doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Butas ir terasa virš jo

Klausimai:

 1. Dėl kokių priežasčių į gyvenamąsias patalpas esančias A. Jxx g. 9A-58, Vilniuje, prasiskverbia vanduo? Jei priežastys kelios, nurodyti kiekvienos iš jų įtaką drėgmės patekimui (jei įmanoma – procentine išraiška). Kokie statinio projektavimo ir statybos metu galiojusių statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimai yra pažeisti? Kas atsakingas už trūkumų (vandens patekimo į patalpas) atsiradimą?
 2. Ar nustatyti trūkumai (vandens patekimas į patalpas) yra pašalinami, jei taip, tai kokie yra nustatytų trūkumų ištaisymo būdai (kokie konkretūs darbai turi būti atlikti, kad vandens patekimo į patalpas priežastys būtų pašalintos)? Kokia trūkumų pašalinimo vertė (darbų ir medžiagų) skaičiuojant vidutinėmis rinkos kainomis?
 3. Kokia yra buto esančio A. Jxx g. 9A-58, Vilniuje, pažeistos vidaus apdailos (užlietų lubų, sienų, įsiveisusio pelėsio naikinimo ir kt. eksperto nustatytų defektų) ištaisymo kaina (darbų ir medžiagų) skaičiuojant vidutinėmis rinkos kainomis?
 4. Kokie sugadinimai yra padaryti/daromi patalpoms A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx?
 5. Ar statinio adresu A. Jxx g. Nr. 9A, Vilnius ir/ar patalpų adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, statybos dokumentacija atskleidžia kokius nors statinio ir/ar jo konstrukcijų statybos trūkumus?
 6. Kokio pobūdžio darbai (apdailos, remonto ar kt.) yra savininko atlikti patalpų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, viduje ir/ar jų išorinėje dalyje? Ar šie darbai galėjo sudaryti sąlygas atsirasti sugadinimams?
 7. Ar patalpoms adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamo buto eksploatavimo (pvz., visiško patalpų nešildymo šaltuoju metų sezonu ar kt.)?
 8. Ar patalpoms adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamo statybos darbų atlikimo/darbų trūkumų?
 9. Ar patalpoms, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl gretimų patalpų/terasos (esančių virš, greta ar po tiriamomis patalpomis) savininkų ir/ar naudotojų veiksmų (inter alia netinkamo šių patalpų/terasos eksploatavimo, statybos/apdailos/remonto darbų atlikimo ir pan.)?
 10. Ar patalpoms, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamai parengtos patalpų adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, ar greta esančių (virš, po ar greta tiriamų patalpų/terasos projektinės dokumentacijos (darbo projekto ir/ar techninio projekto)? Ar šių patalpų/terasos projektinės dokumentacijos sprendiniai atitinka statybos techninių reglamentų ir/ar kitų teisės aktų reikalavimus?
 11. Ar patalpų adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, o taip pat greta esančių (virš, po ar greta tiriamų patalpų) patalpų/terasos statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo šių patalpų/terasos projektinės dokumentacijos (darbo projekto ir/ar techninio projekto) sprendinių?
 12. Tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad patalpų adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, o taip pat greta esančių (virš, po ar greta tiriamų) patalpų/terasos statybos darbai buvo atlikti nukrypstant nuo projektinės dokumentacijos sprendinių, ar buvo tinkamai/pagal statybos techninių reglamentų bei teisės aktų reikalavimus vykdyta statybos darbų techninė priežiūra?
 13. Ar patalpoms, adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, padarytus/daromus sugadinimus galima pašalinti?