doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Geležinkelio ruožas

Klausimai:

 1.  Ar Ieškinyje nurodyti darbai buvo nurodyti Techniniame projekte?
 2. Ar Ieškinyje nurodyti darbai turėjo / galėjo būti nurodyti Techniniame projekte?
 3. Ar Ieškinyje nurodyti darbai laikytini darbais, nenumatytais Techniniame projekte?
 4. Ar Ieškinyje nurodytos aplinkybės patvirtina, kad egzistuoja Techninio projekto klaidos?
 5. Kaip, kokiais metodais, kokiomis priemonėmis nustatytos Techninio projekto klaidos (jei tokios klaidos būtų nustatytos)?
 6. Ar ieškinyje nurodyti darbai turėjo būti nurodyti prie konkurso sąlygų pridėtuose darbų kiekių žiniaraščiuose?
 7. Ar Techninio projekto Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekiai yra pakankami statybos objektui užbaigti?
 8. Ar Projektuotojo parengto Techninio projekto apimtis ir detalumas atitinka Techninio projekto apimtį ir detalumą pagal 2008 m. vasario 8 d. – 2010 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikoje galiojusius teisės aktus?
 9. Ar dėl Techninio projekto klaidų Rangovas galėjo ir privalėjo teisingai nustatyti reikiamų atlikti darbų kiekius?
 10. Ar technologiškai vertinant galima tęsti ir užbaigti kitus projekto darbus, neatlikus visų Ieškinyje nurodytų darbų?
 11. Ar Rangovas teisingai apskaičiavimo ieškinyje nurodytų darbų kainas pagal Sutarties sąlygas bei taikytinų teisės aktų reikalavimus?
 12. Ar rangos sutarties Nr. SP-482 Prieduose: Nr. 9 „Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose), Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“ ir Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“, išleistuose iki 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo, pateikti duomenys leido objektyviai nustatyti statybos objekto mastą bei medžiagų ir darbų kiekius?
 13. Ar rangos sutarties Nr. SP-482 Prieduose: Nr. 9 „Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose), Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“ ir Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“, išleistuose po 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo, t.y. vėlesnėse šių dokumentų laidose, numatyta darbų bei medžiagų apimtis ir kiekiai yra pakankami statybos objektui užbaigti?
 14. Kurie iš ieškinyje nurodytų darbų, 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo metu, buvo numatyti rangos sutarties Nr. SP-482 priedus sudarančiuose dokumentuose:
 •  Priede Nr. 9„Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose)?
 •  Priede Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“?
 •  Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“?
 •  Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 numatytų darbų kaina?
 •  Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 numatytų ir faktiškai atliktų darbų kaina?

15. Kurie iš ieškinyje nurodytų darbų, po 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo išleidus naujas dokumentų laidas, buvo numatyti rangos sutarties Nr. SP-482 priedus sudarančiuose dokumentuose:

 •  Priede Nr. 9„Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose)?
 •  Priede Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“?
 •  Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“?
 •  Jei tokių darbų yra, tai kokios aplinkybės (objektyvios priežastys, gamtos rizikos, statybos proceso dalyvių klaidos, užsakovo valia ir pan.) sąlygojo Priedų Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 pakeitimą ir šių darbų atlikimo būtinumą?
 •  Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 numatytų darbų kaina?
 •  Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 numatytų ir faktiškai atliktų darbų kaina?

16. Ar tarp ieškinyje nurodytų darbų yra tokių darbų, kurie, nei 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo metu, ne po sutarties pasirašymo, nebuvo numatyti rangos sutartį Nr. SP-482 sudarančiuose dokumentuose ir vėliau išleistose minėtų dokumentų laidose:

 •  Priede Nr. 9„Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose)?
 •  Priede Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“?
 •  Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“?
 •  Jei tokių darbų yra, tai kokios aplinkybės (objektyvios priežastys, gamtos rizikos, statybos proceso dalyvių klaidos, užsakovo valia ir pan.) sąlygojo šių darbų atlikimo būtinumą?
 •  Kokia Prieduose Nr. 9, Nr. 10 ir Nr. 11 nenumatytų, bet faktiškai atliktų darbų kaina?

