doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Pastato pagerinimas

Klausimai:

  1. Kokie buhalteriniuose ir techniniuose dokumentuose (atliktų darbų aktai, sąmatos, sąskaitos-faktūros ir kt.) (Ieškinio priedas Nr. 12, 70 lapų) nurodyti atlikti pastato, esančio adresu Šxx g. 7, Tauragė, unikalus Nr. xxxx, bendras plotas 428,85 kv.m. (toliau – Pastatas) remonto darbai, patenka į rekonstravimo ir remonto darbų, kaip jie apibrėžiami Nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu taisyklių (patvirtintos 2008 m. vasario 26 d. Valstybės įmonės Valstybės turto fondo valdybos nutarimu „Dėl valstybės įmonės Valstybės turto fondas valdybos 2002 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 3 „Dėl nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu tvarkos“ pakeitimo, Žin. 2008, Nr. 27-1015) (toliau – Taisyklės) 3 punkte, apimtį ir nepatenka į Taisyklių 5 punkte apibrėžtų priežiūros ir remonto darbų apimtį?Taisyklių 3 punkte pateiktas rekonstravimo ir remonto darbų apibrėžimas: „Rekonstravimo (kai nugriaunami, statomi pastato aukštai, jo dalys; keičiamos, šalinamos, stiprinamos laikančios konstrukcijos, stogas, išorės sienos, pamatai; keičiamos inžinerinės sistemos bei įranga) ar remonto (kai sutvarkomos ar įrengiamos naujos nelaikančios konstrukcijos; keičiami ir dažomi langai, durys, grindys, laiptai ir dėl to užtaisomos angos; dėl remonto darbų įstiklinami balkonai, lodžijos, verandos ir pan.; pakeičiami, modernizuojami inžinerinių sistemų bei įrangos elementai) <...>“ darbai. Taisyklių 5 punkte pateiktas priežiūros ir remonto darbų apibrėžimas: "<...> priežiūros (patalpų ir teritorijos tvarkymas; pastato ir jo elementų stebėjimas; numatytą laiką naudotų įrenginių, prietaisų detalių, elementų, tepalų keitimas ir pan.; inžinerinių sistemų profilaktika, įrenginių derinimas, pasirengimas šildymo sezonui ir pan.) ir remonto (stogo ir grindų lopymas,; santechnikos prietaiso, radiatoriaus pakeitimas arba prakiurusių vamzdynų remontas; susidėvėjusių apdailos elementų sutvarkymas: iškritusių keraminių plytelių klijavimas; išbyrėjusio tinko taisymas; apmušalų keitimas; langų, durų, grindų, laiptų dažymas, kai jie nekeičiami; išdužusių stiklų pakeitimas ir pan.) <...>“ darbai.
  2. Ar atlikti Pastato remonto darbai, kurie nustatyti atsakant į 1 klausimą, pagerino Pastatą? Kokia atliktų pagerinimų apimtis ir vertė?
  3. Kokia yra atliktų Pastato remonto darbų, kurie pagerino Pastatą ir yra nustatyti atsakant į 2 klausimą, kaina šiuo metu esamų kainų lygiu?
  4. Kokie Pastato remonto darbai pagal jų atlikimo metu ir šiuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus priskirtini pastato pagerinimo darbams, kokia jų vertė darbų atlikimo metu ir šiuo metu?
  5. Ar Pastato pagerinimo darbai buvo atlikti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų?