidaus laiptai į antrą aukštą atitinka projektą? Jei nukrypsta nuo projekto, ar tai esminiai pažeidimai, ar atitinka tuo metu galiojusius statinio (laiptų pakopų aukštis, plotis, ilgis, apsauginis turėklas, laiptų išdėstymas) esminius reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus? Ar galimi buvo eksploatuoti? Ar sudaryta komisija galėjo priimti pastatą su tokiais laiptais? Kas atsakingas už padarytus pažeidimus (jei tokie yra nustatyti)? Ar galimi buvo eksploatuoti?

3. Ar techniniai sprendimai (techninė būklė) atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 4 punkto nurodytus esminius statinio reikalavimus ir kitų statybos teisės aktų (saugaus naudojimo dalyje) nustatytus reikalavimus? Jei neatitinka, tai kokie pažeidimai padaryti? Kas atsakingas už padarytus pažeidimus (jei tokie yra nustatyti)?

4. Ar pastatyti laiptai yra saugūs naudojimui?

5. Ar statinio projektas kartu su laiptais atitinka darbo saugos taisyklių reikalavimus?

6. Ar priduotas statinys atitinka darbo saugos taisyklių reikalavimus, ir ar nėra nukrypimų nuo statybos projekto?

7. Jei yra nukrypimų nuo statybos projekto, tai ar priimtas statinys, esant nukrypimams, atitinka darbo saugos taisyklių reikalavimus?

8. Ar laiptai – laiptų paviršius, laiptų plotis, apsauginiai turėklai, laiptų pakopų išdėstymas (pakopų ilgis, plotis, aukštis) atitinka darbo saugos reikalavimus?

9. Ar naudotos medžiagos laiptų statybai buvo tinkamos ir ar atitinka darbo saugos reikalavimams?

10. Ar komisijos priimtas statinys atitinka darbo saugos reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Ar suprojektuotos gegnės iš metalinio profilio C200A (metro svoris 4,74 kg) atitinka keliamus reikalavimus ir geba atlaikyti tenkančias apkrovas?

2. Ar grebėstų jungimo būdas turėjo įtakos gegnių deformacijai?

3. Ar atraminiai betoniniai padėklai įrengti sienoje ašyje „C-C“ turėjo įtakos gegnių deformacijai?

4. Ar grebėstų sujungimo varžtai 10 mm atliko laikymo funkciją, jeigu stogo griūties metu nebuvo nutraukti arba ištraukti iš konstrukcijų?

5. Koks galimas didžiausias PK tipo perdangos įlinkis, ar tai galėjo turėti įtakos gegnių deformacijai, ar galėjo PK plokštė po deformacijos atsistatyti į pradinę padėtį?

6. Ar naujai sumūryta siena prie ašies „1-1“ tarp ašių „B-C“ neprojektinėje vietoje turėjo įtakos PK perdangos deformacijai?

7. Kas apsprendžia statybos metu darbo projekto apimtį, kokioje projekto rengimo stadijoje priimami pagrindiniai projektiniai sprendiniai?

8. Kokią įtaką statinio avarijai ir žalos atsiradimui turėjo netinkama statinio priežiūra?

9. Ar tuo metu iškritęs sniegas ir jo nenuvalymas turėjo įtakos žalai atsirasti?

10. Ar pertvara ašyje „1“ įrengta kaip statinio denginį nelaikanti konstrukcija, kaip numatyta projekte „131 garažai (projektinė korektūra) Bxx g. 41c, Kaunas“?

11. Ar stogo metalinis rėmas virš pertvaros ašyje „1“ yra numatytas projekte „131 garažai (projektinė korektūra) Bxx g. 41c, Kaunas“?

12. Kaip įtakojo pastogės griūtį projektinių sprendinių pakeitimai?

13. Kokie projekto „131 garažai (projektinė korektūra) Bxx g. 41c, Kaunas“ pakeitimai yra atlikti be projektuotojos sutikimo?

14. Ar numačius projekto „131 garažai (projektinė korektūra) Bxx g. 41c, Kaunas“ pakeitimus buvo būtina parengti naują ar koreguoti esamą statinio projektą ir statybos leidimą?

KLAUSIMAI:

1. Ar projektuotojas galėjo pradėti rengti detaliojo plano projektą, neturėdamas projektavimo sąlygų sąvado? Ar iš esmės galimas projektavimas be projektavimo sąlygų sąvado?

2. Ar detaliojo plano projekto sprendiniai atitinka norminius reikalavimus, nurodant kokie detaliojo plano sprendiniai kokių norminių reikalavimų netenkina?

3. Kokia dalis projektavimo darbų, kurie buvo numatyti projektavimo darbų rangos sutartyje faktiškai atlikta projektuotojo pateiktame teismui projekte?

4. Ar projektuotojo atlikta projektavimo darbų dalis yra kokybiška ir gali būti naudojama ateityje pilna apimtimi sutartyje numatytiems tikslams? Jeigu galima naudoti, tai kokia projektuotojo atliktų projektavimo darbų dalies vertė?

KLAUSIMAI:

1. Ar atliktų darbų aktuose nurodyti atliktų darbų kiekiai atitinka sąmatoje nurodytus darbų kiekius?

2. Ar faktiškai atliktų darbų kiekiai atitinka atliktų darbų aktuose nurodytus kiekius?

3. Ar buvo atliktų darbų aktuose nurodyti faktiškai neatlikti darbai? Jei taip, kokia jų vertė?

4. Kokia yra visų faktiškai atliktų darbų vertė?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „N“ darbų (1) Smėlio perdirbimo cecho grindų įrengimo darbai; 2) pastato sienų sumontavimo iš „sandwich“ tipo plokščių darbai pastato C3 ir C4 ašyse; 3) pastato stogo sandarumas tarp 7 ir 10 ašių susikirtime su A ir C ašimis, tarp 10 ir 11 ašių susikirtime su D ir E ašimis ir tarp 14 ir 15 ašių susikirtime su C ir D ašimis; 4) stogo sandarumas sujungime pastato 4-je ašyje; 5) smėlio perdirbimo cecho išorinių sienų sandarumas (ašyse E7/E16, C16/E16, A12/C12)), atliktų 2007 m. gegužės 8 d. statybos rangos sutarties Nr. 11/07 pagrindu, kokybė atitinka normatyvinių statybos dokumentų kokybės reikalavimus? Jei neatitinka, kokie yra UAB „N“ atliktų darbų trūkumai ir kokia kiekvieno jų apimtis? Ar darbų trūkumai atsirado dėl generalinio rangovo UAB „N“ nekokybiško darbų atlikimo?

2. Ar AB „A“ statinį – smėlio sodrinimo ir džiovinimo cechą eksploatuoja nepažeisdamas projektinių sprendinių ir ar nebuvo viršytos projektinės apkrovos į statinio konstrukcijas? Ar esamus defektus statinyje galėjo lemti statinio projekte numatytų statinio konstrukcijų apkrovų ir kitų sprendinių pažeidimai statinio eksploatavimo metu? Jei taip, kokie defektai kilo ir kokia kiekvieno iš jų apimtis?

3. Jei yra nukrypimų nuo normatyvinių statybos dokumentų kokybės reikalavimų, ar šiuos nukrypimus kompensuoja statybos metu panaudoti sprendiniai (panaudotas didesnio stiprumo betono mišinys ir kt.) ir ar šie sprendiniai užtikrina galimybę užsakovui eksploatuoti statinį pagal jo paskirtį?

4. Ar UAB „N“ atliktų statybos darbų defektai buvo akivaizdūs ir galėjo būti nustatyti darbų priėmimo – perdavimo metu bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu?

5. Jei UAB „N“ atliktų darbų 2007 m. gegužės 8 d. statybos rangos sutarties Nr. 11/07 pagrindu trūkumai yra kliūtis eksploatuoti statinį pagal jo paskirtį ir turi būti pašalinti, kokie ir kokios apimties būtini statybos darbai turi būti atlikti, kad būtų pašalinti UAB „N“ atliktų darbų trūkumai, atsiradę dėl UAB „N“ kaltės? Kokia kiekvieno iš šių darbų kaina?

6. Ar rekonstrukcijos statybos darbų trūkumai buvo šalinti? Jei trūkumai buvo šalinti, ar tinkamai?

KLAUSIMAI:

1. Ar Atliktų darbų akto Nr. 1/081223 (iš viso už 23 629 Lt) 5-9 punktuose, 11-12 punktuose, 14 punkte, 16-18 punktuose, 21 punkte, 27 punkte bei Atliktų darbų akto Nr. 1/081223 (iš viso už 4 249 Lt) 10 punkte, 17-20 punktuose nurodytų medžiagų kiekiai atitinka faktiškai, vykdant 2008 m. lapkričio 18 d. Statybos rangos sutartį XXX patalpose, sunaudotų medžiagų kiekius?

2. Kokia apimtimi darbai, nurodyti Lokalinėje sąmatoje sutampa su Atliktų darbų aktuose nurodytais kiekiais?

3. Ar darbai, nurodyti Atliktų darbų akte (iš viso už 4 249 Lt), buvo numatyti Lokalinėje sąmatoje, projekte ir, jei nebuvo numatyti, tai ar jie buvo būtini?

4. Ar darbai, nurodyti Atliktų darbų aktuose, buvo atlikti ta apimtimi, dėl kurios buvo susitarta?

5. Kas turėjo pareigą, priduodant darbus, atlikti bandymus ir kontrolinius matavimus?

6. Ar Atliktų darbų aktuose (23 629 Lt ir 4 249 Lt sumoms) nurodyti darbai ir jų kiekiai sutampa su Atliktų darbų akte (iš viso už 25 962 Lt) nurodytais darbais ir jų kiekiais, kuriuos priėmė UAB „Kxx“?

7. Kokius darbus ieškovas UAB „Pxx“ faktiškai atliko pagal 2008 m. lapkričio 18 d. Statybos rangos sutarties Priedą Nr. 1, t.y. Lokalinę sąmatą?

KLAUSIMAI:

1. Ar teisingai projektinį pasiūlymą parengusi UAB „A“ vadovavosi Statybos techninių reikalavimų reglamento – STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (toliau tekste STR) nuostatomis, jas tiesiogiai taikydama jau esamam statiniui ir aplinkiniam užstatymui pagal esamą faktinę situaciją?

2. Ar taikomas STR įpareigoja žemės sklypo valdytoją formuoti savarankišką žemės sklypą ar jo dalį aplink visuomeninės paskirties pastatą, kuris yra statinių grupėje, tikslu užtikrinti parkavimo funkcijas, kai tokia parkavimo infrastruktūra jau yra suformuota šios statinių grupės žemės sklype (pagal pridedamą planą ir fotonuotrauką)?

3. Ar projektiniame pasiūlyme pateiktas sprendinys formuoti žemės sklypą taip, kad jis užima VĮ T. ilgalaikį materialųjį turtą (automobilių stovėjimo aikštelę Nr. 6), atitinka teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius sklypų formavimą?

4. Ar projektiniame pasiūlyme numatytos automobilių stovėjimo vietų išdėstymas (atstumai tarp parkavimo vietų) atitinka racionalaus žemės sklypo panaudojimo sąvoką ir STR nuostatas?

5. Ar projektiniame pasiūlyme numatytos automobilių judėjimo kryptys (įvažiavimai, išvažiavimai) atitinka saugiam eismui keliamus reikalavimus?

6. Ar pagrįstai viešbučio „A“ patalpų plotui priskiriamas lovų skaičius pagal teisės aktus, reglamentuojančius tokio pobūdžio viešbučių įrengimą ir eksploatavimą (lentelė Nr. 1)? Koks maksimalus lovų kiekis gali būti įrengtas viešbučių „S“ ir „A“ kambariuose (patalpose, Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos eksplikacijoje įvardintose „kambariais“), atsižvelgiant į Lietuvos Higienos normos HN 118:2002 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatai reikalavimai“ 31.2.1. p.: „vienviečio kambario plotas turi būti ne mažesnis kaip 7m², dviviečio – ne mažesnis kaip 11m², triviečio ar šeimyninio – ne mažesnis kaip 14m²“?

7. Ar projektiniame pasiūlyme bei lentelėje Nr.1 patalpų grupavimas į administracines, viešbučių, kavinės ir restoranų atitinka šių patalpų kadastrinius duomenis?

8. Ar projektiniame pasiūlyme siūloma žemės sklypo tarp bendraturčių naudojimosi tvarka atitinka LR CK nuostatas, įtvirtinančias proporcingumo principą tarp užimamo ploto pastate ir naudojamo žemės sklypo (viešbutis „S“ valdo 75 procentus patalpų pastate, viešbutis „A“ 25 proc.)? Ar projektiniame pasiūlyme siūloma žemės sklypo tarp bendraturčių naudojimosi tvarka atitinka LR CK nuostatas, įtvirtinančias proporcingumo principą, kiek tai susiję su santykiu tarp žemės sklypo dydį nulemiančių rodiklių (esančių kiekviename viešbutyje) ir naudojamo žemės sklypo ploto dalies?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra vandens prasiveržimo, įvykusio 2007 metų kovo mėnesį bute, esančiame Fx g. 2-42, Vilniuje, priežastis?

2. Ar vandens prasiveržimas (avarija) įvyko dėl netinkamai atliktų atsakovo UAB „Vx“ darbų ar dėl ieškovės S. C. pasamdytų asmenų, kurie atliko buto apdailos darbus, netinkamai atlikto remonto arba dėl kitokių veiksmų?

2009 m. ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Kokius statybos objekto – gyvenamojo namo Lxx kaime, Lxx seniūnijoje, Molėtų rajone savininkės R. C. statybos darbus faktiškai atliko ieškovas UAB „Mxx“ pagal 2002-10-12 Statybos rangos sutartį, kokie yra atliktų darbų kiekiai ir vertė?

2. Kiek atsakovei R. C. kainavo UAB „Mxx“ atliktų darbų defektų pašalinimas, kurį atliko UAB „Exx“ pagal 2005-06-03 pasirašytą statybos rangos sutartį?

