doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Geležinkelio ruožas

Klausimai:

  1. Ar faktiškai egzistuoja ieškinyje nurodytos Techninio projekto klaidos?
  2. Kaip, kokiais metodais, kokiomis priemonėmis nustatytos Techninio projekto klaidos (jei tokios klaidos būtų nustatytos)?
  3. Ar, kiek tai susiję su ieškinio 1-19 p. nurodytomis pretenzijomis/reikalavimais, Techninis projektas yra parengtas pagal Projektavimo sutarties ir jos priedų – paslaugų teikimo sąlygų (toliau – Techninė užduotis) reikalavimus? Ar Techninis projektas yra parengtas visiškai išpildant Techninės užduoties reikalavimus?
  4. Ar ieškinyje nurodyti darbai laikytini darbais, nenumatytais Techniniame projekte?
  5. Ar Techninio projekto Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekiai yra pakankami statybos objektui užbaigti?
  6. Ar Projektuotojo parengto Techninio projekto apimtis ir detalumas atitinka Techninio projekto apimtį ir detalumą pagal 2008 m. vasario 8 d. – 2010 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikoje galiojusius teisės aktus?
  7. Ar dėl Techninio projekto klaidų Rangovas galėjo ir privalėjo teisingai nustatyti reikiamų atlikti darbų kiekius?
  8. Kokia yra Techniniame projekte numatytų, bet nenurodytų Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose darbų ir (arba) darbų, kurie nenumatyti Techniniame projekte, bet būtini objektui užbaigti, atlikimo vidutinė rinkos kaina?