17. Ar rangos sutarties Nr. SP-482 Priede Nr. 9 „Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose) ir/ar Priede Nr. 10 – „Darbų kiekių žiniaraščiai“ ir/ar Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“ 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo metu numatyti darbai realiai buvo atlikti?

 • Jei yra darbų, kurie realiai nebuvo atlikti arba buvo pakeisti kitais darbais, tai kokios aplinkybės (objektyvios priežastys, gamtos rizikos, statybos proceso dalyvių klaidos, užsakovo valia ir pan.) sąlygojo šių darbų nevykdymo ar pakeitimo kitais darbais būtinumą?
 • Koks, faktiškai neįvykdytų ar pakeistų kitais darbais, medžiagų kiekis ir darbų kaina?

18. Ar rangos sutarties Nr. SP-482 Priede Nr. 9 „Techninės specifikacijos“ (įskaitant šių specifikacijų 1.1 p. numatytas detalias specifikacijas, kurios pateikiamos Techninio projekto bylose) ir/ar Priede Nr. 10 „Darbų kiekių žiniaraščiai“ ir/ar Priede Nr. 11 „Brėžiniai ir kiti dokumentai“, šių dokumentų laidose, išleistose po 2011-12-02 rangos sutarties Nr. SP-482 pasirašymo yra numatyta atsisakyti vykdyti prieš tai dokumentacijoje įvardintus darbus arba juos pakeisti kitais darbais?

 •  Jei yra darbų, kurie realiai nebuvo atlikti arba buvo pakeisti kitais darbais, tai kokios aplinkybės (objektyvios priežastys, gamtos rizikos, statybos proceso dalyvių klaidos, užsakovo valia ir pan.) sąlygojo šių darbų nevykdymo ar pakeitimo kitais darbais būtinumą?
 •  Koks, faktiškai neįvykdytų ar pakeistų kitais darbais, medžiagų kiekis ir darbų kaina?

19. Ar ieškinyje nurodyti darbai buvo nurodyti rangos sutartį sudarančiuose dokumentuose ir/ar normatyviniuose statybos (techniniuose) dokumentuose?

20. Ar Ieškovas laiku ir tinkamai parengė visos apimties Darbo ir/ar Statybos darbų technologinius projektus? Ar Darbo ir Statybos darbų technologiniai projektai atitinka Techninio projekto, rangos sutarties ir normatyvinių statybos (techninių) dokumentų reikalavimus (Eksperto prašoma nesivadovauti STR Statinio projektavimas 57 str., kuriame nurodoma, kad „Darbo projekto ir Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), Techninio projekto ir Techninio darbo projekto Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu statyti“. Tai reiškia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas Reglamento VII skyriuje nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus“, t.y. vien tuo, kad Darbo projekto atitinkamuose dokumentuose gali būti statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas su žyma „pritariu statyti“, tačiau prašoma tirti Darbo projektą iš esmės)?

21. Ar Ieškovas atliko Darbo projekto pakeitimus dėl ieškinyje nurodytų darbų iki 2012-07-10 ir po 2012-07-10? Ar Ieškovas rengdamas Darbo ir/ar Statybos darbų technologinius projektus galėjo ir/ar turėjo numatyti Ieškinyje nurodomus papildomus darbus, ir jei taip, ar juos numatė, kokia apimtimi bei ar juos numatė Darbo projekte (0 laida) Darbo projekto pakeitimuose (A, B ir t.t. laidose)? Ar Ieškovas nuo to momento, kai galėjo ir/ar turėjo sužinoti apie ieškinyje nurodomus darbus per 28 dienų laikotarpį, pranešė apie juos Atsakovui?

22. Ar Ieškovas prieš pradėdamas darbus pateikė darbų technologijos projektą ir darbų atlikimo programą ir juos suderino su Atsakovu?