KLAUSIMAI:

1. Dėl kokių priežasčių atsirado defektai butuose, esančiuose Txx g. 9E-42 ir 46, Vilniuje?

2. Ar defektus buvo galima nustatyti statybos darbų rezultato perdavimo – priėmimo metu?

3. Ar darbų defektus įmanoma pašalinti (ištaisyti) ir kiek tai kainuotų?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovės UAB „Sxx“ pateiktuose darbų pridavimo aktuose nurodyti darbai gyvenamajame name, esančiame Kėdainiuose, Lxx g. 9, yra atlikti kokybiškai? Jeigu darbai atlikti nekokybiškai, kokia yra nekokybiškai atliktų darbų sąmatinė vertė?

2. Ar ieškovės UAB „Sxx“ pateiktuose darbų pridavimo aktuose nurodyti darbai visi yra atlikti gyvenamajame name, esančiame Kėdainiuose, Lxx g. 9? Jeigu atlikti ne visi darbai, nurodyti aktuose, kokia neatliktų darbų sąmatinė vertė?

3. Jeigu būtų nustatyti tam tikri atliktų darbų trūkumai, esant galimybei, nurodyti jų atsiradimo (buvimo) datą? Ar šie trūkumai galėjo būti akivaizdžiai matomi darbų perdavimo-priėmimo metu?

KLAUSIMAI:

1. Dėl kokių priežasčių 2006-03-23 butui, esančiam Pxx g. 4-10 Vilniuje, priklausančiam nuosavybės teise J. M, buvo padaryti sugadinimai ?

2. Jei bus nustatyta, kad minėtame name 2006-03-23 trūko vandens stovas, tai dėl kokių priežasčių ir/ar ši priežastis sąlygojo žalos padarymą J M. butui, esančiam P. g. 4-10 Vilnius?

3. Kokie sugadinimai buvo padaryti butui, esančiam P g. 4-10 Vilnius?

4. Koks žalos dydis padarytas butui, esančiam Pxx g. 4-10 Vilniuje, dėl 2006-03-23 užpylimo vandeniu? Ar buvo sugadintas šio užpylimo metu šio buto parketas ir kokia padaryta dėl to (parketo remonto) žala J. M.?

5. Kokia/kokios yra 2006-03-23 įvykusios vandentiekio avarijos objekte, esančiame Pxx g. 4-10 Vilniuje, priežastis/priežastys; jei šių priežasčių yra kelios, nustatyti, kokia procentėliai/procentine išraiška yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka minėtai vandentiekio avarijai?

6. Kokia/kokios yra buto, esančio Pxx g. 4-10 Vilniuje parketo apgadinimų atsiradimo priežastis/priežastys; jei šių priežasčių yra kelios, nustatyti, kokia procentine išraiška yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka minėtų apgadinimų atsiradimui?

7. Jeigu minėto parketo apgadinimo priežastis/viena iš priežasčių yra 2006-03-23 įvykusi vandens avarija, adresu Pxx g. 4-10 Vilniuje, nustatyti minėto įvykio pasekoje atsiradusio parketo apgadinimo apimtį bei dėl to atsiradusį pagrįstą nuostolio dydį.

KLAUSIMAI:

1. Ar buto (namo), esančio Mxx g. 11-29, Vilniuje, garso izoliacija atitinka C klasės reikalavimus? Jei ne, tai kokios garso izoliacijos klasę atitinka šio buto garso izoliacija?

2. Ar visos šio buto pertvaros su gretimomis patalpomis bei perdangos atitinka C garso izoliacijos klasei?

3. Ar garso izoliacija tarp Mxx g. 11 namo 29 buto, Vilniuje, bei butų Nr. 35, Nr. 33, Nr. 25, Nr. 23 atitinka norminių aktų reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Ar žemės sklype, esančiame Kauno r.m K., netoli JX g. 43, esantis turtas, t.y. pradėtas statyti 10 kv. m. užstatymo ploto pagalbinio ūkio pastato pamatai, žymėjimas plane – 32I1p ir jiems panaudotos statybinės medžiagos (toliau – Turtas Nr.1), 2009-05-21 dienai pagal savo prigimtį yra laikomas nekilnojamojo turto objektu (nekilnojamaisiais daiktais)?

2. Ar žemės sklype, esančiame Kauno r.m K., netoli JX g. 43, esantis turtas, t.y. 240 vietų pionierių stovyklos valgyklos (toliau – Turtas Nr.1) žymėjimas plane 31E1p, pamatai ir jiems panaudotos statybinės medžiagos, pagal savo prigimtį yra laikomas nekilnojamojo turto objektu (nekilnojamaisiais daiktais)?

3. Ar turtas Nr.1 ir Nr.2 gali būti perkeliamas iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės?

4. Ar turtas Nr.1 ir Nr.2 pagal Lietuvos teisės aktų nuostatas 2009-05-21 dienai yra laikomas statiniais?

5. Kokia yra dabartinė Turto Nr.1 ir Turto Nr.2 vertė ir kiek procentų ji gali sumažėti dėl šio Turto Nr.1 ir Turto Nr.2 perkėlimo iš vienos vietos į kitą?

KLAUSIMAI:

1. Ar visa teritorija (jo dalis), esanti prie žemės sklypo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miestas, XXX g. 6, sudaranti apie 0,2445 ha, pagrįstai priskirta želdynui, t.y. bendro naudojimo teritorijai? Kokį konkretų realų visuomenės poreikį (interesą) užtikrina minėtas sklypas?

2. Ar teritorijoje, esančioje prie žemės sklypo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miestas, XXX g. 6, yra galimybė suformuoti gyvenamųjų namų statybai tinkamą sklypą (toliau – Sklypas), tuo nepažeidžiant konkretaus realaus visuomenės poreikio (intereso) turėti viešojo (bendrojo) naudojimo želdinius, kurį užtikrina dabar suformuotas želdynas? Atsakant į šį klausimą, taip pat atsakyti:

a. Ar prie galimai naujai suformuotino Sklypo turėtų būti tiesiamas automobilių kelias, kuriam reikėtų skirti papildomą plotą, tame tarpe, galbūt, želdynų?

b. Ar Sklypo suformavimui neprieštarautų Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano tvirtinimo“ patvirtintiems Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniams?

c. Ar Sklypo suformavimas neprieštarautų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams?

3. Esant teigiamam atsakymui į 2 klausimą, taip pat atsakyti:

a. Kokio ploto ir kokių ribų būtų suformuotas Sklypas gyvenamųjų namų statybai?

b. Kokio aukštingumo pastatai galėtų būti statomi minėtame Sklype?

c. Koks užstatymo plotas statiniais (procentas nuo viso galimo sklypo ploto) galėtų būti minėtame Sklype?

d. Kokio ploto automobilių kelias turėtų būti tiesiamas į minėtą Sklypą?

e. Kaip sklypo suformavimas paveiktų planuojamos teritorijos:

i. ekosistemas ir biologinę įvairovę;

ii. gamtinę rekreacinę aplinką;

iii. kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą;

iv. kraštovaizdžio estetinę kokybę?

KLAUSIMAI:

1. Ar galima tiksliai nustatyti vandens ir drėgmės patekimo į garo ir kondensato trasą, esančią Lx g. 57, Klaipėdoje priežastis? Jei taip, tai kokios priežastys galėjo sąlygoti ir/ar sąlygojo garo ir kondensato trasos, esančios Lx g. 57 Klaipėdoje pažeidimą – vandens ir drėgmės patekimą į šią trasą (trasos apsauginės konstrukcijos projektiniai sprendimai, montavimo trūkumai, panaudotų medžiagų nepakankamas atsparumas gamtos sąlygų poveikiui ar kitos)? Jeigu ne – kodėl šių priežasčių negalima nustatyti?

2. Ar vandens ir drėgmės patekimą į garo ir kondensato trasą, esančią Lx g. 57, Klaipėdoje, galėjo sąlygoti ir/ar sąlygojo UAB „Ex“ atliktų statybos rangos (trasos montavimo) darbų klaidos? Jeigu taip, kokio pobūdžio montavimo darbų klaida (ar klaidos) galėjo sąlygoti ir/arba sąlygojo trasos pažeidimo atsiradimą?

3. Ar galima nustatyti, kada į garo ir kondensato trasą, esančią Lx g. 57, Klaipėdoje pateko vanduo ir drėgmė? Jeigu taip, tai kada vanduo ir drėgmė pateko į trasą? Jeigu ne – kodėl to negalima nustatyti? Ar į trasą patekus vandeniui ir drėgmei garas iš trasos prasiveržė į aplinką iš karto, ar tai galėjo užtrukti ir/ar užtruko ilgesnį laiko tarpą?

4. Ar vandens ir drėgmės patekimą į garo ir kondensato trasą, esančią Lx g. 57, Klaipėdoje, galėjo sąlygoti ir/ar sąlygojo natūralus objekto susidėvėjimas, atmosferos sąlygos?

5. Kokios priežastys sąlygojo garo ir kondensato trasos vamzdynų apsauginės izoliacijos pažeidimą?

6. Ar montuojant garo ir kondensato trasą, esančią Lx g. 57, Klaipėdoje, buvo naudoti tinkami naudoti ir sertifikuoti statybos produktai?

7. Ar šiuo metu garo ir kondensato trasa, esanti Lx g. 57, Klaipėdoje, yra tinkama eksploatuoti?

KLAUSIMAI:

1. Ar pareiškėjui P.Ž. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Karklės km., Klaipėdos raj., kadastro Nr. XXX, G k.v., unikalus Nr. XXX, yra sodybos pagrindinio pastato – gyvenamojo namo, buvusio iki 1936-1948 m., liekanos?

KLAUSIMAI:

1. Ar adresu Mxx g. 7, Vilniuje, esanti transformatorinė, antžeminė stovėjimo aikštelė ir požeminės stovėjimo aikštelės ventiliacinė šachta yra įrengti laikantis galiojančios projektinės dokumentacijos reikalavimų?

2. Ar 2007 metais atlikus statomo administracinio pastato Mxx g. 7, Vilniuje, projektinės dokumentacijos pakeitimus, šie pakeitimai įtakojo ieškovų, kaip žemės sklypo, esančio Mxx g. 3, Vilniuje, savininkų teises?

3. Jeigu atsakymas į 2 klausimą yra teigiamas, ar ši įtaka yra leidžiama teisės aktais, jei ne, kokie privalomų teisės aktų reikalavimai yra pažeisti?

4. Ar 1999 m. spalio 1 d. suderintame detaliajame plane Nr. 79/1000 „Teritorija prie T. Narbuto g. tęsinio“ yra nurodyta, kad ieškovų žemės sklype, Mxx g. 3, Vilniuje, stovintys gyvenamieji namai pagal detalųjį planą yra griaunami? Jei taip, kur konkrečiai tai nurodyta detaliajame plane ir kada turėtų būti nugriauti?

5. Koks yra minimalus atstumas nuo ventiliacijos šachtos, esančios Mxx g. 7, Vilniuje, iki arčiausio gyvenamojo namo, esančio Mxx g. 3, Vilniuje, lango?

6. Kiek metrų apsaugos zonos užeina į gretimo žemės sklypo teritoriją ir jame esantį gyvenamąjį namą ir koks apsaugos zonos plotas patenka į žemės sklypą Mxx g. 3, Vilniuje, ir gyvenamąjį namą?

7. Pagal esamą ventiliacinės šachtos aukštį ir atsižvelgiant į tai, kad ji tvirtai susijusi su žeme ir su pastato požemine dalimi ar esanti ventiliacinė šachta laikoma pastato dalimi?

8. Kiek metrų nuo transformatorinės iki skydelio ĮAS-6874?

9. Ar pagal parengtą projektinę dokumentaciją, pateiktą V. J. ir V. J. 2006 m. rugpjūčio 30 d. numatyti transformatorinės, parkavimo vietų įrengimo, vaikų žaidimo aikštelės ir ventiliavimo įrangos (ventiliacinės šachtos) sprendiniai yra faktiškai įgyvendinti?

10. Jeigu atsakymas į 9 klausimą neigiamas, tai kuo skiriasi minėtų sprendinių įgyvendinimas nuo projektinėje dokumentacijoje, parengtoje 2006 m. rugpjūčio 30 d., sprendinių?

11. Kokiu trumpiausiu atstumu nuo gyvenamojo namo, esančio Mxx g. 3, Vilniuje, yra įrengtos Mxx g. 7, Vilniuje, esančiam administraciniam pastatui priklausančios automobilių parkavimo vietos?

12. Ar automobilių parkavimo vietos yra įrengtos pagal vėliausios redakcijos statybos leidimą?

13. Ar automobilių parkavimo vietų (aikštelės) įrengimas, esant nustatytiems atstumams nuo gretimo sklypo gyvenamojo namo, atitinka Statybos techninių reglamentų reikalavimus?

14. Kokios yra įrengtos ventiliacijos šachtos funkcijos (oro paėmimo ar oro šalinimo)?

15. Kokios funkcijos ventiliacijos šachta numatyta pagal vėliausiai koreguotą projektinę statinio dokumentaciją?

16. Ar Mxx g. 7, Vilniuje, modulinė transformatorinė suprojektuota pagal 1999 m. spalio 1 d. suderinto detaliojo plano Nr. 79/1000 „Teritorija prie T. Narbuto g. tęsinio“ sprendinius (grafinę jo dalį)?

17. Kokiu trumpiausiu atstumu nuo žemės sklypo, esančio Mxx g. 3, Vilniuje, ribos, yra sumontuota transformatorinė?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovo UAB „Fxx“ atlikti subrangos darbai atitinka sutarčiai Nr. S-A-51-93 ir prie sutarties pridėtai dokumentacijai ir atitinka įprastai tokios rūšies darbams keliamiems reikalavimams?

2. Ar laikytina neatitikimu subrangos sutarčiai ir prie sutarties pridėtam projektui, ar neatitikimu įprastai tokios rūšies darbams keliamiems reikalavimams:

 • ant tekstilės atspaustas piešinys ties horizontalaus ir vertikalaus tekstilinio segmento sujungimu nėra tolygiai pereinantis į vientisą piešinį;
 • vienos tekstilės segmentas yra sudarytas horizontaliai sujungus dvi tekstilės dalis;
 • profilio prasišvietimas per darbams atlikti panaudotą tekstilę.
 • pakabinamų tekstilių banguotumas? Jeigu taip, tai kokia banguotumo priežastis? Ar banguotumą įtakojo dviejų tekstilės sluoksnių susiuvimas per horizontalias tento kraštines?

3. Ar turėjo įtakos tekstilių susiraukšlėjimui, ar konstrukcijų, prie kurių pritvirtintas dviejų sluoksnių tekstilės, deformacijai tai, kad pakabinti tentai buvo sudaryti iš dviejų tekstilės sluoksnių, susiūtų per horizontalias tento kraštines?

4. Ar vėdinimo/ventiliacinių angų įrengimas turėjo įtakos atstumui tarp dviejų tekstilės segmentų, tarp kurių įsiterpusi vėdinimo/ventiliacijos anga, kraštinių? Ar tokios vėdinimo/ventiliacijos angos buvo pažymėtos prie subrangos darbų sutarties Nr. S-A-51-93 pridėtoje dokumentacijoje?

5. Ar pagal sutartį atlikti darbai – tentų vertikalus susiuvimas, susiūnant skirtingo dydžio tentus, atitinka sutarties sąlygas ir projektinę dokumentaciją?

KLAUSIMAI:

1. Ar 2005 m. vasario 22 d. Projektavimo sąlygų sąvade Nr.RPS 1935 nustatytos specialiosios projektavimo sąlygos daugiabučio gyvenamojo namo Gxx g. 7, Vilniuje, statybai bei pagal jas parengtas šio statinio projektas užtikrina šiame žemės sklype bei su juo besiribojančiose teritorijose esančių želdinių bei vaikų žaidimų aikštelės apsaugą?

KLAUSIMAI:

1. Ar statinys, Jxx 18, Palangoje, inventorinis žymėjimas 8K1ž, yra nekilnojamas daiktas, ar laikinas (nesudėtingas) statinys?

2. Ar statinys, Jxx 18, Palangoje, inventorinis žymėjimas 8K1ž, yra suformuotas kaip atskiras kadastrinis objektas?

3. Kokia ankščiau nurodyto statinio būklė?

KLAUSIMAI:

1. Ar statiniai, esantys Kxx g. 35 Palangoje, inv. nr. 1K1Ž, 2K1Ž, 3K1Ž, 4K1Ž, 5K1Ž, 6K1Ž, 7K1Ž, 8K1Ž, 9K1Ž, 10K1Ž, 11K1Ž, 12K1Ž, 13K1Ž, 14K1Ž, 15K1Ž, 16K1Ž, 17K1Ž, kiemo statiniai K1-K2 yra laikinieji statiniai? Jeigu ne, ar tai yra statiniai (Statybos įstatymo 2 str. 2 p. prasme), ar nesudėtingi (Statybos įstatymo 2 str. 6 p. prasme)?

2. Ar statiniai, esantys Kxx g. 35 Palangoje juridinio fakto atsiradimo metu atitiko tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus pastatų teisinei registracijai atlikti?

3. Kokiai kategorijai statinių priklauso minimi statiniai, ir ar šios kategorijos statiniai pagal 1962-1972 m. galiojusius teisės aktus turėjo būti teisiškai registruojami?

KLAUSIMAI:

1. Ar statybos rangos darbai atlikti nenukrypstant nuo 2002 m. spalio 3d. statybos rangos sutarties sąlygų?

2. Kokie yra nustatyti nekokybiškai atlikti statybos darbai pastate, esančiame XXX, Kaune?

3. Ar dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų pastate, esančiame XXX, Kaune pablogėjo darbų rezultato naudojimo pagal pastato paskirtį sąlygos?

4. Kokia nekokybiškai atliktų statybos darbų pastate, esančiame XXX, Kaune pašalinimo (remonto) darbų vertė 2009 m. sausio 1d. kainomis?

5. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune darbai buvo atlikti pagal projektą?

6. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune atlikti darbai galėjo atsirasti dėl blogo projekto?

7. Ar statybos objektas, esantis XXX, Kaune atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius?

8. Ar statybos objektas, esantis XXX, Kaune yra tinkamas naudoti pagal 2002-10-03 sutartyje nustatytą paskirtį?

9. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune yra nukrypimų nuo norminių statybos dokumentų reikalavimų?

10. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune buvo pasiekti XXX sutartyje numatyti statybos darbų rodikliai?

11. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune nustatyti defektai galėjo atsirasti dėl pastato ar jo dalių normalaus nusidėvėjimo?

12. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune nustatyti defektai galėjo atsirasti dėl statybos objekto ar jo dalių netinkamo naudojimo?

13. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune nustatyti defektai galėjo atsirasti dėl užsakovo (ieškovo) ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto?

14. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune nustatyti defektai galėjo atsirasti dėl užsakovo (ieškovo) ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų?

15. Ar yra priežasčių, dėl kurių galėjo atsirasti nustatyti defektai statybos objekte, esančiame XXX, Kaune? Jeigu yra, tai kokios tai priežastys?

KLAUSIMAI:

1. Ar yra galiojantis statybos techninis reglamentas, kita norminė dokumentacija su privalomaisiais reikalavimais stogo remonto darbams?

2. Ar tarp šalių pasirašytoje 2006 m. rugsėjo 12 d. Rangos sutartyje Nr. 06/09-763 numatyti stogo remonto darbai, atsižvelgiant į šalių susitarimo apimtį ir pobūdį atlikti kokybiškai? Jeigu ne, tai kokie konkrečiai rangovo stogo remonto darbai atlikti netinkamai, kokią jie turi įtaką remontuoto stogo dangos atsparumui nuo vandens prasiskverbimo į pastato vidų, kokių galiojančių teisės aktų reikalavimų, esant pažeidimams, minėti darbai neatitinka, ir kokių priemonių tokiu atveju būtina imtis, siekiant pašalinti netinkamai atliktų darbų neatitikimus?

3. Ar atliekant stogo remonto darbus buvo panaudotos tinkamos medžiagos, atsižvelgiant į Rangos sutarties sąlygas, sąmatą?

4. Ar pastato stogas yra pralaidus vandeniui, jeigu taip, tai kokios yra pagrindinės priežastys, sąlygojančios vandens prasiskverbimą pro pastato stogą į pastato vidų?

5. Šalių sudarytoje rangos sutartyje nebuvo numatyta pakeisti ar kitaip remontuoti lietaus vandens surinkimo įlajų bei suvedimo stovų, taip pat perdaryti stogo dangos bei jos jungtis su parapeto apskardinimu. Kokiu pagrindu stogo dangą remontuojanti bendrovė privalėjo šiuos darbus atlikti?

6. Ar per tinkamai įrengtas bitumines dangos siūles, ties įlajomis, per trumpą laiką į pastato vidų galėjo patekti didelis kiekis vandens?

7. Kokie darbai yra atlikti tinkamai ir kokia šių darbų vertė?

8. Jeigu stogo remonto darbai atlikti netinkamai, tai koks šių netinkamai atliktų darbų pašalinimo būdas yra realiai įmanomas ir kokiomis sąnaudomis?

KLAUSIMAI:

1. Kokius konkrečius darbus X architektūros ir dizaino studija (toliau vadinama Rangovu) atliko užsakovui UAB „Šxx“ (toliau vadinama Užsakovu) pagal 2006-11-29 projektinės dokumentacijos parengimo sutartį Nr. 06-22 (toliau vadinama Sutartimi), atsižvelgiant į tai, kad sutartis sudaryta dėl daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis Dxx g. 47, Šiauliai techninio projekto? (šiuo klausimu norima gauti atsakymą ne tik apie tai, ką apskritai Užsakovui padarė Rangovas dėl pastato Dxx g. 47, Šiauliai, bet kokius konkrečius darbus padarė būtent dėl daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis techninio projekto, dėl kurio buvo sudaryta ir nepakeista sutartis).

2. Ar galima nustatyti, kiek yra vertas kiekvienas konkretus Rangovo pagal Sutartį atliktas darbas, atsižvelgiant į visą sutartų darbų kainą, realias Rangovo patirtas išlaidas ir tokių darbų vertę (kainą) 2006 m. lapkričio 29 d. – 2007 m. balandžio 11 d. laikotarpiu ? Jeigu taip, kokia yra kiekvieno iš Rangovo atliktų konkrečių darbų vertė (tuo atveju, jeigu reikalingi dokumentai apie Rangovo patirtas išlaidas ir sumokėtas sumas tretiesiems asmenims, prašytame nurodyti, kokie reikalingi dokumentai)?

3. Kas – Rangovas ar Užsakovas – privalėjo parengti privalomuosius statinio rengimo dokumentus:

b) prašymo dėl projektavimo darbų sąvado projektą ir patį prašymą;
c) statinio projektavimo užduoties projektą ir pačią užduotį ir kt. (pagal sutarties 3.3
rangovo pareigos: II pastr. – parengti techninius dokumentus ir juos suderinti
normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Užsakovu bei kitomis institucijomis; III pastr. – atliekant darbus ir derinant parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su Užsakovu; pagal sutarties 3.1 p. užsakovo pareigos: III pastr. – pateikti užduotį projektavimo darbams ir kokybinius šių darbų reikalavimus;)?

4. Ar pagal pateiktą šalių sudarytą sutartį buvo numatyti projektiniai pasiūlymai, eskiziniai projektai? Jeigu taip, koks sutarties punktas tai numatė ir kokius konkrečiai projektinius pasiūlymus, eskizinius projektus, vykdant šią Sutartį, atliko Rangovas? Kokia Rangovo atliktų ir pateiktų teismui projektinių pasiūlymų, eskizinių projektų vertė?

5. Ar atsakovo pateikta pastato vizualizacija (spalvotas kompiuterinis pastato vaizdas) atitinka Sutartyje numatyto techninio projekto ir Užsakovo sutartinių pageidavimų reikalavimus? Ar ši vizualizacija yra būtina techninio projekto įgyvendinimui?

6. Ar Sutartyje numatytas darbų eiliškumas turi reikšmės Sutarties tinkamam įvykdymui? Ar buvo galima jo nesilaikyti?

7. Ar Rangovo atliktų darbų vertei (kainai) nustatyti turi įtakos tai, kad Rangovas yra pastato adresu Dxx g. 47, Šiauliai, dėl kurio rekonstrukcijos sudaryta Sutartis, projekto autorius ir visų techninių projektų, kurie buvo atliekami ar atlikti dėl minėto pastato statybos ar rekonstrukcijos visiems pastato savininkams ar pastato techninių projektų užsakovams, autorius ir rangovas, visų su tuo susijusių projektų ruošinių autorius ir savininkas? Jeigu taip – kokią įtaką darbų vertės (kainos) padidėjimui (sumažėjimui) turi (galiu turėti) ši aplinkybė?

8. Kurios iš sutarties šalių – Rangovo ar Užsakovo – veiksmai (neveikimas) lėmė tai, kad sutartis nebuvo įvykdyta laiku, t.y. 2007-04-11, ir kokie konkrečiai veiksmai tai sąlygojo?

9. Ar Užsakovas, nebūdamas profesionalas, gali tinkamai paruošti statinio projektavimo užduotį, kaip privalomąjį statinio rengimo dokumentą, be Rangovo pagalbos ir bendradarbiavimo? Ar užduotis ir pastato kokybiniai duomenys šalių susitarimu ir abipusio pasitikėjimo pagrindu gali būti nurodomi žodžiu?

10. Kokias konkrečiai pareigas turėjo Užsakovas pagal 2006-11-29 projektinės dokumentacijos parengimo sutartį Nr. 06-22, ar turėtas pareigas įvykdė, kokie Užsakovo veiksmai patvirtina pareigų įvykdymą?

11. Kada Užsakovas pateikė reikalingus dokumentus projektavimo sąlygų sąvadui gauti? Kokias Užsakovo pareigas įvykdžius buvo galima pradėti statinio projektavimą?

12. Ar iki sutartyje (sutarties 1.2. punktas) numatyto termino 2007-04-11 Užsakovas buvo įvykdęs sutartyje numatytas pareigas, kad būtų galima pradėti statinio projektavimą pagal sutartį?

13. Ar sutartyje buvo susitarta dėl parengimo privalomųjų statinio rengimo dokumentų, kas juos turėjo parengti, ar jie buvo parengti ir kada?

14. Ar Užsakovas, kaip numatyta sutarties 3.1. punkte, pateikė užduotį projektavimo darbams ir kokybinius šių darbų reikalavimus Rangovui? Jei taip, tai kada ir kokią? Ar buvo užduotis Užsakovo patvirtinta, kaip numato LR CK 6.701 str. 1 d.?

15. Ar Rangovo pateiktas eskizinis projektas atitinka eskiziniams projektams keliamus reikalavimus?

16. Ar sutartyje buvo numatyta darbų kaina, ar Užsakovas laiku įvykdė mokėjimus pagal sutarties 2.2. punktą, 2.3. punktą?

17. Ar pagal sutarties 3.4. p. II pastraipą, projektavimo darbų atlikimą Rangovas galėjo nukelti tiek, kiek vėlavo Užsakovo teikiami dokumentai?

18. Ar Užsakovo veikla – elektros darbai, elektros derinimo, instaliavimo dabai, elektroslinijų tiesimas, elektros sistemų projektavimas ir t.t. nėra susijusi su projektavimo darbais, ir Užsakovą galima įvardyti kaip profesionalą?

19. Kaip sutartyje buvo numatyta, kas parengia ir pateikia Rangovui užduotį projektavimo darbams ir kokybinius šių darbų reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Ar subrangovo UAB „Rxx“ atlikti statybos darbai statinyje B2, esančiame Mxx ir Pxx g. sankirtoje, I sklype, Vilniuje pagal atliktų darbų aktą Nr.1 už 2007 m. spalio mėn. buvo atlikti kokybiškai?

2. Ar UAB „Rxx“ atliktų statybos darbų statinyje B2, esančiame Mxx ir Pxx g. sankirtoje, I sklype, Vilniuje pagal atliktų darbų aktą Nr.1 už 2007 m. spalio mėn. rezultatą buvo galima panaudoti pagal paskirtį numatytą 2007-09-24 statybos rangos sutartyje Nr.07-0924G?

