doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Alytaus rajono apylink?s teismas

Ojektas: Prekybos paskirties pastatas

Klausimai:

  1. Ar buvo pilnai atlikti visi statybos darbai, numatyti 2015-03-18 Rangos sutartyje Nr. 15 ir pagal UAB „Axx“ pateikt? darbo projekt?? Kokia bendra atlikt? darb? vert? ir koki? dal? darb? atliko rangovas UAB „Ayy“?
  2. Kurie darbai pagal projekt? „O“ nebuvo padaryti, ir kiek tai procentine išraiška b?t? nuo vis? projektini? darb??
  3. Kiek ir koki? darb? padid?jo lyginant „O“ ir „A“ projektus ir kiek tai sudaro nuo viso projekto „O“ vert?s?
  4. Ar pagal „O“ projekt? ir rangos sutart? rangovas UAB „Ayy“ prival?jo atlikti gerb?vio darbus?
  5. Ar pagal projekt? „A“ ir statybos rangos sutart? rangovas prival?jo atlikti gerb?vio darbus?
  6. Ar gerb?vio ir inžinerini? tinkl? ?rengimo darbai keit?si, atsižvelgiant ? „O“ ir „A“ projektus ir jei keit?si, tai kiek tai sudaro procentais nuo viso projekto vert?s?
  7. Ar 2016 met? geguž?s m?nes? užaktuoti darbai patenka ? projekto „O“ variant? ar ? projekto „A“ variant?, ir kokie darbai priskirtini atlikti pagal projekto „O“ variant?, o kokie pagal projekto „A“ variant??