doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Projektavimo darbai

Klausimai:

 1. Kokius konkrečius darbus X architektūros ir dizaino studija (toliau vadinama Rangovu) atliko užsakovui UAB „Šxx" (toliau vadinama Užsakovu) pagal 2006-11-29 projektinės dokumentacijos parengimo sutartį Nr. 06-22 (toliau vadinama Sutartimi), atsižvelgiant į tai, kad sutartis sudaryta dėl daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis Dxx g. 47, Šiauliai techninio projekto? (šiuo klausimu norima gauti atsakymą ne tik apie tai, ką apskritai Užsakovui padarė Rangovas dėl pastato Dxx g. 47, Šiauliai, bet kokius konkrečius darbus padarė būtent dėl daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis techninio projekto, dėl kurio buvo sudaryta ir nepakeista sutartis).
 2. Ar galima nustatyti, kiek yra vertas kiekvienas konkretus Rangovo pagal Sutartį atliktas darbas, atsižvelgiant į visą sutartų darbų kainą, realias Rangovo patirtas išlaidas ir tokių darbų vertę (kainą) 2006 m. lapkričio 29 d. - 2007 m. balandžio 11 d. laikotarpiu ? Jeigu taip, kokia yra kiekvieno iš Rangovo atliktų konkrečių darbų vertė (tuo atveju, jeigu reikalingi dokumentai apie Rangovo patirtas išlaidas ir sumokėtas sumas tretiesiems asmenims, prašytame nurodyti, kokie reikalingi dokumentai)?
 3. Kas – Rangovas ar Užsakovas – privalėjo parengti privalomuosius statinio rengimo dokumentus:
  1. b) prašymo dėl projektavimo darbų sąvado projektą ir patį prašymą;
  2. c) statinio projektavimo užduoties projektą ir pačią užduotį ir kt. (pagal sutarties 3.3
  3. rangovo pareigos: II pastr. – parengti techninius dokumentus ir juos suderinti
  4. normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Užsakovu bei kitomis institucijomis; III pastr. – atliekant darbus ir derinant parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su Užsakovu; pagal sutarties 3.1 p. užsakovo pareigos: III pastr. – pateikti užduotį projektavimo darbams ir kokybinius šių darbų reikalavimus;)?
 4. Ar pagal pateiktą šalių sudarytą sutartį buvo numatyti projektiniai pasiūlymai, eskiziniai projektai? Jeigu taip, koks sutarties punktas tai numatė ir kokius konkrečiai projektinius pasiūlymus, eskizinius projektus, vykdant šią Sutartį, atliko Rangovas? Kokia Rangovo atliktų ir pateiktų teismui projektinių pasiūlymų, eskizinių projektų vertė?
 5. Ar atsakovo pateikta pastato vizualizacija (spalvotas kompiuterinis pastato vaizdas) atitinka Sutartyje numatyto techninio projekto ir Užsakovo sutartinių pageidavimų reikalavimus? Ar ši vizualizacija yra būtina techninio projekto įgyvendinimui?
 6. Ar Sutartyje numatytas darbų eiliškumas turi reikšmės Sutarties tinkamam įvykdymui? Ar buvo galima jo nesilaikyti?
 7. Ar Rangovo atliktų darbų vertei (kainai) nustatyti turi įtakos tai, kad Rangovas yra pastato adresu Dxx g. 47, Šiauliai, dėl kurio rekonstrukcijos sudaryta Sutartis, projekto autorius ir visų techninių projektų, kurie buvo atliekami ar atlikti dėl minėto pastato statybos ar rekonstrukcijos visiems pastato savininkams ar pastato techninių projektų užsakovams, autorius ir rangovas, visų su tuo susijusių projektų ruošinių autorius ir savininkas? Jeigu taip – kokią įtaką darbų vertės (kainos) padidėjimui (sumažėjimui) turi (galiu turėti) ši aplinkybė?
 8. Kurios iš sutarties šalių – Rangovo ar Užsakovo – veiksmai (neveikimas) lėmė tai, kad sutartis nebuvo įvykdyta laiku, t.y. 2007-04-11, ir kokie konkrečiai veiksmai tai sąlygojo?
 9. Ar Užsakovas, nebūdamas profesionalas, gali tinkamai paruošti statinio projektavimo užduotį, kaip privalomąjį statinio rengimo dokumentą, be Rangovo pagalbos ir bendradarbiavimo? Ar užduotis ir pastato kokybiniai duomenys šalių susitarimu ir abipusio pasitikėjimo pagrindu gali būti nurodomi žodžiu?
 10. Kokias konkrečiai pareigas turėjo Užsakovas pagal 2006-11-29 projektinės dokumentacijos parengimo sutartį Nr. 06-22, ar turėtas pareigas įvykdė, kokie Užsakovo veiksmai patvirtina pareigų įvykdymą?
 11. Kada Užsakovas pateikė reikalingus dokumentus projektavimo sąlygų sąvadui gauti? Kokias Užsakovo pareigas įvykdžius buvo galima pradėti statinio projektavimą?
 12. Ar iki sutartyje (sutarties 1.2. punktas) numatyto termino 2007-04-11 Užsakovas buvo įvykdęs sutartyje numatytas pareigas, kad būtų galima pradėti statinio projektavimą pagal sutartį?
 13. Ar sutartyje buvo susitarta dėl parengimo privalomųjų statinio rengimo dokumentų, kas juos turėjo parengti, ar jie buvo parengti ir kada?
 14. Ar Užsakovas, kaip numatyta sutarties 3.1. punkte, pateikė užduotį projektavimo darbams ir kokybinius šių darbų reikalavimus Rangovui? Jei taip, tai kada ir kokią? Ar buvo užduotis Užsakovo patvirtinta, kaip numato LR CK 6.701 str. 1 d.?
 15. Ar Rangovo pateiktas eskizinis projektas atitinka eskiziniams projektams keliamus reikalavimus?
 16. Ar sutartyje buvo numatyta darbų kaina, ar Užsakovas laiku įvykdė mokėjimus pagal sutarties 2.2. punktą, 2.3. punktą?
 17. Ar pagal sutarties 3.4. p. II pastraipą, projektavimo darbų atlikimą Rangovas galėjo nukelti tiek, kiek vėlavo Užsakovo teikiami dokumentai?
 18. Ar Užsakovo veikla – elektros darbai, elektros derinimo, instaliavimo dabai, elektroslinijų tiesimas, elektros sistemų projektavimas ir t.t. nėra susijusi su projektavimo darbais, ir Užsakovą galima įvardyti kaip profesionalą?
 19. Kaip sutartyje buvo numatyta, kas parengia ir pateikia Rangovui užduotį projektavimo darbams ir kokybinius šių darbų reikalavimus?