3. Kokia yra UAB „Rxx“ atliktų statybos darbų statinyje B2, esančiame Mxx ir Pxx g. sankirtoje, I sklype, vertė 2007 m. spalio 25 dienai?

KLAUSIMAI:

1. Ar gyvenamojo namo Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. plastikinių langų, balkono durų, lauko ir vidaus palangių sumontavimas, nesant susitarimo dėl apdailos darbų atlikimo, atitinka montavimo darbų atlikimo metu – 2007 m. liepos mėn. galiojusių tokios rūšies darbams statybos norminių aktų keliamus reikalavimus (o tokių nesant – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus)? Jeigu šie reikalavimai pažeisti, tai kokie konkretūs defektai – darbų kokybės trūkumai yra padaryti dėl jų pažeidimo?

2. Ar gyvenamojo namo Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. sumontuotų plastikinių langų ir balkono durų matmenys atitinka namo langų, durų angas? Jeigu matmenys neatitinka, tai kokie langų, durų ar paties namo defektai dėl to padaryti (atsirado)?

3. Ar atliekant gyvenamojo namo Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. plastikinių langų ir balkono durų montavimo darbus buvo užsandarinti ir izoliuoti (hermetizuoti) tarpai tarp lango, durų rėmo ir angokraščio? Jeigu ne, tai ar tai yra montavimo darbų, kai tarp šalių nebuvo susitarimo atlikti apdailos darbus, kokybės trūkumas?

4. Ar gyvenamajame name Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. sumontuoti plastikiniai langai, balkono durys, lauko ir vidaus palangės yra kokybiški, atitinka 2007-07-13 pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas (b.l.7,21-22), atitikties deklaraciją (b.l.19), yra tinkami naudoti pagal paskirtį?

5. Jeigu gyvenamajame name Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. plastikiniai langai, balkono durys, lauko ir vidaus palangės yra nekokybiški, sumontuoti nekokybiškai, langų, balkono durų matmenys neatitinka namo langų ir balkono durų angų, jeigu dėl šio neatitikimo yra atsiradę ar buvo padaryti langų, balkono durų, paties namo defektai (trūkumai), tai kokiu būdu kiekvieną trūkumą galima ištaisyti ir kokie yra kiekvieno trūkumo atskirai bei visų trūkumų ištaisymo kaštai?

KLAUSIMAI:

1. Ar iki 2007-11-14 statybos objekte, adresu Mxx g. Nr. 61, Palanga (Šventoji), vidaus elektros, vandentiekio bei buitinių nuotekų montavimo darbai buvo atlikti pagal tuo metu galiojusius norminius aktus? Jei ne, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti ir kokius darbų defektus šie pažeidimai lėmė?

2. Ar atliktų darbų aktuose išvardinti statybos darbai, sąnaudos, panaudoti mechanizmai ir medžiagų kiekiai atitinka faktiškai atliktų statybos darbų rūšis, sąnaudas, panaudotus mechanizmus, medžiagų kiekius? Ar visi aktuose išvardinti darbai faktiškai buvo atlikti?

3. Ar ieškovo atliktų darbų rezultatas jo perdavimo atsakovui momentu atitiko kokybės reikalavimus? Kokios būtinos ieškovo nekokybiškai atliktų darbų (jei tokie buvo nustatyti ekspertizės metu) šalinimo išlaidos?

4. Ar galima nustatyti kokios medžiagos ir prekės buvo panaudotos atliekant vidaus elektros, vandentiekio bei buitinių nuotekų montavimo darbus statybos objekte iki 2007-11-14? Ar šių medžiagų, prekių savybės ir kokybė atitiko statinio techninio projekto reikalavimus? Jei buvo (ar galėjo būti) panaudotos netinkamos kokybės medžiagos, ar tai įtakojo defektų atsiradimą?

5. Kokia sąmatinė ieškovo atliktų statybos darbų ir medžiagų vertė statybos metu?

6. Kokia yra faktinė ieškovo atliktų statybos darbų ir medžiagų vertė?

7. Kokia sutartyje numatytų atlikti ir ieškovo neatliktų darbų vertė?

KLAUSIMAI:

1. Kokia namo nugriovimo ir statybos padarinių šalinimo vertė?

2. Kokia po nugriovimo galimai tinkamų panaudoti medžiagų vertė?

KLAUSIMAI:

1. Kokio dydžio ieškovo Lxxx privatus kapitalas laikotarpyje nuo 1998-07-23 iki 2003-07-23 investuotas į 137,43 kv.m. (buvęs iki rekonstrukcijos plotas – 125,57 kv.m.) negyvenamųjų patalpų (rūsio patalpų) rekonstrukciją (pagerinimą), jeigu tokia rekonstrukcija (pagerinimas) atlikta?

2. Ar pateikiamoje UAB „Vxx“ parengtoje sąmatoje išvardintų darbų ir medžiagų įkainiai atitinka darbų ir medžiagų įkainius 2001 metais ?

3. Ar ieškovo Lxxx investuota privataus kapitalo vertė į minėtų patalpų rekonstrukciją (pagerinimą) atitinka šias sąlygas:

 1. Ar investuota privataus kapitalo vertė didesnė nei ½ patalpų rinkos vertės (Vilniaus miesto savivaldybės nustatytu vertinimu – 310 000 Lt)?
 2. Ar pakeista ne mažiau kaip ½ patalpų pagrindinių konstrukcijų?
 3. Ar bendras patalpų plotas ar tūris padidintas daugiau nei 1/3 dalimi?
 4. Ar pakeista daugiau nei 1/3 patalpų inžinerinių komunikacijų ar įrengtos naujos komunikacijos?

4. Ar įrengtos naujos inžinerinės komunikacijos ir/ar sumontuota technologinė įranga ir gamybiniai įrengimai, kuriuos išmontuojant būtų padaryta esminės žalos įrangai, įrengimams arba patalpoms?

KLAUSIMAI:

1. Įvertinant statybos objekte Vxx g. 31, Vilniuje, atliktų darbų aktus, 2005 m. lapkričio 22 d. kontrolinių apmatavimų aktą ir pateiktas AB„Vxx“ PVM sąskaitas-faktūras dėl atliktų darbų, kokie pagal 2004 m. rugsėjo 3 d. Statybos rangos sutartį atliktų darbų atskirų darbų kiekiai ir kokia jų sutartinė kaina (atskirų darbų ir bendra)?

2. Ar byloje esančiuose nepasirašytuose Atliktų darbų aktuose už 2005 m. gruodžio mėn. nurodyti darbai su minuso ženklu buvo atlikti? Jei šie darbai nebuvo atlikti, ar jie buvo nurodyti (su pliuso ženklu) byloje esančių atliktų darbų aktų dalyse, kurias Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1041-39/2007 pripažino iš dalies negaliojančiomis?

3. Ar byloje esančio nepasirašyto Atliktų darbų akto už 2005 m. gruodžio mėn. 41 eilutėje nurodyti darbai: 65 vienetų V sudėtingumo kategorijos koklių restauravimas specialiu skiediniu (darbo kodas A11-157-1) 181.370 Lt (be PVM) sumai buvo atlikti?

4. Ar byloje esančio nepasirašyto Atliktų darbų akto už 2005 m. gruodžio mėn. 52 eilutėje nurodyti darbai: 36 komplektų V sudėtingumo kategorijos koklių restauravimas specialiu skiediniu (darbo kodas – A11-157-1) 90.031 Lt (be PVM) sumai buvo atlikti?

5. Kiek ir kokių sudėtingumo kategorijų koklių yra krosnyse (esančiose pastate Vxx g. 31, Vilnius), kurios buvo restauruotos AB „Vxx“ vykdant rangovo funkcijas objekte Vxx g. 31, Vilnius?

KLAUSIMAI:

1. Kokia sodo pastato, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx, esančio Vilniaus r. sav. Pxx k., Kxx g. 28, atliktų po 1998-05-16 datos pagerinimų vertė šiuo metu?

2. Kokia pagalbinio pastato – pirties, esančio Vilniaus r. sav. Pxx k., Kxx g. 28, atliktų po 1998-05-16 datos pagerinimų vertė šiuo metu?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „Pxxx“ faktiniai atliktų darbų kiekiai objekte adresu Kxx g. 51A, Vilniuje (unikalus statinio Nr.xxxx-xxxx-xxxx) atitinka sąmatose nurodytus darbų kiekius ir ar jie atitinka darbų vykdymo žurnale nurodytus darbus?

2. Ar UAB „Pxxx“ sudėta ir pritvirtinta prie sienų mineralinė vata objekte Kxxx g. 51A, Vilniuje (unikalus statinio Nr.xxxx-xxxx-xxxx), atitinka gamintojo keliamus reikalavimus jos sudėčiai?

3. Ar vėjo izoliacija įrengta laikantis statybos reikalavimų?

4. Ar metaliniai „U“ ir „Z“ profiliai sumontuoti ant fasadų pagal šių profilių montavimo schemą, kurią patvirtino ir pateikė UAB „Pxxx“?

5. Ar UAB „Pxxx“ fasado skardinimo darbai atlikti kokybiškai, t.y. sandarios sienų sandūros su stogo plokštumomis, angokraščiais?

6. Ar poliniai pamatai įrengti pagal UAB „Puikiosios statybų tradicijos“ pateiktas polinių pamatų įrengimo išpildymo nuotraukas?

7. Ar 2008-01-14 darbų perdavimo-priėmimo aktuose Nr.26 ir Nr.27 nurodyti darbai yra atlikti?

8. Kokia yra nebaigtų darbų ir statybinių medžiagų kaina objekte Kxxx g. 51A, Vilniuje (unikalus statinio Nr.xxxx-xxxx-xxxx)?

KLAUSIMAI:

1. Ar 1997-03-25 Kauno valdybos sprendimu Nr.299 patvirtintame žemės sklypo, esančio Pxxx g. 1, Kaune, detaliajame plane numatyta įrengti betoninių plytelių kelio danga pažeidė gretimos namų valdos – Pxxx g. 30, Kaune, gyventojų teisę į pilnavertę gyvenamąją aplinką, ar šioje dalyje detalusis planas atitiko jo rengimui keliamus reikalavimus?

2. Tuo atveju, jei detalusis planas šioje dalyje buvo parengtas pažeidžiant nustatytą tvarką, kokie pakeitimai detaliajame plane ar kiti sprendimai pašalintų pažeidimus, kokios tam reikalingos išlaidos?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovo UAB „Vxx“ faktiškai atlikti darbai, įskaitant panaudotas medžiagas ir sumontuotus įrenginius ( toliau – Darbai) pilnai atitinka UAB „Lxx“ parengto techninio projekto projektinius sprendinius (toliau – Projektiniai sprendiniai), nurodant, kokioms konkrečiai techninio projekto dalims neatitinka atlikti darbai (jeigu bus nustatyti neatitikimai tarp atliktų Darbų ir Projektinių sprendinių)?

2. Kokie yra neatitikimai (jei tokie nustatyti) tarp faktiškai atliktų Darbų ir Projektinių sprendinių?

3. Ar įvardinti neatitikimai galėjo būti atsakovo UAB „Exxx“ nustatyti normaliai, priimant darbus pagal ieškovo ir atsakovo pasirašytus atliktų darbų aktus?

4. Ar ieškovo UAB „Vxx“ faktiškai atlikti darbai kokybiniu pažiūriu atitinka projektinius sprendinius ir ar įvardinti neatitikimai turi esminę įtaką ieškovo atliktų darbų rezultato kokybei?

5. Ar dėl nustatytų neatitikimų yra neįmanoma eksploatuoti gamybinio pastato, esančio Jxxx g. 114, Utena (pastato unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx)?

6. Ar nustatyti neatitikimai gali sukelti neigiamų pasekmių ateityje eksploatuojant 2007-06-26 rangos sutarties Nr. RS-20070626 objektą – gamybinį pastatą, esantį Jxxx g. 114, Utenoje (pastato unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx)? Kokios neigiamos pasekmės galėtų būti?

7. Ar ieškovo UAB „Vxxx“ pateiktas Darbo projektas atitinka teisės ir norminių aktų keliamus reikalavimus? Jei nustatyti neatitikimai, tai kokie?

8. Ar nustatyti neatitikimai (kurie iš nustatytų neatitikimų) tarp atliktų Darbų ir Projektinių sprendinių turėjo būti suderinti su projekto vadovu, Projektinių sprendinių rengėjais ar statybos (projektavimo) valstybinę priežiūrą vykdančiomis institucijomis?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra buto Gxx g. 17-31, Vilniuje sugadinimų, padarytų 2006 11 08 šį butą apliejus vandeniu, pašalinimo (darbų ir medžiagų) vertė 2009 02 09 kainomis?

KLAUSIMAI:


1. Dėl kokių priežasčių yra sutrukinėjusios lubos ir sienos namo koridoriuose? Ar šie sutrūkimai atsirado dėl netinkamo statinio projekto parengimo, statybos darbų atlikimo?

2. Ar namo pamatų projektas atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus?

3. Ar tinkamai (kokybiškai) atlikti namo pamatų statybos darbai, įrengtos nuogrindos? Ar atliekant šiuos darbus buvo pažeisti statybos techniniuose reglamentuose ir projektinėje dokumentacijoje namo pamatams keliami reikalavimai?

4. Ar šalia namo esantis nuolydis nekelia pavojaus tinkamam jo eksploatavimui?

5. Ar kokybiškai sudėtos šalia namo esančios granito plytelės?

6. Ar balkonų apdaila atitinka namo projektinėje dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams? Ar kokybiškai atlikti namo balkonų apdailos darbai (balkonuose esančio plytelės, turėklai, sienos)?

7. Ar namo fasadų projektas atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus? Ar pagal projektą ir teisės aktų reikalavimus įrengtos namo fasadų sienos? Ar nebuvo pažeisti bendrieji kokybės reikalavimai atliekant namo fasado įrengimo darbus?

