doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Utenos rajono apylinkės teismas

Ojektas: Katilinė ir šildymo sistema gamybiniame pastate Utenoje

Klausimai:

1. Ar nesant užtikrintam dujų tiekimui į Rangos sutarties Nr.RS – 20070626, objektą – gamybinį pastatą, esantį Jxx g. 114, Utenoje (toliau – Pastatas), ieškovas galėjo netrukdomai paleisti suderintas katilinės ir šildymo sistemas suderinimo darbams, kad, gavus Valstybinės energetikos inspekcijos leidimą eksploatuoti katilinę pagal paskirtį, galėtų katilinės montavimo darbus priduoti atsakovui (Sutarties 2.1.4. p.)?

2. Ar nesant užtikrintam dujų tiekimui į Pastatą, ieškovas galėjo netrukdomai pilnai įgyvendinti termofikavo tiekimą gamybos sistemai taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.5. p.)?

3. Ar nesant sumontuotai brėžinyje Nr. 128-00-TP-ŠV-6 nurodytai vėdinimo kamerai OT-2 patalpoje Nr.10 tarp ašių 13’, 14’, Z1’, Z’ (toliau –Vėdinimo kamera), ieškovas galėjo netrukdomai sumontuoti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.3. p.)

4. Ar nesant sumontuotai Vėdinimo kamerai, ieškovas galėjo netrukdomai paleisti ir suderinti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.4. p.)?

5. Ar nesant sumontuotai Vėdinimo kamerai, ieškovas galėjo netrukdomai suderinti katilinės darbą pilnai apkrovai, numatytai techniniame projekte?

6. Ar nesant sumontuotai Vėdinimo kamerai, ieškovas galėjo netrukdomai pilnai įgyvendinti termofikato tiekimą gamybos sistemai taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.5. p.)?

7. Ar nesant parengtoms (t.y. neišbandytoms, nepilnai sumontuotoms ir neautomatizuotoms, nesant paleistai technologinei įrangai bandomuoju režimu) šilumos vartojimui brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 nurodytų vėdinimo sistemų kameros RS-1 patalpoje Nr.5 tarp ašių 5’, 6’, Z1’, Z’ ir OT-1 patalpoje Nr.10 tarp ašių 13’, 14’, Z1’, Z’ ( toliau – Vėdinimo sistemų kameros), ieškovas galėjo netrukdomai sumontuoti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.3. p.)?

8. Ar nesant parengtoms šilumos vartojimui Vėdinimo sistemų kameroms, ieškovas galėjo netrukdomai paleisti ir suderinti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.4. p.)?

9. Ar nesant parengtoms šilumos vartojimui Vėdinimo sistemų kameroms, ieškovas galėjo netrukdomai suderinti katilinės darbą pilnai apkrovai, numatytai techniniame projekte?

10. Ar nesant parengtoms šilumos vartojimui Vėdinimo sistemų kameroms, ieškovas galėjo netrukdomai pilnai įgyvendinti termofikavo tiekimą gamybos sistemai taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.5. p.)?

11. Ar nesant pastatytai laiptinei, techninio projekto dalies „Šildymas“ tomo Š1 brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 pažymėtai kaip patalpa Nr.5 prie ašies 6’ ir virš ašies U1 (toliau-Laiptinė), ieškovas galėjo netrukdomai sumontuoti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip numatyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.3. p.)?

12. Ar nesant pastatytai Laiptinei, ieškovas galėjo netrukdomai paleisti ir suderinti suderintas katilinės ir šildymo sistemas taip, kaip nurodyta techniniame projekte (Sutarties 2.1.4. p.)?

13. Kokių konkrečiai Pastato šildymo sistemos darbų, nurodytų Pastato projektinėje dokumentacijoje, 2007 m. birželio 26 d. ieškovo ir  atsakovo UAB „Exx“ (toliau - Atsakovas), sudarytoje Rangos sutartyje Nr.RS-20070626 (toliau - Sutartis) bei kituose Sutarties dokumentuose, taip pat pateiktuose Atliktų darbų aktuose negalėjo savalaikiai atlikti ieškovas, kaip rangovas, dėl šių priežasčių (nurodant konkrečius negalėtus atlikti darbus):

     a) dėl neužtikrinto dujų tiekimo į Pastatą;

     b) nesant sumontuotai brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 vėdinimo kamerai OT-2 patalpoje Nr.10 tarp ašių 13’, 14’, Z1’, Z’;

     c) nesant parengtoms šilumos vartojimui brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 nurodytoms vėdinimo kameroms (i) RS-1 patalpoje Nr.5 tarp ašių 5’, 6’, Z1’, Z’ ir (ii) OT-1 patalpoje Nr.10 tarp ašių 13’, 14’, Z1’, Z’;

     d) nesant pastatytai laiptinei, techninio projekto dalies „Šildymas“ tomo Š1 brėžinyje Nr.128-00-TP-ŠV-6 pažymėtai kaip patalpa Nr.5 prie ašies 6’ ir virš ašies U1?

14. Jei atsakant į 13 - ą klausimą būtų įvardinti atitinkami darbai) Ar tokie Ieškovo negalėti atlikti darbai iš viso buvo atlikti ir perduoti Atsakovui (nurodant datą ir atitinkamo Atliktų darbų akto numerį?

15. Jei atsakant į 13 - ą klausimą būtų įvardinti atitinkami darbai. Kokį konkrečiai Ieškovo vėlavimą atlikti Sutartimi ir Sutarties dokumentais (įskaitant Pastato projektinę dokumentaciją) drabus, nurodytus atsakant 13-ą klausimą, įtakojo 13 – ame klausime išvardintos priežastys?

16. Ar ieškovas prieš sudarydamas Sutartį ir (ar) vykdant Sutartį Sutartyje numatytais darbų atlikimo terminais galėjo sužinoti, kad 13 – ame klausime nurodytos priežastys neleis Ieškovui atlikti kurių nors Sutartyje ir Sutarties dokumentuose (įskaitant pastato projektinę dokumentaciją) ir informuoti apie tai Atsakovą, kaip užsakovą, siekiant išvengti vėlavimo ir (ar) negalimumo atlikti atitinkamus darbus?