23. Ar sutampa Ieškovo darbų technologija su Techniniame projekte numatyta darbų technologija?

24. Ar Ieškovas pateikė neginčijamus atliktų darbų kiekių įrodymus pagal pateiktas pretenzijas (darbų, atliktų pagal brėžinius, su foto fiksavimais, matavimais, tyrimais ir t.t.), suderintus ir pasirašytus FIDIC Inžinieriaus?

25. Ar Ieškovo įvardijami papildomi darbai buvo suderinti su Trečiuoju asmeniu kaip Techninio projekto autoriumi?

26. Ar Atsakovo ar FIDIC Inžinieriaus buvo atliktas Techniniame projekte numatytų ir Rangovo faktiškai atliktų sutartinių darbų ir atskirų Projekto dalių darbų palyginimas? Ar faktiškai atlikti darbai atitinka Techniniame projekte numatytus darbus?

27. Ar yra FIDIC Inžinieriaus parengtas ir išleistas Defektų sąrašas, kuriuos reikia Rangovui ištaisyti pagal sutartinius įsipareigojimus Pranešimo apie defektus laikotarpiu? Jei taip – ar tame sąraše minimi šiame ieškinyje nurodyti papildomi darbai?

28. Ar egzistavo AB „Kxx“, Txx S.A., AB „Pxx“, UAB „Mxx“ ir RAB „Bxx“ atsiliepime į priešieškinį nurodyti pagrindai pratęsti baigimo laiką? Jeigu taip – kokiam terminui?

29. Ar darbų baigimo terminą įtakojo AB „Kxx“, Txx S.A., AB „Pxx“, UAB „Mxx“ ir RAB „Bxx” atsiliepime į priešieškinį nurodyti AB „Lxx“ ir/ar trečiųjų asmenų veiksmai/neveikimas? Jeigu taip – kokiam terminui?

30. Ar darbų baigimo terminą įtakojo AB „Kxx“, Txx S.A., AB „Pxx“, UAB „Mxx“ ir RAB „Bxx“ atsiliepime į priešieškinį nurodytos aplinkybės, susijusios su meteorologinėmis sąlygomis, ir/ar kitos aplinkybės? Jeigu taip – kokiam terminui?

31. Koks yra dokumentų eiliškumas pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“?

32. Kas yra Rangos sutarties tarp Ieškovo ir Atsakovo pagrindas – Techninis projektas su brėžiniais, schemomis, aiškinamaisiais raštais, specifikacijomis ar tik Darbų kiekių žiniaraščiai?

33. Ar galima naudojantis tik Darbų kiekių žiniaraščiais nustatyti tikslią statybos kainą, vertinant tai, kad nenumatytas Užsakovo rezervas?

34. Ar pirkimo metu buvo gauti Ieškovo prašymai patikslinti pirkimo sąlygas ir jei taip – kokias?

35. Ar teikdamas pasiūlymą Ieškovas turėjo įsivertinti nenumatytų darbų riziką?

36. Ar gali būti pripažinti papildomais darbais tokie darbai, kuriuos Rangovui reikėjo atlikti šalinant savo

37. Kaip turi būti apsaugota žemės iškasa žiemos metu, jeigu ji yra nepilnai įrengta? Ar gali būti pripažinti tokie darbai papildomais, jeigu to reikalauja reikalavimai: SNiP 32-01-95 „1520 mm pločio vėžės geležinkelis“; Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymai SN 449-72; Geležinkelių kelio priežiūros taisyklės K/111; Geležinkelio sankasos priežiūros instrukcija 192/K?

38. Ar gali Rangovas statybos darbus vykdyti pagal kitą technologiją, nei numatyta Techniniame projekte? Ar tokiu atveju Rangovo pasirinktas kitoks darbų vykdymo metodas yra laikytinas papildomais darbais?

39. Ar yra FIDIC Inžinieriaus parengtas ir išleistas Defektų sąrašas, kuriuos reikia Rangovui ištaisyti pagal sutartinius įsipareigojimus Pranešimo apie defektus laikotarpiu? Jei taip – ar tame sąraše minimi šiame ieškinyje nurodyti papildomi darbai?