8. Kokius statybos ir remonto darbus būtina atlikti nustatytiems statybos defektams pašalinti?

KLAUSIMAI:


1. Kokia yra ieškovo UAB „Šxx“ pagal 2006-03-24 statybos rangos sutartį ir jos priedus atliktų statybos darbų vertė?

2. Ar visi aktuose išvardinti darbai faktiškai buvo atlikti? Jeigu ne, kokie sutartyje numatyti darbai nebuvo atlikti ir kokia neatliktų darbų vertė? Atskirai prašome pasisakyti ar atlikti visi statybos darbai, nurodyti pažymose apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, statybos darbų priėmimo aktuose, kuriais remiantis išrašytos PVM sąskaitos – faktūros 2007-08-31 Nr. XXX ir 2007-11-30 Nr. XXX?

3. Ar teisingai buvo atliekamas ie6kovo vykdomų darbų perdavimas ir priėmimas? Jeigu ne, kas ir kokius darbus perdavė ar priėmė neteisingai?

4. Ar ekspertizės metu buvo nustatyta nukrypimų nuo statinio projektinės, sąmatinės dokumentacijos? Jei jų buvo, ar šie nukrypimai buvo suderinti užsakovo ir rangovo teisės normų nustatyta tvarka?

5. Ar buvo projekto pakeitimų ir ar jie buvo tinkamai įforminti?

6. Ar statybos objekte (Vxx g. 29, Šiauliai) buvo atlikti papildomi darbai, nenumatyti statybos rangos sutartyje ir jos pakeitimuose? Ar šie darbai buvo būtini objekto statybai? Kokie tai darbai (jeigu jie buvo atlikti), kokia jų vertė, ar ieškovas perdavė šiuos darbus, ar atsakovas priėmė šiuos darbus?

7. Ar ieškovo atliktų darbų rezultatas jo perdavimo atsakovui momentu atitiko kokybės reikalavimus?

8. Dėl kokios priežasties drėksta namo pamatai?

9. Kokios būtinos ieškovo nekokybiškai atliktų darbų (jei tokie buvo nustatyti ekspertizės metu) šalinimo išlaidos?

10. Ar atsakovas UAB „Bxx“ yra permokėjusi ieškovui UAB „Šxx“ už objekte (Vxx g. 29, Šiauliai) atliktus statybos darbus? Jeigu taip, tai už kokius darbus, kokias sumas?

11. Ar vidaus apdailos defektai, kurie atsirado pradėjus namą eksploatuoti yra priskiriami prie garantinio remonto darbų? Nuo kada šiam namui turi būti pradėti skaičiuoti garantiniai terminai?

12. Ar 2006-03-24 statybos rangos sutartis su vėlesniais papildymais ir pakeitimais yra tinkamai ir pilnai įvykdyta?

KLAUSIMAI:

1. Ar dvi automobilių stovėjimo aikštelės vietos, plane pažymėtos indeksais P-370 ir P-371, esančios automobilių stovėjimo aikštelėje, kurios paskirtis – garažų, unikalus numeris xxxx-xxxx-xxxx:xxxx, pažymėjimas plane 1, esančios GXX g. 14, Vilniuje, pagal savo matmenis (ilgis, aukštis, plotis) atitinka projektavimo sąlygų sąvado išdavimo metu (2004-07-09) galiojusių teisės aktų imperatyvius reikalavimus?

2. Ar dvi automobilių stovėjimo aikštelės vietos, plane pažymėtos indeksais P-370 ir P-371, esančios automobilių stovėjimo aikštelėje, kurios paskirtis – garažų, unikalus numeris xxxx-xxxx-xxxx:xxxx, pažymėjimas plane 1, esančios Gxxx g. 14, Vilniuje, pagal faktinius matmenis ir įvažiavimo į jas galimybes (pravažiavimui tarp jų ir priešais įrengtų stovėjimo vietų, kai automobiliai statomi statmenai įvažiavimui, plotis), atitinka šių stovėjimo vietų įrengimo metu galiojusių norminių teisės aktų reikalavimus? Pateikiant išvadą įvertinti stovėjimo vietose esančių vamzdžių išsidėstymą bei jų įtaką parkavimo vietų kokybei (aukščiui, pločiui, įvažiavimo galimybėms, žmonių saugumui). Įvertinti parkavimo lengvaisiais automobiliais galimybes, kai priešais įrengtose parkavimo vietose stovi automobiliai.

Senesnės ekspertizės

KLAUSIMAI:

1. Ar buto, esančio PX. Vilniuje, sienų ir lubų glaistymo, šlifavimo, dažymo ir grindų klojimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis tokių darbu atlikimo tvarką ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų ir geros statybos darbų atlikimo praktikos?

2. Jei pirmame klausime paminėti darbai atlikti nekokybiškai, nesilaikant kokių nors teisės aktų ar geros darbų praktikos keliamų reikalavimų, kokios apimties ir kokios vertės darbai ir medžiagos būtini pašalinti tokių nekokybiškai atliktų darbu pasekmes, jas ištaisant?

KLAUSIMAI:

1. Kokie statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbai buvo atlikti ant namo, esančio ŽX, Panevėžyje stogo?

2. Ar šie darbai atlikti remiantis LR statybos įstatymo ir kitų teisės normų reikalavimų?

3. Kokios yra namo, esančio ŽiX, Panevėžys, namo sienų drėkimo, namo sienų apdailinių plytų nubyrėjimo ir vidaus patalpose augančių pelėsinių grybų atsiradimo priežastys ir ar šio turto sužalojimas atsirado ne dėl atsakovo Vytauto Švipo savavališkai atliktų stogo darbų rekonstrukcijos darbų (nuėmimo dalies stogo apskardinimo, dar dalies apskardinimo sugadinimo tvirtinant neteisėtai rekonstruojamo stogo konstrukcijas, įrengimo ant šlaitinio stogo medinio karkaso bei vėlesnio jo nuėmimo)? Kokie veiksmai betarpiškai sąlygojo atsiradusius turto sužalojimus?

4. Ar žalai (turto sužalojimui) atsirasti turėjo įtakos tai, kad atsakovas V. Š. savavališkai (be leidimo ir projekto) atliko namo rekonstrukcijos darbus?

5. Kokius sužaloto turto atstatymo į pirminę būklę darbus būtina atlikti ir kokia tų darbų vidutinė rinkos vertė?

KLAUSIMAI:

1. Kokias gyvenamojo namo, esančio XXX konstrukcijas ir apdailos medžiagas reikia demontuoti, tam, kad nuimti nuo gyvenamojo namo fasado Timber Trend dailylentes. Kokia šių konstrukcijų sumontavimo darbų kaina rinkos vertė buvo 2006 metų gruodžio mėnesį?

2. Kokias gyvenamojo namo, esančio YYY konstrukcijas ir apdailos medžiagas reikia demontuoti, tam, kad nuimti nuo gyvenamojo namo fasado Timber Trend dailylentes. Kokia šių konstrukcijų sumontavimo darbų kaina rinkos vertė buvo 2006 metų gruodžio mėnesį?

3. Kokius statybos darbus būtina atlikti demontuojant namo esančio XXX fasado Timber Trend dailylentes, kokios apimties ir kokia jų vidutinė vertė?

4. Kokius statybos darbus būtina atlikti demontuojant namo esančio YYY fasado Timber Trend dailylentes, kokios apimties ir kokia jų vidutinė vertė?

5. Kokie namo esančio XXX fasado statybos darbai buvo atlikti tikslu aptaisyti namo fasadą plastikinėmis dailylentėmis ir kokia jų vidutinė rinkos vertė, apskaičiuojant ją pagal kainas galiojusias rinkoje 2006 metų antrame pusmetyje?

6. Kokie namo esančio YYYY fasado statybos darbai buvo atlikti tikslu aptaisyti namo fasadą plastikinėmis dailylentėmis ir kokia jų vidutinė rinkos vertė, apskaičiuojant ją pagal kainas galiojusias rinkoje 2006 metų antrame pusmetyje?

7. Kiek procentų ekspertizės atlikimo dienai pabrango namų, esančių XXX ir YYY fasadų apdailos darbai, taip pat statybos darbai apkalant namo karnizus iš apačios dailylentėmis, įrengiant namų lietaus nutekėjimo sistemą (lietvamzdžiai, latakai ir kt.) lyginant minėtų darbų kainas su kainomis egzistavusiomis rinkoje 2006 metų gruodžio mėnesį.

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „M“ atliko statybos darbus sporto klube LX g. 19, Klaipėdoje (prekybos centre „VX“), nurodytus atliktų darbų aktuose Nr. 5, 6, 7, 8, (b.l. 13-16)?

2. Ar statybos darbų, nurodytų atliktų darbų aktuose Nr. 5, 6, 7, 8, kaina atitinka sąmatą?

3. Ar statybos darbų, nurodytų atliktų darbų aktuose Nr. 5, 6, 7, 8, kaina atitinka vidutinius statybos darbų įkainius, patvirtintus tam laikotarpiui LR aplinkos ministro?

4. Ar įmanoma naudoti sporto klubo, esančio L g. 19, Klaipėdoje (prekybos centre „VX“), patalpas pagal jų paskirtį po jų įrengimo, kurį atliko UAB „MX“?

5. Jeigu sporto klubo plaukiojančio parketo grindys yra su 2 mm paviršių nuokrypomis, tai dėl kokių priežasčių šios nuokrypos galėjo atsirasti (statybos medžiagų ypatumų, grindų nelygumų ar kitų priežasčių)?

6. Ar sporto klube yra būtina perdaryti 369 kv.m lubų, kaip nurodyta 2008-02-15 dalinės ekspertizės akte (ekspertizės lokalinės sąmatos eilės Nr.22)?

7. Kiek turėjo įtakos iš dalies nekokybiškam sienų tapetavimui tapetų faktūra ir klijai?

8. Ar kokios nors privalomos, o ne laisvai pasirenkamos LR statybos taisyklės reglamentuoja leistiną arba neleistiną sienų ir grindų nuokrypį nuo vertikalės?

9. Kas lėmė nekokybišką apdailos darbų atlikimą?

KLAUSIMAI:

1. Ar pagal ieškovo P. S. pateiktą UAB „XXX“ sudarytą sąmatą pastatytas (atstatytas) butas būtų analogiškas (paskirtimi, dydžiu, naudojamų medžiagų kokybe, kiekiu, rūšimi ir pan.) buvusiam iki 2006 05 02 įvykusio gaisro (atsižvelgiant į 2006 05 04 Pastatų nuostolio aprašymą, bet neapsiribojant šiuo aprašymu)?

2. Kiek būtina skirti lėšų buto, analogiško buvusiam iki 2006 05 02 įvykusio gaisro (tokio pat dydžio, paskirties, naudojant tos pačios kokybės ir rūšies medžiagas, atsižvelgiant į 2006 05 04 Pastatų nuostolio aprašymą, bet juo neapsiribojant), atkūrimui (jo atstatymui) 2006 05 02 kainomis ir koks lėšų poreikis tam pačiam tikslui 2007 01 24 kainomis?

KLAUSIMAI:

1. Kokiai statybos rūšiai (t.y. kapitaliniam remontui, paprastajam remontui ar rekonstrukcijai) priskirtini Ž.D., 2007 spalio – 2008 liepos mėn. atlikti patalpų (unikalus Nr.XX), esančių adresu Vilniaus m. DX g. 16, ventiliacijos sistemos pertvarkymo ir su tuo susiję darbai?

2. Ar Ž.D. 2007 spalio – 2008 liepos mėn. atlikti patalpų ), esančių adresu Vilniaus m. DX g. 16, ventiliacijos sistemos pertvarkymo ir su tuo susiję darbai atitinka UAB „YX“ parengtą techninį projektą „Objektas 1230-07-08-TP-V Konditerijos parduotuvės, pieno baro esamos vėdinimo sistemos rekonstrukcija“?

KLAUSIMAI:

1. Ar atitinka tikrovę 2006-07-28 SX, atlikto statinio – daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Kx, Vilniuje, projekto bei statinio ekspertizės išvados?

2. Ar statinys (daugiabučio gyvenamojo namo), statomas Kx , Vilniuje, realiai atitinka techninio projekto reikalavimams?

3. Ar statinys (daugiabutis gyvenamasis namas), statomas Kx, Vilniuje, atitinka Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 3x „Dėl sklypo Kx, Vilniuje detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintam šio sklypo detaliajam planui ir jo sprendiniams?

KLAUSIMAI:

1. Kokie statybos, remonto ar rekonstravimo darbai buvo atlikti UAB „SE“ patalpose, esančiose namo (Gedimino pr.2x, Vilniuje) palėpėje?

2. Ar atliekant šiuos darbus buvo atliekamas šildymo sistemos pertvarkymas?

3. Ar šie darbai atlikti laikantis Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų?

4. Ar dėl UAB „SE“ patalpose atliekamų remonto ir šildymo sistemos pertvarkymo darbų buvo užlietas butas, esantis Gedimino pr. 2x-3x, Vilniuje, priklausantis I A?

5. Kurioje tiksliai namo, esančio Gedimino pr. 2x, Vilniuje, vietoje trūko šilumos sistemos vamzdis, dėl ko ir buvo užlietas tiek atsakovui UAB „SE“, tiek ieškovei I. A. priklausantis nekilnojamasis turtas?

6. Dėl kokių priežasčių trūko minėtas vamzdis?

7. Ar vamzdžio trūkimo priežastis galėjo būti netinkama vamzdžio eksploatacija, netinkama jo priežiūra? Ar vamzdis galėjo trūkti todėl, jog nebuvo laiku ir tinkamai pakeistas nauju vamzdžiu?

8. Ar tai, kad atsakovas UAB „SE“ atjungė šilumos sistemos dalį (vamzdį) pagal tinkamai suderintą projektą nuo šilumos punkto ir jį tinkamai užsandarino, o vėliau kažkas šilumos punkte atsuko vandens padavimo kranelį į nupjautą vamzdį, galėjo būti vamzdžio trūkimo priežastimi?

