doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Pastato rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

Klausimai:

  1. Ar gavus visus reikiamus sutikimus, įskaitant žemės sklypo, kuriame stovi užsakovo pageidautas rekonstruoti pastatas, bendranuomininkų, taip pat patalpų bendrasavininkių sutikimus pagal pageidaujamą projektinių pasiūlymų variantą rekonstruoti pastatą, o taip pat įvykdžius ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodytas sąlygas (jei būtų atsiradęs poreikis, patikslinus pateiktų projektinių pasiūlymų sprendinius) galėjo būti įgyvendinti tokio pobūdžio rekonstruotino pastato projektiniai pasiūlymai, kurių įgyvendinimo pasekmėje būtų atsiradęs papildomas (ne didesnis nei pirmojo aukšto ploto) aukštas, o rekonstruojamo pastato prieigų sutvarkymo sprendiniais tikslinant žemės lygio altitudę, pirmas aukštas būtų pertvarkytas į cokolinį? Ar atitinkamų sprendinių pritaikymo pasekmėje, dėl užstatymo intensyvumo rodiklio nustatymo specifikos, galėjo būti neviršytas maksimalus leistinas (esamas) sklypo, kuriame yra rekonstruotinas pastatas, užstatymo intensyvumas? Ar šiame klausime minimos projektinių pasiūlymų įgyvendinimo esminės priemonės neigiamai įtakotų, t.y. pažeistų galiojančius sklypo, kuriame yra rekonstruoti ketintas statinys, naudojimo paskirties, tankumo ir aukštingumo reglamentus, kurių negalima tikslinti techninio projekto rengimo stadijoje?
  2. Ar pagal užsakovo UAB „Mxx“ ir rangovo UAB „Axx“ 2008-03-14 Projektavimo darbų sutarties Nr. PS-008-01 dėl patalpų, esančių Vxx g. 50, Vilniuje, rekonstrukcijos, suprojektuojant apie 500 kv.m. ploto antstatą (vieną papildomą aukštą), pasirašymo metu galiojusį detaliuosiuose planuose nustatytą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą buvo galima atlikti minimą patalpų rekonstrukciją? Ar neparengus naujo detaliojo plano ir nekeičiant nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo buvo galima atlikti minimą patalpų rekonstrukciją?
  3. Ar rangovo UAB „Axx“ pateikta(-os) pastato, esančio Vxx g. 50, Vilniuje, vizualizacija(-os) (spalvotas kompiuterinis pastato vaizdas/projektiniai pasiūlymai) atitinka 2008-03-14 Projektavimo darbų sutarties Nr. PS-008-01 3.1.p. nustatytą objektą ir Priedo Nr. 1 „Projektavimo darbų užduotis“ 10.2.p. reikalavimus?
  4. Kokia yra UAB „Axx“ atliktų projektavimo darbų bei suteiktų paslaugų kaina, vertinant kiekvieno projektinio pasiūlymo varianto parengimą bei kokia bendra atliktų darbų kaina pagal 2008-03-14 Projektavimo darbų sutartį Nr. PS-008-01?