KLAUSIMAI:

1. Kiek procentų pagrindinių (laikančių) konstrukcijų yra pakeista pastate, pažymėtame indeksu 1A 2/p, kurio unikalus Nr. 1X, ir pastate, pažymėtame indeksu 2A 2/p, kurio unikalus Nr. X, ir ar sukurtą naują plotą galima atskirti nuo buvusiojo laikotarpiu nuo nacionalizavimo iki 2005 12 28 nutarties priėmimo, kuria buvo sustabdytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. X „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo pilietei XX“, atskirai išskiriant laikotarpį nuo 1992 06 26?

2. Ar priestatas, pažymėtas indeksu 3v 2/p, unikalus Nr. X, yra sukurtas naujai?

3. Ar priestatą pažymėtas indeksu 3v 2/p, unikalus Nr. X, galima atskirti (naujai sukurtą plotą) nuo buvusiojo?

4. Ar priestatą pažymėtas indeksu 3v 2/p, unikalus Nr. X, galima traktuoti kaip atskirą statinį, ar jis turi būti laikomas pastato, pažymėtame indeksu 2A 2/p, trečiuoju priestatu?

KLAUSIMAI:

1. Už kokią bendrą sumą ieškovas UAB „Hx“ faktiškai atliko darbų šiame objekte?

2. Ar ieškovo UAB „Hx“ atliktų darbų apimtis ir kokybė atitiko statybą reglamentuojančių teisės aktų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus? Jei neatitiko, kokie buvo konkretūs defektai ir kokie konkretūs statybą reglamentuojančių teisės aktų ir (ar) projektinės dokumentacijos reikalavimai buvo pažeisti? Ar ieškovo UAB „Hx“ atliktų darbų defektai (jų dalis) šiuo metu ištaisyti kitų įmonių?

3. Kokia yra darbų, reikalingų atlikti tam, kad būtų pašalinti visi UAB „Hx“ darbų defektai, bendra kaina? Kokia kiekvieno atskiro defekto ištaisymo darbų kaina?

4. Už kokią kainą jau yra įvykdyta UAB „Hx“ darbų defektų ištaisymo darbų?

5. Už kokią kainą dar turi būti ateityje atlikta darbų, kad galutinai būtų pašalinti visi UAB „Hx“ atliktų darbų defektai (skaičiuojant pagal kainas, galiojančias ekspertizės atlikimo metu)?

6. Ar ieškovo UAB „Hx“ atliktų paslėptų darbų apimtis ir kokybė atitiko statybą reglamentuojančių teisės aktų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus? Jei neatitiko, kokie buvo konkretūs defektai ir kokie konkretūs statybą reglamentuojančių teisės aktų ir (ar) projektinės dokumentacijos reikalavimai buvo pažeisti? Kokia yra darbų, reikalingų atlikti tam, kad būtų pašalinti UAB „Hefesto statyba“ paslėptų darbų defektai, bendra kaina?

7. Ar ieškovas UAB „Hx“ objekte naudojo statybinius gaminius bei medžiagas, numatytas projekte bei objekto sąmatoje? Ar ieškovas UAB „Hx“ objekte naudojo statybinius gaminius bei medžiagas, neturinčias kokybės sertifikatų ir (ar) atitikties deklaracijų? Jei ieškovas UAB „Hx“ naudojo statybinius gaminius bei medžiagas, nenumatytas projekte bei sąmatoje ir (ar) neturinčias kokybės sertifikatų ir atitikties deklaracijų, koks yra statybinių gaminių bei medžiagų, kurios turėjo būti naudojamos pagal projektą ir objekto sąmatą, ir faktiškai panaudotų statybinių gaminių bei medžiagų kainų skirtumas?

8. Ar UAB „Hx“ vykdė darbus pagal statybos darbų vykdymo grafiką? Jei UAB „Hx“ vėlavo atlikti darbus, kiek šis vėlavimas nukėlė galutinę viso objekto darbų pabaigą (nurodyti konkrečią trukmę)? Ar UAB „Hx“ vykdomų darbų vėlavimui turėjo įtakos kokie nors atsakovo UAB „Bx“ veiksmai (neveikimas)?

KLAUSIMAI:

1. Ar ieškovo UAB „AX“ pagal 2003 09 23 sutartį-užsakymą Nr. V-02846-BB pagaminti ir sumontuoti langai Alx g. 4A, Gx km., Zx seniūnijoje, Vilniaus rajone, yra pagaminti ir sumontuoti kokybiškai, tai yra laikantis tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų?

2. Jeigu darbai yra atlikti nekokybiškai, kokių būdu galima ištaisyti trūkumus ir kiek tam reikia lėšų?

3. Ar pagal 2003 09 23 sutartį-užsakymą Nr. V-02846-BB UAB „Aveplast“ pagamintos ir gyvenamajame name, esančiame Ax g. 4A, Gx km., Zx seniūnijoje, Vilniaus rajone, sumontuotos konstrukcijos (plastikiniai langai (47) ir durys (4), iš viso 51 gaminys) yra pagamintos ir sumontuotos kokybiškai, tai yra ar gaminiai tinkami naudoti pagal paskirtį?

4. Jei gaminiai turi esminių trūkumų, dėl kurių gaminių negalima naudoti pagal paskirtį, tai kokie tai trūkumai, kokių norminių statybos dokumentų reikalavimų ir atitinkamos rūšies gaminiams nustatytų ar gamintojo (UAB „Aveplast“) deklaruotų gamybos ir montavimo darbų standartinių reikalavimų minėti gaminiai neatitinka? Kokios esminės trūkumų atsiradimo priežastys?

KLAUSIMAI:

1. Ar gyvenamajame name, esančiame Šxx g. X, Vilniuje, 2006 07 12 Subrangos darbų sutarties Nr. S4-07/12M pagrindu atlikti statybos rangos darbai (susiję su balkonų įstiklinimu su sistema „Vila-40“) atitinka sutartyje numatytų darbų pobūdį?

2. Ar ieškovo darbų atlikimo metu panaudota sistema „Vila-40“ atitiko jos montavimo metu galiojusių teisės aktų keliamus reikalavimus, jeigu ne, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti?

3. Ar atsakovui įmontuota sistema „Vila-40“ atitiko šios sistemos aprašyme keliamus reikalavimus?

4. Ar gyvenamajame name, esančiame Šxx g. X, Vilniuje, 2006 07 12 Subrangos darbų sutarties Nr. S4-07/12M pagrindu atlikti statybos rangos darbai, susiję su balkonų įstiklinimu, atitiko tokio pobūdžio statybos gaminiams keliamus reikalavimus kokybei?

5. Ar konstrukcijų sistemos, naudojamos balkonų įstiklinimams, kurios yra gaminamos iš aliuminio profilio, privalo turėti statybos gaminio sertifikatą arba kokybės pažymėjimą, arba gamybos techninį liudijimą ar gaminio grupės techninį liudijimą pagal reikalavimus, kurie buvo taikomi ginčo sutarties sudarymo metu (kuri nurodyta kituose klausimuose)?

KLAUSIMAI:

1. Kokie apgadinimai buvo padaryti bute, esančiame Vxx g. 65-2, Vilniuje, 2007 08 15 įvykusio užliejimo metu?

2. Kokie remonto darbai yra būtini šalinant 2007 08 15 užliejimo padarinius bute, esančiame Vxx g. 65-2, Vilniuje, ir kokia šių remonto darbų kaina?

3. Kokios yra buto, esančio Vxx g. 65-2, Vilniuje 2007 12 05 ieškinyje nurodytų sugadinimų atsiradimo priežastys?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra Kxx individualios įmonės objekte Uxx g. 14, B., Vilniaus raj., atliktų darbų vertė, skaičiuojant pagal 2006 10 01 dienos galiojusius įkainius?

KLAUSIMAI:

1. Kokia buvo 2007 m. gegužės mėn. atliktų darbų priėmimo aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytų rangos darbų ir medžiagų vidutinė rinkos kaina Vilniaus m. 2007 m. gegužės mėn.?

KLAUSIMAI:

1. Kokios vertės įvairių statybinių darbų (tame tarpe ir inžinierinių tinklų įrengimo) yra atlikusi UAB „A“ pagal 2004 08 13 sudarytą rangos sutartį su D S, kainas nurodant buvusias statybinių darbų atlikimo metu?

2. Ar UAB „A“ atlikti įvairūs statybiniai darbai (tame tarpe ir inžinierinių tinklų įrengimo) yra atlikti kokybiškai, jei ne, nurodyti, kokie darbai yra atlikti su trūkumais, šių trūkumų priežastys bei pašalinimo galimybės (trūkumų ištaisymo būdai, piniginė suma būtina šiems trūkumams ištaisyti)?

KLAUSIMAI:

1. Ar kritulių patekimas ant betono, atsižvelgiant į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2007 m. rugsėjo 25 d. pažymą apie meteorologines sąlygas Nr. (8.12)-B8-949, atliekant grindų dangos įrengimo darbus objekte, esančiame Kėdainiuose, X ir Y gatvių sankryžoje, turėjo įtakos grindų dangos viršutinio sukietinto sluoksnio sukibimui su betono pagrindu?

KLAUSIMAI:

1. Kokios namo, esančio Žxx g. 33, Vilniuje, patalpų, plane pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, lubų, sienų, iš vidaus ir iš išorės suskilinėjimo priežastys?

2. Ar namo, esančio Žxx g. 33, Vilniuje, patalpų, plane pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, lubų, sienų, iš vidaus ir iš išorės suskilinėjo dėl namo pamatų atidengimo (atkasimo) ties namo patalpų, plane pažymėtų indeksais 1-3 ir 1-4, sienų?

KLAUSIMAI:

1. Ar bute TX g. 11A-21, Vilniuje (toliau – butas) atlikti visi 2005 03 29 preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 241 (toliau – „preliminari sutartis“) priede Nr. 2 numatyti darbai?; Kokie darbai nėra atlikti?

2. Ar preliminarios sutarties priede Nr. 2 numatyti darbai atlikti kokybiškai?; Kokie šių darbų kokybės trūkumai?

3. Kokius konkrečius darbus (nurodant kiekius) reikia atlikti preliminarios sutarties priede Nr. 2 numatytų darbų kiekio ir kokybės trūkumams pašalinti?

4. Ar butas, jo statybos produktų ir darbų kokybė, atitinka esminį statinio energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimą bei higienos normų reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Ar atsakovė UAB „Ps“ turėjo teisę nustatyti projektavimo užduotis ieškovei UAB „VS“?

2. Ar ieškovė UAB „VS“, ruošdama projektinius pasiūlymus, privalėjo laikytis norminių aktų reikalavimų bei Pajūrio regioninio parko tvarkymo taisyklių nuostatų?

3. Ar ieškovės UAB „VS“ projektiniai pasiūlymai atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti panaudoti pagal paskirtį kitose projektavimo stadijose?

4. Ar ieškovės UAB „VS“ paruošti projektiniai pasiūlymai turi būti derinami su valstybinėmis institucijomis?

KLAUSIMAI:

1. Ar UAB „AX“ atlikti automobilių aptarnavimo centro su degaline KX g. 7x, Alytuje, statybos-montavimo darbai pagal 2006 07 27 statybos rangos sutartį Nr. 3/2006 yra kokybiški, jeigu dalis atliktų darbų yra nekokybiški, tai kokie tai darbai ir kokia jų vertė?

2. Kiek kainuotų nekokybiškai atliktų objekto statybos-montavimo darbų perdarymas bei broko ištaisymas?

3. Ar visi ieškovės UAB „AX“ automobilių aptarnavimo centro su degaline KX g. 7X, Alytuje, statybos-montavimo darbai pagal 2006 07 27 statybos rangos sutartį Nr. 3/2006 yra atlikti pagal patvirtintą projektą, jeigu dalis projekte numatytų darbų nėra atlikta, tai kokie tai darbai ir kokia jų kaina?

4. Ar darbai nesilaikant projekto turi įtakos objekto funkcionalumui?

5. Ar teismui pateiktos V. X firmos „TX“ lokalinėse sąmatose yra teisingai nurodyti neatliktų darbų ir broko kiekiai, įkainiai ir koeficientai?

6. Kokie darbai pagal teismui pateiktą V. X firmos „TX“ nekokybiškų darbų ištaisymo sąmatą jau yra atlikti?

7. Ar atliekant automobilių aptarnavimo centro su degaline KX g. 7X, Alytuje, statybos-montavimo darbus pagal 2006 07 27 statybos rangos sutartį Nr. 3/2006, UAB „AX“ naudojo visas medžiagas nurodytas objekto projekte ar panaudojo kitas ne projekte numatytas medžiagas. Jeigu dalis medžiagų buvo pakeista kitomis, tai koks yra kainų skirtumas tarp projekte nurodytų medžiagų bei pakeistų medžiagų?

KLAUSIMAI:

1. Ar iki 2007 06 14 gyvenamojo namo ir garažo, adresu AX g. 8a, Kx, Šiaulių rajone, statybos ir apdailos darbai buvo atlikti pagal tuo metu galiojusius norminius aktus? Jei ne, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti ir kokius statinių defektus šie pažeidimai lėmė? Kurie iš nustatytų defektų neleidžia statinį pripažinti tinkamu naudoti?

2. Ar galima nustatyti kokios plokštės (senos ar naujos) buvo panaudotos namo ir garažo perdengimui 2007 06 14 dienai? Ar plokščių savybės ir kokybė atitiko statinio techninio projekto reikalavimus? Jei buvo (ar galėjo būti) panaudotos senos ar netinkamos kokybės medžiagos, ar tai įtakojo defektų atsiradimą?

3. Kokios priežastys lėmė 2007 06 14 dienai namo ir garažo, adresu Ax g. 8a, Kx, Šiaulių rajonas, pagrindinių laikančių konstrukcijų, vidinės ir išorinės sienų apdailos defektus? Kaip reikėtų ištaisyti defektus ir kokie galimi atkūrimo kaštai?

4. Ar statinių šiluminės izoliacijos savybės 2007 06 14 dienai atitiko norminių aktų reikalavimus? Jei ne, tai kokios priežastys lėmė defektus? Kaip reikėtų juos ištaisyti ir kiek tai kainuotų?

5. Kokia pagrindinė gyvenamojo namo ir garažo sienų, betono plokščių, pagrindinių konstrukcijų įskilimų priežastis?

6. Ar garažo lubų blokų sujungimai atitinka statybos techninių reglamentų nuostatoms?

7. Ar gyvenamasis namas ir garažas pagal 2007 06 14 buvusią pagrindinių konstrukcijų ir elementų techninę būklę galėjo būti pabaigtas ir priimtas eksploatacijai, nepašalinus defektų? Kokie būtini defektų šalinimo kaštai?

8. Ar statinio techninės priežiūros nevykdymas (arba nepakankamas vykdymas) turėjo įtakos statinio statybos ir apdailos defektų atsiradimui ir išlaidų, susijusių su defektų šalinimu, padidėjimui?

KLAUSIMAI:

1. Ar statomo namo GXX kaime, MXX seniūnijoje, Vilniaus rajone, pamatai, kurių būklė užfiksuota firmos „TXX“ atliktų darbų bei nustatytų defektų tyrimo akte, įrengti pagal projektą?

2. Ar pertvaros įrengtos projekte numatytoje vietoje, tinkamai sumūrytos, visiškai įrengtos pagal projektą?

3. Ar gruntas, nurodytas geologinio pjūvio aprašyme 0,0-11,0 (Žvalgomojo – eksploatacinio gręžinio Nr. – 2107/38852 pasas) tinkamas naudoti pastato gruntiniam pagrindui?

4. Ar pagal firmos „TXX“ atliktų darbų bei nustatytų defektų tyrimo akte 2005 04 15 užfiksuotą pastato GXX kaime, MXX seniūnijoje, Vilniaus rajone, būklę nebaigtas statyti statinys buvo tinkamai užkonservuotas žiemai?

5. Kokios yra firmos „TXX“ atliktų darbų bei nustatytų defektų tyrimo akte užfiksuotų statomo namo GXX kaime, MXX seniūnijoje, Vilniaus rajone, defektų priežastys?

6. Ar firmos „TXX“ atliktų darbų bei nustatytų defektų tyrimo akte nurodytiems statomo namo GXX kaime, MXX seniūnijoje, Vilniaus rajone, defektams atsirasti įtakos turėjo gruntinio pagrindo savybės, statinio užkonservavimo žiemai kokybė, grunto tankinimo mechanizmų naudojimas?

7. Ar garažo vartų sąrama yra tinkamai įrengta pagal projektą, atitinka projekto specifikacijas?

8. Ar vitrininio lango sąramos vietoje (priedas prie tyrimo akto 0,5-35, nuotrauka Nr. 6) sienų šiluminė varža atitiko galiojančius normatyvus?

KLAUSIMAI:

1. Ar atlikti atsakovui UAB ,,HXX“ priklausančiose gamybinėse patalpose, esančiose XXX g. 7, Vilniuje, 2006-07-18 Statybos rangos darbų sutartyje Nr.07/18 (I t. b.l. 10-11), lokalinėje sąmatoje Nr. S004 (I t. b.l. 13) ir Atliktų darbų akte Nr. A00l (I t. b.l. 5) nurodyti statybos rangos darbai – betoninių grindų įrengimas?

2. Ar UAB ,,HXX“ priklausančiose gamybinėse patalpose, esančiose XX g. 7, Vilniuje, 2006-07-18 Statybos rangos darbų sutarties Nr.07/18 pagrindu atliktų statybos rangos darbų (betoninių grindų įrengimo) kokybė atitinka sutartyje bei tokiems darbams įprastai keliamus kokybės reikalavimus?

3. Jei UAB „HXX“ priklausančiose gamybinėse patalpose, esančiose MXX g. 7, Vilniuje, 2006-07-18 Statybos rangos darbų sutarties Nr.07/18 pagrindu atlikti statybos rangos darbai turi kokių nors kokybės trūkumų – ar šie trūkumai gali būti ištaisyti, kokiu būdu ir kokia šių trūkumų ištaisymo vertė yra šiuo metu?

KLAUSIMAI:

1. Dėl kokios priežasties (priežasčių) sudrėko ieškovės I. K. buto, esančio S. g. 29-26, Vilniuje (unikalus Nr. 1096-8014-XXXX:0026), koridoriaus, pažymėto indeksu 26-1, ir kambario, pažymėto indeksu 26-6, sienos? Nurodyti drėgmės ir pelėsio (ar grybelio) lokalizaciją.

2. Kada ir dėl kokios priežasties (priežasčių) ieškovės I. K. buto, esančio S. g. 29-26, Vilniuje (unikalus Nr. 1096-8014-XXXX:0026), koridoriaus, pažymėto indeksu 26-1, ir kambario, pažymėto indeksu 26-6, sienose atsirado pelėsis (ar grybelis). Įvertinti, kokią įtaką pelėsio (grybelio) atsiradimui minėtose patalpose galėjo turėti:

– temperatūrinį ir drėgminį pertvaros režimą sąlygojantys veiksniai ir priežastys (rūsio patalpos, pirmo aukšto perdanga, bendrieji statinio inžineriniai įrenginiai ir pan.);

– ieškovei I. K. priklausančio buto, esančio S. g. 29-26, Vilniuje, ir atsakovui R. J. priklausančio buto, esančio S. g. 29-27, Vilniuje, patalpų nepakankama ventiliacija, nrtinkamas šildymas ir pan.;

– atsakovo R. J. buto, esančio S. g. 29-27, Vilniuje (unikalus Nr. 1096-8014-XXXX-0027), vonios įrangos būklė, vonios kambario, pažymėto indeksu 27-2, patalpos būklė, galimas netinkamas vonios kambario eksploatavimas;

– ieškovei I. K. priklausančio buto, esančio S. g. 29-26, Vilniuje, ir atsakovui R. J. priklausančio buto, esančio S. g. 29-27, Vilniuje, patalpose esančių susijusių vandentiekio, šildymo ir kanalizacijos vamzdynų galima įtaka.

3. Kokie remonto darbai buvo atlikti atsakovo R. J. buto, esančio S. g. 29-27, Vilniuje (unikalus Nr. 1096-8014-XX-0027), vonios kambario, pažymėto indeksu 27-2, patalpoje nuo 2005 10 07 iki šiol? Ar dėl atliktų remonto darbų galėjo būti pašalintos drėgmės atsiradimo ieškovės I. K. buto, esančio S. g. 29-26, Vilniuje (unikalus Nr. 1096-8014-XXXX:0026), koridoriaus, pažymėto indeksu 26-1, ir kambario, pažymėto indeksu 26-6, sienose?

KLAUSIMAI:

1. Ar E. R. ir B. R. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame V. Š g. 1-42/ S g. 17-42, Vilniuje, sanitarinėje patalpoje (tualete), buto plane pažymėtoje 42-3, nuo 2004 08 11 buvo pakeista joje esanti inžinerinė ir santechnikos įranga (santechnikos prietaisai, vandentiekio, kanalizacijos įranga (vamzdžiai) bei ant jų esantys įrenginiai – filtrai, apskaitos prietaisai, ventiliai)?

2. Ar E. R. ir B. R. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame V. Š g. 1-42/ S g. 17-42, Vilniuje, sanitarinėje patalpoje (tualete), buto plane pažymėtoje 42-3, esanti inžinerinė ir santechnikos įranga (jos sudėtinės dalys) turi trūkumų ar gedimų bei ar dėl šių trūkumų ar gedimų galėjo būti užlietos minėto buto bei po juo esančios patalpos?

3. Ar E. R. ir B. R. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio V. Š g. 1-42/ S g. 17-42, Vilniuje, patalpose yra pėdsakų, kurie galėjo atsirasti 2004 m. 08 mėn. įvykusios vandentiekio avarijos, kurios metu vanduo turėjo patekti į minėtas patalpas, metu?

4. Ar A B. nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame V. Š. g. 1-37/ S. g. 17-37, Vilniuje, patalpų bei inžinerinės įrangos (vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo) išdėstymas atitinka namo V. Š. g. 1/ S. g. 17, Vilniuje kadastro ir registro byloje esančiuose planuose nurodytą minėto buto patalpų ir inžinerinės įrangos išdėstymą? Jei yra patalpų ar inžinerinės įrangos išdėstymo pakitimai – kokie jie ir ar tai galėjo būti 2004 m. 08 mėn. įvykusios vandentiekio avarijos bute, esančio V. Š. g. 1-42/ S. g. 17-42, Vilniuje, priežastimi, taip pat, ar atlikti pakitimai galėjo įtakoti užliejimo mąstą iš buto, esančio V. Š. g. 1-42/ S. g. 17-42, Vilniuje, patalpų?

5. Ar parduotuvės patalpose, esančiose V. Š. g. 1-35/ Sodų g. 17-35, Vilniuje, patalpų bei inžinerinės įrangos (vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo) išdėstymas atitinka namo V. Š. g. 1/ S. g. 17, Vilniuje kadastro ir registro byloje esančiuose planuose nurodytą minėtos parduotuvės patalpų ir inžinerinės įrangos išdėstymą? Jei yra patalpų ar inžinerinės įrangos išdėstymo pakitimai – kokie jie ir ar galėjo būti 2004 m. 08 mėn. įvykusios vandentiekio avarijos bute, esančio V. Š. g. 1-42/ S. g. 17-42, Vilniuje, priežastimi, taip pat, ar atlikti pakitimai galėjo įtakoti jo užliejimo mąstą iš buto, esančio V. Š. g. 1-42/ S. g. 17-42, Vilniuje, patalpų?

KLAUSIMAI:

1. Ar butas, esantis XXX, Vilniuje, unikalus Nr. YYY, nuo 2006-03-17 šešių mėnesių laikotarpyje buvo nuolat užliejamas dėl neteisėtų statybų, atliekamų ant gyvenamojo namo, esančio XXX pr. 121, Vilniuje, stogo virš buto, esančio XXX pr. 1XX-X1, Vilniuje, kurių metu buvo savavališkai pastatytas priestatas su laiptais ir durimis išėjimui ant stogo iš buto, esančio Laisvės pr. 121-59, Vilniuje bei neteisėtai įrengta poilsiavietė su medinėmis grotomis ir medine tvora?

2Ar neteisėtų statybų metu buvo panaikintas stogo nuolydis, dėl ko vanduo nuo stogo prasiskverbė pro pastato perdengimus?

3. Ar neteisėtų statybų metu buvo pažeista pastato stogo izoliacija bei lietaus nutekėjimo sistema?

4. Ar namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo konstrukcijos ypatumai (pvz. sniego surinkėjai) galėjo lemti ieškovo buto, esančio XXX pr. XX1-X1, Vilniuje, užpylimą? Jei taip, tai kokia dalimi?

5. Ar ant namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo yra sumontuoti papildomi statiniai (priestatas su laiptais ir durimis išėjimui, įrengta poilsiavietė, medinė tvora ir kt.)? Ar jie turėjo įtakos ieškovo buto, esančio Laisvės pr. XX1-X1, Vilniuje, užpylimui? Jei taip, tai kokia dalimi?

6. Kokia buvo buto, esančio XXX pr. XX1-X1, Vilniuje, 2006-03-17 įvykusio užpylimo pagrindinė priežastis?

7. Ar dėl akivaizdžiai matomo statybų broko (suskilę vidaus ir išorės sienos) galėjo pasislinkti perdengimo plokštės, atsirasti plyšių, pro kuriuos skverbtųsi drėgmė?

8. Ar pagal išorinį vaizdą (stogo dangos spalvą) galima nustatyti ar statybos ant namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo buvo vykdomos vėliau nei paties gyvenamojo namo statybos?

9. Ar pagal išorinį vaizdą galima matyti, kur nuo namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo buvo nuplėšta stogo danga, panaikintas stogo nuolydis bei stogas išklijuotas plytelėmis?

10. Ar gali skverbtis drėgmė per kitų gyventojų ant namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo įrengtus kaminus, duris į sniego surinkėją, per kondicionavimo sistemą, pritvirtintą prie išorinės sienos?

11. Ar vanduo gali užlieti butus per sniego surinkėją, pastatytą ant namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo, esant smarkiai liūčiai arba užsikimšus nuotekų vamzdžiui?

KLAUSIMAI:

1. Kokie yra ieškovo UAB „XXX“ pagamintų langų defektai ir dėl kokių priežasčių jie atsirado?

2. Ar ieškovo pagaminti langai atitiko jų gaminimo metu galiojusių teisės aktų keliamus reikalavimus, jeigu ne, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti, kurių reikalvimų pažeidimas sąlygojo langų defektus ir kuriuos?

3. Ar ieškovas UAB „XXX“ pažeidė teisės aktų reikalavimus, jei taip, kurių reikalavimų pažeidimas sąlygojo langų defektus ir kuriuos?

4. Ar ieškovo pagaminti langai galėjo būti naudojami pagal paskirtį?

5. Ar XXX firmos „YYY“ 2005-11-23 defektiniame akte nurodyti trūkumai galėjo atsirasti dėl langų transportavimo, pakrovimo ir iškrovimo kelis kartus, montuojant ir demontuojant langus?

6. Ar pagaminti langai atitiko pateikto gamintojui priede Nr. 1 užsakymo reikalavimus?

KLAUSIMAI:

1. Ar patalpų, plane pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, rekonstrukcijos darbai, įskaitant vandentiekio ir kanalizacijos įrengimą šiose patalpose, ir priestato statybos buvo atlikti J. A. pagal galiojančias statybos normas ir taisykles?

2. Ar vykdant priestato prie gyvenamojo namo, esančio XXX g. 8, Vilniuje, statybos darbus ir patalpų, plane pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, rekonstrukcijos darbai, įskaitant vandentiekio ir kanalizacijos įrengimą šiose patalpose, darbus turėjo būti atliekami viso gyvenamojo namo sienų ar perdangų sutvirtinimo darbai, atsižvelgiant į viso namo, esančio XXX g. 8, Vilniuje, nusidėvėjimo laipsnį?

3. Ar priestato prie gyvenamojo namo, esančio Kriaučiūnų g. 8, Vilniuje, statybos darbai ir patalpų, plane pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, rekonstrukcijos, įskaitant, bet neapsiribojant vandentiekio ir kanalizacijos įrengimą šiose patalpose, darbai atlikti J. A. tapo namo, esančio XXX g. 8, Vilniuje, ir buto, esančio XXX g. 8-3, Vilniuje, defektų atsiradimo priežastimi?

4. Kokia pagrindinė namo, esančio XXX g. 8, Vilniuje, ir buto, esančio XXX g. 8-3, Vilniuje, sienų įskilimų atsiradimo priežastis?

KLAUSIMAI:

1. Kokia stogo danga turėjo būti pateikta atsakovui UAB „XXX“ pagal statomo statinio projektą? Ar dangos profilis GA 45-60 yra projektinis?

2. Ar stiklo pluošto danga GA 45-60 galėjo būti panaudojama stogui dengti birių krovinių terminalo II eilės trąšų sandėlyje?

3. Sienų ar stogo dangai priskiriamas stiklo pluošto dangos profilis GA 45-60?

4. Sienų ar stogo dangai priskiriamas stiklo pluošto dangos profilis GA 45-30?

5. Kokios priežastys sąlygoja vandens pratekėjimą per stogą?

6. Koks lakštų tarpusavio sujungimo žingsnis išilginėse siūlėse? Ar šis žingsnis vienodas visame stogo plote? Ar sujungimo žingsnis atitinka gamintojo rekomendacijas (Hallux techninę informaciją)? Jei neatitinka, ar tai nėra įtakojantis veiksnys vandens pralaidumui?

7. Koks yra lakštų išilginis jungimas pagal projektą? Ar lakštų išilginis jungimas vienodas visame stogo plote? Ar šis jungimas atitinka gamintojo rekomendacijas (Hallux techninę informaciją)? Jei neatitinka, ar tai nėra įtakojantis veiksnys vandens pralaidumui?

8. Ar mechaniniai lakštų pažeidimai (nuskelti ar deformuoti lakštų kraštai, paliktos neužsandarintų pašalintų varžtų kiaurymės), užfiksuoti Klaipėdos universiteto Statinių ir konstrukcijų tyrimo centro Trąšų sandėlio stogo PVC profiliuotų lakštų dangos užleistinių sandūrų nesandarumų tyrimo ir rekomendacijų ataskaitoje (ataskaitos 6 lapas, 7 paveikslas) yra pašalinti? Jei nepašalinti, ar tai nėra įtakojantis veiksnys vandens pralaidumui?

9. Ar profiliuotais poliesterio lakštais GA 45-60 galima dengti stogą, įrengiant tinkamą lakštų užleidimą?

KLAUSIMAI:

1. Dėl kokios priežasties 2007-03-04 apie 21.00 įvyko UAB „XXX“ srutų rezervuaro Nr.4 pylimo griūtis, ko pasėkoje išsiliejo srutos?

2. Ar UAB „XXX“ srutų rezervuaras Nr.4 atitiko statybos techninių ir specialiųjų normatyvinių dokumentų reikalavimus kaip statinys, kuris buvo naudojamas srutų kaupimui ir laikymui? Jei neatitiko, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti ir kas dėl to atsakingas? Ar buvo reikalingi sutvirtinimai UAB „XXX“ srutų rezervuaro pylimui, tam, kad kaupiamos srutos iš jo neišsilietų, bei šis pylimas būtų apsaugotas nuo galimos laukinių gyvūnų įtakos?

3. Ar naudojant UAB „XXX“ srutų rezervuarą Nr. 4, esantį Šilutės rajono XXX kaime, iš kurio išsiliejo srutos, buvo laikytasi statybos techninių ir specialių normatyvinių dokumentų reikalavimų, susijusių su šio statinio būklės ir naudojimo išsaugojimu? Jeigu pažeidimai buvo, ar jie turėjo įtakos 2007-03-04 apie 21.00 įvykusiai UAB „XXX“ srutų rezervuaro Nr.4 pylimo griūčiai?

4. Kas pagal teisės aktus atsakingas už statybos techninių ir specialiųjų normatyvinių dokumentų reikalavimų, susijusių su aukščiau nurodyto statinio – UAB „XXX“ srutų rezervuaro būklės ir naudojimo išsaugojimu?

5. Patikslinti buvusį srutų kiekį rezervuare.

6. Nustatyti koks išsiliejusių srutų kiekis.

7. Paskaičiuoti kiek srutų pateko į srutų lietinimo trasų praplovimo rezervuarą.

8. Kiek srutų liko daubose, luomuose?

9. Dėl kokios priežasties įvyko trečio rezervuaro pylimo pralaužimas?

KLAUSIMAI:

1. Ar detaliuoju planu buvo galima padidinti pirkimo-pardavimo sutartimi įgytą kitos paskirties namų valdos žemės sklypą žemės ūkio paskirties žemės sklypo sąskaita, nekeičiant žemės ūkio paskirties žemės sklypo paskirties į namų valdos žemės sklypo paskirtį, kai toks paskirties keitimas net nebuvo numatytas pačiame detaliajame plane?

2. Pirkimo-pardavimo sutartimi įsigytas kitos paskirties namų valdos žemės sklypas priklausė A.Z. ir V. R. bendros jungtinės nuosavybės teise. Ar A.Z. be V. R. sutikimo galėjo vienašališkai detaliuoju planu keisti namų valdos žemės sklypo plotą, ribas ir geografinę padėtį ir ar A.Z. turėjo gauti V. R. sutikimą rengti bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio namų valdos sklypo detalųjį planą, kai planu numatoma iš esmės pakeisti sklypo geografinę padėtį (formą), ribas ir dydį, iš sklypo pašalinant statinių pamatus, įvažiavimo kelią?

3. Ar detaliajame plane žemės sklypų koordinatės yra teisingos? Jei ne, tai ar galėjo būti tvirtinamas detalusis planas su neteisingomis žemės sklypo koordinatėmis?

4. Ar rengiant detalųjį planą turėjo būti atsižvelgta į tarp namų valdos ir miško esantį 5 metrų pločio pamiškės keliuką, reikalingą patekimui į gretimą žemės sklypą kad. nr. XXX iš kelio Dreverna-Svencelė?

5. Ar tarp namų valdos ir miško esantis 5 metrų keliukas galėjo detaliuoju planu būti įtrauktas be V. R. sutikimo į pirkimo-pardavimo sutartimi įsigytą namų valdos žemės sklypo plotą, detaliajame plane nurodant kelią, kaip namų valdos žemės dalį?

6. Ar turėjo būti pakeista į namų valdos žemės sklypo plotą detaliuoju planu įtraukto tarp namų valdos ir miško esančio 5 metrų pločio pamiškės keliuko paskirtis?

7. Detaliojo plano sprendiniu Nr.3 (psl. nr.3) buvo nuspręsta planuoti atskirą įvažiavimą į P. Š., tačiau kelias buvo įrengtas ir detaliajame plane pažymėtas valstybinėje žemėje. Taip pat sprendiniuose buvo numatyta, kad namų valdos žemės sklypas ir už jo esantis A.Z. rekreacinės paskirties žemės sklypas projektuojami šalia pamiškės keliuko ir kad patekimas į namų valdos žemės sklypą, A. Z. žemės sklypą ir į P. Š. žemės sklypą numatomas esamu ir naujai planuojamais keliais iš kelio Dreverna-Svencelė, tačiau tarp namų valdos ir miško esantis 5 metrų pločio pamiškės keliukas detaliuoju planu buvo įtrauktas į namų valdos ir A. Z. žemės sklypo ribas. Ar detalusis planas atitinka jo sprendinius?

8. Ar detaliuoju planu galima buvo įsigyti nuosavybės teisę į valstybinės reikšmės miško žemės dalį 7 km atstumu nuo Kuršių marių ties detaliajame plane pažymėta Kuršių marių vizualinės apsaugos zonos riba (detaliajame plane miško žemė nurodyta, kaip A. Z. rekreacinės paskirties žemės sklypas)?

9. Detaliajame plane nurodyti melioraciniai grioviai buvo iškasti dar 1996 metais neturint leidimo žemės darbams. LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos rajono agentūra 2006 09 15 raštu patvirtino, kad nebuvo išduoti jokie oficialūs leidimai žemės sklype kad. Nr. XXX iškasti griovius. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 2006 08 22 raštu patvirtino, kad žemės sklypas kad. Nr. XXX nėra nusausintas ir grunto kasimo darbai nėra suderinti. Ar galima buvo detaliuoju planu įteisinti nelegalius žemės darbus – melioracinius griovius, kurie tęsiasi per žemės sklypą kad. Nr. XXX?

10. Kokiems teisės aktams prieštarauja Klaipėdos raj. savivaldybės 1998 10 01 sprendimu nr. 91 patvirtintas detalusis planas? Ar buvo padaryti kokie nors procedūriniai detaliojo plano rengimo pažeidimai?

KLAUSIMAI:

1. Ar negyvenamosios patalpos (unikalus nr. xxxx-xxxx-xxxx), esančios adresu XXX, Kaunas, laikotarpiu nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2007 m. gegužės mėn. buvo remontuotos?

2. Jeigu minėtos patalpos buvo remontuotos, kokie konkrečiai statybos ir remonto darbai buvo atlikti?

3. Koks atliktų darbų pobūdis – ar tai pagal savo esmę buvo atstatomieji, t.y. defektų ir įrenginių gedimų šalinimo darbai, ar tai buvo didelės apimties darbai, t.y. einamasis patalpų remontas?

4. Kokie konkrečiai defektai ir įrenginių gedimai buvo pašalinti atliktų remonto darbų metu?

5. Kokios tikslios techninės (mechaninės) defektų susidarymo priežastys ir ar jie galėjo atsirasti dėl normalaus nusidėvėjimo bei patalpų nuomininkui UAB „XXX“ demontuojant prieš tai įrengtas pertvaras, kompiuterinius tinklus ir kitą įrangą?

6. Kokia atliktų negyvenamųjų patalpų (unikalus nr. xxxx-xxxx-xxxx), esančių adresu XXX, Kaunas remonto darbų vertė (darbų, medžiagų bei kitų sąnaudų vertė) ir ar tų pačių remonto darbų nebuvo įmanoma atlikti mažesnėmis sąnaudomis?

KLAUSIMAI:

1. Kokie statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbai buvo atlikti XXX rūsyje, esančiame name XXX, Vilniuje?

2. Ar šie darbai atlikti laikantis LR statybos įstatymo ir kitų teisės normų reikalavimų?

3. Ar dėl rūsyje stliktų statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbų atsirado pastato, esančio XXX, Vilniuje deformacijos?

4. Ar dėl pastato deformacijos name, XXX, Vilniuje buvo padaryti buto konstrukcijų ir apdailos defektai (įtrūkimai sąramose, sienose, vertikalūs ir horizontalūs plyšiai, neužsidarančios durys iš laiptinės į butą ir kiti defektai)?

KLAUSIMAI:

1. Kokios yra buto, esančio XXX 2006 m. spalio 17 d. akte bei ieškinyje nurodytų sužalojimų atsiradimo priežastys?

2. Ar turto sužalojimai atsirado dėl individualios šilumos energijos paskirstymo sistemos gyvenamajame name XXX, Vilniuje, įdiegimo darbų atlikimo. Kokie veiksniai betarpiškai sąlygojo atsiradusius turto sužalojimus?

3. Kokius sužaloto turto atstatymo į pirminę būklę darbus būtina atlikti ir kokia tų darbų vidutinė rinkos vertė?

4. Kokia yra jau atlikto, siekiant dalinai atstatyti turto padėtį į buvusią iki sužalojimų, remonto vertė?

5. Ar turėjo įtakos žalai ir jos dydžiui atsirasti tai, kad stovai ir jų kompensacinės movos, perdengimą kertantys per ieškovės butą, ankstesnio remonto (apdailos) metu neleistinai pilnai užsandarintos, nepaliekant temperatūrinio tarpo?

6. Ar žalai atsirasti turėjo įtakos tai, kad ieškovei savavališkai (be leidimo ir projekto) rekonstravus buto šildymo sistemą, t.y. plieninius radiatorių prijungimo vamzdžius pakeitus plastikiniais, susilpnėjo stovų vamzdynų konstrukcijos standumas ir stiprumas?

7. Ar žala dingtų, jei aplink stovą, be visų lubų ploto remonto, užtaisius pažeistas vietas prie lubų būtų uždėtas tam reikalui statybose naudojamas plastikinis dangtelis?

8. Ar galima nustatyti, kad darbus vykdęs patentininkas iš tikrųjų pagal sąmatą atliko visus remonto darbus?

9. Ar ieškovė, atlikdama viso buto remontą, nepasigerintų gyvenimo sąlygų?

10. Kokios yra buto, esančio XXX, Vilniuje, 2006 m. spalio 17 d. akte nurodytų buto lubų sužalojimų atsiradimo priežastys?

11. Ar turėjo įtakos buto lubų sužalojimams tai, kad statinio šildymo sistemos stovai ir jų kompensacinės movos , perdengimą kertantys per ieškovės butą, iki sužalojimų atsiradimo buvo pilnai užsandarintos, nepaliekant temperatūrinio tarpo?

12. Ar turėjo įtakos buto lubų sužalojimams ieškovės atlikti buto šildymo sistemos rekonstrukcijos darbai (plieniniai radiatorių pajungimo vamzdžiai buvo pakeisti plastikiniais vamzdžiais) ir ar šie rekonstrukcijos darbai galėjo sąlygoti stovų vamzdynų konstrukcijos standumo susilpnėjimą?

13. Kokie buto atkūrimo (remonto) kaštai, atsižvelgiant į 2006 m. spalio 17 dienos akte nurodytus buto lubų sužalojimus bei paties buto nusidėvėjimą?

KLAUSIMAI:

1. Kokia yra nekilnojamojo turto – pastatų, esančių Panevėžyje, XXX gatvėje Nr. X, priklausančių nuosavybės teise UAB „XXX“ ir apdraustų jos naudai uždaroje akcinėje bendrovėje „XXX“ pagal Įmonių ir organizacijų draudimo liudijimą Nr. xxx nauja atkuriamąja verte 840 000 Lt sumai, remonto darbų, atliktų po 2005 m. XXX mėn X d. įvykusio gaisro, kaina?